Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 348/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů

Částka 129/2012
Platnost od 22.10.2012
Účinnost od 05.11.2012
Zrušeno k 12.09.2014 (195/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

348

VYHLÁŠKA

ze dne 12. října 2012,

kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. l) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“) k provedení § 11 odst. 12, § 13 odst. 3, § 28 odst. 3, § 36 odst. 1, § 43 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie:


Čl. I

Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V úvodní větě se slova „a podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)“ nahrazují slovy „a podle § 53 odst. 2 písm. l) zákona o podporovaných zdrojích energie“.

2. V úvodní větě se slova „§ 4 odst. 10 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 12, § 13 odst. 3, § 28 odst. 3, § 36 odst. 1, § 43 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie“.

3. V § 2 odstavce 7 a 8 znějí:

(7) Úřad stanoví hodinový zelený bonus pro elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje způsobem uvedeným v příloze č. 6a k této vyhlášce.

(8) Úřad stanoví cenu za činnost povinně vykupujícího způsobem uvedeným v příloze č. 6b k této vyhlášce.“.

4. V § 3 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

(4) Pro regulovaný rok Úřad stanoví a držiteli licence oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a) držiteli licence na přenos elektřiny

1. hodnotu indexu spotřebitelských cen,

2. hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,

3. hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku,

4. korekční faktor odpisů,

5. míru výnosnosti regulační báze aktiv,

6. plánovanou hodnotu aktivovaných investic,

7. plánovanou hodnotu zůstatkových hodnot aktiv,

8. vyrovnávací faktor odpisů,

9. vyrovnávací faktor zisku,

10. plánované hodnoty odběru a spotřeby elektřiny pro výpočet cen regulovaného roku,

11. cenu silové elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě,

12. výnosy z ostatních činností spojených s licencovanou činností,

13. povolenou míru celkových ztrát v přenosové soustavě,

14. výnosy z aukcí na přeshraničních profilech, které jsou využity pro snížení povolených výnosů pro činnost přenosu elektřiny,

15. motivační složku zisku za organizování obchodu s podpůrnými službami,

16. eskalační faktor povolených nákladů na nákup podpůrných služeb,

17. rozdíly mezi výnosy a náklady z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky, na regulační energii, na regulační energii z operativní dodávky elektřiny ze zahraničí a do zahraničí v rámci spolupráce na úrovni provozovatele přenosové soustavy, redispečink a náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení,

18. korekční faktor regulační báze aktiv,

19. korekční faktor zisku,

20. korekční faktor za použití přenosové sítě,

21. korekční faktor za systémové služby,

22. korekční faktor související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů,

23. investiční faktor,

24. faktor zohledňující změny v organizaci trhu s elektřinou mající vliv na činnost zajišťování systémových služeb souvisejících s provozem výroben využívajících energii větru a sluneční energii,

b) držiteli licence na distribuci elektřiny

1. hodnotu indexu spotřebitelských cen,

2. hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,

3. hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku, v členění podle napěťových úrovní,

4. korekční faktor odpisů,

5. míru výnosnosti regulační báze aktiv,

6. plánovanou hodnotu aktivovaných investic,

7. plánovanou hodnotu zůstatkových hodnot aktiv,

8. plánované hodnoty odběru a spotřeby elektřiny pro výpočet cen regulovaného roku,

9. cenu silové elektřiny pro krytí ztrát v distribuční soustavě,

10. výnosy z ostatních činností spojených s licencovanou činností v členění podle napěťových úrovní,

11. poměrné číslo vyjadřující maximální hodnotu bonusu nebo penále v oblasti kvality,

12. maximální limitní hodnotu ukazatele kvality,

13. minimální limitní hodnotu ukazatele kvality,

14. horní a dolní hranici neutrálního pásma úrovně kvality,

15. koeficient rozdělení faktoru kvality na jednotlivé napěťové úrovně,

16. koeficienty korekce povolených výnosů mezi napěťovými úrovněmi,

17. salda výnosů a nákladů na přetoky elektřiny mezi sítěmi provozovatelů distribučních soustav v členění podle napěťových úrovní,

18. procentní přirážku ke koeficientu nerovnoměrnosti,

19. korekční faktor regulační báze aktiv,

20. korekční faktor zisku,

21. korekční faktor za činnost distribuce elektřiny,

22. korekční faktor za podpůrné služby na úrovni distribuční soustavy,

23. korekční faktor související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů,

c) držiteli licence na obchod s elektřinou, který vykonává činnost povinně vykupujícího podle jiného právního předpisu10),

1. plánované náklady na odchylky v souvislosti s výkupem elektřiny,

2. plánované administrativní náklady spojené s výkupem elektřiny,

3. plánované náklady spojené s výkupem elektřiny formou výkupních cen,

4. plánované vícenáklady vyplývající z rozdílu mezi výkupní cenou a zeleným bonusem na elektřinu,

5. korekční faktor za činnost povinně vykupujícího,

6. plánované množství vykoupené elektřiny v režimu výkupních cen.

10) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.“.

5. V § 4 odstavec 1 zní:

(1) Úřad oznámí parametry regulačního vzorce

a) provozovateli přenosové soustavy nejpozději 6 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle § 3 odst. 2, a nejpozději 6 měsíců před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle § 3 odst. 4, s výjimkou parametru podle § 3 odst. 4 písm. a) bodu 11, který Úřad oznámí nejpozději do 10. října roku předcházejícího regulovanému roku,

b) provozovateli distribuční soustavy nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle § 3 odst. 2, a nejpozději 5 měsíců před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle § 3 odst. 4, s výjimkou parametrů podle § 3 odst. 4 písm. b) bodů 9 a 16, které Úřad oznámí nejpozději do 25. října roku předcházejícího regulovanému roku,

c) povinně vykupujícímu nejpozději 5 měsíců před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle § 3 odst. 4, s výjimkou parametrů podle § 3 odst. 4 písm. c) bodů 1 a 3, které Úřad oznámí nejpozději do 5. listopadu roku předcházejícího regulovanému roku.“.

6. V § 4 odst. 2 se slova „5. října“ nahrazují slovy „10. října“.

7. V § 4 odstavec 4 zní:

(4) Úřad oznámí povinně vykupujícímu do 5. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovanému roku vypočtenou cenu za činnost povinně vykupujícího.“.

8. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Úřad stanoví složku ceny za přepravu plynu a ceny za distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu postupem podle § 9b.“.

9. V § 8 odst. 1 se slova „15. září“ nahrazují slovy „4 měsíce“.

10. § 9a včetně nadpisu zní:

㤠9a

Způsob regulace a postup tvorby cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství

(1) Úřad reguluje cenu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství způsobem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Postup tvorby ceny za činnosti operátora trhu je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce.

(3) Pro regulační období Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, zvlášť pro činnosti v elektroenergetice a teplárenství a pro činnosti v plynárenství, a to v následujícím rozsahu:

a) výchozí hodnotu povolených nákladů,

b) roční hodnotu faktoru efektivity,

c) koeficient indexu cen podnikatelských služeb,

d) koeficient indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství.

(4) Změny parametrů regulačního vzorce podle odstavce 3 jsou v průběhu regulačního období možné jen v případech

a) změn právní úpravy bezprostředně se vztahující k licencované činnosti držitele licence, které mají podstatný dopad na parametry regulačního vzorce,

b) mimořádných změn na trhu s elektřinou nebo s plynem nebo jiných mimořádných změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele,

c) stanovení parametrů na základě nesprávných, neúplných či nepravdivých podkladů nebo údajů.

(5) Pro regulovaný rok Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a) hodnotu indexu spotřebitelských cen,

b) hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,

c) hodnotu indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství,

d) hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku pro činnosti v elektroenergetice a hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku pro činnosti v plynárenství,

e) korekční faktor odpisů pro činnosti v elektroenergetice a korekční faktor odpisů pro činnosti v plynárenství,

f) korekční faktor za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství a korekční faktor za činnosti operátora trhu v plynárenství podle jiného právního předpisu10),

g) plánované administrativní náklady spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, druhotných zdrojů, decentrální výrobou elektřiny, provozní podporou tepla a podporou biometanu podle jiného právního předpisu10),

h) plánované náklady spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, druhotných zdrojů, decentrální výrobou elektřiny a podporou biometanu podle jiného právního předpisu10),

i) plánované hodnoty odběru a spotřeby elektřiny pro výpočet ceny na regulovaný rok v elektroenergetice,

j) plánované hodnoty odběru a spotřeby plynu pro výpočet ceny na regulovaný rok v plynárenství,

k) výnosy z ostatních činností v elektroenergetice a výnosy z ostatních činností v plynárenství,

l) faktor trhu pro činnosti v elektroenergetice a faktor trhu pro činnosti v plynárenství,

m) míru výnosnosti povolených nákladů pro činnosti v elektroenergetice a míru výnosnosti povolených nákladů pro činnosti v plynárenství.

(6) Úřad oznámí operátorovi trhu parametry regulačního vzorce nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle odstavce 3, a nejpozději 4 měsíce před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle odstavce 5.

(7) Úřad oznámí operátorovi trhu do 30. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za regulované činnosti operátora trhu.

(8) Úřad stanoví ceny do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku.“.

11. Za § 9a se vkládá nový § 9b, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11 zní:

㤠9b

Způsob stanovení nákladů operátora trhu spojených s podporou elektřiny, podporou decentrální výroby elektřiny a podporou biometanu

(1) Úřad stanoví složku ceny za přenos a distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny podle jiného právního předpisu10) způsobem uvedeným v příloze č. 6 k této vyhlášce, složku ceny za distribuci elektřiny spojenou s podporou decentrální výroby elektřiny podle jiného právního předpisu10) způsobem uvedeným v příloze č. 6c k této vyhlášce a složku ceny za přepravu a distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu podle jiného právního předpisu10) způsobem uvedeným v příloze č. 6d k této vyhlášce.

(2) Postup tvorby složky ceny za přenos a distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, složky ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny a složky ceny za přepravu a distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce.

(3) Pro regulovaný rok Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu podle odstavce 2 stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a) plánované náklady spojené s úhradou podpory elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu samostatně pro podporu formou výkupních cen, zelených bonusů a bonusů,

b) plánovanou hodnotu celkové spotřeby elektřiny pro stanovení složky ceny za přenos a distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny a pro stanovení složky ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny,

c) plánovanou hodnotu celkové spotřeby plynu pro stanovení složky ceny za přepravu a distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu,

d) plánované prostředky státního rozpočtu na provozní podporu tepla z obnovitelných zdrojů,

e) korekční faktor operátora trhu související s úhradou podpory elektřiny a podpory biometanu,

f) korekční faktor prostředků státního rozpočtu na podporu tepla z obnovitelných zdrojů,

g) korekční faktory provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů regionálních distribučních soustav související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů podle jiného právního předpisu11).

(4) Úřad oznámí operátorovi trhu parametry regulačního vzorce nejpozději 15. září kalendářního roku předcházejícího regulovanému roku, jde-li o parametry podle odstavce 3 písm. e) až g), a nejpozději 5. listopadu před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle odstavce 3 písm. a) až d).

(5) Úřad oznámí operátorovi trhu do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovanému roku vypočtenou složku ceny za přenos a distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, složku ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny a složku ceny za přepravu a distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu.

(6) Úřad stanoví složku ceny za přenos a distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, složku ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny a složku ceny za přepravu a distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovanému roku, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku.

11) § 54 odst. 18 zákona č. 165/2012 Sb.“.

12. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Postup stanovení cen za přenos elektřiny

Jednotková cena za roční rezervovanou kapacitu přenosové soustavy cperci v Kč/MW je stanovená regulačním vzorcem

UPVpei
cperci =————————
n
RRK(PS-VVN)ki
k=1

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

UPV pei [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů provozovatele přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok, stanovená vztahem

CPIi-2CPIi-1
UPVpei = PVpei + IFpei - VpeAi -Vpeosti - VpeVYRi-2 × ———— × ————
100100

kde

PVpei [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok, stanovená vztahem

PVpei = PNpei + Opei + Zpei

kde

PNpei [Kč] jsou povolené náklady provozovatele přenosové soustavy nezbytné k zajištění přenosu elektřiny pro regulovaný rok, stanovené vztahem

1+i-lIt
PNpei = PNpe0 × (1 - Xpe)i × ——
t=l100

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

l je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNpe0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů provozovatele přenosové soustavy nezbytných k zajištění přenosu elektřiny, stanovená na základě hodnot nákladů v minulém regulačním období,

Xpe [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost přenos elektřiny,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, stanovená vztahem

It = pIPS × IPSt + (1 - pIPS) × (CPIt + 1)

kde

pIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb pro činnost přenos elektřiny vyjadřující míru vlivu indexu cen podnikatelských služeb,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb, stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby, 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Služby související se stavbami, úpravami krajiny, 82-Administrativní a jiné podpůrné služby, zveřejněných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku t,

Opei [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Opei = Opepli + KVpeoi + KFpeoi

kde

Opepli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok i,

KVpeoi [Kč] je vyrovnávací faktor odpisů provozovatele přenosové soustavy, vyrovnávající rozdíl odpisů způsobený změnou metodiky mezi II. a III. regulačním obdobím, aplikovaný v roce i,

KFpeoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele přenosové soustavy, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

Zpei [Kč] je zisk provozovatele přenosové soustavy pro regulovaný rok, stanovený vztahem

MVpei
Zpei = ———— × RABpei + KVpezi + KFpezi
100

kde

MVpei [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok, stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i,

RABpei [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy pro regulovaný rok, stanovená vztahem

l+il+i
RABpei = RABpe0 + ∆RABpet + KFpeRABt
t=l+1t=l+3

pro i = 1 a 2 je KFpeRABt = 0

kde

RABpe0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy sloužících k zajištění přenosu elektřiny, stanovená Úřadem na základě vývoje hodnoty regulační báze aktiv v předchozím regulačním období,

∆RABpet [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy sloužících k zajištění přenosu elektřiny v roce t, stanovená vztahem

∆RABpet = IApeplt - VMpeplt - Opeplt × kpeplt

kde

IApeplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přenosové soustavy pro rok t,

VMpeplt [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přenosové soustavy pro rok t12),

Opeplt [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok t,

kpeplt [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy pro rok t, stanovený vztahem

RABpet-l
kpeplt = ————— pro t=l+i, i>1, kpeplt ≤ 1
ZHApeplt-l
RABpet0
kpeplt = ————— pro t=l+i, i=1, kpeplt ≤ 1
ZHApepll

kde

RABpet-1 [Kč] je výše regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce t-1,

ZHApeplt-1 [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce t-1,

ZHApepll [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce 1,

KFpeRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=l+i, i≥3, stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

KVpezi [Kč] je vyrovnávací faktor zisku provozovatele přenosové soustavy, vyrovnávající rozdíl regulační báze aktiv způsobený přechodem metodiky mezi II. a III. regulačním obdobím, aplikovaný v roce i,

KFpezi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele přenosové soustavy, zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i ^ 3, stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

IFpei [Kč] je investiční faktor provozovatele přenosové soustavy stanovující výši finančních prostředků nezbytných k investicím do obnovy a rozvoje přenosové soustavy podle plánu rozvoje přenosové soustavy, které nejsou pokryty vlastními a cizími zdroji; při stanovení hodnoty investičního faktoru bude Úřad korigovat míru zadlužení provozovatele přenosové soustavy tak, aby celkový úročený dluh odpovídal trojnásobku ukazatele EBITDA; investiční faktor může nabývat kladných i záporných hodnot

a) kladný investiční faktor bude uplatněn poprvé v roce a ve všech dalších letech, kdy plánovaná míra zadlužení překročí trojnásobek ukazatele EBITDA,

b) záporný investiční faktor bude uplatněn poprvé v roce, kdy plánovaná míra zadlužení klesne pod trojnásobek ukazatele EBITDA, a poté v každém následujícím roce až do úplného splacení sumy kladných investičních faktorů, tj. investiční faktor bude aplikován i v následujících regulačních obdobích,

VpeAi [Kč] jsou výnosy z aukcí na přeshraničních profilech přenosové sítě České republiky pro regulovaný rok snížené o související náklady a dále výnosy z mechanismu kompenzací mezi provozovateli přenosových soustav snížené o související náklady; tento parametr je stanoven Úřadem na základě výsledků z účetnictví za poslední účetně ukončený kalendářní rok a s přihlédnutím k očekávaným výsledkům z těchto činností v regulovaném roce,

Vpeosti [Kč] jsou výnosy z připojení, stanovené jako 80 % z účetní hodnoty účtu časově rozlišených výnosů z připojení provozovatele přenosové soustavy k 31.12. v roce i-2,

VpeVYRi-2 [Kč] jsou výnosy z plateb od výrobců za rezervaci kapacity přenosové soustavy v režimu spotřeby elektřiny při odstaveném výrobním zdroji, stanovené jako součin maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného výrobcem v režimu spotřeby v MW v jednotlivých měsících v roce i-2 a jednotkové ceny za rezervaci kapacity přenosové soustavy roku i-2; výnosy z plateb od výrobců v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji se přepočtou na úroveň roku i s uplatněním časové hodnoty peněz, a to vynásobením indexy spotřebitelských cen stanovenými pro rok i-2 a i-1; pro

i = 1,2 je VpeVYRi-2 = 0,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1,

RRK(PS-VVN)ki [MW] je roční rezervovaná kapacita přenosové soustavy odběratele kpro regulovaný rok; kapacita zařízení přenosové soustavy je rezervována pro přímého odběratele z přenosové soustavy (bez exportu, bez tranzitu, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren z přenosové soustavy v čerpadlovém provozu a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby v areálu výrobny) a pro provozovatele regionální distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě; rezervovaná kapacita je pro provozovatele distribuční soustavy, jehož distribuční soustava je připojena k přenosové soustavě, určena průměrem bilančních sald hodinových maxim výkonů čtyř zimních měsíců (listopad až únor) za poslední tři ukončená zimní období před regulovaným rokem na rozhraní přenosové a distribuční soustavy.

Jednotková cena za použití přenosové soustavy cpepsi v Kč/MWh je stanovená vztahem

PRNpei + KFpepsi
cpepsi = —————————
RPME2peoi

kde

PRNpei [Kč] jsou proměnné náklady provozovatele přenosové soustavy bez započtení korekčního faktoru pro regulovaný rok, stanovené vztahem

PRNpei = (CEpei + Codchztrpei) × PZTpei

kde

CEpei [Kč/MWh] je cena elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro regulovaný rok stanovená Úřadem, která zohledňuje vývoj cen elektřiny na velkoobchodním trhu,

Codchztrpei [Kč/MWh] je průměrná roční cena odchylky ztrát v přenosové soustavě, vzniklé v souvislosti s odchylkou plánovaného přeneseného množství elektřiny,

PZTpei [MWh] je povolené množství ztrát v přenosové soustavě pro regulovaný rok, stanovené vztahem

kzPSi × RPMEpevi
PZTpei = —————————
100

kde

kzPSi [%] je povolená míra ztrát v přenosové soustavě vztažená ke vstupujícímu toku elektřiny do přenosové soustavy bez systémového tranzitu, stanovená Úřadem na základě plánované bilance toků v soustavě v regulovaném roce,

RPMEpevi [MWh] je tok elektřiny na vstupu do přenosové soustavy bez systémového tranzitu v regulovaném roce,

KFpepsi [Kč] je korekční faktor provozovatele přenosové soustavy za činnost přenos elektřiny, plynoucí z použití přenosových sítí v roce i-2, přepočtený na úroveň roku i s uplatněním časové hodnoty peněz, stanovený podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

RPME2peoi [MWh] je plánované přenesené množství elektřiny (odběr elektřiny z přenosové soustavy pro regulovaný rok, na který se vztahuje cena za použití přenosové soustavy); skládá se z přímého odběru z přenosové soustavy (bez tranzitu, bez exportu), z odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu a odběru výrobců včetně jejich odběru na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla a z bilančního salda transformace do nižších napěťových úrovní.

Roční platba za rezervaci kapacity přenosové sítě k-tého odběratele RPRK(PS-VVN)ki v Kč je vypočtena regulačním vzorcem

RPRK(PS-VVN)ki = cperci × RPRK(PS-VVN)ki

Jako informativní je určena výpočtová průměrná jednosložková cena za přenos elektřiny cpei v Kč/MWh, včetně korekčního faktoru, stanovená vztahem

UPVpei
cpei = ————————— + cpepsi
RPME1peoi

kde

RPME1peoi [MWh] je plánované přenesené množství elektřiny (odběr elektřiny z přenosové soustavy) pro regulovaný rok, které se skládá z přímého odběru z přenosové soustavy (bez exportu, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu, bez tranzitu a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby v areálu výrobny) a z bilančního salda transformace do nižších napěťových úrovní.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) MW a MWh na 3 desetinná místa,

c) Kč/MWh na 2 desetinná místa,

d) procenta na 3 desetinná místa,

e) poměrná míra na 5 desetinných míst.

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

12) Vyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Postup stanovení ceny za systémové služby

Cena za systémové služby cssi v Kč/MWh, hrazená za množství elektřiny dodané zákazníkům v České republice včetně spotřeby v ostrovních provozech, ostatní spotřeby provozovatelů distribučních soustav a exportů do ostrovů v zahraničí a lokální spotřeby výrobců, je stanovená regulačním vzorcem

UPVssi
cssi = —————————
RMESS1i

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

UPVssi [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů pro činnost poskytování systémových služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

UPVssi = PVssi + PNCpsi - PNCsslsi - PVzucti + KFssi + Fssi

PVssi [Kč] je hodnota povolených výnosů pro činnost poskytování systémových služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

PVssi = PNssi + Ossi + Zssi

kde

PNssi [Kč] je hodnota povolených stálých nákladů, nezbytných k zajištění obchodu se systémovými a podpůrnými službami pro regulovaný rok, stanovená vztahem

l+i-1It
PNssi = PNss0 × (1 - Xss)i × ———
t=1100

kde

PNss0 [Kč] je výchozí hodnota povolených stálých nákladů, nezbytných k zajištění obchodu se systémovými a podpůrnými službami, stanovená na základě hodnot nákladů v minulém regulačním období,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, stanovená vztahem

It = pIPS × IPSt + (1 - pIPS) × (CPIt + 1)

kde

pIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb pro činnost poskytování systémových služeb vyjadřující míru vlivu tohoto indexu, který je stanoven Úřadem na základě analýzy struktury nákladů pro danou činnost,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb, stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a těch. si., 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Sl. souv. se stavbami, úpr. krajiny, 82-Administrat. a jiné podpůrné služby zveřejněných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku t na základě klouzavého průměru,

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

l [-] je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

Xss [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost poskytování systémových služeb,

Ossi [Kč] je povolená hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sloužícího pro činnost poskytování systémových služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Ossi = Osspli + KFssoi

kde

Osspli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, sloužícího pro činnost poskytování systémových služeb v roce i,

KFss0i [Kč] je korekční faktor odpisů, stanovený jako rozdíl mezi skutečně dosaženou a plánovanou hodnotou odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro činnost poskytování systémových služeb v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

Zssi [Kč] je povolený zisk provozovatele přenosové soustavy za činnost poskytování systémových služeb pro regulovaný rok daný vztahem

Zssi = Zssro + ZssBi-2 ,

kde

Zssro [Kč] je povolený zisk za činnost poskytování systémových služeb konstantní pro celé regulační období, stanovený Úřadem na základě mezinárodního srovnání přiměřené ziskovosti této činnosti,

ZssBi-2 [Kč] je motivační složka zisku, stanovená jako 50 % z rozdílu mezi povolenými a skutečně dosaženými náklady na nákup podpůrných služeb v roce i-2, a ve výši 30 - 50 % z celkového rozdílu výnosů a nákladů z operativní dodávky elektřiny ze zahraničí a do zahraničí v rámci spolupráce na úrovni provozovatele přenosové soustavy,

PNCpsi [Kč] je celková hodnota povolených nákladů na nákup podpůrných služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

PNCpsi = PNCps0 × Ci,

kde

PNCps0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů na nákup podpůrných služeb, stanovená Úřadem na základě skutečně dosažených nákladů na nákup podpůrných služeb v minulém regulačním období, vykázaných provozovatelem přenosové soustavy, s přihlédnutím k nezbytné změně rozsahu nakupovaných podpůrných služeb pro zajištění spolehlivého provozu soustavy v daném regulačním období,

Ci [-] je eskalační faktor nákladů na podpůrné služby, stanovený vztahem

m cik × vk
k=1
Ci = ——————
m c0k × vk
k=1

kde

k je pořadové číslo nakupované podpůrné služby,

Cik [Kč] je průměrná cena k-té podpůrné služby vážená objemem [MW.h] podpůrné služby pro regulovaný rok nakoupené provozovatelem přenosové soustavy,

C0k [Kč] je průměrná cena k-té podpůrné služby vážená objemem [MW.h] podpůrné služby v roce 2008 nakoupené provozovatelem přenosové soustavy,

vk [-] je váha podílu k-té podpůrné služby na objemu [MW.h] „m“ podpůrných služeb nakoupených provozovatelem přenosové soustavy pro rok 2008,

PNCsslsi [Kč] je plánovaný objem nákladů na podpůrné služby pro regulovaný rok hrazený za lokální spotřebu výrobců podle jiného právního předpisu7), stanovený vztahem

PNCsslsi = ssslsi × PMElsi

kde

Ssslsi [Kč/MWh] je pevná cena za systémové služby pro lokální spotřebu výrobců pro regulovaný rok i, stanovená Úřadem,

PMElsi [MWh] je předpokládaná velikost lokální spotřeby výrobců pro regulovaný rok i,

PVzucti je plánovaný součet rozdílu výnosů z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky podle jiného právního předpisu7) a souvisejících nákladů a rozdílu výnosů a nákladů na regulační energii, na operativní dodávky elektřiny ze zahraničí a do zahraničí v rámci spolupráce na úrovni provozovatele přenosové soustavy, na redispečink a plánované náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle zvláštního právního předpisu13),

KFssi [Kč] je korekční faktor provozovatele přenosové soustavy za činnost poskytování systémových služeb v roce i-2 vypočtený podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

Fssi [Kč] je faktor zohledňující zásadní legislativní změny a změny v organizaci trhu s elektřinou mající vliv na činnost zajišťování systémových služeb souvisejících s provozem výroben využívajících energii větru a sluneční energii,

RMESS1i [MWh] je předpokládané množství elektřiny pro regulovaný rok dodané zákazníkům v České republice a exportované do ostrova v zahraničí a ostatní spotřeba provozovatelů distribučních soustav, bez lokální spotřeby výrobců a bez spotřeby v ostrovních provozech na území České republiky prokazatelně oddělených od elektrizační soustavy.

Cena za sníženou potřebu systémových služeb csvsi [Kč/MWh] je pevná cena, kterou účtuje výrobce provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, k jehož soustavě je výrobna elektřiny připojena, za lokální spotřebu výrobců podle jiného právního předpisu7); tuto cenu neúčtuje výrobce elektřiny vyrábějící elektřinu s využitím slunečního záření nebo energie větru, která je stanovena jako rozdíl ceny za systémové služby cssi a ceny za systémové služby pro lokální spotřebu výrobců ssslsi

csvsi = cssi - ssslsi

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

- Kč v celých korunách,

- MW a MWh na 3 desetinná místa,

- Kč/MWh na 2 desetinná místa,

- procenta na 3 desetinná místa,

- poměrná míra na 5 desetinných míst.

7) Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 26 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Postup stanovení cen za distribuci elektřiny

Pro účely regulace cen za distribuci elektřiny je distribuční soustava rozčleněna na tyto části:

a) napěťová úroveň VVN,

b) napěťová úroveň VN spolu s transformací VVN / VN,

c) napěťová úroveň NN spolu s transformací VN / NN.

Jednotková cena za roční rezervovanou kapacitu na napěťových úrovních VVN a VN Sdxerci v Kč/MW je stanovená regulačním vzorcem

UPVdxei
sdxerci = ————————
RKKZxei-2 + KTRxi

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

x je pořadové číslo napěťové úrovně (WN, VN, NN),

UPVdxei [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok stanovená vztahem

UPVdxei = PVdxei × kpvxi + PVd(x+1)ei × (1-kpv(x+1)i) - Vdxeosti - VdxeVYRi VdxePRETi + KFdxei + KFdxePpSi + Qdxei

kde

PVdxei [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok stanovená vztahem

PVdxei = PNdxei + Odxei + Zdxei

kde

PNdxei [Kč] jsou povolené náklady provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních nezbytné k zajištění distribuce elektřiny pro regulovaný rok stanovené vztahem

l+i-1It
PNdxei = PNdxe0 × (1-Xde)i × ——
t=1100

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

l je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNdxe0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů provozovatele distribuční soustavy nezbytných k zajištění distribuce elektřiny na jednotlivých napěťových úrovních,

Xde [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost distribuce elektřiny,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, stanovená vztahem

It = pIPS× IPSt + (1-pIPS) × (CPIt + 1)

kde

pIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb pro činnost distribuce elektřiny vyjadřující míru vlivu indexu cen podnikatelských služeb,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby, 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Služby související se stavbami, úpravami krajiny, 82-Administrativní a jiné podpůrné služby zveřejněných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku t,

Odxei [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Odxei = Odxepli + KFdxeoi

kde

Odxepli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro regulovaný rok i,

KFdxeoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

Zdxei [Kč] je zisk provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok, stanovený vztahem

MVdei
Zdxei = ———— × RABdxei + KFdxezi
100

kde

MVdei [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci elektřiny pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i,

RABdxei [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok stanovená vztahem

RABdxei = RABdei × kdxei_2

l+il+i
RABdei = RABde0 + ∆RABdet +KFdeRABt pro i=1 a 2 je KFdeRABt=0
t=l+1t=l+3

kde

RABde0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny stanovená Úřadem na základě vývoje hodnoty regulační báze aktiv v předchozím regulačním období,

∆RABdet [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t, stanovená vztahem

∆RABdet = IAdeplt - VMdeplt - Odeplt × kdeplt

kde

IAdeplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t,

VMdeplt [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t12),

Odeplt [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro regulovaný rok t,

kdeplt [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro rok t stanovený vztahem

RABdet-1
kdeplt = ————— pro t=l+i, i>1, kdeplt ≤ 1
ZHAdeplt-1
RABde0
kdeplt = ————— pro t=l+i, i=1, kdeplt ≤ 1
ZHAdepll

kde

RABdet-1 [Kč] je výše regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy vrocet-1,

ZHAdeplt-1 [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-1,

ZHAdepll [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce 1,

KFdeRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=l+i, i≥3 stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

kdxei-2 [-] je váha jednotlivých napěťových úrovní skutečných zůstatkových hodnot aktiv roku i-2, vypočtená jako podíl skutečných zůstatkových hodnot aktiv na jednotlivých napěťových úrovních na celkové skutečné zůstatkové hodnotě aktiv v roce i-2,

KFdxezi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních, zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i≥3 stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

kpvxi [-] je koeficient korekce povolených výnosů x-té napěťové úrovně pro regulovaný rok stanovený Úřadem za účelem stabilizace cen v regulačním období, přičemž pro napěťovou úroveň NN je roven jedné,

PVd(x+1)ei [Kč] je hodnota povolených výnosů za činnost distribuce elektřiny pro napěťovou úroveň o jednu vyšší než je x-tá napěťová úroveň, kromě napěťové úrovně WN,

kpv(x+i)i [-] je koeficient korekce povolených výnosů pro o jednu napěťovou úroveň vyšší než je x-tá napěťová úroveň, kromě napěťové úrovně VVN, pro regulovaný rok,

Vdxeosti [Kč] je hodnota ostatních výnosů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok stanovená vztahem

CPIi-2CPIi-1
Vdxeosti = Vdxepripi-2 + (VdxeNOi-2 × kNO + Vdxepeni-2) × ——— × ———
100100

kde

Vdxepripi-2 [Kč] je hodnota výnosů z připojení na jednotlivých napěťových úrovních stanovená jako 80 % z účetní hodnoty časově rozlišených výnosů z připojení provozovatele distribuční soustavy k 31. 12. v roce i-2,

VdxeNOi-2 [Kč] jsou výnosy z titulu náhrady škody v případě neoprávněných odběrů na jednotlivých napěťových úrovních stanovené na základě účetní hodnoty vykázané provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2,

kNO [-] je podíl výnosů z titulu náhrady škody v případě neoprávněných odběrů zohledněných v regulačním vzorci provozovatele distribuční soustavy, stanovený Úřadem,

Vdxepeni-2 [Kč] je hodnota výnosů z ostatních činností provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních stanovená jako 80 % z účetní hodnoty výnosů z ostatních činností vykázané provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2; hodnota zahrnuje výnosy z penalizace překročení rezervované kapacity a rezervovaného příkonu, nedodržení účiníku, nevyžádané kapacitní dodávky do distribuční sítě,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1,

VdxeVYRi [Kč] jsou výnosy z plateb od výrobců v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji za rezervovanou kapacitu distribuční sítě na jednotlivých napěťových úrovních; na napěťových úrovních VVN a VN se stanoví jako součin maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného výrobcem v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji v MW v jednotlivých měsících v roce i-2 a jednotkové měsíční ceny za měsíční rezervaci kapacity distribuční sítě napěťové úrovně roku i-2; na napěťové úrovni NN se stanoví jako součin odebrané elektřiny výrobcem v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji v MWh v roce i-2 a výpočtové hodnoty jednosložkové ceny za službu distribuční sítě napěťové úrovně stanovené podle přílohy č. 4 k této vyhlášce, snížené o jednotkovou cenu za použití distribuční sítě této napěťové úrovně roku i-2; výnosy z plateb od výrobců v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji se přepočtou na úroveň roku i s uplatněním časové hodnoty peněz, a to vynásobením indexy spotřebitelských cen stanovenými pro rok i-2 a i-1,

VdxePRETi [Kč] je hodnota salda výnosů a nákladů na přetoky elektřiny mezi sítěmi jednotlivých provozovatelů distribučních soustav na napěťových úrovních VN a NN, vykázaných provozovateli distribučních soustav v roce i-2,

KFdxei [Kč] je korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za činnost distribuce elektřiny přiřazený k napěťové úrovni vypočtený podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

KFdxePpSi [Kč] je korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za podpůrné služby poskytované na úrovni distribuční soustavy, přiřazený k příslušné napěťové úrovni, vypočtený podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

Qdxei [Kč] je faktor kvality na jednotlivých napěťových úrovních, zohledňující dosaženou úroveň kvality služeb distribuce elektřiny ve vztahu k definovaným standardům v roce i-2, stanovený vztahem

Qdxei = Qdei × qdxe

kde

Qdei [Kč] je faktor kvality, zohledňující dosaženou úroveň kvality služeb distribuce elektřiny ve vztahu k definovaným standardům za celou distribuční soustavu v roce i-2, stanovený vztahem

Qdei = Qdeli + Qde2i

kde

Qdeli [Kč] je faktor kvality zohledňující počet přerušení distribuce elektřiny v odběrných místech zákazníků z jednotlivých částí distribuční soustavy,

Qde2i [Kč] je faktor kvality zohledňující doby přerušení distribuce elektřiny v odběrných místech zákazníků z jednotlivých částí distribuční soustavy,

Každý z uvedených faktorů kvality je stanoven vztahy

Zdei-2MAXi-2
Qdel,2i = ——— × ————————— × (DQi-2 - HHNPi-2) pro HHNPi-2 > DQi-2 > DQmaxi-2
2DQmaxi-2 - HHNPi-2
Zdei-2MAXi-2
Qdel,2i = ——— × ————————— × (DQi-2 - DHNPi-2) pro DHNPi-2 < DQi-2 < DQmini-2
2HHNPi-2 - DQmini-2

Qdei-2min < Qdel2i < Qdei-2max

Zdei-2
Qdei-2max = ——— × MAXi-2 pro DQi-2 ≤ DQmaxi-2
2
- Zdei-2
Qdei-2min = ——— × MAXi-2 pro DQi-2 ≥ DQmini-2
2

Qdel-2i = 0 pro DHNPi-2 ≥ DQi-2 ≥ HHNPi-2

kde

Zdei-2 [Kč] je zisk provozovatele distribuční soustavy pro rok i-2,

MAXi-2 [-] je poměrné číslo, vyjadřující maximální hodnotu bonusu nebo penále ze zisku regulovaného roku,

DQmaxi-2 je stanovená limitní hodnota dílčího ukazatele kvality roce i-2, od níž je uplatňována maximální hodnota bonusu za dosaženou kvalitu služeb,

DQmini-2 je stanovená limitní hodnota dílčího ukazatele kvality roce i-2, do níž je uplatňována maximální hodnota penále za dosaženou kvalitu služeb,

HHNPi-2, DHNPi-2 jsou horní a dolní hranice neutrálního pásma úrovně kvality, stanovené pro rok i-2, v jejichž rozmezí se bonus ani penále pro dílčí ukazatel kvality neuplatňují,

DQi-2 je hodnota dosažené úrovně dílčího ukazatele kvality v roce i-2,

Qdei-2max [Kč] je maximální hodnota bonusu za dosaženou kvalitu služeb pro daný dílčí ukazatel kvality,

Qdei-2min [Kč] je maximální hodnota penále za dosaženou kvalitu služeb pro daný dílčí ukazatel kvality,

qdxe [-] je koeficient rozdělení faktoru kvality na jednotlivé napěťové úrovně stanovený Úřadem,

RKKZxei-2 [MW] je celková průměrná rezervovaná kapacita zákazníků včetně provozovatelů lokálních distribučních soustav (bez exportu, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu, bez tranzitu a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby v areálu výrobny) pro napěťovou úroveň VVN nebo VN vykázaná provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2,

KTRxi [MW] jsou výpočtové hodnoty rezervované kapacity transformace z napěťové úrovně VVN a VN na nižší napěťovou úroveň pro regulovaný rok, které se stanoví podle vztahů

RKKZVNei × TETRVVNei
TKTRVVNi = ———————————
RMEKZVNei
RKKZVNei × TETRVVNei
TKTRVNi = ———————————
RMEKZVNei

kde

TETRVVNei, TETRVNei [MWh] jsou roční množství elektřiny transformovaná z napěťové úrovně VVN a VN na nižší napěťovou úroveň plánovaná provozovatelem distribuční soustavy pro regulovaný rok,

RMEKZVNei [MWh] je roční množství elektřiny odebírané zákazníky na napěťové úrovni VN plánované provozovatelem distribuční soustavy pro regulovaný rok.

Jednotková cena za měsíční rezervovanou kapacitu smdxerci vKč/MW na napěťových úrovních VVN a VN, včetně korekčního faktoru za distribuci elektřiny, je stanovena podle regulačního vzorce

sdxerci × kzni
smdxerci = ———————————
12

kde

kzni [-] je koeficient znevýhodnění měsíční rezervované kapacity na napěťových úrovních VVN a VN pro regulovaný rok stanovený vztahem

kpri
kzni = knri + ———
100

kde

knri [-] je koeficient nerovnoměrnosti určený jako podíl součtu maximální roční a maximální měsíční rezervované kapacity a součtu průměrné roční a průměrné měsíční rezervované kapacity, skutečně rezervované zákazníky na napěťových úrovních VVN a VN v roce i-2,

kpri [%] je procentní přirážka ke koeficientu nerovnoměrnosti pro regulovaný rok stanovená Úřadem na základě ověřených zkušeností a dosahovaných hodnot v průběhu II. regulačního období.

Jednotková cena za použití sítě na napěťových úrovních Sdxepzi v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

PRNdxei
sdxepzi = —————
RDME2xi

kde

PRNdxei [Kč] jsou proměnné náklady na distribuci elektřiny provozovatele distribuční soustavy pro napěťovou úroveň x pro regulovaný rok i stanovené vztahem

PRNdxei = (CEdei + Codchztrdei) × PZTdxei

kde

CEdei [Kč/MWh] je cena elektřiny pro krytí ztrát v distribuční soustavě pro regulovaný rok, stanovená pro provozovatele distribuční soustavy Úřadem na základě vývoje cen elektřiny na velkoobchodním trhu,

Codchztrdei [Kč/MWh] je průměrná roční cena odchylky ztrát v distribuční soustavě, vzniklé v souvislosti s celkovou odchylkou plánovaného distribuovaného množství elektřiny,

PZTdxei [MWh] je povolené množství ztrát v napěťové úrovni pro regulovaný rok stanovené vztahem

kzdxei × RDMEpzdxi
PZTdxei = —————————
100

kde

kzdxei [%] je povolená míra celkových ztrát v x-té napěťové úrovni distribuční soustavy pro regulovaný rok, stanovená Úřadem na základě skutečně dosažených hodnot příslušného provozovatele distribuční soustavy v minulém regulačním období s přihlédnutím k plánovanému vývoji ztrát v daném regulačním období, vztažená ke vstupujícímu toku elektřiny do této napěťové úrovně distribuční soustavy,

RDMEpzdxi [MWh] je plánované množství elektřiny pro regulovaný rok na vstupu do x-té napěťové úrovně distribuční soustavy provozovatele distribuční soustavy (dodávka z výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě, dodávka z přenosové soustavy a dodávka ze sousedních distribučních soustav včetně dovozu ze zahraničí, s výjimkou dodávky zdrojů nezpoplatněné cenou za decentrální výrobu vzhledem k vlivu umístění měření),

RDME2xi [MWh] je plánované množství elektřiny pro regulovaný rok distribuované x-tou napěťovou úrovní; jedná se o množství elektřiny odebrané všemi zákazníky včetně odběrů provozovatelů lokálních distribučních soustav, za ostatní spotřebu provozovatele distribuční soustavy, za množství elektřiny spotřebované ve vymezeném ostrovním provozu v zahraničí napojeném na elektrizační soustavu České republiky, za odběr přečerpávacích vodních elektráren v režimu čerpání a za odběr výrobců včetně jejich technologické vlastní spotřeby, s výjimkou odběrů nezpoplatněných cenou za použití distribuční sítě vzhledem k vlivu umístění měření.

Jako informativní je určena výpočtová průměrná jednosložková cena distribuce elektřiny pro samostatné napěťové úrovně sdxei v Kč/MWh, včetně korekčního faktoru za distribuci elektřiny, podle vztahu

sdxerci × RKKZxei
sdxei = ————————— + sdxepzi
RMEKZxei

kde

RMEKZxei [MWh] je plánované množství elektřiny odebírané zákazníky na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) MW a MWh na 3 desetinná místa,

c) Kč/MWh na 2 desetinná místa,

d) procenta na 3 desetinná místa,

e) poměrná míra na 5 desetinných míst.

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.“.

13. Přílohy č. 5 až 7 znějí:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Postup stanovení ceny za činnosti operátora trhu v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství

Cena za činnosti operátora trhu v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství soti v Kč/MWh je stanovena v elektroenergetice regulačním vzorcem

UPVoti
soti = ———— + sosrei
PMEi

a v plynárenství regulačním vzorcem

UPVoti
soti = ———— + sosrpi
RMDPotpi

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

UPVoti [Kč] jsou upravené povolené výnosy operátora trhu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství, respektive v plynárenství pro regulovaný rok stanovené vztahem

UPVoti = PVoti + Foti - Votosti + KFoti

kde

PVoti [Kč] jsou povolené výnosy operátora trhu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství, respektive v plynárenství pro regulovaný rok stanovené vztahem

PVoti = PNoti + NAoti + NFoti + Ooti + Zoti

kde

PNoti [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství, respektive v plynárenství pro regulovaný rok stanovené vztahem

l+i-1It
PNoti = PNot0 × (1 - Xot)i× ———
t=1100

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

l je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNot0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů operátora trhu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství stanovená na základě hodnot nákladů v minulém regulačním období, očištěná o daňově neuznatelné náklady, respektive na trhu s plynem stanovená na základě plánovaných hodnot nákladů pro rok 2010,

Xot [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100; hodnota eskalačního faktoru je stanovená vztahem

It = pIIT × IITt + pIPS × IPSt + (1 - pIIT - pIPS) × (CPIt + 1)

kde

pIIT [-] je koeficient indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství,

pIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb,

IITt [%] je index růstu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství (položka 62 Programování a poradenství) stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen tržních služeb za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t,

IPSt [%] je index podnikatelských služeb stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a těch. si., 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-SI. souv. se stavbami, úpr. krajiny, 82-Administrat. a jiné podpůrné služby zveřejněných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku t,

NAoti [Kč] jsou plánované administrativní náklady operátora trhu spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, druhotných zdrojů, provozní podporou tepla a podporou biometanu v regulovaném roce i, stanovené Úřadem,

NFoti [Kč] jsou plánované náklady operátora trhu spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, druhotných zdrojů, provozní podporou tepla a podporou biometanu na regulovaný rok i, stanovené Úřadem jako úrok z kumulovaného rozdílu plánovaných příjmů a výdajů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, druhotných zdrojů, provozní podporou tepla a podporou biometanu. Záporné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny průměrnou měsíční hodnotou sazby PRIBOR se splatností 1 rok za rok i-2 + 1 %. Kladné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny průměrnou měsíční hodnotou sazby PRIBID se splatností 1 rok za rok i-2 - 1 %. V případě, že hodnota takto vypočtené sazby bude nižší než 0 %, bude použita hodnota 0 %,

Ooti [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství, respektive v plynárenství pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Ooti = Ootpli + KFotoi

kde

Ootpli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství, respektive v plynárenství pro regulovaný rok,

KFotoi [Kč] je korekční faktor odpisů operátora trhu zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství, respektive v plynárenství v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 5a k této vyhlášce,

Zoti [Kč] je povolený zisk operátora trhu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství, respektive v plynárenství pro regulovaný rok, stanovený vztahem

 MVoti 
Zoti =   ———— × PNoti
 100 

kde

MVoti [%] je míra výnosnosti povolených nákladů pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství, respektive v plynárenství pro regulovaný rok stanovená Úřadem,

Foti [Kč] je faktor trhu, zohledňující změny na trhu s elektřinou, respektive na trhu s plynem, které mají vliv na činnosti a hospodaření operátora trhu v elektroenergetice, respektive v plynárenství stanovený Úřadem pro regulovaný rok i,

Votosti [Kč] jsou plánované výnosy z ostatních činností operátora trhu, zahrnující výnosy za organizaci krátkodobého trhu s elektřinou nebo s plynem, výnosy vyplývající z registrace subjektu zúčtování, ročních plateb za činnost zúčtování a plateb za poskytování skutečných hodnot účastníkům na trhu s elektřinou nebo na trhu s plynem podle jiného právního předpisu8) pro regulovaný rok,

KFoti [Kč] je korekční faktor za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství, respektive v plynárenství stanovený podle přílohy č. 5a k této vyhlášce; Úřad na základě žádosti operátora trhu může uplatnění korekčního faktoru rozložit do více než jednoho regulovaného roku s uplatněním principu časové hodnoty peněz,

PMEi [MWh] je plánované množství elektřiny dodané do odběrných míst všem zákazníkům v České republice v regulovaném roce, včetně exportu do vymezeného ostrova v zahraničí napojeného na elektrizační soustavu a v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy, lokální spotřeby výrobců a ostatní spotřeby provozovatele přenosové a distribuční soustavy v regulovaném roce,

RMDPotpi [MWh] je plánované množství energie plynu, distribuované zákazníkům připojeným ke všem regionálním distribučním soustavám dodané všem zákazníkům připojeným přímo k přepravní soustavě, množství energie plynu k pokrytí ztrát v přepravní soustavě a množství energie plynu k pokrytí ztrát a plynu pro vlastní technologickou spotřebu pro všechny držitele licence na distribuci plynu, kteří provozují regionální distribuční soustavy, pro regulovaný rok,

sosrei, sosrpi [Kč/MWh] je zvláštní poplatek dle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

- Kč v celých korunách,

- MWh na 3 desetinná místa,

- procenta na 3 desetinná místa,

- poměrná míra na 5 desetinných míst,

- Kč/MWh na 2 desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

8) § 28 odst. 1 vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 5a k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Stanovení korekčních faktorů operátorovi trhu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství

(1) Korekční faktor odpisů operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství, respektive v plynárenství KFotoi v Kč je stanovený vztahem

CPIi-2 CPIi-1
KFotoi = (Ootski-2 - Ootpli-2) × ———× ——— pro i≥3
100100

kde

Ootski-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství, respektive v plynárenství v roce i-2,

Ootpli-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství, respektive v plynárenství v roce i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství, respektive v plynárenství KFoti v Kč je stanoven vztahem

CPIi-2 CPIi-1
KFoti = [NSoti-2 + Foti-2 + KFoti-4 + OSROTi-2 -CToti-2] × ———× ———
100100

kde

NSoti-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství, respektive v plynárenství v roce i-2, stanovené vztahem

NSoti-2 = PNoti-2 + Ooti-2 + Zoti-2 + NAotsi-2 + NFotsi-2

kde

PNoti-2 [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství, respektive v plynárenství pro regulovaný rok i-2, stanovené postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,

Ooti-2 [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství, respektive v plynárenství pro regulovaný rok i-2, stanovené postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,

Zoti-2 [Kč] je povolený zisk operátora trhu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství, respektive v plynárenství pro regulovaný rok i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,

NAotsi-2 [Kč] jsou skutečné administrativní náklady operátora trhu spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, druhotných zdrojů, provozní podporou tepla a podporou biometanu v regulovaném roce i-2, posouzené a stanovené Úřadem,

NFotsi-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, druhotných zdrojů, provozní podporou tepla a podporou biometanu v roce i-2, stanovené Úřadem jako úrok z kumulovaného rozdílu skutečných příjmů a výdajů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, druhotných zdrojů, provozní podporou tepla a podporou biometanu. Záporné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny průměrnou měsíční hodnotou sazby PRIBOR se splatností 1 rok za rok i-2 + 1 %. V případě, že skutečná výše úrokových sazeb na úvěry doložená operátorem trhu přesáhne v příslušných měsících průměrnou měsíční hodnotu sazby PRIBOR se splatností 1 rok za rok i-2 + 1 %, posoudí je Úřad. Kladné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny skutečně dosaženou sazbou z vkladu doloženou operátorem trhu,

Foti-2 [Kč] je faktor trhu, zohledňující změny na trhu s elektřinou, respektive na trhu s plynem, které mají vliv na činnosti a hospodaření operátora trhu v elektroenergetice, respektive v plynárenství stanovený Úřadem pro regulovaný rok i-2,

KFoti-4 [Kč] je korekční faktor za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství, respektive v plynárenství v roce i-4,

OSROTi-2 [Kč] je skutečná výše odvodu do státního rozpočtu podle § 17d odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok i-2,

CToti-2 [Kč] jsou celkové skutečně dosažené výnosy za regulované činnosti operátora trhu v elektroenergetice, respektive v plynárenství za rok i-2.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

- Kč v celých korunách,

- procenta na 3 desetinná místa.

Konečná hodnota korekčního faktoru je zaokrouhlena na celé Kč.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Stanovení složky ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny

Složka ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných energetických zdrojů cvozki v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem:

n5
NCpvij + NCotzbei + KFvcnia - (Pfiski - Pfiskti - KFPfiskti)
j=1a=1
cvozki = ——————————————————————————
RMESi

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

n je počet povinně vykupujících,

j je pořadové číslo povinně vykupujícího,

a je index provozovatele přenosové nebo regionální distribuční soustavy, který vyplácel podporu obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů před účinností zákona č. 165/2012 Sb.,

NCpvij [Kč] jsou celkové plánované náklady j-tého povinně vykupujícího v roce i, stanovené vztahem

NCpvij = Npvij + Npvozij

kde

Npvij [Kč] jsou plánované náklady za činnost j-tého povinně vykupujícího stanovené postupem podle přílohy č. 6b k této vyhlášce,

Npvozij [Kč] jsou plánované náklady spojené s úhradou podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů j-tým povinně vykupujícím formou výkupních cen, vyrobené elektřiny v regulovaném roce, které mají být tímto povinně vykupujícím přeúčtovány operátorovi trhu; náklady jsou stanoveny vztahem

mp
Npvozij =(cvcozis - chi) × PMEpvozijhs
s=1h=1

kde

m je počet druhů obnovitelných zdrojů s podporou formou výkupních cen,

p je počet hodin v regulovaném roce,

cvcozis [Kč/MWh] je výkupní cena elektřiny z s-tého druhu obnovitelného zdroje pro regulovaný rok i, stanovená Úřadem;

chi [Kč/MWh] je předpokládaná cena elektřiny v hodině h na denním trhu v roce i, stanovená Úřadem na základě cen elektřiny dosažených na tomto trhu v posledním účetně ukončeném kalendářním roce předcházejícím regulovanému roku a upravená podle plánovaného vývoje cen elektřiny na tomto trhu pro regulovaný rok i,

PMEpvozijhs [MWh] je plánované množství podporované elektřiny s-tého druhu obnovitelného zdroje, vykoupené j-tým povinně vykupujícím formou výkupních cen pro regulovaný rok i v hodině h, stanovené Úřadem,

U dvoutariřhí podpory se vypočte samostatně hodnota vícenákladů pro nízký tarif a samostatně pro vysoký tarif, celkové vícenáklady jsou pak dány součtem obou vypočtených hodnot.

NCotzbei [Kč] jsou celkové plánované náklady operátora trhu spojené s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v regulovaném roce i, stanovené vztahem

NCotzbei = Notzbei + KFotzbei

kde

Notzbei [Kč] jsou plánované náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory elektřiny vyrobené v regulovaném roce i, které jsou stanoveny vztahem

Notzbei = Npzbi + Nrzbi + Nki + Ndzi

kde

Npzbi [Kč] jsou plánované náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v režimu hodinových zelených bonusů, stanovené vztahem

mpp
Npzbi = cppzbhis × PMEpzbhis
s=1h=1

kde

mp je počet druhů obnovitelných zdrojů s podporou v režimu hodinového zeleného bonusu,

cppzbhis [Kč/MWh] je předpokládaná výše hodinového zeleného bonusu na elektřinu vyrobenou s-tým druhem obnovitelného zdroje v hodině h pro regulovaný rok i, stanovená vztahem

cppzbhis = (cvcozis - cpredhi) + cpodchis

kde

cvcozis [Kč/MWh] je výkupní cena elektřiny z s-tého druhu obnovitelného zdroje, stanovená Úřadem,

cpredhi [Kč/MWh] je předpokládaná hodinová cena elektřiny na denním trhu v hodině h v regulovaném roce i, stanovená Úřadem,

cpodchis [Kč/MWh] je průměrná předpokládaná cena odchylky s-tého druhu obnovitelného zdroje, stanovená Úřadem,

PMEpzbhis [MWh] je plánované podporované množství elektřiny v režimu hodinových zelených bonusů z s-tého druhu obnovitelného zdroje v hodině h pro regulovaný rok i, stanovené Úřadem,

Nrzbi [Kč] jsou plánované náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v režimu ročních zelených bonusů, stanovené vztahem

o
Nrzbi = crzbis × PMErzbis
s=1

kde

o je počet druhů obnovitelných zdrojů v režimu podpory ročního zeleného bonusu,

crzbis [Kč/MWh] je roční zelený bonus na elektřinu vyrobenou s-tým druhem obnovitelného zdroje pro regulovaný rok i, stanovený Úřadem,

PMErzbis [MWh] je plánované podporované množství elektřiny v režimu ročních zelených bonusů z s-tého druhu obnovitelného zdroje pro regulovaný rok i, stanovené Úřadem,

U dvoutariřhí podpory se vypočte samostatně hodnota vícenákladů pro nízký tarif a samostatně pro vysoký tarif, celkové vícenáklady jsou pak dány součtem obou vypočtených hodnot.

Nki [Kč] jsou plánované náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, stanovené vztahem

u
Nki = cpKir × PMEKir
r=1

kde

u je počet kategorií vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,

cpKir [Kč/MWh] je zelený bonus na elektřinu vyrobenou r-tou kategorií vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro regulovaný rok i, stanovený Úřadem,

PMEKir [MWh] je plánované podporované množství elektřiny z r-té kategorie vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro regulovaný rok i, stanovené Úřadem.

Ndzi [Kč] jsou plánované náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z druhotných zdrojů, stanovené vztahem

v
Ndzi = cpDziq × PMEDiq
q=1

kde

v je počet kategorií druhotných zdrojů,

cpDziq [Kč/MWh] je zelený bonus na elektřinu vyrobenou q-tou kategorií druhotného zdroje pro regulovaný rok i, stanovený Úřadem,

PMEDiq [MW] je plánované podporované množství elektřiny z q-té kategorie druhotného zdroje pro regulovaný rok i, stanovené Úřadem,

KFotzbei [Kč] je korekční faktor operátora trhu související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla stanovený podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

KFvcnia [Kč] je korekční faktor a-tého provozovatele přenosové nebo regionální distribuční soustavy spojený s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů vzniklý před účinností zákona č. 165/2012 Sb., stanovený pro jednotlivé provozovatele soustav podle zvláštního právního předpisu14),

Pfiski [Kč] je limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní podporou tepla pro rok i, stanovený nařízením vlády,

Pfiskti [Kč] jsou plánované prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu nákladů spojených s provozní podporou tepla pro rok i, stanovené Úřadem,

KFPfiskti [Kč] je korekční faktor prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu nákladů spojených s provozní podporou tepla, stanovený Úřadem jako součet rozdílu mezi předpokládanou a skutečně vyplacenou výší provozní podpory tepla v roce i-2 a skutečných nákladů operátora trhu souvisejících s úhradou provozní podpory tepla v roce i-2,

RMESi [MWh] je plánované množství elektřiny pro regulovaný rok dodané zákazníkům v České republice včetně odběru výrobců druhé kategorie, ostatní spotřeby provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav, lokální spotřeby výrobců a spotřeby zákazníků v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy, kromě elektřiny pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren a technologické vlastní spotřeby elektřiny výrobců, stanovené Úřadem.

Měsíční platba pro vyrovnání korekčních faktorů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů a-tého provozovatele regionální distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy PLvozkia v Kč/měsíc je stanovena vztahem

KFvcnia
PLvozkia = ————
12

Platby PLvozkia jsou s ohledem na znaménko vyrovnány mezi jednotlivými provozovateli regionálních distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy na straně jedné a operátorem trhu na straně druhé.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

- Kč v celých korunách,

- MW a MWh na 3 desetinná místa,

- Kč/MWh na 2 desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

14) Příloha č. 7 část D vyhlášky č. 140/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 393/2011 Sb.

Příloha č. 6a k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Postup stanovení hodinového zeleného bonusu pro elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje

(1) Výše hodinového zeleného bonusu cpzbhis vKč/MWh pro veškerou podporovanou elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje v hodině h v regulovaném roce i, kterou operátor trhu hradí výrobci, je stanovena regulačním vzorcem

cpzbhis = (cvcozis - cskuthi) + cpodchis, je-li cskuthi ≥ 0

cpzbhis = cvcozis + cpodchis, je-li cskuthi < 0

(2) Výše hodinového zeleného bonusu cpzbhis v Kč/MWh pro veškerou podporovanou elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje v hodině h v regulovaném roce i, pokud výrobce nabídl k výkupu povinně vykupujícímu alespoň část vyrobené elektřiny podle jiného právního předpisu15) a kterou operátor trhu hradí výrobci, je stanovena regulačním vzorcem

cpzbhis = (cvcozis - cskuthi) , je-li cskuthi ≥ 0

cpzbhis = cvcozis , je-li cskuthi < 0

kde

cvcozis [Kč/MWh] je výkupní cena elektřiny z s-tého druhu obnovitelného zdroje, stanovená Úřadem,

cskuthi [Kč/MWh] je hodinová cena elektřiny dosažená na denním trhu v hodině h v regulovaném roce i, zveřejněná operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup,

cpodchis [Kč/MWh] je průměrná předpokládaná cena odchylky s-tého druhu obnovitelného zdroje, stanovená na základě vyhodnocení předložených hodinových diagramů denní predikce a dosažené skutečnosti výrob z podporovaných zdrojů energie za již ukončené kalendářní období a přepočtené na základě předpokládaného vývoje cen silové elektřiny a plánované výroby z podporovaných zdrojů energie.

15) § 11 odst. 12 zákona č. 165/2012 Sb.

Příloha č. 6b k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Stanovení ceny za činnost povinně vykupujícího

Cena za činnost povinně vykupujícího cpvi v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

Npvi
cpvi = ————
PMEpvi

kde

Npvi [Kč] jsou plánované náklady za činnost povinně vykupujícího stanovené vztahem

Npvi = NODCHpvi + NApvi + NFpvi + KFpvi

kde

NODCHpvi [Kč] jsou plánované náklady povinně vykupujícího na odchylky spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen v regulovaném roce i, stanovené Úřadem na základě skutečných odchylek v posledním účetně ukončeném kalendářním roce předcházejícím regulovanému roku a přepočtené na základě plánovaného vývoje instalovaného výkonu jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů formou výkupních cen a předpokládaného vývoje tržních cen elektřiny pro regulovaný rok,

NApvi [Kč] jsou plánované administrativní náklady povinně vykupujícího spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, stanovené Úřadem,

NFpvi [Kč] jsou plánované náklady povinně vykupujícího spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, stanovené Úřadem jako úrok z kumulovaného rozdílu plánovaných příjmů a výdajů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů. Záporné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny průměrnou měsíční hodnotou sazby PRIBOR se splatností 1 rok za rok i-2 + 1%. Kladné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny průměrnou měsíční hodnotou sazby PRIBID se splatností 1 rok za rok i-2 - 1 %. V případě, že hodnota takto vypočtené sazby bude nižší než 0 %, bude použita hodnota 0 %,

KFpvi [Kč] je korekční faktor za činnost povinně vykupujícího stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

PMEpvi [MWh] plánované množství elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupené povinně vykupujícím v regulovaném roce i, stanovené Úřadem.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

- Kč v celých korunách,

- MW a MWh na 3 desetinná místa,

- Kč/MWh na 2 desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 6c k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Stanovení složky ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny

Složka ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny cvdvi v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

n
cdvik × PMEdvik + KFvdvi
k=1
cvdvi = ————————————
RMESi

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

n je počet kategorií bonusu na decentrální výrobu elektřiny,

cdvik [Kč/MWh] je k-tý bonus na decentrální výrobu elektřiny pro regulovaný rok i, stanovený Úřadem,

PMEdvik [MWh] je plánované podporované množství elektřiny formou k-tého bonusu na decentrální výrobu elektřiny pro regulovaný rok i, stanovené Úřadem,

KFvdvi [Kč] je korekční faktor nákladů operátora trhu spojených s podporou decentrální výroby elektřiny pro regulovaný rok i, stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

RMESi [MWh] je plánované distribuované množství elektřiny odebrané všemi zákazníky včetně odběrů provozovatelů lokálních distribučních soustav, za ostatní spotřebu provozovatele distribuční soustavy, za množství elektřiny spotřebované ve vymezeném ostrovním provozu v zahraničí napojeném na elektrizační soustavu České republiky, za odběr přečerpávacích vodních elektráren v režimu čerpání a za odběr výrobců včetně jejich technologické vlastní spotřeby.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

- Kč v celých korunách,

- MW a MWh na 3 desetinná místa,

- Kč/MWh na 2 desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 6d k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Stanovení ceny na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby biometanu

Cena na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby biometanu cvbi v Kč/MWh pro rok i je stanovena regulačním vzorcem

VPBi + KFvbi
cvbi = ———————
RMDPvbpli

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

VPBi [Kč] je hodnota vícenákladů spojených s podporou výroby biometanu pr rok i stanovená vztahem

n
VPBi = cZBi × MBplij
j=1

kde

CZBi [Kč/MWh] je zelený bonus na podporu výroby biometanu pro rok i stanovený Úřadem,

n je počet výrobců biometanu,

MBplij [MWh] je plánované celkové množství vyrobeného biometanu j-tého výrobce pro rok i,

RMDPvbpli [MWh] je plánované množství energie plynu distribuované zákazníkům připojeným ke všem regionálním distribučním soustavám, dodané všem zákazníkům připojeným přímo k přepravní soustavě, množství energie plynu k pokrytí ztrát v přepravní soustavě a množství energie plynu k pokrytí ztrát a plynu pro vlastní technologickou spotřebu pro všechny držitele licence na distribuci plynu, kteří provozují regionální distribuční soustavy, pro regulovaný rok i,

KFvbi [Kč] je korekční faktor vícenákladů spojených s podporou výroby biometanu pro rok i stanovený vztahem

(n) × CPIi-2 × CPIi-1
KFvbi = cZBi-2 × (MBski-2j - MBpli-2j) - cvbi-2 × (RMDPvbski-2 - RMDPvbpli-2) ——— ———
j=1100100

kde

CZBi-2j [Kč/MWh] je zelený bonus na podporu výroby biometanu pro rok i-2 stanovený Úřadem,

MBski-2j [MWh] je skutečné celkové množství vyrobeného biometanu j-tého výrobce pro rok i-2,

MBpli-2j [MWh] je plánované celkové množství vyrobeného biometanu j-tého výrobce pro rok i-2,

cvbi-2 [Kč/MWh] je cena na krytí nákladů spojených s podporou výroby biometanu pro rok i-2,

RMDPvbski-2 [MWh] je skutečné množství energie plynu distribuované zákazníkům připojeným ke všem regionálním distribučním soustavám, dodané všem zákazníkům připojeným přímo k přepravní soustavě, množství energie plynu k pokrytí ztrát v přepravní soustavě a množství energie plynu k pokrytí ztrát a plynu pro vlastní technologickou spotřebu pro všechny držitele licence na distribuci plynu, kteří provozují regionální distribuční soustavy, pro rok i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1,

RMDPvbpli-2 [MWh] je plánované množství energie plynu distribuované zákazníkům připojeným ke všem regionálním distribučním soustavám, dodané všem zákazníkům připojeným přímo k přepravní soustavě, množství energie plynu k pokrytí ztrát v přepravní soustavě a množství energie plynu k pokrytí ztrát a plynu pro vlastní technologickou spotřebu pro všechny držitele licence na distribuci plynu, kteří provozují regionální distribuční soustavy, pro rok i-2.

Tato cena je součástí ceny za distribuci plynu pro zákazníky připojené k distribuční soustavě a ceny za přepravu plynu pro zákazníky přímo připojené k přepravní soustavě.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

- Kč v celých korunách,

- MW a MWh na 3 desetinná místa,

- Kč/MWh na 2 desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Stanovení korekčních faktorů v elektroenergetice

A) Korekční faktor za přenos elektřiny

(1) Korekční faktor odpisů provozovatele přenosové soustavy KFpeoi v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený vztahem

CPIi-2CPIi-1
KFpeo1 = (Opeski-2 - Opepli-2) - × ———— × ———— pro i ≥ 3
100100

kde

Opeski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro rok i-2,

Opepli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro rok i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy KFpeRABt v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=1+i, i≥3 vztahem

KFpeRABt = (IApeskt-2 - VMpeskt-2 - Opeskt-2 × kpeplt-2) - (IApeplt-2 - VMpeplt-2 - Opeplt-2 × kpeplt-2)

kde

IApeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2,

VMpeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2 12),

Opeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok t-2,

kpeplt-2 [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2 stanovený podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

IApeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2,

VMpeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přenosové soustavy pro rok t-212),

Opepit-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok t-2.

(3) Korekční faktor zisku provozovatele přenosové soustavy KFpezi v Kč zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i ≥ 3 vztahem

MVpei-2CPIi-2CPIi-1CPIi-2
KFpezi = KFpeRABt × ———— × ———— × ———— + KFpeRABt ———— + KFpeRABt × pro i ≥ 3
100100100100

kde

MVpei-2 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-2,

MVpei-i [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-1.

(4) Korekční faktor za použití přenosové sítě KFpepsi se stanoví tímto postupem:

a) Z hodnot povolené míry celkových ztrát v přenosové soustavě podle § 3 odst. 4 písm. a) bodu 17, horní a dolní meze povoleného rámce rozptylu míry ztrát pro činnost přenos elektřiny podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 5 a skutečného množství elektřiny dodaného na vstupu do přenosové soustavy bez systémového tranzitu v roce i-2 je stanoveno povolené množství ztrát a jeho horní a dolní mez.

b) Kontrolní ztráty se rovnají velikosti skutečně naměřených ztrát v přenosové soustavě, pokud se skutečně naměřené ztráty nachází uvnitř pásma daného horní a dolní mezí povoleného množství ztrát. Pokud se skutečně naměřené ztráty nachází vně tohoto pásma, rovnají se kontrolní ztráty příslušné bližší mezi povoleného množství ztrát stanovené podle písmene a).

c) Kontrolní výnosy jsou dány součinem povoleného množství ztrát a součtu nákupní ceny silové elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě stanovené Úřadem pro rok i-2 a předpokládané ceny odchylky ztrát v přenosové soustavě, vzniklé v souvislosti s odchylkou předpokládaného přeneseného množství elektřiny v roce i-2, ke kterému je přičten výsledný korekční faktor za rok i-4.

d) Nákladový korekční faktor za přenos elektřiny je dán rozdílem skutečně vynaložených nákladů na ztráty v přenosové soustavě a povolených nákladů na ztráty stanovených součinem skutečné průměrné ceny elektřiny pro nákup ztrát v přenosové soustavě v roce i-2, včetně skutečné ceny odchylky vzniklé v souvislosti s odchylkou přeneseného množství elektřiny v roce i-2 a rozdílu skutečných a kontrolních ztrát.

e) Cenový korekční faktor za přenos elektřiny je dán součinem povoleného množství ztrát a rozdílu skutečné nákupní ceny elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě, včetně skutečné ceny odchylky vzniklé v souvislosti s odchylkou přeneseného množství elektřiny v roce i-2 a nákupní ceny elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě, stanovené Úřadem pro rok i-2, včetně předpokládané ceny odchylky vzniklé v souvislosti s odchylkou předpokládaného přeneseného množství elektřiny v roce i-2 podle § 3 odst. 4 písm. a) bod 11, sníženým o procentní část podle § 3 odst. 2 písm. a) bod 6 příslušející držiteli licence na přenos elektřiny.

f) Výnosový korekční faktor za přenos elektřiny je dán rozdílem kontrolních výnosů a skutečných výnosů v roce i-2.

g) Celkový korekční faktor za použití sítí přenosové soustavy KFpepsi je dán součinem indexů spotřebitelských cen stanovených pro rok i-2 a i-1 a součtu nákladového korekčního faktoru podle písmene d), cenového korekčního faktoru podle písmene e) a výnosového korekčního faktoru podle písmene f).

h) Celkový korekční faktor za použití sítí přenosové soustavy podle písmene g) je přičítán k proměnným nákladům povoleným na nákup elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro regulovaný rok.

B) Korekční faktory za systémové služby

(1) Korekční faktor odpisů pro činnost poskytování systémových služeb KFssoi je stanoven vztahem

CPIi−2CPIi−1
KFssoi = (Ossski−2 − Osspli−2) × ——— × ——— pro i ≥ 3
100100

kde

Ossski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, sloužícího pro činnost poskytování systémových služeb v roce i-2,

Osspli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, sloužícího pro činnost poskytování systémových služeb v roce i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor pro činnost poskytování systémových služeb KFssi je stanoven jako součin indexů spotřebitelských cen stanovených pro rok i-2 a i-1 a rozdílu celkových skutečných nákladů a celkových skutečných výnosů za systémové služby v roce i-2.

Celkové skutečné náklady se stanoví jako součet:

a) skutečných nákladů na nákup podpůrných služeb,

b) skutečných nákladů na redispečink,

c) skutečných nákladů na regulační energii ze zahraničí,

d) skutečných nákladů na odchylky provozovatele přenosové soustavy placených operátorovi trhu,

e) skutečných nákladů z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky,

f) skutečných nákladů na operativní dodávky ze zahraničí a do zahraničí v rámci spolupráce na úrovni provozovatele přenosové soustavy,

g) skutečné náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle zvláštního právního předpisu13),

h) úřadem povolených nákladů a odpisů souvisejících s organizováním obchodu s podpůrnými a systémovými službami v roce i-2,

i) úřadem povoleného zisku v roce i-2,

j) korekčního faktoru pro činnost poskytování systémových služeb z roku i-4.

Celkové skutečné výnosy za systémové služby se stanoví jako součet:

a) celkových výnosů za systémové služby v roce i-2,

b) výnosů z regulační energie do zahraničí,

c) výnosů z odchylek provozovatele přenosové soustavy placených operátorovi trhu,

d) výnosů z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky,

e) výnosů z operativní dodávky ze zahraničí a do zahraničí v rámci spolupráce na úrovni provozovatele přenosové soustavy,

f) ostatních výnosů z pokut a penále při organizování trhu s podpůrnými službami.

Korekční faktor KFssi je přičítán do upravených povolených výnosů provozovatele přenosové soustavy pro činnost poskytování systémových služeb stanovených Úřadem pro regulovaný rok.

C) Korekční faktor za distribuci elektřiny

(1) Korekční faktor odpisů KFdxeoi v Kč provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený vztahem

CPIi−2CPIi−1
KFdxeoi = (Odxeski−2 − Odxepli−2) × ——— × ——— pro i ≥ 3
100100

kde

Odxeski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro rok i-2,

Odxepli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro rok i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor regulační báze aktiv KFdeRABt v Kč, zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=l+i, i≥3 vztahem

KFdeRABt = (IAdeskt−2 − VMdeskt−2 − Odeskt−2 × kdeplt−2) − (IAdeplt−2 − VMdeplt−2 − Odeplt−2 × kdeplt−2)

kde

IAdeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

VMdeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2 12),

Odeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro rok t-2,

kdeplt-2 [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2 stanovený podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

IAdeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

VMdeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2 12),

Odeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro rok t-2.

(3) Korekční faktor zisku KFdxezi v Kč provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i≥3 vztahem

KFdxezi = KFdezi × kdxei-2

kde

KFdezi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i≥3 stanovený vztahem

MVdei−2CPIi−2CPIi−1MVdei−1CPIi−1
KFdezi =KFdeRABt × ———— × ——— × ——— + KFdeRABt × ———— × ———
100100100100100

kde

MVdei-2 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci elektřiny pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-2,

MVdei-1 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci elektřiny pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-1,

kdxei-2 [-] je váha jednotlivých napěťových úrovní skutečných zůstatkových hodnot aktiv roku i-2, vypočtená jako podíl skutečných zůstatkových hodnot aktiv na jednotlivých napěťových úrovních na celkové skutečné zůstatkové hodnotě aktiv v roce i-2.

(4) Korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za činnost distribuce elektřiny přiřazený k napěťové úrovni KFdxei je stanoven tímto postupem:

a) Pro činnost distribuce elektřiny jsou stanoveny výpočtové výnosy na jednotlivých napěťových úrovních a celkové výpočtové výnosy v součtu za všechny napěťové úrovně v roce i-2. Výpočtové výnosy jsou stanoveny pomocí uplatněných cen za roční a měsíční rezervovanou kapacitu a skutečných hodnot rezervovaných kapacit zákazníků na napěťových úrovních VVN a VN a z tržeb za činnost distribuce elektřiny na napěťové úrovni NN vypočtených pomocí skutečných hodnot příslušných technických jednotek z tarifní statistiky přepočtené na roční spotřebu vykázanou pro rok i-2 podle jiného právního předpisu12) a cen za distribuci elektřiny na napěťové úrovni NN stanovených Úřadem pro rok i-2, od kterých jsou odečteny tržby stanovené z ceny za použití distribuční soustavy a ceny za zprostředkování plateb na napěťové úrovni NN a ze skutečných hodnot odběrů zákazníků na napěťové úrovni NN. Při stanovení výpočtových výnosů jednotlivých napěťových úrovní pro rok i-2 jsou zohledněny toky elektřiny transformacemi mezi napěťovými úrovněmi. Do výpočtových výnosů na napěťové úrovni VVN se zahrnují platby od sousedních distribučních soustav za rezervaci kapacity.

b) Z výpočtových výnosů na jednotlivých napěťových úrovních stanovených podle písmene a) jsou vypočteny kontrolní výnosy tak, že jsou od výpočtových výnosů na napěťové úrovni VVN odečteny platby za rezervaci kapacity přenosové soustavy a platby sousedním distribučním soustavám za rezervaci kapacity na napěťové úrovni VVN.

c) Celkové kontrolní výnosy za všechny napěťové úrovně jsou dány součtem kontrolních výnosů na jednotlivých napěťových úrovních.

d) Korekční faktor za činnost distribuce elektřiny KFdei-2 se stanoví jako rozdíl mezi Úřadem upravenými povolenými výnosy a celkovými kontrolními výnosy v roce i-2.

e) Korekční faktor za distribuci elektřiny podle písmene d) je rozdělen v poměru velikosti rozdílu upravených povolených výnosů jednotlivých napěťových úrovní stanovených Úřadem pro rok i-2 a kontrolních výnosů jednotlivých napěťových úrovní podle písmene b) a následně je vynásoben indexy spotřebitelských cen (CPI) stanovených pro rok i-2 a i-1. Takto stanovené korekční faktory KFdxei jsou přičteny k povoleným výnosům napěťových úrovní pro regulovaný rok.

(5) Korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za podpůrné služby na úrovni distribuční soustavy KFdxePpSi je stanoven postupem:

a) provozovatel distribuční soustavy vykazuje Úřadu skutečné náklady na platby za podpůrné služby využívané provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2 podle pravidel pro využívání, ocenění a vykazování jednotlivých kategorií podpůrných služeb stanovených Úřadem,

b) korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za podpůrné služby na úrovni distribuční soustavy je roven nákladům vykázaným podle písmene a) se zohledněním časové hodnoty peněz,

c) korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za podpůrné služby na úrovni distribuční soustavy se rozpočítá na jednotlivé napěťové úrovně v poměru povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok, stanovených podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

D) Korekční faktory související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů a podporou decentrální výroby elektřiny

(1) Korekční faktor za činnost povinně vykupujícího KFpvi je stanoven vztahem

CPIi−2CPIi−1
KFpvi = (Nskutpvi−2 − Vskutpvi−2) × ——— × ———
100100

kde

Nskutpvi-2 [Kč] jsou skutečné náklady za činnost povinně vykupujícího v roce i-2, stanovené vztahem

Nskutpvi-2 = NODCHskutpvi-2 + NAskutpvi-2 + NFskutpvi-2 + NOSTskutpvi−2 + KFpvi-2

kde

NODCHskutpvi-2 [Kč] jsou skutečné náklady povinně vykupujícího na odchylky spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen v roce i-2,

NAskutpvi-2 [Kč] jsou skutečné administrativní náklady povinně vykupujícího spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen, posouzené a stanovené Úřadem,

NFskutpvi-2 [Kč] jsou skutečné náklady povinně vykupujícího spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen v roce i-2, stanovené Úřadem jako úrok z kumulovaného rozdílu skutečných příjmů a výdajů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen. Záporné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny průměrnou měsíční hodnotou sazby PRIBOR se splatností 1 rok za rok i-2 + 1 %. V případě, že skutečná výše úrokových sazeb na úvěry doložená povinně vykupujícím přesáhne v příslušných měsících průměrnou měsíční hodnotu sazby PRIBOR se splatností 1 rok za rok i-2 + 1 %, posoudí je Úřad. Kladné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny skutečně dosaženou sazbou z vkladu doloženou povinně vykupujícím,

NOSTskutpvi-2 [Kč] jsou vícenáklady povinně vykupujícího vyplývající z úhrady rozdílu mezi výkupní cenou a zeleným bonusem výrobci formou zelených bonusů, který vyrobenou elektřinu nabídl povinně vykupujícímu v souladu se zvláštním právním předpisem15), skutečně dosažené v roce i-2,

KFpvi-2 [Kč] je korekční faktor za činnost povinně vykupujícího stanovený za rok i-4 a započítaný do ceny za činnost povinně vykupujícího pro rok i-2,

Vskutpvi-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za činnost povinně vykupujícího v roce i-2, stanovené vztahem

Vskutpvi-2 = Cpvi−2 ×PMEskutpvi−2

kde

cpvi-2 [Kč/MWh] je cena za činnost povinně vykupujícího pro rok i-2,

PMEskutpvi-2 [MWh] je skutečné množství elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupené povinně vykupujícím formou výkupních cen v roce i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor operátora trhu související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů KFotzbei je stanoven vztahem

5CPIi2CPIi1
KFotzbei = (CSNskutoti-2 − Vskutotzbei−2 +KFvenai-2) × ——— × ———
a=1100100

kde

CSNskutoti-2 jsou celkové skutečné náklady operátora trhu spojené s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v roce i-2, stanovené vztahem

nn
CSNskutoti-2 = Nskutpvozji−2 Npvji−2 + NCskutotzbei−2 + Notzprechi−2
j=1j=1

kde

Nskutpvozji-2 [Kč] jsou celkové skutečné náklady spojené s úhradou podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů j-tým povinně vykupujícím formou výkupních cen, vyrobené v roce i-2, které jsou tímto povinně vykupujícím přeúčtovány operátorovi trhu; náklady jsou stanoveny vztahem,

mp
Nskutpvozji-2 = (cvcozsi-2 − cskuthi-2) × PMEskutpvozhjsi-2
s=1h=1

kde

cvcozsi-2 [Kč/MWh] je výkupní cena elektřiny z s-tého druhu obnovitelného zdroje pro rok i-2 stanovená Úřadem,

cskuthi-2 [Kč] je hodinová cena elektřiny dosažená na denním trhu v hodině h v roce i-2, zveřejněná operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup,

PMEskutpvozhjsi-2 [MW] je skutečné podporované množství elektřiny s-tého druhu obnovitelného zdroje vykoupené j-tým povinně vykupujícím formou výkupních cen v hodině h v roce i-2,

Npvji-2 [Kč] jsou plánované náklady za činnost povinně vykupujícího stanovené Úřadem pro rok i-2 postupem podle přílohy č. 6b k této vyhlášce,

NCskutozbei-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu spojené s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla formou zelených bonusů v roce i-2, stanovené vztahem

NCskutozbei-2 = Nskutozbei-2 + KFotzbei-2

kde

Nskutotzbei-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory elektřiny formou zelených bonusů, vyrobené v roce i-2, stanovené vztahem

Nskutotzbei-2 = Nskutpzbi-2 + Nskutrzbi-2 + Nskutki-2 + Nskutdzi-2

kde

Nskutpzbi-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v režimu hodinových zelených bonusů, stanovené vztahem

mpt
Nskutpzbi-2 = cskutpzbhsi-2 × PMEskutpzbhsi-2
s=1h=1

kde

cskutpzbhsi-2 [Kč/MWh] je skutečná výše hodinového zeleného bonusu na elektřinu vyrobenou s-tým druhem obnovitelného zdroje v hodině h pro regulovaný rok i-2,

PMEskutpzbhsi-2 [MWh] je skutečné podporované množství elektřiny v režimu hodinových zelených bonusů z s-tého druhu obnovitelného zdroje v hodině h pro regulovaný rok i-2,

Nskutrzbi-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v režimu ročních zelených bonusů, stanovené vztahem

o
Nskutrzbi-2 = crzbsi-2 × PMEskutrzbsi-2
s=1

kde

crzbsi-2 [Kč/MWh] je roční zelený bonus na elektřinu vyrobenou s-tým druhem obnovitelného zdroje stanovený Úřadem pro regulovaný rok i-2,

PMEskutrzbsi-2 [MWh] je skutečné roční podporované množství elektřiny v režimu ročních zelených bonusů z s-tého druhu zdroje pro regulovaný rok i-2,

Nskutki-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, stanovené vztahem

u
Nskutki-2 = cpKri-2 × PMEskutKri-2
r=1

kde

cpKri-2 [Kč/MWh] je zelený bonus na elektřinu vyrobenou zr-tou kategorií vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro regulovaný rok i-2, stanovený Úřadem,

PMEskutKri-2 [MWh] je skutečné podporované množství elektřiny z r-té kategorie vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro rok i-2,

Nskutdzi-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z druhotných zdrojů, stanovené vztahem

v
Nskutdzi-2 = cpDzqi-2 × PMEskutDqi-2
q=1

kde

cpDzqi-2 [Kč/MWh] je zelený bonusu na elektřinu vyrobenou q-tým druhem druhotného zdroje v roce i-2, stanovený Úřadem,

PMEskutDqi-2 [MWh] je skutečné podporované množství elektřiny z q-tého druhu druhotného zdroje pro rok i-2,

KFotzbei-2 [Kč] je korekční faktor operátora trhu související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, stanovený za rok i-4 a promítnutý do cen roku i-2,

Notzprechi-2 [Kč] jsou náklady operátora trhu, vyplývající z povinnosti převzít závazek o úhradě podpory v souladu se zvláštním právním předpisem16),

Vskutotzbei-2 [Kč] jsou skutečné výnosy operátora trhu na podporu elektřiny v roce i-2, stanovené vztahem

Vskutotzbei-2 = cvozki-2 × RMESskuti-2 + (Pfiski-2 − Pfiskti-2 + KFPfískti-2)

kde

cvozki-2 [Kč/MWh] je složka ceny za přenos elektřiny a za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů, stanovená Úřadem pro rok i-2,

RMESskuti-2 [MWh] jsou skutečné hodnoty odběrů zákazníků, výrobců druhé kategorie, ostatní spotřeby provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, lokální spotřeby výrobců a spotřeby zákazníků v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy v roce i-2,

Pfiski-2 [Kč] je limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní podporou tepla pro rok i-2, stanovený nařízením vlády,

Pfiskti-2 [Kč] jsou plánované prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu nákladů spojených s provozní podporou tepla pro rok i-2, stanovené Úřadem,

KFPfiskti-2 [Kč] je korekční faktor prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu nákladů spojených s provozní podporou tepla za rok i-4 a započítaný do regulovaných cen pro rok i-2,

KFvcnai-2 [Kč] je korekční faktor a-tého provozovatele přenosové nebo regionální distribuční soustavy spojený s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů vzniklý před účinností zákona č. 165/2012 Sb., stanovený pro jednotlivé provozovatele soustav podle zvláštního právního předpisu14), který je zahrnut do složky ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů pro rok i-2.

V případě, že je korekční faktor operátora trhu související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů rozdělen do více regulovaných roků, Úřad uplatní na část korekčního faktoru neuhrazenou za období do roku i-2 časovou hodnotu peněz odvozenou od výnosu střednědobých státních dluhopisů.

(3) Korekční faktor nákladů operátora trhu souvisejících s podporou decentrální výroby elektřiny KFvdvi je stanoven vztahem

nCPIi−2CPIi−1
KFvdvi = ( cdvki-2 × SMEdvki-2 + KFvdvi-2 − cvdvi-2 × RMESsi-2 ) × ——— × ———
k=1100100

kde

cdvki-2 [Kč/MWh] je k-tý bonus na decentrální výrobu elektřiny pro regulovaný rok i-2, stanovený Úřadem,

SMEdvki-2 [MWh] je skutečné podporované množství elektřiny formou k-tého bonusu na decentrální výrobu elektřiny pro regulovaný rok i-2,

KFvdvi-2 [Kč] je korekční faktor nákladů operátora trhu spojených s podporou decentrální výroby elektřiny stanovený Úřadem za rok i-4 a promítnutý do složky ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny pro regulovaný rok i-2,

cvdvi-2 [Kč/MWh] je složka ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny pro regulovaný rok i-2, stanovená Úřadem,

RMESsi-2 [MWh] je skutečné množství elektřiny pro regulovaný rok i-2 distribuované v České republice včetně odběru výrobců druhé kategorie, ostatní spotřeby provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav, lokální spotřeby výrobců a spotřeby zákazníků v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy, kromě elektřiny pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren a technologické vlastní spotřeby elektřiny výrobců.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

- Kč v celých korunách,

- MW a MWh na 3 desetinná místa,

- Kč/MWh na 2 desetinná místa,

- procenta na 3 desetinná místa,

- poměrná míra na 5 desetinných míst. Korekční faktory jsou zaokrouhleny na celé koruny.

16) § 54 odst. 12 a 13 zákona č. 165/2012 Sb.“.

14. V příloze č. 11 v kapitole II. druhý odstavec návětí zní:

„Roční regulované náklady na úhradu nájemného se stanovují na celé následující regulační období dopředu, a to výpočtem podle této přílohy provedeným v posledním roce předcházejícího regulačního období na základě znalosti parametrů regulace a podmínek distribuce na daném plynárenském zařízení v následujícím regulačním období. V případě, že k uzavření nájemní smlouvy dojde v průběhu regulačního období, stanoví se regulované náklady na úhradu nájemného do konce tohoto regulačního období na základě aktuálních parametrů regulace platných pro provozovatele distribuční soustavy. Pokud k uzavření smlouvy dojde v posledních dvou letech regulačního období, zůstává stanovené nájemné v platnosti i pro následující regulační období.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Korekční faktor provozovatele přenosové nebo regionální distribuční soustavy spojený s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů vzniklý před účinností zákona č. 165/2012 Sb., je stanoven podle vyhlášky č. 140/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Tento parametr stanoví a sdělí Úřad naposledy pro regulovaný rok 2015.

2. Postup Úřadu pro vyrovnání korekčních faktorů podle bodu 1, stanovený v příloze č. 6 k vyhlášce č. 140/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se uplatní naposledy pro regulovaný rok 2015.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. listopadu 2012.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

Přesunout nahoru