Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 372/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 140/2012
Platnost od 14.11.2012
Účinnost od 01.12.2012
Zrušeno k 01.10.2020 (355/2020 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

372

VYHLÁŠKA

ze dne 23. října 2012,

kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 8, § 5 odst. 5 a § 20 odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 230/2009 Sb. a zákona č. 254/2012 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb. a vyhlášky č. 58/2012 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slova „a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky“ zrušují.

2. V § 1 odst. 1 v úvodní části ustanovení se slova „náležitosti žádostí,“ zrušují a za slovo „vzory“ se vkládají slova „formulářů a“.

3. V § 1 odst. 1 písm. a) se za slova „zahraniční banku“ vkládají slova „z jiného než členského státu“, ve druhé závorce se za slova „licence pro pobočku“ vkládají slova „banky z jiného než členského státu“.

4. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

5. V § 2 písmeno k) zní:

k) osobou, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, právnická osoba se sídlem v členském státě, jejímž předmětem činnosti je činnost banky, obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti, investičního fondu, penzijní společnosti, pojišťovny a zajišťovny, platební instituce, instituce elektronických peněz, nebo jiná regulovaná činnost na finančním trhu, a která podléhá dohledu příslušného orgánu členského státu v zemi jejího sídla.“.

6. V § 3 odst. 1 se slova „§ 4 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 8“ a slovo „tiskopisu“ se nahrazuje slovem „formuláři“.

7. V § 4 odstavce 4 a 5 znějí:

(4) Pokud je osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, žadatel nepřikládá přílohy podle odstavce 3 písm. b) až d) a f) až h).

(5) Pokud je osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba, jejíž kvalifikovaná účast je dána nepřímým podílem prostřednictvím osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, žadatel

a) nepřikládá přílohy podle odstavce 3 písm. b) až d) a f) až h) a

b) přikládá originál pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu dohledu, kterým byl této osobě udělen souhlas k nabytí kvalifikované účasti na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu. Není-li takové rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží vyjádření tohoto orgánu, že tato osoba nabyla kvalifikovanou účast na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu.“.

8. V části druhé nadpis HLAVY II zní:

„BANKA, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA A POBOČKA BANKY Z JINÉHO NEŽ ČLENSKÉHO STÁTU“.

9. V § 5 v textu v závorce pod nadpisem se slova „§ 4 odst. 1“ nahrazují slovy„§ 4 odst. 8“.

10. Skupinový nadpis nad § 6 a 7 zní:

„Licence pro pobočku banky z jiného než členského státu“.

11. V § 6 odst. 1 se slovo „zahraniční“ zrušuje, za slovo „banky“ se vkládají slova „z jiného než členského státu“ a za slovo „6“ na konci věty druhé se doplňují slova „a § 7“.

12. V § 6 odst. 2 písm. e) se za slovy „[§ 2 písm. b)]“ čárka nahrazuje slovem „a“.

13. V § 6 odst. 2 se písmeno f) zrušuje. Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

14. § 7 zní:

㤠7

(1) Žadatel o licenci k žádosti podle § 6 odst. 1 dále přiloží

a) analýzu srovnatelnosti právních nebo jiných předpisů, které se týkají zejména

1. právního a institucionálního postavení orgánu dohledu státu sídla žadatele (dále jen „zahraniční orgán dohledu“), jeho nezávislosti, pravomoci a odpovědnosti v oblasti výkonu bankovního dohledu,

2. úpravy udělování a odnětí licence bance, posuzování osoby navrhované do vedení banky a nabývání kvalifikované účasti na bance,

3. výkonu dohledu nad bankou a její pobočkou v zahraničí včetně výkonu dohledu na konsolidovaném základě,

4. pravidel obezřetného podnikání bank zejména kapitálová přiměřenost, angažovanost, likvidita, řídící a kontrolní systém včetně systému řízení rizik,

5. systému nápravných a sankčních opatření,

6. způsobu spolupráce a výměny informací s orgány dohledu jiných států,

7. účetnictví a úpravy povinnosti zajistit audit účetní závěrky banky,

8. úpravy informační povinnosti banky vůči orgánu dohledu a veřejnosti, poskytování informací získaných v rámci výkonu dohledu třetím osobám,

9. definice bankovního tajemství a jeho ochrany, použití důvěrných informací a úpravy povinnosti zachovávat mlčenlivost, a

b) originál písemného stanoviska zahraničního orgánu dohledu k záměru žadatele zřídit pobočku banky v České republice a jeho prohlášení, že nad pobočkou bude vykonávat bankovní dohled a že právní řád státu sídla zahraniční banky nestanoví žádné překážky bránící efektivní výměně informací mezi Českou národní bankou a zahraničním orgánem dohledu.

(2) K analýze srovnatelnosti podle odstavce 1 písm. a) žadatel dále přiloží zhodnocení případných rozdílů v oblastech uvedených v bodech 1 až 9 ve srovnání s obdobnými předpisy platnými v Evropské unii, které se týkají výkonu činnosti bank a výkonu dohledu nad nimi. Pokud je analýza vypracována jinou osobou než zahraničním orgánem dohledu, přiloží se k této analýze prohlášení zahraničního orgánu dohledu osvědčující správnost sdělovaných informací a závěrů.“.

15. V § 20 odstavce 3 a 4 znějí:

(3) Pokud je žadatelem o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě anebo k jejímu ovládnutí osoba, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. K žádosti přiloží

a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)],

b) strategický záměr [§ 2 písm. g)],

c) originály dokladů o původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti, a

d) smlouvu, na jejímž základě se žadatel stane osobou ovládající regulovanou právnickou osobu, pokud je taková smlouva uzavřena, nebo návrh takové smlouvy.

(4) Má-li žadatel nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě prostřednictvím osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. K žádosti přiloží pouze originál pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu dohledu, kterým mu byl udělen souhlas k nabytí kvalifikované účasti na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu. Není-li takové rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží vyjádření tohoto orgánu dohledu, že žadatel nabyl kvalifikovanou účast na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu.“.

16. Název přílohy č. 5 zní:

„Žádost o licenci pro pobočku banky z jiného než členského státu“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2012.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru