Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 394/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb.

Částka 144/2012
Platnost od 23.11.2012
Účinnost od 01.01.2013
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

394

VYHLÁŠKA

ze dne 13. listopadu 2012,

kterou se mění vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb.

Správa státních hmotných rezerv stanoví podle § 29 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2 až 5 a 18 zní:

㤠1

Postup zpracování plánu nezbytných dodávek

[K § 29 písm. c) zákona]

(1) Správní úřad18) na základě požadavků vyplývajících z postupů pro řešení konkrétních druhů hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení krizových plánů2) zpracuje seznam nezbytných dodávek pro svůj správní obvod nebo pro okruh svěřené působnosti. Zpracovatel plánu nezbytných dodávek sestaví přehled dostupných dodavatelů nezbytných dodávek ve svém správním obvodu a zahrne do něj všechny zjištěné dodavatele nezbytné dodávky; neomezuje se přitom svojí potřebou vyplývající z krizových plánů.

(2) Správní úřad si vyžádá z obchodního nebo živnostenského rejstříku3) údaje o možných dodavatelích nezbytných dodávek; pokud údaj není v příslušném rejstříku uveden, vyžádá si ho podle zvláštního právního předpisu4).

(3) Správní úřad vyžaduje postupem podle zvláštního právního předpisu5) od dodavatelů nezbytných dodávek údaje pro zpracování svého plánu nezbytných dodávek.

(4) Nemůže-li krajský úřad zčásti nebo zcela zajistit požadovanou nezbytnou dodávku od dodavatele ve svém správním obvodu, postupuje podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona. V požadavku na její zajištění, kromě údajů podle § 2 odst. 2 písm. a), uvede požadované technické parametry, konkrétní použití požadované nezbytné dodávky a důsledky jejího nezajištění. Věcně příslušný ústřední správní úřad posoudí tyto požadavky a prověří možnosti jejich zajištění na celém území státu. V případě, že nenalezne dodavatele, nebo požadavky nemůže zabezpečit v dostatečném rozsahu, postupuje podle § 3. O svém rozhodnutí informuje krajský úřad, který požadavek uplatnil.

(5) Správní úřad posoudí, zda nezbytnou dodávku zajistí ještě před vyhlášením krizového stavu uzavřením příslušné smlouvy s jejím dodavatelem, například tehdy, bude-li jejím odběratelem.

(6) Správní úřad průběžně aktualizuje plán nezbytných dodávek na základě změn v uplatněných požadavcích a podle možností zajištění nezbytných dodávek ve svém správním obvodu nebo v okruhu svěřené působnosti.

18) § 1 odst. 2 písm. b) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 76/2012 Sb.

2) § 15 odst. 3 písm. e) nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 431/2010 Sb.

3) § 27 až 34 obchodního zákoníku.
§ 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb.

4) § 9 odst. 2 písm. f), § 10 odst. 1 písm. k) a § 15 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

5) § 10 odst. 1 písm. k) a § 15 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.“.

2. § 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zní:

㤠2

Obsah plánu nezbytných dodávek

[K § 29 písm. c) zákona]

(1) Plán nezbytných dodávek vždy obsahuje seznam požadovaných nezbytných dodávek, seznam nezajištěných nezbytných dodávek a přehled dodavatelů nezbytných dodávek.

(2) Seznam požadovaných nezbytných dodávek vždy obsahuje

a) přehled nezbytných dodávek s uvedením

1. názvu nezbytné dodávky,

2. číselného označení nezbytné dodávky podle číselníku nezbytných dodávek,

3. požadovaného množství s uvedením měrné jednotky,

4. názvu úřadu v případě, že nezbytná dodávka byla uplatněna jiným správním úřadem,

b) přehled dodavatelů každé nezbytné dodávky s uvedením

1. obchodní firmy a bydliště, sídla, místa podnikání nebo sídla organizační složky podniku u podnikajících fyzických osob zapsaných do obchodního rejstříku,

2. obchodní firmy a sídla, místa podnikání nebo sídla organizační složky podniku u právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku,

3. jména, příjmení a bydliště podnikajících fyzických osob nezapsaných do obchodního rejstříku,

4. názvu a sídla nebo sídla organizační složky podniku právnických osob nezapsaných do obchodního rejstříku,

5. identifikačního čísla u podnikajících fyzických a právnických osob,

6. údaje o nejvyšší možnosti dodavatele nezbytné dodávky dodávat předmět nezbytné dodávky v určeném, v plánu uvedeném časovém období.

(3) Přehled dodavatelů nezbytných dodávek obsahuje údaje o všech zjištěných dodavatelích nezbytných dodávek a kromě údajů uvedených v odstavci 2 písm. b) obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou statutárními orgány nebo jejich členy u dodavatele nezbytné dodávky,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance nebo jiné osoby oprávněné jednat za dodavatele nezbytné dodávky v souvislosti s vyřizováním záležitostí nezbytné dodávky, včetně všech možností telekomunikačního spojení s ním v pracovní době, době nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, v době pracovního volna a pracovního klidu10).

(4) Seznam nezajištěných nezbytných dodávek zahrnuje informace o nezajištěných nezbytných dodávkách v rozsahu podle odstavce 2 písm. a) a o způsobu jejich řešení.

(5) Pokud je zpracovatelem plánu nezbytných dodávek ústřední správní úřad, uvede v seznamu požadovaných nezbytných dodávek kromě vlastních požadavků i všechny nezbytné dodávky pro daný okruh svěřené působnosti uplatněné ostatními správními úřady a přehled dodavatelů pro jejich zajištění podle odstavce 2 písm. b).

(6) Pokud je zpracovatelem plánu nezbytných dodávek krajský úřad, uvede v seznamu požadovaných nezbytných dodávek kromě vlastních požadavků i nezbytné dodávky obcí s rozšířenou působností svého správního obvodu, které předem posoudí z hlediska jejich účelnosti. O zahrnutí požadovaných nezbytných dodávek do plánu nezbytných dodávek kraje a o způsobu jejich zajištění informuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(7) Ústřední správní úřad zapracuje do svého plánu nezbytných dodávek také seznam položek pohotovostních zásob vytvořených na základě jeho návrhu, v němž uvede jejich druh, množství a rozmístění.

(8) Správní úřad může do plánu nezbytných dodávek zahrnout i další údaje, které mu po vyhlášení krizových stavů umožní zabezpečit nezbytnou dodávku.

10) Například § 90 až 92 zákoníku práce.“.

Poznámky pod čarou č. 6 až 9 a 11 se zrušují.

3. V § 3 odst. 1 se slovo „Odborně“ nahrazuje slovem „Věcně“, slovo „provede“ se nahrazuje slovy „v návaznosti na“, slovo „a“ se nahrazuje slovem „uplatní“, slovo „případě“ se nahrazuje slovem „rozsahu“, slovo „uplatní“ se zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo uhrazení nákladů na uchování výrobních schopností“.

4. V § 3 odst. 2 se slovo „Návrh“ nahrazuje slovem „Požadavek“.

5. V § 3 odst. 2 písm. b) bodě 1 a § 8 odst. 1 písm. d) bodě 3 se slova „Standardní klasifikace produkce“ nahrazují slovy „Klasifikace produkce (CZ-CPA)“.

6. V § 3 odst. 2 písmeno c) zní:

c) v případech, kdy zachování požadované jakosti pohotovostních zásob po dobu skladování vyžaduje jejich obměnu, také stanovení způsobu a intervalu této obměny s kalkulací nákladů, které si vyžádá jedna obměna,“.

7. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Věcně příslušný ústřední správní úřad současně s požadavkem na vytvoření pohotovostních zásob předloží k dalšímu projednání návrh ochraňování pohotovostních zásob, v němž uvede

a) místo ochraňování,

b) osobu, která je ochotna a schopna ochraňování zajistit,

c) předpokládanou výši nákladů, které si vyžádá ochraňování za jeden kalendářní rok.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

8. V § 3 odst. 4 a § 12 odst. 1 se slovo „odborně“ nahrazuje slovem „věcně“.

9. V § 3 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

(5) Požadavek na uhrazení nákladů na uchování výrobních schopností obsahuje

a) předmět nezbytné dodávky a zdůvodnění potřeby uchování výrobních schopností,

b) obchodní firmu,

c) sídlo právnické osoby nebo místo podnikání fyzické osoby,

d) identifikační číslo,

e) jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou statutárními orgány nebo jejich členy,

f) jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance nebo jiné osoby oprávněné jednat za dodavatele nezbytné dodávky v souvislosti s vyřizováním nezbytné dodávky a údaje o všech možnostech telekomunikačního spojení s ním v pracovní době, v době nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu,

g) přehled výrobně technologických zařízení a dokumentace splňujících požadavek § 2 odst. 1 písm. i) zákona,

h) kalkulaci průměrných ročních nákladů spojených s uchováním výrobních schopností.

(6) Věcně příslušný ústřední správní úřad může v požadavcích uvést další údaje, které považuje za důležité.

(7) Požadavek na vytvoření pohotovostních zásob nebo na uhrazení nákladů na uchování výrobních schopností uplatní věcně příslušný ústřední správní úřad u Správy státních hmotných rezerv.“.

10. V § 8 odst. 1 písm. d) bodě 3 se za slovo „rezervy“ vkládá slovo „s“.

11. V § 11 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Správa státních hmotných rezerv informuje objednatele mobilizační dodávky o realizaci požadavku na přípravu ve prospěch dodavatele mobilizační dodávky, který byl předložen postupem podle odstavce 3.“.

12. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) do informačního systému pro podporu hospodářských opatření pro krizové stavy, nejvýše však v rozsahu uvedeném v § 5 a 8.“.

13. V § 13 odst. 1 písm. d) se slova „skutečností podle zvláštního právního předpisu17)“ nahrazují slovy „informací podle zvláštního právního předpisu17)“.

Poznámka pod čarou č. 17 zní:

17) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

14. V § 13 odst. 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

15. V § 14 odst. 1 se slova „se jmenováním písemně souhlasí“ nahrazují slovy „podal za tím účelem objednateli písemnou žádost nebo se jmenováním vyslovil písemný souhlas. Žádost nebo souhlas dodavatele o jmenování subjektem hospodářské mobilizace přiloží objednatel k návrhu jako jeho součást“.

16. V § 14 odstavec 4 zní:

(4) K návrhu na jmenování subjektu hospodářské mobilizace objednatel mobilizační dodávky připojí výpis z obchodního rejstříku nebo oprávnění k podnikání navrhovaného subjektu, který nebude starší 3 měsíců.“.

17. V § 14 odst. 5 písm. a) se slova „trvalý pobyt“ nahrazují slovem „bydliště“.

18. V § 14 odst. 5 písm. b) se slova „a přiloží písemné vyjádření subjektu hospodářské mobilizace, zda s odvoláním souhlasí“ zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Předseda:

Ing. Páleník, MBA, v. r.

Přesunout nahoru