Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 435/2012 Sb.Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 158/2012
Platnost od 07.12.2012
Účinnost od 07.12.2012
Zrušeno k 01.12.2015 (306/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

435

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2012

o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 406/2010 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví:

a) pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku,

b) vzory kupónů prokazujících úhradu časového poplatku, způsob jejich vyplňování a evidence,

c) způsob umístění kupónů prokazujících úhradu časového poplatku ve vozidle.

§ 2

Vzory kupónů, jejich tvary, rozměry a umístění ve vozidle

(1) Vzory kupónů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) První díly kupónů mají tvar čtverce se zaoblenými rohy a u kupónů s platností na jeden rok je levý horní roh přední strany viditelné z vnitřní strany vozidla (dále jen „přední strana“) a pravý horní roh zadní strany viditelné z vnější strany vozidla (dále jen „zadní strana“) tiskové plochy zaobleně zkosen; vzdálenost protilehlých stran je 61 mm.

(3) Druhé díly kupónů mají na výšku tvar obdélníku o rozměrech 34 x 77 mm.

(4) První díl kupónu musí být nalepen přímo na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla nebo prvního motorového vozidla v jízdní soupravě na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

(5) V případě, že motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, musí být první díl kupónu nalepen přímo v pravé přední části vozidla, pevně spojené s jeho nosnými částmi. Kupón musí být umístěn tak, aby byl kontrolovatelný a aby byl chráněn před přímým ostřikem způsobeným koly vozidla.

§ 3

Prvky kupónů a jejich barevné provedení

(1) Na přední a zadní straně prvních dílů kupónů jsou tyto prvky:

a) piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii,

b) číslo označující rok platnosti,

c) doba platnosti, která je u ročních kupónů vyznačena písmenem „R“, u měsíčních písmenem „M“ a u desetidenních písmenem „D“,

d) údaj o hmotnostní kategorii vozidla, pro které jsou kupóny určeny,

e) na horní a obou bočních částech kupónů s platností na jeden měsíc a na deset dnů číslice 1 až 31 pro vyznačení dne začátku jeho platnosti a slovo „DEN“ a na spodní části římské číslice I až XII pro vyznačení příslušného měsíce a slovo „MĚSÍC“,

f) symboly dopravních značek „dálnice“ a „silnice pro motorová vozidla“,

g) celoplošný ochranný násek,

h) originální rastry ve dvou barvách, v jedné z nich ochranný irisový přechod barev,

i) plošky tištěné metalickou barvou v irisovém přechodu,

j) opticky variabilní holografická fólie s opakujícím se motivem kola vozidla a číslem 2015, na které je na zadní straně kupónů vytištěno dvakrát písmeno „R“, „M“ nebo „D“; tvar fólie je rozdílný pro roční, měsíční a desetidenní kupóny,

k) na přední straně prvních dílů kupónů je dvoupísmenná série, šestimístné pořadové číslo, rámeček pro zápis státní poznávací značky silničního motorového vozidla (dále jen „registrační značka“) s písmeny „RZ“ a text „(1. DÍL)“.

(2) Na přední straně druhých dílů kupónů jsou tyto prvky:

a) piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii,

b) číslo označující rok platnosti,

c) doba platnosti, která je u ročních kupónů vyznačena písmenem „R“, u měsíčních písmenem „M“ a u desetidenních písmenem „D“,

d) nápis „KUPÓN PROKAZUJÍCÍ ZAPLACENÍ POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ ZPOPLATNĚNÉ POZEMNÍ KOMUNIKACE (2. DÍL)“,

e) údaj o hmotnostní kategorii vozidla, pro které je kupón určen,

f) symboly dopravních značek „dálnice“ a „silnice pro motorová vozidla“,

g) originální rastry ve dvou barvách, v jedné z nich ochranný irisový přechod barev,

h) plošky tištěné metalickou barvou v irisovém přechodu,

i) opticky variabilní holografická fólie s opakujícím se motivem kola vozidla a číslem 2015 u ročních kupónů,

j) dvoupísmenná série a šestimístné pořadové číslo.

(3) Na papírové podložce zadní strany druhých dílů kupónů je rámeček pro zápis registrační značky a písmena „RZ“. V horní části je údaj označující dobu platnosti, příslušnou hmotnostní kategorii a doplňkové texty ve třech jazykových mutacích.

(4) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónů platných pro

a) jeden rok barvy zelená a oranžová,

b) jeden měsíc barvy modrá a oranžová,

c) deset dnů barvy hnědá a fialová.

§ 4

Plošné řešení prvních dílů kupónů

(1) Text „(1. DÍL)“, piktogram vozidla a nápis označující hmotnostní kategorii vozidla jsou umístěny ve střední části kupónu.

(2) Písmeno označující dobu platnosti je na přední straně umístěno v levé horní části a na zadní straně v pravé horní části. Pod ním jsou umístěny symboly dopravních značek „dálnice“ a „silnice pro motorová vozidla“.

(3) Číslo označující rok platnosti je na obou stranách umístěno v jeho dolní části. Vlevo od čísla jsou pouze na přední straně písmena „RZ“ a pod nimi rámeček pro zápis registrační značky.

(4) Holografická fólie se stříbrným opticky variabilním prvkem je na přední straně umístěna v jeho levé dolní části a na zadní straně v pravé dolní části. Prvek je odlišný tvarem podle doby platnosti kupónu. Na stejných místech je umístěn motiv tištěný opticky variabilní barvou. Motiv je na přední straně částečně a na zadní straně z větší části zakryt holografickou fólií. Na zadní straně motivu je vytištěno dvakrát písmeno „R“, „M“ nebo „D“ označující dobu platnosti kupónů.

(5) Dvoupísmenná série a šestimístné pořadové číslo, které vykazuje červenou fluorescenci v UV záření, jsou umístěny na přední straně v pravé horní části.

(6) Na papírové podložce pod spodním okrajem kupónů je vytištěn třináctimístný čárový kód tmavomodré barvy.

§ 5

Plošné řešení druhých dílů kupónů

(1) Dvoupísmenná série a šestimístné pořadové číslo, které vykazuje červenou fluorescenci v UV záření, jsou umístěny v horní části.

(2) Nápis „KUPÓN PROKAZUJÍCÍ ZAPLACENÍ POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ ZPOPLATNĚNÉ POZEMNÍ KOMUNIKACE (2. DÍL)“ je rozdělen do pěti řádků a je umístěn pod prvky uvedenými v odstavci 1). Pod nápisem jsou umístěny symboly dopravních značek „dálnice“ a „silnice pro motorová vozidla“.

(3) Nápis označující hmotnostní kategorii vozidla, piktogram vozidla a písmeno označující dobu platnosti jsou umístěny v levé dolní části kupónu. Nad těmito prvky je umístěno číslo označující rok platnosti.

(4) Holografická fólie se stříbrným opticky variabilním prvkem u kupónů s roční platností je umístěna v dolní části vpravo.

(5) Rámeček pro zápis registrační značky je umístěn na papírové podložce zadní strany kupónu otočený o 90°. Vpravo od rámečku jsou písmena „RZ“. V horní části je písmeno označující dobu platnosti, údaj o hmotnostní kategorii vozidla a doplňkové texty ve třech jazykových verzích.

§ 6

Způsob vyplňování kupónů a vyznačování začátku jejich platnosti

(1) Údaj o registrační značce se vyplní na obou dílech kupónu v místech k tomu určených. Údaj se vyplní čitelně tak, aby nebyl běžným způsobem odstranitelný.

(2) Případná změna registrační značky vozidla nemá vliv na platnost kupónu.

(3) Vyznačení doby platnosti kupónů prokazujících zaplacení poplatku na jeden měsíc nebo deset dnů provádí prodejce při prodeji děrovacími kleštěmi na prvních dílech kupónů v místě určeném pro vyznačení příslušného měsíce a dne [§ 3 odst. 1 písm. e)].

§ 7

Způsob evidence kupónů

Kupóny se evidují podle doby jejich platnosti a podle dvoupísmenných sérií a šestimístných pořadových čísel. V evidenci se zachycují veškeré přijaté, vydané, prodané a vrácené kupóny. Zvlášť se evidují kupóny poškozené, vyměněné nebo kupóny s chybným vyznačením doby platnosti.

§ 8

Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku

Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 9

Přechodné ustanovení

Platnost kupónů vzoru 2012 vydaných podle dosavadních právních předpisů není dotčena u kupónů s platností na deset dnů do 9. ledna 2013 a u kupónů s platností na 1 měsíc a kalendářní rok do 31. ledna 2013.

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 10zrušeno

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 374/2013 Sb. Čl. II

Platnost kupónů vzoru 2013 vydaných podle vyhlášky č. 435/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem účinnosti této vyhlášky, není dotčena u kupónů s platností na deset dnů do 9. ledna 2014 a u kupónů s platností na 1 měsíc a kalendářní rok do 31. ledna 2014.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 241/2014 Sb. Čl. II

Platnost kupónů vzoru 2014 vydaných podle vyhlášky č. 374/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem účinnosti této vyhlášky, není dotčena u kupónů s platností na deset dnů do 9. ledna 2015 a u kupónů s platností na 1 měsíc a kalendářní rok do 31. ledna 2015.


Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 435/2012 Sb.

Vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku

1. Kupón s platností na jeden rok

Kupón s platností najeden rok

2. Kupón s platností na jeden měsíc

Kupón s platností najeden měsíc

3. Kupón s platností na deset dnů

Kupón s platností na deset dnů

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 435/2012 Sb.

Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku

OznačeníÚsekDélka (km)
D1Praha, Chodov - Říkovice (exity 2-272)269,9
D1Lipník nad Bečvou - Ostrava, Rudná (exity 298-354)57,7
D2Brno, Chrlice - státní hranice (exit 3 až km 61)
(v opačném směru až od Lanžhot, odpočívka)
57,8
D3Mezno - Veselí nad Lužnicí, sever (km 62 až exit 104)
(úsek Čekanice, exit 76 - Měšice, exit 79 bude zpoplatněn až po zprovoznění obou jízdních pásů dálnice)
42,0
D5Praha, Třebonice - státní hranice (exit 1 až km 151)
(v opačném směru až od Rozvadov, odpočívka)
150,9
D8Zdiby - státní hranice (exit 1 až km 92)
(v opačném směru až od Varvažov, odpočívka)
92,8
D11Praha, Horní Počernice - Sedlice (exity 1-84)84,7
R1Modletice (D1/R1) - Praha, Řepy (exity 76-26)33,6
R4Jíloviště - Skalka (exity 8/9-41)31,6
R6Praha, Řepy - Nové Strašecí (exity 1-32)31,7
R6Jenišov - Cheb, sever (exity 131-169)37,5
R7Praha, Ruzyně-letiště - Knovíz (exity 2-18)16,6
R10Praha, Satalice - Ohrazenice (exity 1-71)71,0
R35Liberec, Hodkovická - Ohrazenice (exity 26-44)17,5
R35Sedlice - Opatovice (exity 126-129)4,1
R35Mohelnice, jih - Křelov (exity 235-261)25,8
R35Olomouc, Topolany - Lipník nad Bečvou (km 264 až exit 296)33,0
R46Vyškov, východ - Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39)39,2
R48Bělotín - Bělotín, východ (exity 1-3)3,5
R48Frýdek-Místek - Žukov (km 47 až exit 70)19,4
R52Rajhrad - Pohořelice, jih (exity 10-26)16,9
R55Hulín - Otrokovice (exity 16-32)16,4
R56Ostrava, Hrabová-průmyslová zóna - Frýdek-Místek (exity 40-51)11,5
R63Bystřany - Řehlovice (exity 1-7)7,0
Přesunout nahoru