Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 346/2012 Sb.Vyhláška o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška)

Částka 129/2012
Platnost od 22.10.2012
Účinnost od 05.11.2012
Zrušeno k 19.01.2016 (9/2016 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

346

VYHLÁŠKA

ze dne 12. října 2012

o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška)

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 53 odst. 2 písm. c) až g) a m) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon“) k provedení § 8 odst. 2, 3 a 5, § 9 odst. 4 a 5, § 11 odst. 3, § 23 odst. 7, § 32 odst. 2, § 39 odst. 2 a § 54 odst. 2 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru formy podpory a postupy registrace podpory elektřiny, provozní podpory tepla, podpory biometanu a podpory decentrální výroby elektřiny u operátora trhu, termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.

§ 2

Evidence údajů

(1) Předpokladem pro registraci podpory elektřiny, podpory decentrální výroby elektřiny, podpory biometanu a podpory tepla u operátora trhu je

a) zaevidování identifikačních údajů výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce biometanu a výrobce tepla v systému operátora trhu a

b) zaevidování údajů určujících energetické zařízení pro výrobu elektřiny určené identifikačním číslem přiděleným Úřadem při vydání rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny (dále jen „identifikační číslo výrobního zdroje z licence“), hodnotou instalovaného výkonu a datem uvedení do provozu (dále jen „výrobní zdroj elektřiny“) nebo výrobnu biometanu nebo výrobnu tepla v systému operátora trhu.

(2) Pokud výrobce eviduje zvolenou formu podpory elektřiny nebo její změnu prostřednictvím vykupujícího nebo povinně vykupujícího, provádí vykupující nebo povinně vykupující evidenci údaje podle odstavce 1 u operátora trhu prostřednictvím vlastního zabezpečeného přístupu.

§ 3

Identifikace výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce biometanu nebo výrobce tepla

(1) Výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce biometanu nebo výrobce tepla zaeviduje v systému operátora trhu elektronickou formou se zaručeným elektronickým podpisem svoje identifikační údaje a další údaje nezbytné pro úhradu podpory v rozsahu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Výrobci, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu postupem podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou1) přidělí registrační číslo, pokud již nebylo přiděleno, a umožní zabezpečený přístup do systému operátora trhu pro výběr formy podpory, její registraci a změny a změnu režimu zeleného bonusu na elektřinu.

(3) Výrobci biometanu, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu umožní zabezpečený přístup do systému operátora trhu pro registraci podpory.

(4) Výrobci tepla, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu přidělí registrační kód a umožní zabezpečený přístup do systému operátora trhu pro registraci podpory.

(5) Výrobci elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu postupem podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou1) přidělí registrační číslo, pokud již nebylo přiděleno, a umožní zabezpečený přístup do systému operátora trhu pro registraci podpory.

§ 4

Identifikace výrobního zdroje elektřiny

(1) Výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, který zaevidoval v systému operátora trhu údaje podle § 3 odst. 1 a získal zabezpečený přístup do systému operátora trhu podle § 3 odst. 2, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje o výrobním zdroji elektřiny v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Pokud výrobna elektřiny z podporovaných zdrojů nebo decentrální výrobna elektřiny sestává z více výrobních zdrojů elektřiny, výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu údaje v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce jednotlivě pro každý výrobní zdroj elektřiny.

(3) Hodlá-li výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny pro jeden výrobní zdroj elektřiny zaevidovat v systému operátora trhu více forem podpory, zaeviduje údaje o výrobním zdroji elektřiny pouze jednou.

(4) V případě, kdy výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu údaj podle bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce, operátor trhu provede kontrolu shody zaevidovaných údajů podle bodů 1, 3 a 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce s údaji každého již zaevidovaného výrobního zdroje elektřiny, který má přiřazeno shodné identifikační číslo provozovny z licence, jíž je výrobní zdroj elektřiny součástí.

(5) Po ověření údajů podle odstavce 4 operátor trhu neprodleně informuje výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny prostřednictvím systému operátora trhu o tom, zda se údaje podle bodů 1, 3 a 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce evidované výrobcem nebo výrobcem elektřiny z decentrální výrobny elektřiny k jednotlivým výrobním zdrojům elektřiny vzájemně shodují. Pokud se některé z údajů neshodují, informuje operátor trhu výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, o které údaje se jedná.

(6) Operátor trhu přidělí výrobci nebo výrobci elektřiny z decentrální výrobny elektřiny neprodleně po zaevidování údajů o výrobním zdroji elektřiny v systému operátora trhu jednoznačný identifikátor výrobního zdroje elektřiny. Pokud výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaevidoval v systému operátora trhu více výrobních zdrojů elektřiny podle odstavce 2, přidělí operátor trhu výrobci nebo výrobci elektřiny z decentrální výrobny elektřiny jednoznačný identifikátor výrobního zdroje elektřiny pro každý evidovaný výrobní zdroj elektřiny.

(7) Uzavřel-li výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny s provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o připojení podle energetického zákona2), sdělí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy výrobci nebo výrobci elektřiny z decentrální výrobny elektřiny na jeho žádost do 15 pracovních dnů identifikační číselný kód odběrného nebo předávacího místa pro účely evidence výrobního zdroje elektřiny. V této lhůtě provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zaregistruje identifikační číselný kód odběrného nebo předávacího místa v systému operátora trhu bez kmenových dat.

§ 5

Identifikace výrobny biometanu

(1) Výrobce biometanu, který zaevidoval v systému operátora trhu údaje podle § 3 odst. 1 a získal zabezpečený přístup do systému operátora trhu podle § 3 odst. 3, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje o výrobně biometanu v rozsahu podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(2) Operátor trhu přidělí výrobci biometanu neprodleně po zaevidování údajů o výrobně biometanu v systému operátora trhu jednoznačný identifikátor výrobny biometanu.

(3) Uzavřel-li výrobce biometanu s provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o připojení podle energetického zákona3), sdělí provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy výrobci biometanu na jeho žádost do 15 pracovních dnů číselný kód předávacího místa pro účely evidence výrobny biometanu, pokud není uveden ve smlouvě o připojení. Ve lhůtě 15 pracovních dnů od přijetí žádosti nebo uzavření smlouvy o připojení provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy zaregistruje číselný kód předávacího místa v systému operátora trhu bez kmenových dat.

§ 6

Identifikace výrobny tepla

(1) Výrobce tepla, který zaevidoval v systému operátora trhu údaje podle § 3 odst. 1 a získal zabezpečený přístup do systému operátora trhu podle § 3 odst. 4, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje o výrobně tepla v rozsahu podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(2) Pokud výrobce tepla provozuje více výroben tepla, pro které lze podle zákona uplatňovat právo na podporu, zaeviduje samostatně jednotlivé výrobny tepla v systému operátora trhu v rozsahu podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(3) Operátor trhu přidělí výrobci tepla neprodleně po zaevidování údajů o výrobně tepla v systému operátora trhu jednoznačný identifikátor výrobny tepla.

§ 7

Evidence a registrace formy podpory elektřiny a podpory decentrální výroby

(1) Výrobce a výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu pro každý výrobní zdroj elektřiny, kterému byl přidělen jednoznačný identifikátor výrobního zdroje elektřiny podle § 4 odst. 6, zvolenou formu podpory elektřiny z podporovaných zdrojů, zvolené zúčtovací období, změnu formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, změnu režimu zeleného bonusu na elektřinu a podporu decentrální výroby elektřiny. Dále výrobce zaeviduje v systému operátora trhu zvolenou kategorii podpory elektřiny v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

(2) Výrobce a výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu zvolenou formu podpory elektřiny z podporovaných zdrojů podle odstavce 1 pro výrobní zdroj elektřiny nově uváděný do provozu nejpozději 30 kalendářních dnů přede dnem účinnosti registrace formy podpory elektřiny. Výrobce a výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu změnu zvolené formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo změnu režimu zeleného bonusu na elektřinu nejpozději do 30. listopadu daného kalendářního roku pro následující kalendářní rok.

(3) Výrobce, který hodlá nabídnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu podle § 11 odst. 12 zákona, oznámí tuto skutečnost povinně vykupujícímu prostřednictvím systému operátora trhu pro výrobní zdroj elektřiny nově uváděný do provozu nejpozději 30 kalendářních dnů přede dnem účinnosti registrace formy podpory, jinak nejpozději do 30. listopadu daného kalendářního roku pro následující kalendářní rok.

(4) Výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny požádal o úhradu podpory operátorem trhu podle § 9 odst. 3 a § 40 odst. 2 zákona nebo splnil povinnost podle § 11 odst. 3 zákona, pokud zaevidoval v systému operátora trhu podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, podporu elektřiny z druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla formou zeleného bonusu na elektřinu nebo podporu decentrální výroby elektřiny formou bonusu na decentrální výrobu elektřiny a zaslal poprvé výkaz o vyrobené elektřině podle jiného právního předpisu4).

(5) Výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu pro každý výrobní zdroj elektřiny nově uváděný do provozu, kterému byl přidělen jednoznačný identifikátor výrobního zdroje elektřiny podle § 4 odst. 6,

a) číslo licence na výrobu elektřiny, identifikační číslo provozovny z licence a identifikační číslo výrobního zdroje elektřiny z licence a případné změny údajů o výrobním zdroji elektřiny, které již byly evidovány, tak, aby odpovídaly údajům o výrobním zdroji elektřiny z rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny, a

b) datum připojení a instalovaný výkon výrobního zdroje elektřiny a případné změny ostatních výrobcem již evidovaných údajů o výrobním zdroji elektřiny tak, aby odpovídaly údajům z protokolu o prvním paralelním připojení k elektrizační soustavě nebo jiného dokladu prokazujícího připojení, pokud jej provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy vystavil, a smlouvě o připojení výrobny elektřiny, a to po připojení výrobny do elektrizační soustavy nebo po připojení výrobního zdroje elektřiny v rámci stávající výrobny,

c) datum osazení měřicího zařízení v předávacím místě.

(6) Výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje údaje podle odstavce 5 v systému operátora trhu nejpozději 7 pracovních dnů před požadovaným dnem účinnosti registrace formy podpory, registrace změny formy podpory nebo registrace změny režimu zeleného bonusu na elektřinu.

(7) Vykupující nebo povinně vykupující postupuje při evidenci zvolené formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů a její změny obdobně podle odstavců 1, 2, 5 a 6.

(8) Operátor trhu informuje povinně vykupujícího o zaevidování údajů o výrobním zdroji podle odstavce 5, pokud výrobce postupuje podle odstavce 3 nebo evidoval podporu formou výkupních cen, a zpřístupní mu údaje potřebné pro uzavření smlouvy o povinném výkupu.

§ 8

Evidence a registrace podpory biometanu

(1) Výrobce biometanu zaeviduje v systému operátora trhu datum, od kterého má být registrace podpory biometanu účinná, a délku zúčtovacího období pro každou výrobnu biometanu, které byl přidělen jednoznačný identifikátor výrobny biometanu podle § 5 odst. 2, a podporu zeleným bonusem na biometan.

(2) Výrobce biometanu zaeviduje podporu zeleným bonusem na biometan podle odstavce 1 pro výrobnu biometanu nejpozději 30 kalendářních dnů před dnem účinnosti registrace podpory zeleným bonusem na biometan.

(3) Výrobce biometanu požádal o úhradu podpory operátorem trhu podle § 33 odst. 3 zákona, pokud zaevidoval v systému operátora trhu podporu zeleným bonusem na biometan.

(4) Výrobce zaeviduje v systému operátora trhu pro každou výrobnu biometanu nově uváděnou do provozu, které byl přidělen jednoznačný identifikátor výrobny biometanu podle § 5 odst. 2,

a) číslo licence na výrobu plynu a identifikační číslo výrobny biometanu z licence a případné změny údajů o výrobně biometanu, které již byly evidovány, tak, aby odpovídaly údajům z rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu, a to bez zbytečného odkladu poté, co nabylo právní moci rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu,

b) datum připojení výrobny biometanu, datum instalace zajištění proti neoprávněné manipulaci měřicího zařízení pro měření množství vyrobeného biometanu ze strany provozovatele přepravní soustavy nebo distribuční soustavy a případné změny ostatních výrobcem biometanu již evidovaných údajů o výrobně biometanu tak, aby odpovídaly smlouvě o připojení výrobny biometanu, a to po připojení výrobny biometanu do přepravní nebo distribuční soustavy přímo nebo prostřednictvím jiné výrobny biometanu.

(5) Výrobce biometanu zaeviduje údaje podle odstavce 4 v systému operátora trhu nejpozději 7 pracovních dnů před požadovaným dnem účinnosti registrace podpory biometanu.

(6) Operátor trhu informuje neprodleně prostřednictvím systému operátora trhu o zaevidování údajů o výrobně biometanu podle odstavce 4 provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy.

§ 9

Registrace podpory tepla

Výrobce tepla požádal o úhradu podpory operátorem trhu podle § 26 odst. 6 zákona, pokud zaevidoval údaje o výrobně tepla v systému operátora trhu podle § 6. Operátor trhu provede registraci podpory tepla formou zeleného bonusu na teplo nejpozději do 30 kalendářních dnů.

§ 10

Ověření údajů registrace podpory elektřiny a ověření nároku na podporu

(1) Nejpozději následující pracovní den po zaevidování údajů o výrobním zdroji elektřiny podle § 7 odst. 5 písm. a) operátor trhu ověří shodu údajů evidovaných výrobcem nebo výrobcem elektřiny z decentrální výrobny elektřiny v systému operátora trhu s údaji poskytnutými Úřadem podle zákona, a to číslo licence na výrobu elektřiny, identifikační číslo osoby, identifikační číslo výrobního zdroje elektřiny z licence, identifikační číslo provozovny z licence a druh podporovaného zdroje. Operátor trhu dále zaeviduje datum nabytí právní moci z rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny a hodnotu instalovaného výkonu výrobního zdroje elektřiny.

(2) Po ověření údajů podle odstavce 1 operátor trhu neprodleně informuje výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny prostřednictvím systému operátora trhu o tom, zda se údaje shodují. Pokud se některé z údajů neshodují, informuje operátor trhu výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, o které údaje se jedná a jaké údaje jsou evidovány Úřadem.

(3) Nejpozději následující pracovní den po zaevidování údajů o výrobním zdroji elektřiny podle § 7 odst. 5 písm. b) operátor trhu informuje provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy prostřednictvím systému operátora trhu o evidenci údajů o výrobním zdroji elektřiny. V případě, že se údaje o identifikačním číselném kódu odběrného nebo předávacího místa, způsobu připojení výrobního zdroje, hodnotě instalovaného výkonu výrobního zdroje a datu připojení výrobního zdroje k přenosové nebo distribuční soustavě z protokolu o prvním paralelním připojení nebo obdobném dokladu a datu osazení měřicího zařízení předávacího místa neshodují s údaji evidovanými provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy podle smlouvy o připojení, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy o této neshodě informuje operátora trhu prostřednictvím systému operátora trhu do 2 pracovních dnů.

(4) Po ověření údajů podle odstavce 3 operátor trhu neprodleně informuje výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny prostřednictvím systému operátora trhu o tom, zda se údaje evidované výrobcem nebo výrobcem elektřiny z decentrální výrobny elektřiny shodují s údaji evidovanými provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy. Pokud se některé z údajů neshodují, informuje operátor trhu výrobce, o které údaje se jedná a jaké údaje jsou evidovány provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy.

(5) Poté, co operátor trhu obdrží údaje podle odstavců 2 a 4, neprodleně ověří shodu hodnoty instalovaného výkonu výrobního zdroje elektřiny z protokolu o prvním paralelním připojení s instalovaným výkonem výrobního zdroje elektřiny z licence. Dále ověří splnění podmínek pro získání podpory. Pokud se údaje neshodují nebo dojde k nesplnění podmínek pro získání podpory, informuje operátor trhu o této skutečnosti neprodleně výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny prostřednictvím systému operátora trhu.

(6) Operátor trhu neprodleně informuje výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, a pokud výrobce zvolil podporu formou výkupních cen nebo postupuje podle § 7 odst. 3, rovněž povinně vykupujícího o shodě evidovaných údajů.

(7) Forma podpory je registrována s účinností ke dni, kdy byla operátorem trhu a provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy potvrzena shoda evidovaných údajů a splněny podmínky pro získání podpory a zároveň byla předávacímu místu výrobního zdroje elektřiny a elektrizační soustavy přiřazena odpovědnost za odchylku podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, avšak ne dříve než v termínu podle § 7 odst. 2.

§ 11

Ověření údajů registrace podpory biometanu a ověření nároku na podporu

(1) Nejpozději následující pracovní den po zaevidování údajů o výrobně biometanu podle § 8 odst. 4 písm. a) operátor trhu ověří shodu údajů evidovaných výrobcem biometanu v systému operátora trhu s údaji poskytnutými Úřadem podle zákona, a to číslo licence, identifikační číslo osoby a evidenční číslo výrobny plynu. Operátor trhu dále zaeviduje datum nabytí právní moci z rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu.

(2) Po ověření údajů podle odstavce 1 operátor trhu neprodleně informuje výrobce biometanu prostřednictvím systému operátora trhu o tom, zda se údaje evidované výrobcem shodují. Pokud se některé z údajů neshodují, informuje operátor trhu výrobce biometanu, o které údaje se jedná a jaké údaje jsou evidovány Úřadem.

(3) Nejpozději následující pracovní den po zaevidování údajů o výrobně biometanu podle § 8 odst. 4 písm. b) operátor trhu informuje provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy prostřednictvím systému operátora trhu o evidenci údajů o výrobně biometanu. Provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy do 3 pracovních dnů po zaslání informace ověří a potvrdí, zda se číselný kód předávacího místa, datum připojení k přepravní nebo distribuční soustavě, datum instalace zajištění proti neoprávněné manipulaci měřicího zařízení pro měření množství vyrobeného biometanu ze strany provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy shodují s údaji evidovanými provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy. Dále dle jím evidovaných údajů ověří a potvrdí, zda se jedná o výrobnu biometanu připojenou k přepravní nebo distribuční soustavě přímo nebo prostřednictvím jiné výrobny plynu.

(4) Po ověření údajů podle odstavce 3 operátor trhu neprodleně informuje výrobce biometanu prostřednictvím systému operátora trhu o tom, zda se údaje evidované výrobcem biometanu shodují s údaji evidovanými provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy. Pokud se některé z údajů neshodují, informuje operátor trhu výrobce biometanu, o které údaje se jedná a jaké údaje jsou evidovány provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy.

(5) Forma podpory je registrována s účinností ke dni následujícímu po dni, kdy byla operátorem trhu a provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy potvrzena shoda evidovaných údajů.

§ 12

Ověření údajů registrace podpory tepla a ověření nároku na podporu

(1) Nejpozději následující pracovní den po zaevidování údajů o výrobně tepla podle § 6 operátor trhu ověří shodu údajů evidovaných výrobcem tepla v systému operátora trhu s údaji poskytnutými Úřadem podle zákona, a to číslo licence na výrobu tepelné energie, identifikační číslo osoby, evidenční číslo provozovny a druh obnovitelného zdroje. Operátor trhu dále zaeviduje datum nabytí právní moci z rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie.

(2) Po ověření údajů podle odstavce 1 operátor trhu neprodleně informuje výrobce prostřednictvím systému operátora trhu o tom, zda se údaje evidované výrobcem shodují. Pokud se některé z údajů neshodují, informuje operátor trhu výrobce tepla, o které údaje se jedná a jaké údaje jsou evidovány Úřadem.

(3) Podpora tepla formou zeleného bonusu na teplo je registrována vždy k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce po dni, kdy byla operátorem trhu potvrzena shoda evidovaných údajů.


§ 13

Přechodná ustanovení

(1) Výrobce, který uplatňuje nárok na podporu elektřiny za období do 31. prosince 2012 včetně, zaeviduje u operátora trhu pouze identifikační údaje výrobce postupem podle § 3, a to nejpozději do 31. ledna 2013.

(2) Výrobce, který uplatní nárok na podporu elektřiny za období do 31. prosince 2012 včetně, oznámí změnu vybrané formy podpory pro rok 2013 pro výrobní zdroj elektřiny provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy do 31. prosince 2012. Vzor oznámení o výběru formy podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a o její změně je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

(3) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, u něhož výrobce postupem podle bodu 2 zvolil pro rok 2013 podporu formou výkupních cen, neprodleně předá povinně vykupujícímu údaje nezbytné pro uzavření smlouvy o dodávce elektřiny5) s tímto výrobcem, a to v rozsahu bodů 1, 3 až 5, 9, 10, 14, 15 a 18 přílohy č. 1 k této vyhlášce a přílohy č. 5 k této vyhlášce, pokud jsou provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy tyto údaje známé.

(4) Výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje identifikační údaje výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny a výrobního zdroje elektřiny a registruje formu podpory pro výrobní zdroj elektřiny s prvním uplatňovaným nárokem na podporu elektřiny po 1. lednu 2013 včetně postupem podle této vyhlášky.

(5) Provozovatel přenosové nebo regionální distribuční soustavy předá operátorovi trhu údaje o výrobcích, kteří uplatní nárok na podporu za období do 31. prosince 2012 a uplatňují ji i pro rok 2013, jejich výrobních zdrojích elektřiny a zvolených formách podpory v rozsahu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce. Tímto bude provedena evidence výrobních zdrojů elektřiny takových výrobců a registrace zvolených forem podpory v systému operátora trhu s účinností registrace formy podpory od 1. ledna 2013, s výjimkou výrobních zdrojů elektřiny připojených do lokální distribuční soustavy, u nichž výrobce ještě následně zaeviduje identifikační číselný kód předávacího místa výrobního zdroje elektřiny v systému operátora trhu.

(6) V případě, že výrobci vzniklo právo na podporu formou zeleného bonusu podle dosavadních právních předpisů a požaduje podporu v režimu hodinového zeleného bonusu pro rok 2013, registruje tento režim podpory v systému operátora trhu v období od 1. do 8. února 2013. Takto zaregistrovaná změna podpory v režimu hodinového zeleného bonusu je účinná od 1. ledna 2013.

(7) Výrobce, který se rozhodne od 1. ledna 2013 uplatnit právo podle § 11 odst. 12 zákona, učiní tak u povinně vykupujícího nejpozději do 30. listopadu 2012. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy následně na základě žádosti povinně vykupujícího neprodleně zpřístupní povinně vykupujícímu údaje nezbytné pro uzavření smlouvy o dodávce elektřiny5) s tímto výrobcem.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. listopadu 2012.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 346/2012 Sb.

Identifikační údaje výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce biometanu a výrobce tepla pro evidenci v systému operátora trhu

1. Obchodní firma (vyplňuje výrobce - podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku)

2. Údaje o zápisu v obchodním rejstříku, včetně spisové značky (vyplňuje výrobce - podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku)

3. Název nebo jméno a příjmení (vyplňuje výrobce nezapsaný v obchodním rejstříku)

4. Sídlo v členění: stát, vyšší územně samosprávný celek (dále jen „kraj“), obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční (vyplňuje výrobce - právnická osoba)

5. Místo podnikání v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční (vyplňuje výrobce - fyzická osoba podnikající)

6. Jméno a příjmení osoby, která je statutárním orgánem, nebo všech osob, které jsou členy statutárního orgánu (vyplňuje výrobce - právnická osoba)

7. Místo pobytu v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, případně číslo evidenční (vyplňuje výrobce - fyzická osoba nepodnikající)

8. Adresa pro doručování (pokud není shodné s adresou sídla, místa podnikání nebo místa pobytu)

9. Elektronická adresa pro doručování v elektronické podobě

10. Identifikátor datové schránky (pokud byla zřízena)

11. Jméno a příjmení osoby, které má operátor trhu přidělit zabezpečený přístup do systému operátora trhu pro registraci podpory

12. Identifikační číslo osoby

13. Daňové identifikační číslo (pokud bylo přiděleno)

14. Informaci o tom, zda jde o plátce DPH

15. Registrační číslo účastníka trhu (pokud bylo přiděleno)

16. EIC kód v případě, že se jedná o výrobce biometanu

17. Bankovní spojení pro účely úhrady podpory formou zeleného bonusu nebo bonusu na decentrální výrobu

Údaje nezbytné pro úhradu podpor

Účet vedený u: č. ú.:

Kód banky:                      specifický symbol:

Vlastník účtu:

Bankovní účet v CZK:

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 346/2012 Sb.

Údaje o výrobním zdroji elektřiny pro evidenci v systému operátora trhu

1. Umístění výrobního zdroje elektřiny - kraj, obec, případně její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo, dále název a číselný kód katastrálního území6), kde je výrobní zdroj elektřiny umístěn, parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí, na kterém je výrobní zdroj elektřiny umístěn

2. Identifikační číslo provozovny z licence, jíž je výrobní zdroj elektřiny součástí, pokud již výrobna existuje

3. Identifikace provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je nebo má být výrobna, jejíž součástí výrobní zdroj elektřiny je, připojena, včetně uvedení, zda je výrobna připojena do soustavy

a) přímo nebo prostřednictvím vlastního odběrného elektrického zařízení

b) prostřednictvím výrobny elektřiny jiného účastníka trhu

c) prostřednictvím odběrného elektrického zařízení jiného účastníka trhu

4. EAN předávacího místa výrobny elektřinya), jejíž součástí výrobní zdroj elektřiny je, nebo EAN předávacího nebo odběrného místa, prostřednictvím kterého je výrobna, jejíž součástí výrobní zdroj elektřiny je, přímo nebo nepřímo připojena do soustavy

5. Instalovaný výkon výrobního zdroje elektřiny

6. Druh podporovaného zdroje využívaného výrobním zdrojem elektřiny

7. Termín připojení výrobního zdroje elektřiny (pokud byl k soustavě již připojen) nebo předpokládaný (sjednaný) termín připojení výrobny, jejíž součástí výrobní zdroj elektřiny je, podle smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení

8. Termín uvedení výrobního zdroje elektřiny do provozu (byl-li již do provozu uveden) nebo předpokládaný termín uvedení výrobního zdroje elektřiny do provozu

9. Má-li výrobce evidováno v systému operátora trhu více bankovních účtů, přiřazuje k výrobnímu zdroji elektřiny číslo konkrétního bankovního účtu

10. Napěťová hladina distribuční soustavy, ke které je nebo má být výrobna, jejíž součástí výrobní zdroj je, připojena

11. Datum vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů (bylo-li osvědčení vydáno)

12. Výše investičních nákladů na výstavbu výrobního zdroje elektřiny; v případě jednoho výrobního zdroje elektřiny ve výrobně elektřiny, investiční náklady na výstavbu výrobny elektřiny.

13. Výše nevratné investiční podpory z veřejných prostředků na výstavbu výrobního zdroje elektřiny; v případě jednoho výrobního zdroje elektřiny ve výrobně elektřiny, výše nevratné investiční podpory z veřejných prostředků na výstavbu výrobny elektřiny.

Poznámky:

a) V případě, že bude předávací místo výrobního zdroje elektřiny na žádost výrobce registrováno jako 2 výrobní místa podle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uvádí se EAN, pro který budou předávány skutečné hodnoty z měření za dodávku elektřiny do elektrizační soustavy. EAN může výrobce měnit tak, aby byl výrobní zdroj vždy evidován pod EAN, pro který bude provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílat naměřené údaje o elektřině dodané do přenosové nebo distribuční soustavy.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 346/2012 Sb.

Údaje o výrobně biometanu pro evidenci v systému operátora trhu

1. Umístění výrobny biometanu - kraj, obec, případně její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo, dále název a číselný kód katastrálního území6), kde je výrobna umístěna, parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí, na kterém je výrobna umístěna

2. Identifikace provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je nebo má být výrobna biometanu připojena, včetně uvedení, zda je výrobna biometanu připojena do plynárenské soustavy

a) přímo

b) prostřednictvím jiné výrobny plynu

c) prostřednictvím odběrného místa

3. Místo připojení k přepravní nebo distribuční soustavě se zakreslením v mapových podkladech a se schématem propojení

4. EIC kód předávacího místa výrobny biometanu v případě připojení výrobny biometanu k přepravní nebo distribuční soustavě přímo

5. EIC kód odběrného místa nebo EIC kód předávacího místa výrobny plynu, prostřednictvím kterého je výrobna biometanu připojena k přepravní nebo distribuční soustavě

6. Instalovaný maximální výkon výrobny biometanu v m3/hod. (při 15 °C, 0,101325 MPa, suchý plyn)

7. Tlaková úroveň, na kterou je nebo bude výrobna biometanu připojena

8. Termín připojení výrobny biometanu (pokud byla k soustavě již připojena) nebo předpokládaný (sjednaný) termín připojení výrobny biometanu podle smlouvy o připojení

9. Datum instalace zajištění proti neoprávněné manipulaci měřícího zařízení pro měření množství a kvality biometanu v předávacím místě výrobny biometanu a přepravní soustavy nebo distribuční soustavy (pokud již bylo instalováno)

10. Termín zahájení dodávky biometanu.

11. Výše investičních nákladů na výstavbu výrobny biometanu.

12. Výše nevratné investiční podpory z veřejných prostředků na výstavbu výrobny biometanu.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 346/2012 Sb.

Údaje o výrobně tepla pro evidenci v systému operátora trhu

1. Umístění výrobny tepla - kraj, obec, případně její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo, dále název a číselný kód katastrálního území6), kde je provozovna umístěna, parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí, na kterém je provozovna umístěna

2. Číslo licence na výrobu tepelné energie a název a evidenční číslo provozovny, na kterou výrobce žádá podporu

3. Identifikace rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií včetně čísla licence na rozvod tepelné energie, do kterého je tepelná energie z výrobny tepla dodávána

4. Instalovaný výkon výrobny tepla

5. Druh obnovitelného zdroje využívaného výrobnou tepla

6. Výše investičních nákladů na výstavbu výrobny tepla.

7. Výše nevratné investiční podpory z veřejných prostředků na výstavbu výrobny tepla.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 346/2012 Sb.

Rozsah údajů pro migraci dat

1. Identifikační číslo osoby výrobce (IČO)

2. Číslo licence na výrobu elektřiny

3. Identifikační číslo výrobního zdroje elektřiny z licence na výrobu elektřiny pokud bylo Úřadem předáno provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy do 30. listopadu 2012

4. Identifikační číslo provozovny z licence na výrobu elektřiny pokud bylo Úřadem předáno provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy do 30. listopadu 2012

5. Zda je výrobní zdroj elektřiny připojen přímo nebo prostřednictvím odběrného nebo předávacího místa výrobce nebo zákazníka do přenosové nebo distribuční soustavy nebo není připojen k elektrizační soustavě

6. Identifikační číslo soustavy, do které je výrobní zdroj elektřiny připojen přímo nebo nepřímo prostřednictvím odběrného nebo předávacího místa výrobce nebo zákazníka

7. Všechny EAN předávacího místa výrobního zdroje elektřiny připojeného přímo do přenosové nebo regionální distribuční soustavy nebo všechny EAN odběrného nebo předávacího místa, jehož prostřednictvím je výrobní zdroj elektřiny připojen, v případě připojení výrobního zdroje elektřiny do lokální distribuční soustavy všechny EAN předávacích míst připojení lokální distribuční soustavy do regionální distribuční soustavy

8. Úroveň napětí, přes kterou je výrobní zdroj elektřiny vyveden do přenosové nebo regionální distribuční soustavy

9. Instalovaný výkon výrobního zdroje elektřiny, který byl rozhodný pro přiznání podpory

10. Druh podporovaného zdroje (sluneční energie, energie větru, biomasa apod.)

11. Datum uvedení výrobního zdroje elektřiny do provozu (pro výrobní zdroje elektřiny, kde se výše podpory řídí rokem uvedení do provozu) nebo kategorie výše podpory, na kterou má výrobní zdroj elektřiny nárok (např. fotovoltaická elektrárna do 30 kW uvedená do provozu po 1. 1. 2011)

12. Informace o uplatnění odvodu za elektřinu ze slunečního záření

13. Zvolená forma podpory pro výrobní zdroj elektřiny v roce 2012 a v roce 2013

14. Číslo bankovního spojení (není podmínkou evidence výrobních zdrojů elektřiny výrobců a registrace zvolených forem podpory v systému operátora trhu s účinností registrace formy podpory od 1. ledna 2013)

15. Termín připojení výrobního zdroje elektřiny (pokud je tento údaj distributorovi znám)

V případě výrobních zdrojů elektřiny s nárokem na podporu v ostrovech se neuvádí údaje podle bodů 6-8.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 72 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) § 53 odst. 1 písm. c), d), n), o), p), q), r), s) a t) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

5) § 50 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6) § 3 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru