Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 368/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.

Částka 137/2012
Platnost od 09.11.2012
Účinnost od 01.01.2013
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

368

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. října 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.

Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Holičství, kadeřnictví“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti v odstavci druhém se slova „a aplikaci“ zrušují.

2. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se živnost „Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“ zrušuje.

3. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“ se slovo „přípravků“ nahrazuje slovem „směsí“ a ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:

„Výroba chemických látek a chemických směsí, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím klasifikaci chemických látek a chemických směsí klasifikovány jako výbušniny, hořlavé plyny, hořlavé aerosoly, oxidující plyny, plyny pod tlakem, hořlavé kapaliny, hořlavé tuhé látky, samovolně reagující látky nebo směsi, samozápalné kapaliny, samozápalné tuhé látky, samozahřívající se látky nebo směsi, látky nebo směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, oxidující kapaliny, oxidující tuhé látky, organické peroxidy, látky nebo směsi korozivní pro kovy, akutně toxické, žíravé nebo dráždivé pro kůži, vážně poškozující oči nebo dráždící oči, senzibilizující dýchací cesty nebo kůži, mutagenní v zárodečných buňkách, karcinogenní, toxické pro reprodukci, toxické pro specifické cílové orgány při jednorázové nebo opakované expozici, nebezpečné při vdechnutí, nebezpečné pro vodní prostředí nebo nebezpečné pro ozonovou vrstvu. Prodej chemických látek a chemických směsí, které jsou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci chemických látek a chemických směsí klasifikovány jako akutně toxické kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány při jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1. Do 1. června 2015 se jedná též o výrobu chemických směsí, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou jiným právním předpisem upravujícím klasifikaci chemických látek a chemických směsí klasifikovány jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci a nebezpečné pro životní prostředí, a prodej chemických směsí, které jsou podle jiného právního přepisu upravujícího klasifikaci chemických látek a chemických směsí klasifikovány jako vysoce toxické nebo toxické. Obsahem živnosti není nakládání s vysoce nebezpečnými látkami podle jiného právního předpisu upravujícího opatření související se zákazem chemických zbraní.

V rámci této živnosti lze provádět nákup chemických látek a chemických směsí za účelem jejich dalšího prodeje a jejich prodej.“.

4. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Oční optika“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:

„Zhotovení, prodej, opravy korekčních očních pomůcek, zjištění polohy zornic, inklinace a prohnutí brýlového středu a dalších parametrů potřebných ke zhotovení korekční pomůcky určené do dálky, na čtení nebo jinou pracovní vzdálenost. Měření a vyhodnocení parametrů hlavy potřebných ke zhotovení korekčních brýlí, případně jiných korekčních pomůcek, přepočet lékařem nebo optometristou udané dioptrické hodnoty astigmatické korekce a výpočet změny korekce vzhledem k její konečné poloze před okem, přizpůsobení zhotovené korekční pomůcky rozměrům hlavy uživatele tak, aby splňovala funkční, hygienické, bezpečnostní a estetické požadavky. Podávání odborných informací o způsobu používání korekčních pomůcek a jejich údržbě, poradenství při výběru korekčních obrub, doporučení vhodných druhů a úprav brýlových čoček.

V rámci živnosti lze provádět prodej a opravy brýlových obrub, prodej ochranných prostředků zraku, pomůcek a prostředků určených k údržbě, k ochraně korekčních očních pomůcek a ochranných prostředků zraku.“.

5. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Projektová činnost ve výstavbě“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:

„Zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo dokumentace pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, projektové dokumentace podle stavebního zákona.“.

6. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se živnost „Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií“ zrušuje.

7. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Masérské, rekondiční a regenerační služby“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se za slova „a poskytování regeneračních“ vkládají slova „a rekondičních“.

8. V příloze č. 2 v části „OBSAH Živnosti vázané“ se živnost „Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“ zrušuje.

9. V příloze č. 2 v části „OBSAH Živnosti vázané“ u živnosti „Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“ se slovo „přípravků“ nahrazuje slovem „směsí“.

10. V příloze č. 2 v části „OBSAH Živnosti vázané“ se živnost „Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií“ zrušuje.

11. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:

„Výzkum, vývoj, výroba a zpracování výbušnin. Zneškodňování a ničení výbušnin. Nákup a prodej výbušnin.“.

12. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných živnost „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová, - taxislužba“ zní:

„Silniční motorová doprava

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“ a

ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:

„Souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, věcí a zvířat silničními motorovými vozidly nebo jízdními soupravami pro cizí potřebu, jakož i přemísťování silničních motorových vozidel nebo jízdních souprav samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu. Silniční motorová doprava může být provozována jako osobní doprava nebo nákladní doprava. Osobní doprava se člení na osobní provozovanou vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče a osobní provozovanou vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče; nákladní doprava se člení na nákladní provozovanou vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a nákladní provozovanou vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.“.

13. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti „Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin“ se slova „mechanizačních prostředků“ nahrazují slovem „zařízení“ a ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:

„Přezkoumání funkční způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin pro správnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin podle technologických požadavků stanovených jiným právním předpisem a vydání dokladu o funkční způsobilosti zařízení.“.

14. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:

„Trhací práce, kterými se rozumí odborná činnost, při níž se využívá energie chemické výbuchové přeměny výbušnin zahrnující soubor pracovních operací, zejména nabíjení trhavin, přípravu a nabíjení roznětných náložek, zhotovování roznětné sítě, odpálení náloží (odpal) a výbuch náloží (odstřel). Ohňostrojné práce, kterými se rozumí odborná činnost, při níž se využívá energie chemické výbuchové přeměny pyrotechnických výrobků považovaných za výbušné předměty k vyvolání světelných, popřípadě zvukových efektů.“.

15. V příloze č. 3 v části „OBSAH Živnosti koncesované“ živnost „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová, - taxislužba“ zní:

„Silniční motorová doprava

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.

16. V příloze č. 3 v části „OBSAH Živnosti koncesované“ u živnosti „Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin“ se slova „mechanizačních prostředků“ nahrazují slovem „zařízení“.

17. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti „2. Činnost odborného lesního hospodáře“ se doplňují slova „a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov“ a ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti text zní:

„Zajišťování odborné úrovně hospodaření v lesích, sledování stavu lesa, poskytování poradenské činnosti pro vlastníky lesa, zejména v oblasti ochrany, těžby, obnovy a výchovy lesních porostů, a doporučování způsobů a termínů provádění potřebných opatření při hospodaření v lese. Udělování souhlasů a vydávání stanovisek a vyjádření k činnostem, u nichž to vyžadují právní předpisy o hospodaření v lesích. Vyjadřování se k žádostem vlastníků lesa o dotace a součinnost při vyhotovování projektů zalesnění. Vyhotovování návrhů lesních hospodářských plánů a jejich změn a přepracovávání návrhů lesních hospodářských plánů na základě stanovisek orgánů veřejné správy. Vyhotovování návrhů hospodářských osnov a jejich změn. Další související činnosti.“.

18. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností obor činnosti „3“ zní:

3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“ a ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti text zní:

„Detekce a diagnostika škodlivých organismů, rostlinných produktů a poruch způsobených na rostlinách v důsledku fyzikálních a chemických faktorů, sledování výskytu a vývoje škodlivých organismů rostlin, včetně prognostické činnosti a určování optimálních termínů ochranných opatření, koncepce integrované ochrany rostlin pro zemědělské podniky. Poradenská činnost týkající se metod boje proti škodlivým organismům včetně poskytování údajů o ekonomické účelnosti ošetření rostlin. Ošetřování rostlin (porostů) proti škodlivým organismům a poruchám abiotického původu (postřik pozemků přípravky za pomoci traktorových nebo samojízdných postřikovačů, letecké ošetření, postřik zádovými postřikovači, moření osiv v mořičkách, zálivka rostlin roztokem přípravku a podobně), ošetřování rostlinných produktů proti chorobám a poruchám abiotického původu (postřik dřeva proti škůdcům, ošetření obilí přípravky proti škůdcům při naskladňování nebo zjištění jejich výskytu, ošetření brambor proti klíčení a podobně), ošetření objektů proti škodlivým organismům rostlin a rostlinných produktů (ošetření prázdných bramboráren před sklizní brambor, ošetření obilních sil po vyčištění, ošetření skladů osiv a podobně) a ošetření půdy (zapravení granulovaných přípravků do půdy proti půdním škůdcům a chorobám a podobně) přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky.“.

19. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti „4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti text zní:

„Vyzvedávání a sběr reprodukčního materiálu lesních dřevin za účelem jeho uvedení do oběhu. Uvádění reprodukčního materiálu do oběhu, to je nabízení reprodukčního materiálu k prodeji, prodej nebo dodávka třetí osobě včetně dodávky na základě smlouvy o poskytování služeb, anebo jakýkoliv jiný způsob převodu práva nakládat s reprodukčním materiálem na jinou osobu při podnikání, dovoz za účelem prodeje anebo poskytování vzorků genetických zdrojů a další související činnosti.

Obsahem činnosti není převod práva nakládat s reprodukčním materiálem, pokud jde o první převod tohoto práva z vlastníka zdroje reprodukčního materiálu na jinou osobu a vlastník zdroje ani jeho zaměstnanci se v souvislosti s tímto převodem nepodílí na produkci, a nakládání s reprodukčním materiálem, pokud má být použit k jiným účelům než k obnově lesa a zalesňování.“.

20. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti „45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci prvním se slova „ , vybudování pozemních, příjezdových a provozních komunikací“ zrušují.

21. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti „51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci prvním větě druhé se slova „(vyjma písemných zpráv určených konkrétní osobě)“ zrušují a v odstavci druhém se za slova „poštovních služeb“ vkládají slova „a zahraničních poštovních služeb“.

22. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností se obor činnosti „54. Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb“ zrušuje.

23. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti „59. Pronájem a půjčování věcí movitých“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci druhém se za slova „pronájem nemovitostí,“ vkládají slova „poskytování spotřebitelského úvěru,“.

24. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti „60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci prvním se za větu čtvrtou vkládá věta „Zpracování odborných posudků v oblasti ochrany ovzduší a zpracování rozptylových studií.“.

25. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti „65. Testování, měření, analýzy a kontroly“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti na konci textu odstavce prvního se doplňují slova „ , ověřování množství emisí skleníkových plynů, jednorázové měření emisí, měření úrovně znečištění, dohled nad tepelným zpracováním odpadu“ a v odstavci druhém se slova „ověřování množství emisí skleníkových plynů,“ zrušují a slova „mechanizačních prostředků“ se nahrazují slovem „zařízení“.

26. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti „72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti na konci textu odstavce prvního se doplňují slova „a plavidel“.

27. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti „74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci prvním větě první se za slova „koupališť, fit-center“ vkládá slovo „ , saun“.

28. V příloze č. 4 v části „OBSAH Obory činnosti živnosti volné“ u oboru činnosti „2. Činnost odborného lesního hospodáře“ se doplňují slova „a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov“.

29. V příloze č. 4 v části „OBSAH Obory činnosti živnosti volné“ obor činnosti „3“ zní:

3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“.

30. V příloze č. 4 v části „OBSAH Obory činnosti živnosti volné“ se obor činnosti „54. Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb“ zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

MUDr. Kuba v. r.

Přesunout nahoru