Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 388/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

Částka 143/2012
Platnost od 23.11.2012
Účinnost od 01.12.2012
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

388

VYHLÁŠKA

ze dne 13. listopadu 2012,

kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, se mění takto:

1. § 1 zní:

㤠1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví způsoby dispečerského řízení elektrizační soustavy (dále jen „dispečerské řízení“), rozsah a postupy při dispečerském řízení výroben elektřiny, pravidla spolupráce technických dispečinků, termíny a rozsah údajů předávaných provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy pro dispečerské řízení, přípravu provozu přenosové nebo distribuční soustavy a pro provoz a rozvoj elektrizační soustavy, vyhodnocování provozu elektrizační soustavy a způsob využívání zařízení pro poskytování podpůrných služeb, požadavky na technické vybavení výroben elektřiny pro účely dispečerského řízení a způsob a postup stanovení neodebrané elektřiny a náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 energetického zákona.“.

2. V § 2 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Provozovatelé lokálních distribučních soustav při dispečerském řízení a předávání údajů pro dispečerské řízení v případě, že

a) mají zřízen technický dispečink a oznámí tuto skutečnost technickému dispečinku provozovatele distribuční soustavy, ke které je jejich distribuční soustava připojena, postupují jako provozovatel regionální distribuční soustavy,

b) nemají zřízen technický dispečink, se považují

1. za zákazníka v případě, že k jejich distribuční soustavě je připojeno alespoň jedno odběrné místo zákazníka a není připojena výrobna elektřiny,

2. za výrobce elektřiny v případě, že k jejich distribuční soustavě je připojena alespoň jedna výrobna elektřiny a není připojeno žádné odběrné místo zákazníka, nebo

3. za výrobce elektřiny i zákazníka v případě, že k jejich distribuční soustavě je připojena alespoň jedna výrobna elektřiny a alespoň jedno odběrné místo zákazníka.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

3. V § 2 se za odstavec 5 doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

(6) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav postupem podle § 14c stanoví množství neodebrané elektřiny z jednotlivých výroben elektřiny, jejichž výroba elektřiny byla omezena podle § 26 odst. 5 energetického zákona, a provozovatelé distribučních soustav předají údaje provozovateli přenosové soustavy, který tyto údaje předá operátorovi trhu v termínech platných pro předávání údajů o regulační energii podle jiného právního předpisu2).

2) Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 5 odst. 1 se za písmenem b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

5. V § 5 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) informaci o omezení výroby podle § 26 odst. 5 energetického zákona.“.

6. V § 7 odst. 1 písm. a) bod 2 zní:

2. řízení činného a jalového výkonu a řízení napětí,“.

7. V § 7 odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje bod 6, který zní:

6. omezování výroby elektřiny podle § 26 odst. 5 energetického zákona a technického vybavení výroben elektřiny pro dispečerské řízení,“.

8. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Provozovatel přenosové soustavy ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav stanoví provozní instrukcí postupy při dispečerském řízení výroben elektřiny podle § 26 odst. 5 energetického zákona pro řešení bilanční nerovnováhy elektrizační soustavy České republiky.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

9. V § 9 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

10. V § 10 odst. 1 písmeno d) zní:

d) řízení odběrných elektrických zařízení zákazníků a výroben elektřiny v rozsahu a podle postupů uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce,“.

11. V § 10 odst. 1 písm. e), § 10 odst. 2 písm. d), § 13 odst. 1 písm. b) a § 13 odst. 2 písm. d) se slovo „regulace“ nahrazuje slovem „řízení“ a za slovo „toků“ se vkládají slova „činných a“.

12. V § 10 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 3, který zní:

3. k omezení výroby elektřiny podle § 25 odst. 3 písm. d) bodu 10 energetického zákona.“.

13. V § 13 odst. 3 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 5, který zní:

5. k omezení výkonu výroben elektřiny podle § 25 odst. 3 písm. d) bodu 10 energetického zákona,“.

14. V § 13 odst. 3 písm. d) bod 2 zní:

2. ke změně nebo přerušení dodávaného výkonu výrobny elektřiny podle § 25 odst. 3 písm. d) bodu 10 energetického zákona,“.

15. V § 13 odst. 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 3, který zní:

3. při provádění plánovaných prací a při řešení poruchových stavů v jím řízené distribuční soustavě, které vyžadují manipulaci se spínacími prvky nebo změnu toku výkonu,“.

16. V § 13 odst. 3 písm. e) bod 1 zní:

1. k omezení nebo přerušení odběru elektřiny podle § 25 odst. 3 písm. c) energetického zákona,“.

17. V § 13 odst. 4 se za slova „výroben elektřiny s“ vkládá slovo „instalovaným“.

18. Za § 14 se vkládají nové § 14a až 14c, které včetně nadpisů znějí:

㤠14a

Údaje pro rozvoj přenosové soustavy

Pro zpracování plánu rozvoje přenosové soustavy předávají provozovateli přenosové soustavy každoročně nejpozději do 31. května

a) provozovatelé regionálních distribučních soustav

1. výsledky zimních měření, to je celostátní zimní měření zatížení provedené třetí středu měsíce ledna v průřezech 3:00, 11:00, 13:00 a 17:00 hod.,

2. předpoklad spotřeby elektrické energie a maximálního zatížení v předávacích místech mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou v jednotlivých letech pro období následujících 10 let,

3. data potřebná pro síťové výpočty ustálených chodů sítí a zkratových poměrů,

4. informace o plánovaném připojení, odpojení nebo o změnách parametrů u výroben elektřiny, zařízení zákazníků, zařízení distribuční soustavy s vlivem na provoz přenosové soustavy,

b) výrobci elektřiny informace o plánované výstavbě, odstavení nebo o změnách parametrů výroben elektřiny připojených k přenosové soustavě,

c) zákazníci, jejichž odběrná elektrická zařízení jsou připojena k přenosové soustavě, informace o plánovaném připojení, odpojení nebo o změnách parametrů těchto zařízení majících vliv na provoz přenosové soustavy.

§ 14b

Požadavky na technické vybavení výroben elektřiny pro účely dispečerského řízení

Požadavky na technické vybavení výroben elektřiny pro účely dispečerského řízení jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 14c

Způsob a postup stanovení neodebrané elektřiny a náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení

(1) Pokyn k omezení výroby elektřiny, včetně opětovného obnovení dodávky elektřiny do soustavy, dává technický dispečink provozovatele soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena. Tento technický dispečink eviduje čas začátku a konce omezení výroby elektřiny. Informaci o čase začátku a konce omezení výroby elektřiny předává technický dispečink lokální distribuční soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy do 8:00 hodin následujícího dne a provozovatel regionální distribuční soustavy provozovateli přenosové soustavy do 9:30 hodin následujícího dne. Po celou dobu omezení výroby elektřiny je výrobna elektřiny považována za zařízení pod napětím.

(2) Postup předávání údajů mezi technickými dispečinky a postup vypořádání náhrad mezi provozovateli soustav je dohodnut mezi jednotlivými provozovateli soustav.

(3) Omezení výroby elektřiny dispečerským řízením výroben elektřiny provádí příslušný provozovatel soustavy v pořadí od největšího výkonu výrobny elektřiny až do naplnění výše výkonu požadovaného pro dispečerské řízení sjednaného s provozovatelem přenosové soustavy.

(4) Náhrada za neodebranou elektřinu z výroben elektřiny využívajících energii slunečního záření nebo větru je stanovena jako součin množství neodebrané elektřiny stanovené podle přílohy č. 7 k této vyhlášce a ceny za povinný výkup elektřiny, která by výrobci náležela podle data uvedení výrobny elektřiny do provozu po odečtu nákladů za nevyrobenou elektřinu, kterého by dosáhl v případě neomezení výroby. Výrobcům elektřiny, kteří jsou subjekty odvodu z elektřiny ze slunečního záření, se náhrada sníží o hodnotu odpovídající velikosti tohoto odvodu. Náhrada za neodebranou elektřinu pro ostatní typy obnovitelných zdrojů se stanoví ve výši odpovídající celkovému příjmu výrobce po odečtu nákladů za nevyrobenou elektřinu, kterého by dosáhl v případě neomezení výroby. Při předcházení stavu nouze a za dobu trvání stavu nouze náhrada za neodebranou elektřinu výrobci nepřísluší.

(5) Náhrada podle odstavce 4 se snižuje v hodině, kdy je dosaženo záporné ceny elektřiny na denním trhu organizovaném operátorem trhu o absolutní hodnotu součinu množství neodebrané elektřiny v této hodině stanovené podle přílohy č. 7 k této vyhlášce a hodinové ceny. V případech, kdy na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky, nevzniká výrobci v těchto hodinách nárok na náhradu.

(6) Pokud po vydání operativního pokynu příslušným technickým dispečinkem k ukončení omezení výroby elektřiny podle § 26 odst. 5 energetického zákona nedojde z příčin na straně výrobce elektřiny ke zpětnému zapnutí výrobny elektřiny nebo ke zrušení omezení výkonu výrobny elektřiny, nepřísluší výrobci elektřiny od doby vydání operativního pokynu náhrada za neodebranou elektřinu.“.

19. V příloze č. 1 se část I zrušuje.

Dosavadní části II až V se označují jako části I až IV.

20. V příloze č. 2 části I se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Přepnutí dálkového ovládání výrobny elektřiny na místní ovládání je možné pouze se souhlasem příslušného technického dispečinku, který dálkové ovládání provádí.“.

21. Doplňují se přílohy č. 5 až 7, které včetně poznámky pod čarou č. 3 znějí:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 79/2010 Sb.

Rozsah a postupy při dispečerském řízení výroben elektřiny

1. Při řízení bilanční rovnováhy výkonu v elektrizační soustavě provozovatel přenosové soustavy přednostně využívá nástroje dispečerského řízení, kterými jsou

a) aktivace smluvně zajištěných podpůrných služeb,

b) nákup regulační energie na vyrovnávacím trhu,

c) nákup regulační energie ze zahraničí,

d) havarijní výpomoc ze zahraničí,

e) změny kapacit na vnitrodenní přeshraniční přenosy,

f) další smluvně zajištěné nástroje.

2. V případě, že využití nástrojů dispečerského řízení podle předchozího odstavce nepostačuje k zajištění bilanční rovnováhy výkonu v elektrizační soustavě, provádí technický dispečink provozovatele přenosové soustavy následující opatření:

a) v případě nedostatku výkonu oznamuje předcházení stavu nouze nebo vyhlašuje stav nouze a postupuje podle jiného právního předpisu3),

b) v případě přebytku výkonu omezuje výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny po nezbytně nutnou dobu a způsobem, který neomezí poskytování podpůrných služeb a který neohrozí dodávky tepla z výroben s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla; umožňuje-li to provozní situace, je přednostně zachována výroba elektřiny ve výrobnách využívajících obnovitelné zdroje energie.

3. Využití opatření podle písmene b) předchozího odstavce v případě přebytku výkonu nevylučuje možnost oznámení předcházení stavu nouze nebo vyhlášení stavu nouze.

4. Způsobuje-li přebytek výkonu výroba elektřiny v konkrétních výrobnách elektřiny nebo je-li tato výroba příčinou ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti elektrizační soustavy nebo její části, omezuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy výrobu elektřiny v těchto výrobnách elektřiny.

5. Rozsah a postupy při dispečerském řízení výroben elektřiny stanovují provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav provozními instrukcemi.

3) Vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 79/2010 Sb.

Požadavky na technické vybavení výroben elektřiny pro účely dispečerského řízení

1. Výrobny elektřiny, které podléhají dispečerskému řízení, musí být vybaveny spínacím prvkem, umožňujícím odpojení od elektrizační soustavy, který musí

a) zůstat funkční i po odpojení výrobny od elektrizační soustavy,

b) být vybaven dálkovým ovládáním z technického dispečinku provozovatele, k jehož soustavě je výrobna elektřiny připojena, pokud nelze výrobnu samostatně dálkově ovládat z tohoto dispečinku jiným způsobem,

c) být vybaven signalizací stavu,

d) být kdykoliv přístupný provozovateli příslušné soustavy, k níž je výrobna elektřiny připojena.

2. Výrobny elektřiny podle § 23 odst. 2 písm. q) energetického zákona s instalovaným výkonem od 100 kW včetně do 400 kW jsou vybaveny rozhraním pro přenos dat a pro dispečerské řízení provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy, ke které jsou připojeny, umožňujícím splnění požadavků uvedených v odstavci 1 a dále umožňujícím

a) řízení dodávaného činného výkonu,

b) řízení jalového výkonu a napětí,

c) přenosy údajů z měření činného a jalového výkonu a napětí.

3. Výrobny elektřiny podle § 23 odst. 2 písm. q) energetického zákona s instalovaným výkonem 400 kW a vyšším jsou vybaveny rozhraním pro přenos dat a pro dispečerské řízení provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy, ke které jsou připojeny, umožňujícím splnění požadavků uvedených v odstavcích 1 a 2 a dále umožňujícím

a) přenosy údajů z měření elektrického proudu,

b) přenosy signálů z ochran a poruchové signalizace potřebných pro dispečerské řízení elektrizační soustavy,

c) u výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů přenosy údajů potřebných pro predikci výroby elektřiny.

4. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena, nebo má být připojena, stanoví pro konkrétní místo připojení instalovaný výkon a typ výrobny elektřiny, způsob provedení a parametry technického vybavení výroben elektřiny pro

a) zařízení pro statické řízení napětí,

b) zařízení pro dynamickou podporu spolupráce výrobny elektřiny s elektrizační soustavou,

c) zařízení pro řízení činného výkonu v závislosti na kmitočtu sítě,

d) zařízení pro řízení činného výkonu v závislosti na provozních podmínkách,

e) zařízení pro řízení jalového výkonu v závislosti na provozních podmínkách,

f) zařízení pro komunikaci a předávání dat při dispečerském řízení.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 79/2010 Sb.

Stanovení množství neodebrané elektřiny při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 energetického zákona

Množství neodebrané elektřiny z výroben elektřiny využívajících energii slunečního záření nebo větru se stanoví takto:

Wne = Pinst * kv * ∆t

kde

Wne množství neodebrané elektřiny při omezení výroby elektřiny [MWh]

Pinst instalovaný výkon výrobny elektřiny stanovený jako součet jmenovitých výkonů fotovoltaických panelů nebo jmenovitých výkonů větrných elektráren [MW]

kv korekční součinitel vyjadřující reálné využití instalovaného výkonu výrobny elektřiny

∆t = (tkp – tzp) doba omezení výroby elektřiny (hod.)

tzp čas začátku omezení výroby elektřiny

tkp čas konce omezení výroby elektřiny.

Hodnoty korekčního součinitele kv jsou pro výrobny elektřiny využívající energii slunečního záření:

1. v měsíci březnu až říjnu 0,76

2. v měsíci listopadu až únoru 0,6

Hodnota korekčního součinitele kv je pro výrobny elektřiny využívající energii větru celoročně 0,72.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2012.


Ministr:

MUDr. Kuba v. r.

Přesunout nahoru