Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 39/2012 Sb.Vyhláška o dispenzární péči

Částka 15/2012
Platnost od 07.02.2012
Účinnost od 01.04.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

VYHLÁŠKA

ze dne 23. ledna 2012

o dispenzární péči

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 5 odst. 3 písm. b) zákona:


§ 1

Dispenzární prohlídky provádějí poskytovatelé zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) v takovém časovém rozmezí, které vyžaduje zdravotní stav pacienta, nejméně však jedenkrát ročně.

§ 2

Nemoci, vady nebo stavy (dále jen „nemoci“), u nichž se poskytuje dispenzární péče, a poskytovatelé, kteří provádějí dispenzární péči, se uvádějí v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Vyhláška č. 386/2007 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře, se zrušuje.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 39/2012 Sb.

POSKYTOVATELÉ PROVÁDĚJÍCÍ DISPENZÁRNÍ PÉČINemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče
Poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, popřípadě jiný poskytovatel
01Infekční a parazitární onemocnění s prokázanou infekční etiologií s chronickým průběhem, následky těchto onemocnění vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
02Lymeská borellioza
03Závažná chronická onemocnění způsobená herpetickými viry
04Závažné imunodeficientní stavy vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok, vrozená asplenie, stav po splenektomii
05Defekty koagulace vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
06Závažné anémie vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
07Diabetes mellitus a další poruchy glukozové tolerance
08Další závažné poruchy endokrinní soustavy vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
09Závažná metabolická onemocnění
10Cystická fíbrosa
11Familiární hypercholesterolémie
12Mentální retardace
13Závažná forma dětské mozkové obrny vyžadující soustavnou rehabilitaci déle než 1 rok
14Primární enuréza u dítěte nad 5 let věku
15Enkopréza s chronickou obstipací
16Hydrocefalus
17Následky zánětlivých onemocnění centrálního nervového systému, onemocnění centrálního nervového systému s nejistou prognózou
18Progredující neurologická a svalová postižení
19Epilepsie
20Vrozená nebo získaná postižení oka (mimo samotných refrakčních vad) vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
21Strabismus
22Vrozená nebo získaná porucha sluchu vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
23Závažné alergie s perzistujícími klinickými příznaky kožními, očními, nosními, bronchiálními nebo gastrointestinálními a stavy po anafylaxi
24Bronchopulmonální dysplázie
25Stavy po chirurgické léčbě nitrohrudních procesů s následnou poruchou funkce plic
26Chronická obstrukční plicní nemoc dětského věku, bronchiektázie
27Idiopatické střevní záněty
28Cholecystolithiasa
29Vředová choroba žaludku a duodena
30Stavy po operaci zažívacího traktu vyžadující dlouhodobé sledování
31Střevní malabsorpce včetně celiakie
32Psoriasa a další závažná kožní onemocnění vyžadující soustavnou léčbu delší než 1 rok
33Lupus erytematosus
34Revmatická onemocnění u dětí, systémová postižení pojivové tkáně
35Nefrotický syndrom
36Vrozené a získané srdeční vady s příznaky srdečního selhání nebo poruchou hemodynamiky
37Závažné arytmie vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
38Stavy po operaci srdce, angioplastikách, valvuloplastikách
39Plicní hypertenze
40Kardiomyopathie vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
41Intersticiální a difuzní plicní procesy s poruchou funkce plic
42Stavy po dlouhodobé ventilaci plic pro syndrom dechové tísně
43Astma bronchiale - závažné perzistující formy, obtížně léčitelné astma
44Chronická pankreatitis vyžadující soustavnou léčbu déle než lrok
45Závažná chronická onemocnění jater vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
46Chronická pyelonefritis a glomerulonefritis a veškeré další stavy spojené s poruchou funkce ledvin nebo vážnou poruchou funkce vývodných močových cest
47Stavy po transplantaci orgánů a krvetvorných buněk
48Vrozené anomálie a chromozómové abnormality vyžadující léčbu
49Děti ohrožené sociálním prostředím, to jsou děti týrané, zneužívané a zanedbávané
Poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě jiný poskytovatel
01Infekční a parazitární onemocnění s prokázanou infekční etiologií s chronickým průběhem, následky těchto onemocnění vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
02Lymeská borellioza
03Závažná chronická onemocnění způsobená herpetickými viry
04Poruchy štítné žlázy vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
05Diabetes mellitus a další poruchy glukozové tolerance, včetně komplikací
06Adrenální nedostatečnost, němé adenomy nadledvinek, vrozená adrenální hyperplasie (ve stabilizovaném stavu) vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
07Afunkční adenomy hypofysy vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
08Nelsonův syndrom, hypopituitarismus, isolované poruchy tvorby hypofyzárních hormonů ve stabilizovaném stavu vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
09Diabetes insipidus vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
10Závažná metabolická onemocnění vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
11Familiární hypercholesterolémie
12Vrozené anomálie a chromozómové abnormality vyžadující léčbu déle než 1 rok
13Defekty koagulace vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
14Závažné anémie vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
15Demyelinizační onemocnění
16Degenerativní onemocnění centrálního nervového systému a periferního neuronu
17Epilepsie
18Myasthenia gravis: po 2 letech remise
19Progresivní svalové dystrofie
20Glaukom
21Uveitidy
22Progredující poruchy sluchu dospělých, kontroly sluchadel
23Hypertenzní nemoc
24Ischemická choroba srdeční, obliterující aterosklerosa, aneurysma aorty
25Endokarditidy a myokarditidy vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
26Závažné arytmie s poruchou hemodynamiky vyžadující soustavnou léčbu delší než 1 rok
27Vrozené a získané chlopenní vady
28Nositelé kardiovertorů a kardiostimulátorů
29Stavy po operaci srdce, angioplastikách, valvuloplastikách
30Plicní hypertenze
31Stavy po dlouhodobé ventilaci plic pro syndrom dechové tísně, stenóza trachey
32Sarkoidoza, intersticiální plicní procesy s poruchou funkce, pneumokoniozy
33Chronická obstrukční plicní nemoc s poruchou funkce plic, bronchiektázie
34Chronická pleuritida
35Astma bronchiale - závažné perzistující formy
36Barretův jícen, achalázie jícnu, eosinofilní ezofagitida, stavy po korozivní ezofagitidě
37Metaplazie a dysplazie žaludeční sliznice
38Primární malabsorpční syndrom, celiakie
39Nespecifické střevní záněty (Crohnova nemoc, ulcerózní kolititida a další)
40Recidivující a komplikované divertikulitidy
41Primární sklerozující cholangititida
42Chronická pankreatitis vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
43Jaterní cirhóza, metabolická onemocnění jater
44Závažné alergie s perzistujícími klinickými příznaky kožními, očními, nosními, bronchiálními, gastrointestinálními a stavy po anafylaxi
45Závažné imunodeficitní stavy vžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok, vrozená asplenie, stav po splenektomii
46Autoimunitní závažné kožní choroby puchýřnaté (skupina pemfigu, pemfigoiu a další)
47Autoimunitní závažné choroby pojiva (lupus erytematosus, sklerodermie, dermatomyositida a další)
48Závažné nemoci kůže a podkožního vaziva (atopická dermatitida, psoriáza a parapsoriáza, fotodermatózy a další)
49Atypické névy
50Ankylosující spondylitis
51Stavy po transplantaci orgánů a krvetvorných buněk
52 Chronické onemocnění ledvin ve stádiích CKD 4 a 5 eGFR menší než 0,5 ml/s
53Proteinurie větší než 1g/24 hod a mikroskopická hematurie renálního původu
54 Chronická glomerulonefritis, autosomálně dominantní polycystická degenerace ledvin, vrozená onemocnění ledvin
55Stavy po cévní mozkové příhodě
Poskytovatel v oboru gynekologie a porodnictví
01Pacientky s hormonální či nitroděložní antikoncepcí
02Radioterapie hrudníku v dětství a dospívání
03Těhotenství: fyziologické prvních 9 lunárních měsíců
10. lunární měsíc
rizikové
patologické
šestinedělí
04Pacientky s dlouhodobou hormonální substituční léčbou
05Endometriosa
06Děložní myomy
Poskytovatel v oboru zubní lékařství
01Vrozené postižení tvrdých zubních tkání (amelogenesis a dentinogenesis imperfecta a další)
Poskytovatel v oboru ortodoncie
01Obličejové rozštěpy
02Vrozené malformace kostí lebky, zubů a obličeje
Poskytovatel v oboru pneumologie a ftizeologie
01Osoby nemocné tuberkulózou a jinými mykobakteriózami plicními i mimoplicními - po skončení léčby
02Osoby se zvýšeným rizikem tuberkulózy, osoby v kontaktu s nemocným tuberkulózou či osoby po návratu z oblastí s vysokým výskytem tuberkulózy plic, imunokompromitované osoby (diabetes mellitus na léčbě inzulínem, malignity, biologická léčba, léčba systémovými kortikosteroidy, léčba imunosupresivy a další)
Poskytovatel v oboru infekční lékařství
01HIV/AIDS pozitivní osoby - asymptomatičtí nosiči
02Toxoplasmóza, vrozená toxoplasmósa včetně oční formy
03Neuroinfekce
04Protozoární nemoci, zoonozy
Poskytovatel v oboru dermatovenerologie
01Syfilis
02Gonorrhoea
03Další závažné pohlavně přenosné infekce
Poskytovatel v oboru psychiatrie
01Syndrom závislosti
02Poruchy nálady středně těžké a těžké, včetně bipolární afektivní poruchy
03Schizofrenie, schizoafektivní poruchy, schizotypní porucha, poruchy s bludy
04Obsedantně kompulzivní porucha s těžkým průběhem
05Posttraumatická stresová porucha
06Poruchy sexuální preference včetně stavů po terapeutické kastraci
07Poruchy příjmu potravy
08Těžké poruchy osobnosti
Poskytovatel v oboru dětská a dorostová psychiatrie
01Syndrom závislosti
02Poruchy nálady středně těžké a těžké, včetně bipolární afektivní poruchy
03Schizofrenie, schizoafektivní poruchy, schizotypní porucha, poruchy s bludy
04 Obsedantně kompulzivní porucha s těžkým průběhem
05Poruchy sexuálního vývoje včetně parafilie
06Poruchy příjmu potravy
07Poruchy autistického spektra
08 Těžká chronická tiková porucha - syndrom de la Tourette
09 Výše neuvedené duševní poruchy dětského a dorostového věku s těžkým disruptivním chováním
Poskytovatel v oboru pracovní lékařství
01Všechny nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání a jiná poškození zdraví z práce
Poskytovatelé poskytující zdravotní služby v příslušném oboru
01Přednádorové stavy a stavy po ukončení léčby onkologických onemocnění
Přesunout nahoru