Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 347/2012 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

Částka 129/2012
Platnost od 22.10.2012
Účinnost od 05.11.2012
Zrušeno k 01.01.2016 (296/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

347

VYHLÁŠKA

ze dne 12. října 2012,

kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (zákon o podporovaných zdrojích energie), k provedení § 7 odst. 3 a § 12 odst. 1 písm. a) zákona o podporovaných zdrojích energie:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a dobu životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) výrobním zdrojem elektřiny energetické zařízení pro výrobu elektřiny určené hodnotou instalovaného výkonu, datem uvedení do provozu a identifikačním číslem přiděleným Energetickým regulačním úřadem při vydání rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny,

b) výrobnou elektřiny z obnovitelných zdrojů energie energetické zařízení pro přeměnu obnovitelného zdroje energie na elektřinu zahrnující všechna nezbytná zařízení, včetně zařízení na přeměny obnovitelného zdroje energie na palivo nebo jeho úpravy,

c) technologickou vlastní spotřebou elektřiny spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu, vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech výrobny elektřiny pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy,

d) technologickou vlastní spotřebou tepla z obnovitelných zdrojů spotřeba tepla ve výrobním zařízení i v pomocných provozech, které s výrobou elektřiny přímo souvisejí, včetně výroby, přeměn nebo úprav paliva a ztrát v rozvodech tepla výrobny elektřiny,

e) užitečným teplem z obnovitelných zdrojů teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla, sloužící pro dodávky do soustavy zásobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely mimo vlastní technologickou spotřebu tepla výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii.

§ 3

Výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů energie se skládá z jednoho nebo více výrobních zdrojů elektřiny.

§ 4

Předpokladem pro zajištění patnáctileté doby prosté návratnosti investic při podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů výkupními cenami je splnění hodnot technicko-ekonomických parametrů pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů podle přílohy k této vyhlášce.

§ 5

Doba životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů je stanovena v příloze k této vyhlášce.


§ 6

Přechodná ustanovení

(1) Pro výrobny uvedené do provozu do dne 31. prosince 2012 včetně platí indikativní hodnoty technicko-ekonomických parametrů podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Pro výrobny uvedené do provozu ode dne 1. ledna 2013 včetně postupuje Energetický regulační úřad při stanovení výkupních cen podle technicko-ekonomických parametrů stanovených touto vyhláškou.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

2. Vyhláška č. 364/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

3. Vyhláška č. 409/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb.

4. Vyhláška č. 300/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. a vyhlášky č. 409/2009 Sb.

5. Vyhláška č. 338/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb., vyhlášky č. 409/2009 Sb. a vyhlášky č. 300/2010 Sb.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. listopadu 2012 s výjimkou ustanovení § 7, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.


Příloha k vyhlášce č. 347/2012 Sb.

Indikativní hodnoty technicko-ekonomických parametrů a doby životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Energie vody - Vodní elektrárny

1. Doba životnosti výrobny: 30 let.

2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Účinnost nově instalované turbíny je předpokládána v provozním optimu ≥ 85 % (měřeno na spojce turbíny), u renovací starších typů ≥ 80 %.

3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu:

Měrné investiční náklady [Kč/kWe]Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe]
< 150 000> 4 000

Energie biomasy

1. Doba životnosti výrobny: 20 let.

2. U výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů využívajících biomasu se předpokládá uplatnění užitečného tepla z obnovitelných zdrojů.

3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu:

Charakteristika výrobnyMěrné investiční náklady [KČ/kWe]Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe]
Zdroj spalující čistou biomasu< 75 000> 5 000
Zdroj spalující (samostatně) plyn ze zplyňování pevné biomasy< 75 000> 5 000

Pozn.: Měrné investiční náklady vyjadřují celkové investiční náklady vztažené na instalovaný elektrický výkon.

Pro stanovení výše podpory u výroben elektřiny spalujících biomasu jsou uvažovány tyto indikativní ceny biomasy:

Kategorie 1 - 170 KČ/GJ

Kategorie 2 - 120 KČ/GJ

Kategorie 3 - 70 Kč/GJ

Bioplyn, skládkový plyn a kalový plyn

1. Doba životnosti výrobny spalující skládkový a kalový plyn: 15 let. Doba životnosti výrobny spalující bioplyn: 20 let.

2. Do efektivního využití primární energie se nezapočítává technologická vlastní spotřeba elektřiny a tepla.

3. U výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů využívajících bioplyn se předpokládá uplatnění užitečného tepla z obnovitelných zdrojů.

4. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu:

Charakteristika výrobnyMěrné investiční náklady[KČ/kWe]Roční využití instalovaného výkonu[kWh/kWe]
Výrobna spalující skládkový plyn, kalový plyn< 50 000> 7 000
Výrobna spalující bioplyn včetně nové technologie produkce bioplynu do 550 kWe včetně< 115 000> 7 300
Výrobna spalující bioplyn včetně nové technologie produkce bioplynu nad 550 kWe< 85 000> 7 300

Pro stanovení výše podpory u výroben elektřiny spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn jsou uvažovány tyto indikativní ceny paliva:

Palivo pro bioplynové stanice - 1,80 Kč/kWhe

Skládkový plyn - 1,0 KČ/kWhe

Kalový plyn - 1,0 KČ/kWhe

Energie větru - Větrné elektrárny

1. Doba životnosti výrobny: 20 let.

2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Roční průměrná rychlost větru v lokalitě výstavby větrné elektrárny ve výšce osy rotoru navrhované elektrárny se předpokládá ≥ 6 m/s.

3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu :

Měrné investiční náklady [Kč/kWe]Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe]
< 44 000>2 100

Geotermální energie - využití nízkopotenciálního tepla

1. Doba životnosti výrobny: 20 let.

2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Energetický potenciál zdroje geotermální energie se předpokládá alespoň v takové výši, aby z něj bylo možné prostřednictvím teplonosného média trvale získávat minimální tepelný zisk odpovídající 50 až 70 litrům vody za sekundu o teplotě > 95 °C na jeden megawatt instalovaného elektrického výkonu zdroje.

3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu:

Měrné investiční náklady včetně vrtů [Kč/kWe]Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe]
< 275 000> 5 700

Fotovoltaika

1. Doba životnosti nové výrobny: 20 let.

2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Předpokládá se konstrukce a umístění fotovoltaických článků tak, aby bylo dosaženo roční svorkové výroby elektřiny ≥ 150 kWh na metr čtvereční aktivní plochy solárního panelu. Současně je předpokládán pokles výkonu panelů o 0,8 % jmenovitého výkonu ročně.

3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu:

Období platnostiCharakteristika výrobnyMěrné investiční náklady [KČ/kWp]Roční využití instalovaného špičkového výkonu [kWh/kWp]
1.1.2013 - 30.6.2013Do 5 kWp včetně< 40000> 950
Od 5 kWp do 30 kWp včetně< 35000> 990
1.7.2013 - 31.12.2013Do 5 kWp včetně< 35000> 950
Od 5 kWp do 30 kWp včetně< 30000> 990

Pozn.: Jednotka kWp vyjadřuje jednotku špičkového elektrického výkonu solárního panelu dosažitelného za daných referenčních podmínek.

Biokapaliny

1. Doba životnosti výrobny: 20 let.

2. U výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů využívajících biokapaliny se předpokládá uplatnění užitečného tepla z obnovitelných zdrojů.

3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu:

Měrné investiční náklady [Kč/kWe]Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe]
< 23 000> 7 000

Pro stanovení výše podpory u výroben elektřiny spalujících biokapaliny je uvažována indikativní cena tepla v palivu 1,85 Kč/kWh.

Přesunout nahoru