Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 432/2012 Sb.Vyhláška o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozovatele, který poskytuje poštovní služby nebo zajišťuje zahraniční poštovní služby

Částka 157/2012
Platnost od 07.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Zrušeno k 01.01.2016 (319/2015 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

432

VYHLÁŠKA

ze dne 20. listopadu 2012

o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozovatele, který poskytuje poštovní služby nebo zajišťuje zahraniční poštovní služby

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., k provedení § 32b odst. 3 zákona o poštovních službách:


§ 1

Evidence výnosů

(1) Provozovatel splní povinnost podle § 32b odst. 1 věty první zákona o poštovních službách tím, že vede evidenci minimálně o výnosech z:

a) dodání poštovních zásilek s hmotností do 2 kg;

b) dodání poštovních balíků;

c) dodání peněžní částky poštovním poukazem;

d) ostatních poštovních služeb;

e) jiné podnikatelské činnosti.

(2) Provozovatel vede účetnictví tak, aby zajistil evidenci výnosů ze služeb podle odstavce 1 písm. a) až d) v členění na vnitrostátní poštovní služby, poštovní služby do zahraničí a zahraniční poštovní služby.

(3) Provozovatel zajišťuje soulad výsledků evidence výnosů za kalendářní rok s účetnictvím, a to v rámci řádné účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky.

§ 2

Evidence příjmů

(1) Provozovatel splní povinnost podle § 32b odst. 1 věty druhé zákona o poštovních službách tak, že vede evidenci minimálně o příjmech z:

a) dodání poštovních zásilek s hmotností do 2 kg;

b) dodání poštovních balíků;

c) dodání peněžní částky poštovním poukazem;

d) ostatních poštovních služeb;

e) jiné podnikatelské činnosti.

(2) Provozovatel vede evidenci příjmů tak, aby zajistil její členění ze služeb podle odstavce 1 písm. a) až d) na vnitrostátní poštovní služby, poštovní služby do zahraničí a zahraniční poštovní služby.

(3) Provozovatel zajišťuje soulad výsledků evidence příjmů za kalendářní rok s daňovou evidencí vedenou podle zvláštního právního předpisu upravujícího daně z příjmů.

§ 3

Vykazování výsledků evidence

Provozovatel předkládá výsledky evidence výnosů vedené podle § 1 nebo evidence příjmů vedené podle § 2 na formuláři způsobem podle § 32a odst. 3 zákona o poštovních službách. Vzor formuláře a pravidla pro jeho sestavení jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Předseda Rady:

PhDr. Dvořák, CSc., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 432/2012 Sb.

Formulář a pravidla pro vykazování výsledků evidence výnosů a příjmů provozovatele

Formulář pro vykazování výsledků evidence výnosů a příjmů provozovatele

Pravidla pro vykazování výsledků evidence výnosů a příjmů provozovatele

Provozovatel, který je účetní jednotkou podle zákona o účetnictví, vykazuje ve formuláři tržby a jiné výnosy, včetně ostatních provozních výnosů, finančních výnosů a mimořádných výnosů. Provozovatel, který není účetní jednotkou podle zákona o účetnictví, vykazuje ve formuláři své příjmy z poštovní a jiné podnikatelské činnosti.

Provozovatel v záhlaví označí, zda je účetní jednotkou podle zákona o účetnictví.

Ve výkaze jsou uváděny následující údaje:

řádek č. 1 „Dodání poštovních zásilek s hmotností do 2 kg“

Výnosy (příjmy) za dodání adresných zásilek s hmotností maximálně 2 kg, včetně doporučených a cenných zásilek.

řádek č. 2 „Dodání poštovních balíků“

Výnosy (příjmy) za dodání poštovních balíků, včetně doporučených a cenných zásilek.

řádek č. 3 „Dodání peněžní částky poštovním poukazem“

Výnosy (příjmy) za převod peněžních částek. Tuto službu může nabízet podle zákona o poštovních službách pouze držitel poštovní licence.

řádek č. 4 „Ostatní poštovní služby (nezahrnuté v řádcích 1 až 3)“

Výnosy (příjmy) za dodání ostatních adresných zásilek, např. tiskovinových pytlů, zásilek podle § 3 odst. 1 zákona o poštovních službách (zásilky pro nevidomé osoby).

řádek č. 5 „Poštovní služby celkem“

Součet hodnot uvedených v řádcích 1,2,3, 4.

řádek č. 6 „Jiná podnikatelská činnost“

Výnosy (příjmy) z ostatní podnikatelské činnosti, které nejsou zahrnuty v předchozích řádcích, včetně finančních a mimořádných výnosů.

řádek č. 7 „Celkem za společnost (řádek 5 a 6)“

Součet výnosů a příjmů za řádky 5 a 6, který souhlasí se součtem tržeb a výnosů, vykázaných v rámci roční účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky ve výkaze zisku a ztráty podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, za příslušný kalendářní rok nebo s celkovými příjmy z podnikání vykázanými v daňové evidenci za příslušný kalendářní rok.

Přesunout nahoru