Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 421/2012 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Částka 154/2012
Platnost od 05.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Zrušeno k 29.07.2016 (242/2016 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

421

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2012,

kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 4, § 102 odst. 3, § 105 odst. 1, § 237e odst. 1, § 260f odst. 1 a § 260m zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 187/2004 Sb. a zákona č. 104/2011 Sb.:


§ 1

Způsob provádění osobní prohlídky

(K § 48 odst. 4 celního zákona)

(1) Osobní prohlídka se provádí v místnostech nebo vyhrazených prostorách, které jsou osvětleny, mají dostatečnou teplotu, jsou vybaveny na odkládání oděvů a věcí osoby, u které se osobní prohlídka provádí, a dosažitelným příslušenstvím umožňujícím umytí po provedené osobní prohlídce, a které jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob.

(2) Osobní prohlídku provádí celník stejného pohlaví za přítomnosti jím určené osoby stejného pohlaví, pokud o přítomnost této osoby, jejíž vztah je k osobě celníka a kontrolované osoby nestranný, kontrolovaná osoba požádá.

(3) Osobní prohlídka se provádí nejdříve prohlídkou pokrývky hlavy, obuvi, částí svrchního ošacení a dutiny ústní. Poté pokračuje celník prohlídkou dalších částí oděvu včetně prádla a dalších částí těla.

(4) Má-li celník důvodné podezření, že se ukrývané zboží nachází v konkrétní části oděvu, obuvi nebo těla, provede nejdříve prohlídku této části oděvu, obuvi nebo těla.

§ 2

Podmínky řízení o přidělení celně schváleného určení prováděného mimo celní prostor a výše nákladů za provedení tohoto řízení

(K § 102 odst. 3 celního zákona)

(1) Řízení o přidělení celně schváleného určení se provede mimo celní prostor za podmínky, že a) v době navržené deklarantem jsou potřebné doklady, zboží a případně dopravní prostředek, v němž se zboží dopravuje, připraveny tak, aby bylo možno řízení bezodkladně zahájit a bez průtahů ukončit,

b) provedení řízení mimo celní prostor je odůvodněno hospodárností, zejména usnadní-li dopravu zboží, nebo je-li to jinak naléhavé,

c) provedení řízení mimo celní prostor nebrání provozní podmínky celního úřadu, nebo

d) celní úřad neurčí, že dohled provede jen kontrolou dokladů a písemností, aniž musí být celnímu úřadu předloženo zboží.

(2) Za řízení provedené mimo celní prostor se stanoví náklady celního úřadu takto:

a) za každých započatých 15 minut řízení a cesty nutné k dostavení se na místo řízení a zpět v pracovní době celního úřadu 50 Kč,

b) za každých započatých 15 minut řízení a cesty nutné k dostavení se na místo řízení a zpět v pracovních dnech mimo pracovní dobu celního úřadu 75 Kč, nebo

c) za každých započatých 15 minut řízení a cesty nutné k dostavení se na místo řízení a zpět ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu 100 Kč.

(3) Náklady celního úřadu za řízení provedené mimo celní prostor jsou také

a) náklady celním úřadem prokázaných jízdních výdajů1), nebo

b) náhrada za používání silničních motorových vozidel celního úřadu při pracovních cestách1).

§ 3

Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely

(K § 105 odst. 1 celního zákona)

Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 4

Vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit

(K § 237e odst. 1 celního zákona)

Vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Vzory

(K § 260m celního zákona)

§ 5

Vzor záruční listiny pro zajištění celního a daňového dluhu soubornou jistotou je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

Vzor osvědčení, jímž prokazuje uživatel údaje stanovené v rozhodnutí o povolení zajišťovat celní a daňový dluh soubornou jistotou, je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 7

(1) Oprávnění fyzické osoby činit úkony jménem uživatele souborné jistoty se v osvědčení potvrdí tak, že na zadní straně osvědčení v bodě 10 se uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení oprávněné osoby a její podpisový vzor, které uživatel souborné jistoty opatří svým podpisem v bodě 11. Nepoužité rubriky na zadní straně osvědčení může uživatel souborné jistoty proškrtnout, pokud je nepředpokládá využít pro další oprávnění. Do proškrtnutých rubrik nelze žádné údaje uvádět. Zápis o oprávnění osoby může uživatel souborné jistoty kdykoliv zrušit přeškrtnutím jména a příjmení oprávněné osoby s uvedením data a poznámky „Zrušeno“. Předložením osvědčení prokazují oprávněné osoby, uvedené uživatelem souborné jistoty na jeho zadní straně, že jsou oprávněny za uživatele souborné jistoty jednat v rozsahu uvedených právních úkonů a zajišťovat celní a daňový dluh soubornou jistotou.

(2) Osvědčení se vyplňuje psacím strojem, tiskem nebo jinak strojopisem, nikoliv ručně. Text zapsaný na přední straně osvědčení není přípustné po jeho vydání přepisovat, jinak měnit ani doplňovat. Do předepsaných odstavců v jednotlivých rubrikách na zadní straně lze zapisovat pouze vyhrazené údaje, které nelze přepisovat, jinak měnit ani doplňovat, pokud nejde o zápisy podle odstavce 1 věty čtvrté.

§ 8

Tiskopis osvědčení má formát 210 x 148 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě modré, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisu se používá bílý bezdřevý papír o plošné hmotnosti nejméně 100 g/m2. Tiskopis osvědčení obsahuje název nebo značku tiskárny a označení tiskopisu.

§ 9

Vzor záruční listiny pro zajištění celního a daňového dluhu jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 10

(1) Vzor Záručního dokladu jednotlivé jistoty (dále jen „záruční doklad“), který je záručním dokladem podle § 9, je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Tiskopis Záručního dokladu je formátu 148 x 105 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě zelené, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisů se používá bílý bezdřevý papír o plošné hmotnosti nejméně 55 g/m2. Tiskopis Záručního dokladu obsahuje název nebo značku tiskárny, označení tiskopisu a sériové číslo pro rozlišení jednotlivých tiskopisů.

§ 11

Vzor záruční listiny pro zajištění celního a daňového dluhu jednotlivou jistotou s použitím záruční listiny je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 12

Stanovení operací, při kterých může být celní a daňový dluh zajištěn soubornou jistotou

(K § 260f odst. 1 celního zákona)

Je-li zajištění celního a daňového dluhu soubornou jistotou dostatečné, může být toto zajištění použito u všech operací stanovených v záruční listině, u kterých je zajištění celního a daňového dluhu povinné nebo je celním úřadem požadováno.


§ 13

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 171/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, se zrušuje.


§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministr

Ing. Kalousek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 421/2012 Sb.

Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely

ČÁST I.

OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Doplňující náležitosti se uvádějí v tiskopisech celního prohlášení2) "Jednotný správní doklad" (dále jen "Tiskopis") a rovněž v tiskopisech doplňkových výtisků3) (dále jen "Doplňkový list").

2. Je-li zásilka složena z více položek zboží, k Tiskopisu se přikládá jeden nebo více Doplňkových listů. Je-li na posledním přiloženém Doplňkovém listu deklarována pouze jedna nebo dvě položky zboží, nevyužité místo pro uvedení případných dalších položek se proškrtává. Maximální počet položek v rámci jednoho celního prohlášení je 997. Při podávání celního prohlášení prostřednictvím zařízení pro zpracování dat může celní úřad v povolení elektronické komunikace stanovit odlišný počet položek.

3. Vyplňování Tiskopisu a Doplňkového listu rukou není povoleno. Výjimkou jsou případy, kdy je podáváno písemné celní prohlášení při dovozu zboží pro osobní potřebu nebo jako dar, případně při technických problémech informačních nebo komunikačních systémů.

ČÁST II.

ÚDAJE VYPLŇOVANÉ V JEDNOTLIVÝCH KOLONKÁCH TISKOPISU A DOPLŇKOVÉM LISTU

A. FORMALITY PRO VÝVOZ (ODESLÁNÍ) NEBO TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ, USKLADŇOVÁNÍ V CELNÍM SKLADU NEBO VÝROBU POD CELNÍM DOHLEDEM A CELNÍ KONTROLOU PŘEDFINANCOVANÉHO ZBOŽÍ PRO VÝVOZ, ZPĚTNÝ VÝVOZ, PASIVNÍ ZUŠLECHŤOVACÍ STYK A/NEBO PROKÁZÁNÍ STATUSU ZBOŽÍ SPOLEČENSTVÍ

Kolonka 2: Odesílatel/vývozce

4. Sestává-li zásilka ze zboží od několika vývozců anebo odesílatelů, uvede se do této kolonky text "různí" a kód "00200". Ke každému z listů Tiskopisu se přikládá seznam obsahující jejich číslo EORI, název nebo obchodní firmu nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, sídlo nebo adresu místa trvalého pobytu, nebo adresu místa pobytu.

Kolonka 3: Tiskopisy

5. Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží.

Kolonka 4: Počet ložných listů

6. Do této kolonky se může uvést počet přiložených ložných listů.

Kolonka 8: Příjemce

7. Je-li zásilka určena pro více příjemců, uvede se do této kolonky text "různí" a kód "00200". Ke každému z listů Tiskopisu se přikládá seznam obsahující jejich název nebo obchodní firmu nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, sídlo nebo adresu místa trvalého pobytu, nebo adresu místa pobytu, nebo adresu místa podnikání. Volitelně může být uvedeno číslo EORI příjemce v této kolonce na Tiskopisu nebo čísla EORI příjemců na přiloženém seznamu.

Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; čísla kontejnerů, počet a druh

8. Popis zboží musí být dostatečně přesný pro zajištění totožnosti a zařazení do odpovídající podpoložky společného celního sazebníku. Musí být uveden v českém jazyce a pro upřesnění může být doplněn o cizojazyčný název, chemickou značku, obchodní označení, ochrannou známku a podobně. Není-li zboží baleno, uvede se do této kolonky údaj „volně loženo“.

9. Je-li deklarované zboží podle zvláštního zákona odpadem4), označení zboží se doplní evidenčním číslem uvedeným v kolonce číslo 1 průvodního dokladu pro přeshraniční pohyb/přepravu odpadů5)[nevyžaduje se u odpadů, které nevyžadují souhlas, tj. odpadů, uvedených v zeleném seznamu odpadů6)] a kódem

"WZE" - je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů6); nevyžaduje-li se k vývozu, dovozu a tranzitu tohoto odpadu souhlasu7), uvede se za kód "WZE" bez mezery příslušný kód (R1 až R13, resp. D1 až D15) z dokladu, který doprovází odpad5),

"WZL" - je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů8),

"WAX" - není-li zboží, které je odpadem4), zařazeno v žádném z uvedených seznamů.

10. Do této kolonky se uvede kód "IN", lomítko a čistá hmotnost základního produktu, na který bude požadována náhrada9). U složených výrobků nebo směsí se uvede čistá hmotnost pouze té ingredience, které přísluší náhrada, a nomenklatura této ingredience, je-li odlišná od údaje v kolonce 33 Tiskopisu nebo Doplňkového listu. Pokud je požadována náhrada pro více ingrediencí, uvádějí se tyto údaje na samostatném listě, připojeném ke každému listu Tiskopisu, popřípadě Doplňkového listu. Dále se uvede evidenční číslo prohlášení výrobce o složení výrobku. Výše uvedené údaje nemusí být v případě vývozu složených výrobků nebo směsí uvedeny, pokud jsou množství a povaha ingrediencí vzatých v úvahu pro výpočet náhrady určeny z analýzy vyváženého zboží.

11. Je-li to nutné, uvede deklarant do této kolonky zkratku "DPK:" a za dvojtečku čtyřmístné přídavné kódy oddělené čárkou, uvedené v části III. této přílohy.

Kolonka 32: Pořadové číslo položky

12. Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží.

Kolonka 33: Zbožový kód

13. Do pátého pododdílu této kolonky se uvede přídavný kód stanovený v části III. této přílohy vztahující se na zboží označené tímto kódem. Pokud je zboží označeno dvěma a více kódy, které jsou stanoveny v části III. této přílohy, uvede deklarant jeden z těchto kódů do pátého pododdílu této kolonky a další z těchto kódů do odpovídající kolonky 31 Tiskopisu popřípadě Doplňkového listu způsobem uvedeným v bodě 11.

Kolonka 35: Hrubá hmotnost (kg)

14. Při vývozu elektrické energie se do této kolonky uvede údaj "0,001".

Kolonka 37: Režim

15. Do pravé části této kolonky se uvede kód vyjadřující požadavek na celní či daňovou úlevu, anebo upřesňující režim podle části V. této přílohy. Není-li uváděn žádný kód vyjadřující požadavek na celní či daňovou úlevu, anebo upřesňující režim, uvede se číselný kód "000".

Kolonka 38: Čistá hmotnost (kg)

16. Údaj do této kolonky musí být uveden na 3 desetinná místa.

17. Při vývozu radioaktivních látek a u elektrické energie se do této kolonky uvede údaj "0,001".

Kolonka 41: Doplňkové měrné jednotky

18. Údaj do této kolonky musí být uveden na 3 desetinná místa.

Kolonka 44: Zvláštní záznamy, předložené doklady, osvědčení a povolení

19. Do levého horního rohu, popřípadě do střední části, se uvádějí kódy národních dokladů, osvědčení, licencí, povolení a ostatních certifikátů z databáze TARIC CZ, spolu s jejich případným označením, případně odpisované množství z licencí a povolení. Do levého dolního rohu se uvádějí kódy zajištění celního a daňového dluhu uvedené v části IV. této přílohy. Údaje společné pro celou zásilku zboží se v této kolonce uvádějí pouze v Tiskopisu, údaje vztahující se k jednotlivé podpoložce zboží se v této kolonce uvádějí u příslušné podpoložky zboží.

20. Do této kolonky, za kód stanovený v části IV. této přílohy, se

a) uvede číslo osvědčení o povolení užívat zajištění celního a daňového dluhu,

b) uvede evidenční číslo povolení, jsou-li údaje uvedené v povolení užívat zajištění celního a daňového dluhu soubornou jistotou obsaženy v informačním systému orgánů Celní správy České republiky,

c) uvede částka převedená na účet celního úřadu v celých korunách českých, a to v rozsahu nejvýše desetimístného čísla; byl-li pro složení celní jistoty přidělen celním úřadem variabilní symbol, uvede se za částkou celní jistoty lomítko a za lomítkem příslušný desetimístný variabilní symbol. Má-li být celní jistota určena k opakovanému zajištění celního a daňového dluhu, uvede se za variabilní symbol lomítko a evidenční číslo, pod kterým je tato celní jistota evidována v informačním systému orgánů Celní správy České republiky,

d) uvede číslo popřípadě čísla záručního dokladu, které se přikládají k Tiskopisu.

21. Do této kolonky se za kód stanovený v části IV. této přílohy, části Jistota uvede evidenční číslo povolení, jsou-li údaje uvedené v povolení užívat jistotu včetně převodu částky na účet celního úřadu obsaženy v informačním systému orgánů Celní správy České republiky a celní úřad je má k dispozici. V ostatních případech se uvede evidenční číslo osvědčení o povolení užívat soubornou jistotu.

B. FORMALITY PŘI PROPUŠTĚNÍ DO VOLNÉHO OBĚHU, AKTIVNÍHO ZUŠLECHŤOVACÍHO STYKU, DOČASNÉHO POUŽITÍ, PŘEPRACOVÁNÍ POD CELNÍM DOHLEDEM, USKLADŇOVÁNÍ V CELNÍM SKLADU A UMÍSTĚNÍ ZBOŽÍ DO SVOBODNÉHO PÁSMA S KONTROLOU TYPU II

Kolonka 2: Odesílatel/Vývozce

22. Sestává-li zásilka ze zboží od několika vývozců anebo odesílatelů, uvede se do této kolonky text "různí" a kód "00200". Ke každému z listů Tiskopisu se přikládá seznam obsahující jejich název nebo obchodní firmu nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, sídlo nebo adresu místa trvalého pobytu, nebo adresu místa pobytu, nebo adresu místa podnikání. Volitelně může být uvedeno číslo EORI odesílatele v této kolonce na Tiskopisu nebo čísla EORI odesílatelů na přiloženém seznamu.

Kolonka 3: Tiskopisy

23. Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží.

Kolonka 4: Počet ložných listů

24. Do této kolonky se volitelně uvede počet přiložených ložných listů.

Kolonka 8: Příjemce

25. Je-li v této kolonce

a) uvedena firma se sídlem mimo Společenství, nebo

b) uvedeno sídlo firmy odlišné od místa dodání zboží, uvede se do této kolonky také firma, resp. osoba a adresa, kam bude zboží skutečně dodáno.

26. Je-li zásilka určena pro několik příjemců, uvede se do této kolonky text "různí" a kód "00200". Ke každému z listů Tiskopisu se přikládá seznam obsahující jejich číslo EORI, název nebo obchodní firmu nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, sídlo nebo adresu místa trvalého pobytu, nebo adresu místa pobytu. Seznam případně obsahuje také údaje podle předchozího odstavce.

Kolonka 30: Umístění zboží

27. Uvede se místo, kde může být zboží kontrolováno, následujícím způsobem:

a) je-li celní řízení prováděno v celním prostoru celního úřadu, uvede se kód státu a šestimístný kód tohoto celního úřadu,

b) je-li celní řízení prováděno v prostoru dovozce/příjemce (například při místním řízení), uvede se číslo EORI příjemce,

c) je-li zboží na základě povolení předloženo ke kontrole jinému celnímu úřadu, než kterému bylo předloženo celní prohlášení, uvede se kód státu a šestimístný kód celního úřadu, kterému je zboží předloženo nebo zpřístupněno k provedení kontroly.

Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; čísla kontejnerů, počet a druh

28. Popis zboží musí být dostatečně přesný pro zajištění totožnosti a zařazení do odpovídající podpoložky společného celního sazebníku. Musí být uveden v českém jazyce a pro upřesnění může být doplněn o cizojazyčný název, chemickou značku, obchodní označení, ochrannou známku a podobně. Není-li zboží baleno, uvede se do této kolonky údaj „volně loženo“.

29. Je-li deklarované zboží podle zvláštního zákona odpadem4), označení zboží se doplní evidenčním číslem uvedeným v kolonce číslo 1 průvodního dokladu pro přeshraniční pohyb/přepravu odpadů5)[nevyžaduje se u odpadů, které nevyžadují souhlas, tj. odpadů, uvedených v zeleném seznamu odpadů6)] a kódem

"WZE" - je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů6), nevyžaduje-li se k vývozu, dovozu a tranzitu tohoto odpadu souhlasu7), uvede se za kód "WZE" bez mezery příslušný kód (R1 až R13, resp. D1 až D15) z dokladu, který doprovází odpad5),

"WZL" - je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů8),

"WAX" - není-li zboží, které je odpadem4), zařazeno v žádném z uvedených seznamů.

30. Podléhá-li deklarované zboží celním kvótám řízených systémem „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ a je-li požádáno příslušným kódem v kolonce 39 o její přiznání, uvede se do této kolonky kód měrné jednotky pro příslušnou kvótu a množství zboží v této měrné jednotce.

31. Je-li to nutné, uvede deklarant do této kolonky zkratku "DPK:" a za dvojtečku čtyřmístné přídavné kódy oddělené čárkou, uvedené v části III. této přílohy.

32. Pokud je žádáno o propuštění zboží do volného oběhu podle sazebního zařazení zboží s nejvyšší celní sazbou dovozního cla uvede se do této kolonky údaj: „sazební zařazení zboží s nejvyšší celní sazbou dovozního cla“.

Kolonka 32: Pořadové číslo položky

33. Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží.

Kolonka 33: Zbožový kód

34. Do pátého pododdílu této kolonky se uvede přídavný kód stanovený v části III. této přílohy vztahující se na zboží označené tímto kódem. Pokud je zboží označeno dvěma a více kódy, které jsou uvedeny v části III. této přílohy, uvede deklarant jeden z těchto kódů do pátého pododdílu této kolonky a další z těchto kódů do odpovídající kolonky 31 Tiskopisu popřípadě Doplňkového listu způsobem stanoveným v bodě 31.

Kolonka 35: Hrubá hmotnost (kg)

35. Při dovozu elektrické energie se do této kolonky uvede text "0,001".

Kolonka 37: Režim

36. Do pravé části této kolonky se uvede také kód upřesňující režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu podle přílohy 38 nebo části V. této přílohy. Není-li uváděn žádný kód upřesňující režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu, uvede se číselný kód "000".

Kolonka 38: Vlastní hmotnost (kg)

37. Údaj do této kolonky musí být uveden na 3 desetinná místa.

38. Při dovozu radioaktivních látek nebo elektrické energie se do této kolonky uvede text "0,001".

Kolonka 39: Kvóta

39. V případech, že deklarované zboží podléhá celní kvótě, uvede se do této kolonky číselné označení celní kvóty.

Kolonka 41: Doplňkové měrné jednotky

40. Údaj do této kolonky musí být uveden na 3 desetinná místa.

Kolonka 43: Způsob hodnocení

41. V případech, kdy má být použita k určení celní hodnoty metoda převodní hodnoty dovezeného zboží, uvede deklarant do této kolonky kód "1".

Kolonka 44: Zvláštní záznamy, předložené doklady, osvědčení a povolení

42. Do levého horního rohu, popřípadě do střední části, se uvádějí kódy národních dokladů, osvědčení, licencí, povolení a ostatních certifikátů z databáze TARIC CZ, spolu s jejich případným označením, případně odpisované množství z licencí a povolení. Do levého dolního rohu se uvádějí kódy zajištění celního a daňového dluhu uvedené v části IV. této přílohy. Údaje společné pro celou zásilku zboží se v této kolonce uvádějí pouze v Tiskopisu, údaje vztahující se k jednotlivé podpoložce zboží se v této kolonce uvádějí u příslušné podpoložky zboží.

43. Do této kolonky, za kód stanovený v části IV. této přílohy, se

a) uvede číslo osvědčení o povolení užívat zajištění celního a daňového dluhu,

b) uvede evidenční číslo povolení, jsou-li údaje uvedené v povolení užívat zajištění celního a daňového dluhu soubornou jistotou obsaženy v informačním systému orgánů Celní správy České republiky,

c) uvede částku převedenou na účet celního úřadu v celých korunách českých, a to v rozsahu nejvýše desetimístného čísla; byl-li pro složení celní jistoty přidělen celním úřadem variabilní symbol, uvede se za částkou celní jistoty lomítko a za lomítkem příslušný desetimístný variabilní symbol. Má-li být celní jistota určena k opakovanému zajištění celního a daňového dluhu, uvede se za variabilní symbol lomítko a evidenční číslo, pod kterým je tato celní jistota evidována v informačním systému orgánů Celní správy České republiky,

d) uvede číslo, popřípadě čísla záručního dokladu, které se přikládají k Tiskopisu.

44. Do této kolonky se za kód stanovený v části IV. této přílohy, části Jistota, uvede evidenční číslo povolení, jsou-li údaje uvedené v povolení užívat jistotu včetně převodu částky na účet celního úřadu obsaženy v informačním systému orgánů Celní správy České republiky a celní úřad je má k dispozici. V ostatních případech se uvede evidenční číslo osvědčení o povolení užívat soubornou jistotu.

Kolonka 47: Výpočet poplatků

45. Vznikne-li propuštěním zboží do režimu volného oběhu, včetně aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla celní a daňový dluh, daňová povinnost nebo povinnost k jiným poplatkům splatným v souvislosti s dovozem zboží, uvede se

a) do sloupce "Druh" kód příslušné platby stanovený právním předpisem Společenství9),10), popřípadě bodem 47,

b) do sloupce "Zákl. pro vyměř. popl.“

1. prohlašovaná celní hodnota11) v celých korunách českých, zaokrouhlená směrem nahoru,

2. základ spotřební daně12),jsou-li dováženy tabákové výrobky, u nichž je předepsána dvousložková sazba daně12), uvede se nejprve základ pro pevnou část daně12) a pod něj základ pro procentní část daně12), a to i v případech dovozu tabákových výrobků značených tabákovými nálepkami; základ spotřební daně lze uvést do dvou nebo více řádků i v případech, má-li být ze zboží vyměřena spotřební daň podle dvou nebo více rozdílných sazeb,

c) do sloupce "Sazba" sazba spotřební daně pro příslušný vybraný výrobek; jsou-li dováženy tabákové výrobky, uvede se nejprve sazba pro pevnou část spotřební daně a pod ni sazba pro procentní část spotřební daně, a to i v případech dovozu tabákových výrobků značených tabákovými nálepkami; sazbu spotřební daně lze uvést do dvou nebo více řádků i v případech, má-li být ze zboží vyměřena spotřební daň podle dvou nebo více rozdílných sazeb,

d) do sloupce "ZP" kód způsobu placení, a to

A - Platba v hotovosti,

C - Platba šekem, jehož proplacení je zaručeno bankou,

E - Odklad platby,

H - Elektronický převod,

J - Platba prostřednictvím poštovního úřadu (poštovní zásilky) nebo jiné veřejné nebo vládní služby,

K - Úhrada cla započtením přeplatku na jiném clu,

R - Úhrada převodem ze složené celní jistoty.

46. Při dovozu, v případech jiných než uvedených v bodě 45, uvede deklarant pouze prohlašovanou celní hodnotu deklarované položky zboží. Celní hodnota se uvede do prvního řádku ve sloupci "Zákl. pro vyměř. popl.".

47. Pro případ platby spotřební daně vyměřované a vybírané celním úřadem v souvislosti s dovozem zboží se stanoví kód "1SD". Tento kód se ve sloupci "Druh" uvede za poslední uváděný kód začínající písmenem "A" a/nebo před první uváděný kód začínající písmenem "B" stanovené právním předpisem Společenství11).

48. Základ pro vyměření příslušné platby se uvede do stejného řádku jako její kód ve sloupci "Druh"; jsou-li deklarovaným zbožím tabákové výrobky, uvede se základ pro pevnou část daně do stejného řádku jako její kód ve sloupci "Druh" a základ pro procentní část daně pod něj. Základ pro vyměření příslušné platby, vyjma základu spotřebních daní, se uvede v celých jednotkách a v rozsahu maximálně desetimístného čísla. Základ spotřební daně se uvede podle skutečného množství dováženého zboží až na tři desetinná místa, k dalším případným místům za desetinnou čárkou se nepřihlíží.

49. Kód způsobu placení celního a daňového dluhu deklarant uvede do prvního řádku ve sloupci označeném "ZP" v případech vyměření cla popřípadě daní. Při dovozu zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla neplátcem daně z přidané hodnoty13) se kód způsobu placení uvede ve sloupci označeném "ZP" na úrovni řádku, na kterém je ve sloupci "Druh" uveden kód platby "B00".

ČÁST III.

SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ

(kolonka 33 Tiskopisu, Doplňkového listu - pátý pododdíl)

A. Seznam přídavných kódů daně z přidané hodnoty

Přídavný kódVýznam podle zákona o dani z přidané hodnoty14)
12
R005- První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:
Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, kódu nomenklatury celního sazebníku 01-96, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky, které lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo které jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění, s výjimkou zdravotnických prostředků, které jsou zahrnuty v těchto druzích (typech) zdravotnických prostředků oddílů B a C přílohy č. 3:
- všechny druhy (typy) zdravotnických prostředků uvedené v oddílu B
- tampóny vinuté
- vata buničitá
- prostředky stomické - deodorační
- paruka.
Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální návrh charakteristik zdravotnického prostředku určeného k použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta, kódu nomenklatury celního sazebníku 01-96. Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti, a to pouze zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, pokud jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, kódu nomenklatury celního sazebníku 90.
R006- První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních předpisů, kódů nomenklatury celního sazebníku 48, 64, 66, 84, 85, 87, 90 a 91:
- Braille papír
- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
- Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
- Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma
- Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami
- Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami
- Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby
- Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně postižené osoby
- Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
- Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.
R007- První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:
- dětské sedačky do automobilů, kódu nomenklatury celního sazebníku 94.
R008- První snížená sazba daně se uplatňuje u tepla a chladu, které se zařazují do podpoložek celního sazebníku podle nosičů.
R013- První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:
„Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví“, kódu nomenklatury celního sazebníku 06; „rostliny a semena“ kódů nomenklatury celního sazebníku 07-12.
R016- První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:
„Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech, dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené jako palivo“, kódu nomenklatury celního sazebníku 4401.
R017- První snížená sazba daně se uplatňuje u dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 zákona o dani z přidané hodnoty.
R018- První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódů nomenklatury celního sazebníku 01-05, 07-23, 25. „Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických podle zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů) a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2203-2208 a zboží číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106, které je zahrnuto v příloze č. 3a k zákonu o dani z přidané hodnoty.“.
Na zboží kódu nomenklatury celního sazebníku 25 se vztahuje první snížená sazba DPH, pokud je obvykle určeno k přípravě potravin, používáno jako doplněk nebo náhražka potravin nebo jako potravina či krmivo pro zvířata.
R019- První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódů nomenklatury celního sazebníku 28-30, 40, 48, 56, 61 a 62. „Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky - jen určené pro zdravotní péči, farmaceutické výrobky - jen určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č.3a k zákonu o dani z přidané hodnoty.“.
R020- První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódu nomenklatury celního sazebníku 49. „Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů; kde reklama nepřesahuje 50 % plochy. Mimo tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě a mimo zboží zařazeného do číselných kódů 4901, 4903, 4904, které je zahrnuto v příloze č. 3a k zákonu o dani z přidané hodnoty.“.
R201- Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106. „Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.“.
R202- Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004 a 3006. „Rádiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.“.
R203- Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 4901, 4903 a 4904. „Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy.“.
R20434 - Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 0801, 1101 až 1106, 1201,1204, 1206 až 1208, 1212, 1214, 2004, 2005.
„Mlýnské výrobky, a to:
- z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10
- z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12
- z brambor
- ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8.
Směsi těchto mlýnských výrobků.“.
R205- Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 1107 až 1109, 1903, 3505.
„Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.“.
R206- Druhá snížená sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů 1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106.
„Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.“.
R999- Zboží zahrnuté v tomto kódu není podle zákona o dani z přidané hodnoty považováno za zboží.

B. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ SPOTŘEBNÍCH DANÍ

Přídavný kódVýznam podle zákona o spotřebních daních12)
12
S101- Motorové a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona s obsahem olova do 0,013 g/l včetně
S102- Motorové a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona s obsahem olova nad 0,013 g/l
S103- Střední oleje a těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) zákona
S104- Těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) zákona
S105- Odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d) zákona
S106- Zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn podle § 45 odst. 1 písm. e) zákona
S107- Zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn podle § 45 odst. 1 písm. f) zákona
S108- Zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn podle § 45 odst. 1 písm. g) zákona
S112- Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova do 0,013 g/l včetně
S113- Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova nad 0,013 g/l
S114- Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) zákona
S115- Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova do 0,013 g/l včetně
S116- Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova nad 0,013 g/l
S121- Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S122- Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102
S123Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
S124- Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104
S125- Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105
S126- Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106
S127- Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107
S128- Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108
S141- Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S142- Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102
S143- Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
S144- Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104
S145- Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105
S146- Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106
S147- Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107
S148- Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108
S161- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S162- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102
S163- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
S164- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod přídavným kódem S104
S165- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105
S166- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106
S167- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107
S168- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108
S181- Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S182- Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem SI02
S183- Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem SI03
S184- Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem SI04
S185- Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105
S186- Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem SI06
S187- Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem SI07
S188- Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108
S601- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S602- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102
S603- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
S604- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104
S605- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105
S606- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106
S607- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107
S608- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108
S621- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S622- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102
S623- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
S624- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104
S625- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105
S626- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106
S627- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107
S628- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108
S631- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. 1) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S632- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. 1) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem SI02
S633- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. m) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem SI03
S634- Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. n) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem SI03
S201- Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207
S202- Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou ovocných destilátů z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu
S203- Líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele zajedno výrobní období podle zákona o lihu
S204- Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury
S301- Základní sazba daně z piva
S302- Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary do 10000 hl výroby ročně
S303- Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 10000 do 50000 hl výroby ročně
S304- Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 50000 do 100000 hl výroby ročně
S305- Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 100000 do 150000 hl výroby ročně
S306- Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 150000 do 200000 hl výroby ročně
S411- Šumivá vína podle § 93 odst. 2 zákona
S412- Tichá vína podle § 93 odst. 3 zákona
S413- Meziprodukty podle § 93 odst. 4 zákona
S501- Cigarety
S504- Doutníky, cigarillos
S514- Tabák ke kouření

C. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ

Přídavný kódVýznam podle zákona č. 261/2007 Sb., ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ (dále jen "zákon o dani z plynu")
12
Z111- Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 11 uvedený v § 4 písm. a) zákona o dani z plynu
Z112- Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 21 uvedený v § 4 písm. a) zákona o dani z plynu
Z113- Plyny uvedené pod kódem 2711 29 uvedené v § 4 písm. a) zákona o dani z plynu
Z114- Plyny uvedené pod kódem 2705 uvedené v § 4 písm. a) zákona o dani z plynu
Z121- Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 11 uvedený v § 4 písm. b) zákona o dani z plynu
Z122- Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 21 uvedený v § 4 písm. b) zákona o dani z plynu
Z123- Plyny uvedené pod kódem 2711 29 uvedené v § 4 písm. b) zákona o dani z plynu
Z124- Plyny uvedené pod kódem 2705 uvedené v § 4 písm. b) zákona o dani z plynu
Z131- Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 11 uvedený v § 4 písm. c) zákona o dani z plynu
Z132- Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 21 uvedený v § 4 písm. c) zákona o dani z plynu
Z133- Plyny uvedené pod kódem 2711 29 uvedené v § 4 písm. c) zákona o dani z plynu
Z134- Plyny uvedené pod kódem 2705 uvedené v § 4 písm. c) zákona o dani z plynu

D. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ DANĚ Z PEVNÝCH PALIV

Přídavný KódVýznam podle zákona č. 261/2007 Sb., ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ (dále jen "zákon o dani z pevných paliv")
12
T101- Pevná paliva uvedená v § 4 písm, a) zákona o dani z pevných paliv
T102- Pevná paliva uvedená v § 4 písm, b) zákona o dani z pevných paliv
T103- Pevná paliva uvedená v § 4 písm, c) zákona o dani z pevných paliv
T104- Pevná paliva uvedená v § 4 písm, d) zákona o dani z pevných paliv

E. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ DANĚ Z ELEKTŘINY

Přídavný KódVýznam podle zákona č. 261/2007 Sb., ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ (dále jen "zákon o dani z elektřiny")
12
V101 - Elektřina kód 2716 uvedená v § 4 zákona o dani z elektřiny

ČÁST IV.

SEZNAM KÓDŮ ZAJIŠTĚNÍ CELNÍHO A DAŇOVÉHO DLUHU A KÓDŮ NEPOŽADOVÁNÍ TOHOTO ZAJIŠTĚNÍ

(kolonka 44 Tiskopisu nebo Doplňkového listu)

KÓDPopis dokladu
JISTOTA:
9110Souborná jistota povolená v České republice
9120Souborná jistota povolená v jiném členském státě Evropské unie
92ZLJednotlivá jistota s použitím záruční listiny
93CJCelní jistota složením hotovosti na účet celního úřadu
9ZD1Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v České republice
9ZD2Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v jiném členském státě Evropské unie
95ZPPoskytnutí jistoty zřízením zástavního práva podle daňového řádu
9N01Nepožadování jistoty podle čl. 51 nebo 88 celního kodexu15)
9NCKNepožadování jistoty podle čl. 189 celního kodexu15)
9NPHNepožadování jistoty při placení v hotovosti
9NPVNezajišťování celního a daňového dluhu při jeho vyměřování formou výměru
9NPPNepožadování jistoty při úhradě celního a daňového dluhu před propuštěním zboží
9NJZNepožadování jistoty z jiného důvodu

ČÁST V.

KÓDY CELNÍCH A DAŇOVÝCH ÚLEV

(kolonka 37 pravá část Tiskopisu nebo Doplňkového listu)

Použité zkratky:

SUB: vymezuje, zda o příslušnou úlevu může žádat neplátce nebo plátce DPH, takto:

0: o úlevu může žádat pouze neplátce DPH

1: o úlevu může žádat pouze plátce DPH

DPH: daň z přidané hodnoty

SPD: spotřební daň

Poznámka:

Při psaní kódů a symbolů "SUB" nelze místo znaku "0" (nula) použít písmeno "O".

KódVýznam podle:nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (dále jen „Kodex“), nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (dále jen „NK2454“), nařízení Rady (ES) č. 1186/09 (dále jen „NR1186“), zákona o dani z přidané hodnoty14) (dále jen „zákon o DPH“), zákona o spotřebních daních12) (dále jen „zákon o SPD“) a celního zákonaSUB
123
06BVyjadřuje nárok na částečné osvobození od cla zpět dovážených zušlechtěných výrobků (nikoliv podle článku 591 NK2454).1
01CVyjadřuje nárok na osvobození od cla osobního majetku fyzických osob při přenosu obvyklého místa pobytu na celní území Společenství dle článku 3 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o DPH.0
02CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého při příležitosti sňatku (výbava a vybavení domácnosti) dle článku 12 odst. 1 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona o DPH.0
03CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého při příležitosti sňatku (dary obvykle darované při příležitosti sňatku) dle článku 12 odst. 2 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona o DPH.0
04CVyjadřuje nárok na osvobození od cla osobního majetku nabytého děděním dle článku 17 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona o DPH.0
06CVyjadřuje nárok na osvobození od cla výbavy, studijních potřeb a vybavení domácnosti žáků nebo studentů dle článku 21 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.0
07CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zásilek nepatrné hodnoty propouštěných do volného oběhu dle článků 23 a 24 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. a) zákona o DPH.0
08CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zásilky odesílané soukromou osobou jiné soukromé osobě dle článků 25 až 27 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. a) zákona o DPH.0
09CVyjadřuje nárok na osvobození od cla dle článku 28 NR1186 (přemístění podniku ze třetí země do Evropské unie); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. d) zákona o DPH.0
10CVyjadřuje nárok na osvobození od cla obchodního majetku a ostatního zařízení, které patří osobám vykonávajícím nezávislá povolání a právnickým osobám, které nevykonávají svou činnost za účelem zisku dle článku 34 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. d) zákona o DPH.0
11CVyjadřuje nárok na osvobození od cla sbírkových a uměleckých předmětů vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje uvedené v příloze I dle článku 42 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. c) zákona o DPH.0
12CVyjadřuje nárok na osvobození od cla sbírkových a uměleckých předmětů vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje uvedené v příloze II dle článku 43 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. c) zákona o DPH.0
15CVyjadřuje nárok na osvobození od cla laboratorních zvířat a biologických nebo chemických látek určených k výzkumu dle článku 53 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. e) bod 1 zákona o DPH.0
16CVyjadřuje nárok na osvobození od cla léčebných látek lidského původu a činidel k určování krevní skupiny a tkání dle článku 54NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. e) bod 2 zákona o DPH.0
18CVyjadřuje nárok na osvobození od cla referenčních látek pro kontrolu jakosti léčivých přípravků dle článku 59 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. e) bod 3 zákona o DPH.0
19CVyjadřuje nárok na osvobození od cla farmaceutických výrobků užívaných při mezinárodních sportovních událostech dle článku 60 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. e) bod 4 zákona o DPH.0
20CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží pro charitativní a dobročinné organizace dle článku 61 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. f) bod 1 zákona o DPH.0
23CVyjadřuje nárok na osvobození od cla předmětů určených pro nevidomé dle článku 67 odst. 1 písm. b) NR1186 uvedených v příloze IV, dovážené určitými institucemi nebo organizacemi; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. f) bod 2 zákona o DPH.0
25CVyjadřuje nárok na osvobození od cla předmětů pro ostatní zdravotně postižené osoby (jiné než nevidomé) dle článku 68 odst. 1 písm. b) NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. f) bod 2 zákona o DPH.0
26CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof dle článku 74 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. f) bod 3 zákona o DPH.0
27CVyjadřuje nárok na osvobození od cla čestných vyznamenání a cen dle článku 81 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. g) bod 1 zákona o DPH.0
28CVyjadřuje nárok na osvobození od cla darů obdržených v rámci mezinárodních vztahů dle článku 82 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. g) bod 2 zákona o DPH.0
29CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží určeného k užívání panovníky a hlavami států dle článku 85 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. g) bod 3 zákona o DPH.0
30CVyjadřuje nárok na osvobození od cla vzorků zboží nepatrné hodnoty dováženého k podpoře obchodní činnosti dle článku 86 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. h) bod 1 zákona o DPH.0
31CVyjadřuje nárok na osvobození od cla tiskovin a reklamního materiálu dováženého k podpoře obchodní činnosti dle článku 87 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. h) bod 2 zákona o DPH.0
32CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží používaného nebo spotřebovaného v průběhu výstavy nebo podobné události dle článku 90 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. h) bod 3 zákona o DPH.0
33CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ke zkouškám, analýzám nebo pokusům dle článku 95 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.0
34CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zásilek určených subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo průmyslového nebo obchodního vlastnictví dle článku 102 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 1 zákona o DPH.0
35CVyjadřuje nárok na osvobození od cla turistického propagačního materiálu dle článku 103 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 2 zákona o DPH.0
36CVyjadřuje nárok na osvobození od cla různých dokumentů a zboží dle článku 104 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona o DPH.0
37CVyjadřuje nárok na osvobození od cla materiálu k upevnění a ochraně zboží při přepravě dle článku 105 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona o DPH.0
38CVyjadřuje nárok na osvobození od cla steliva, píce a krmiva určeného pro zvířata během jejich dopravy dle článku 106 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm, j) bod 5 zákona o DPH.0
39CVyjadřuje nárok na osvobození od cla pohonných hmot a maziva nacházejících se v silničních motorových vozidlech dle článku 107 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPD a od DPH dle § 71f zákona o DPH.0
40CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží určeného pro památníky nebo hřbitovy válečných obětí dle článku 112 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 7 zákona o DPH.0
41CVyjadřuje nárok na osvobození od cla rakví, uren a smutečních ozdob dle článku 113 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 8 zákona o DPH.0
01DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených palet dle článku 556 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
02DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených kontejnerů dle článku 557 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
03DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených dopravních prostředků dle článku 558 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
04DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených osobních potřeb cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům dle článku 563 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
05DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených předmětů k uspokojování potřeb námořníků dle článku 564 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
06DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého zboží určeného k nápravě následků katastrof dle článku 565 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
07DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého lékařského, chirurgického a laboratorního zařízení dle článku 566 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
08DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených zvířat dle článku 567 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
09DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého zboží určené k tradičním činnostem v příhraničních oblastech dle článku 567 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
10DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených zvukových, obrazových nebo datových nosičů dle článku 568 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
11DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého propagačního materiálu dle článku 568 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
12DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého zařízení k výkonu povolání dle článku 569 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
13DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého pedagogického materiálu a vědeckého zařízení dle článku 570 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
14DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených obalů, plných, dle článku 571 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
15DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených obalů, prázdných, dle článku 571 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
16DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených forem, matric, šablon, nákresů, návrhů, měřících, kontrolních a zkušebních přístrojů a podobných předmětů dle odstavce 1 článku 572 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
17DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého speciálního nářadí a nástrojů dle odstavce 2 článku 572 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
18DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého zboží, které má být předmětem zkoušek, dle článku 573 písm. a) NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
19DVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého na základě kupní smlouvy o prodeji na zkoušku, které bylo těmto zkouškám podrobeno, dle článku 573 písm. b) NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
20DVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého k provádění zkoušek, dle článku 573 písm. c) NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
21DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených vzorků dle článku 574 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
22DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených náhradních výrobních prostředků dle článku 575 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
23DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého zboží určeného k vystavení nebo použití při veřejné akci dle článku 576 odst. 1 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
24DVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ke schválení (dva měsíce) dle článku 576 odst. 2 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
25DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených uměleckých děl, sběratelských předmětů nebo starožitností dle článku 576 odst. 3 písm. a) NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
26DVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého za účelem prodeje v dražbě dle článku 576 odst. 3 písm. b) NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
27DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených náhradních dílů, příslušenství a vybavení dle článku 577 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
28DVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ve zvláštních situacích, které nemají hospodářský dopad dle článku 578 písm, b) NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
29DVyjadřuje nárok na osvobození od cla u zboží dováženého příležitostně a na dobu kratší než tři měsíce dle článku 578 písm. a) NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
01FVyjadřuje nárok na osvobození od dovozního cla pro vrácené zboží (článek 185 Kodexu); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 5 zákona o DPH.0
02FVyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (zvláštní okolnosti stanovené v článku 844 odst. 1: zemědělské zboží); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 5 zákona o DPH.0
03FVyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (zvláštní okolnosti stanovené v článku 846 odst. 2: oprava nebo uvedení do původního stavu); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 5 zákona o DPH.0
21FVyjadřuje nárok na osvobození od cla pro produkty rybolovu (viz kód F21 přílohy č. 38 NK2454); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. f) zákona o DPH.0
22FVyjadřuje nárok na osvobození od cla pro produkty rybolovu (viz kód F22 přílohy č. 38 NK2454); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. f) zákona o DPH.0
010Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 97 zákona o SPD.1
020Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 97 odst. 3 zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.0
030Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 105 zákona o SPD.1
040Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 105 zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.0
050Vyjadřuje nárok na podmíněné osvobození od SPD (§ 3 písm.e) zákona o SPD), jestliže je zboží bezprostředně po propuštění do volného oběhu (§ 34 zákona o SPD) uvedeno do režimu podmíněného osvobození od SPD (§ 19 zákona o SPD).1
070Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (článek 185 Kodexu), současně na podmíněné osvobození od SPD (§ 3 písm. e) z. o SPD), je-li zboží po propuštění do volného oběhu (§ 34 z. o SPD) uvedeno do režimu podmíněného osvobození od SPD (§ 19 z. o SPD) i osvobození od DPH dle § 71 odst. 5 z. o DPH.0
071Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (článek 185 Kodexu), současně na podmíněné osvobození od SPD (§ 3 písm. e) z. o SPD), je-li zboží po propuštění do volného oběhu (§ 34 z. o SPD) uvedeno do režimu podmíněného osvobození od SPD (§ 19 z. o SPD).1
080Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH při dovozu investičního zlata dle § 92 odst. 3 zákona o DPH.0
0D0Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.0
0M0Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 6 zákona o DPH (dovoz zlata ČNB).0
0N0Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm, g) zákona o DPH (dovoz plynu a dovoz elektřiny).0
0V0Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 49 zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm, i) zákona o DPH.0
0W0Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 71 zákona o SPD.1
0X0Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 71 odst. 1 písm, i) zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm, i) zákona o DPH.0
0Y0Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 86 zákona o SPD.1
0Z0Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 86 odst. 4 zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm, i) zákona o DPH.0
3C1Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ke zkouškám, analýzám nebo pokusům dle článku 95 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPD.1
3C3Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ke zkouškám, analýzám nebo pokusům dle článku 95 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPD a od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.0
3F3Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 237a až 237f celního zákona (zboží požívající ochrany podle mezinárodního práva a zboží dovážené zahraničním osobám, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 4 písm. a) zákona o DPH.0
3G3Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 237a až 237f celního zákona (zboží požívající ochrany podle mezinárodního práva a zboží dovážené zahraničním osobám, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 4 písm. c) zákona o DPH.0
3H4Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 237g a 237h celního zákona (zboží dovážené ozbrojenými silami, civilními složkami doprovázejícími ozbrojené síly a osobami závislými na příslušnících ozbrojených sil nebo civilní složky); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 4 písm. d) zákona o DPH.0
3J4Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 237g a 237h celního zákona (zboží dovážené ozbrojenými silami, civilními složkami doprovázejícími ozbrojené síly a osobami závislými na příslušnících ozbrojených sil nebo civilní složky); současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. d) zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 4 písm. d) zákona o DPH.0
888Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla na základě ustanovení odst. 1 části 5 přílohy č. IV Aktu o přistoupení (zboží s prokázaným statusem Společenství).1
999Vyjadřuje požadavek na celní výhodu v jiných než uvedených případech.1
9A9Vyjadřuje požadavek na celní výhodu v jiných než uvedených případech.0

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 421/2012 Sb.

CELNÍ PROHLÁŠENÍ zboží dováženého pro potřebu orgánů a osob požívajících výsad a imunit

CELNÍ PROHLÁŠENÍ zboží dováženého pro potřebu orgánů a osob požívajících výsad a imunit

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 421/2012 Sb.

ZÁRUČNÍ LISTINA JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU (souborná jistota)

ZÁRUČNÍ LISTINA JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU (souborná jistota)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 421/2012 Sb.

OSVĚDČENÍ O SOUBORNÉ JISTOTĚ V JINÝCH OPERACÍCH NEŽ REŽIM TRANZITU (Přední strana, Zadní strana)

OSVĚDČENÍ O SOUBORNÉ JISTOTĚ V JINÝCH OPERACÍCH NEŽ REŽIM TRANZITU (Přední strana, Zadní strana)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 421/2012 Sb.

ZÁRUČNÍ LISTINA JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU (jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu)

ZÁRUČNÍ LISTINA JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU (jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 421/2012 Sb.

ZÁRUČNÍ DOKLAD JEDNOTLIVÉ JISTOTY pro jiné operace než režim tranzitu (Přední strana, Zadní strana)

ZÁRUČNÍ DOKLAD JEDNOTLIVÉ JISTOTY pro jiné operace než režim tranzitu (Přední strana, Zadní strana)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 421/2012 Sb.

JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU ZÁRUČNÍ LISTINA (jednotlivá jistota s použitím záruční listiny)

JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU ZÁRUČNÍ LISTINA (jednotlivá jistota s použitím záruční listiny)

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

2) Přílohy č. 31 a č. 32 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.

3) Přílohy č. 33 a č. 34 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93.

4) § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Příloha IB nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů.

6) Příloha III, IIIA, IIIB nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006.

7) Čl. 3 odst. 4 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006.

8) Příloha IV, IVA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006.

9) Nařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

10) Příloha IV nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění pozdějších předpisů.

11) Příloha č. 38 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

13) Články 28 až 36 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

15) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Přesunout nahoru