Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 341/2012 Sb.Vyhláška o rozsahu činností depozitáře účastnického fondu

Částka 125/2012
Platnost od 17.10.2012
Účinnost od 01.01.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

341

VYHLÁŠKA

ze dne 21. září 2012

o rozsahu činností depozitáře účastnického fondu

Česká národní banka stanoví podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k provedení § 39 odst. 3 a § 41 odst. 6 zákona o důchodovém spoření a podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 89 odst. 3 a § 91 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje rozsah činností depozitáře účastnického fondu (dále jen „depozitář fondu“) při

a) úschově majetku v účastnickém fondu,

b) kontrole stavu majetku v účastnickém fondu v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,

c) evidenci peněžních prostředků na účtech v účastnickém fondu,

d) kontrole připisování a odepisování penzijních jednotek účastnického fondu (dále jen „penzijní jednotka“),

e) kontrole výpočtu aktuální hodnoty penzijní jednotky,

f) zajištění vypořádání obchodů s majetkem v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě,

g) kontrole nakládání s majetkem v účastnickém fondu,

h) kontrole postupu při oceňování majetku a závazků v účastnickém fondu,

i) kontrole výplaty dávek a

j) kontrole výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v účastnickém fondu.

(2) Tato vyhláška dále

a) vymezuje jednání penzijní společnosti, která jsou důvodem neprovedení pokynu depozitářem fondu, a

b) upravuje případy, kdy může depozitář fondu vykonávat činnost podle odstavce 1 prostřednictvím jiné osoby (dále jen „outsourcing“).

§ 2

Úschova majetku v účastnickém fondu

[K § 89 odst. 1 písm. a) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

Úschovu majetku v účastnickém fondu zajišťuje depozitář fondu tak, že

a) zaknihované cenné papíry evidované v centrální evidenci cenných papírů1) vede na účtu vlastníka v evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů; ostatní investiční nástroje, pokud to jejich povaha umožňuje, vede v samostatné evidenci2) nebo v evidenci navazující na samostatnou evidenci a

b) jiný majetek, pokud to jeho povaha umožňuje, převezme fyzicky do úschovy nebo zajistí jeho úschovu prostřednictvím outsourcingu.

§ 3

Kontrola stavu majetku v účastnickém fondu

[K § 89 odst. 1 písm. a) a b) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

(1) Depozitář fondu přiměřeně hodnotě a povaze kontrolovaného majetku, který nelze svěřit do úschovy podle § 2, ověřuje jeho stav, a to alespoň tak, že

a) průběžně kontroluje stav v evidenci, kde je kontrolovaný majetek veden, a

b) porovnává informace od penzijní společnosti s informacemi z vlastních evidencí.

(2) Pokud na základě informací získaných podle odstavce 1 nemůže depozitář fondu spolehlivě zjistit aktuální stav majetku, alespoň jednou ročně ověřuje stav majetku kontrolou na místě nebo jiným vhodným postupem; tímto způsobem ověří stav majetku vždy, když mohou být z jakéhokoliv důvodu pochybnosti o správnosti nebo úplnosti informací poskytovaných penzijní společností.

(3) Depozitář fondu může provádět kontrolu podle odstavců 1 a 2 také prostřednictvím outsourcingu.

§ 4

Evidence peněžních prostředků na účtech penzijní společnosti a účastnického fondu

[K § 89 odst. 1 písm. b) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

Depozitář fondu provádí na základě evidence, kterou vede, kontrolu pohybu peněžních prostředků účastnického fondu na účtech uvedených v § 89 odst. 1 písm. b) zákona o doplňkovém penzijním spoření alespoň tak, že každý pracovní den ověřuje, zda se částka peněžních prostředků připsaných v předcházejícím dni na účtech pro přijímání prostředků účastníka, příspěvků zaměstnavatele, státních příspěvků a prostředků účastníka převedených z jiného účastnického fondu nebo z transformovaného fondu rovná součtu částek připsaných k danému dni na účty všech účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností.

§ 5

Kontrola připisování a odepisování penzijních jednotek

[K § 89 odst. 1 písm. c) a j) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

(1) Depozitář fondu provádí kontrolu připisování penzijních jednotek alespoň tak, že každý den, kdy dojde k připsání penzijní jednotky, ověřuje, zda se počet penzijních jednotek připsaných penzijní společností rovná podílu celkové částky, jež za ně byla uhrazena na účet účastnického fondu vedený depozitářem fondu, a aktuální hodnoty penzijní jednotky vyhlášené pro rozhodný den.

(2) Kontrolu připisování penzijních jednotek provádí depozitář fondu dále tak, že alespoň jednou měsíčně přezkoumá, zda byl jednotlivým účastníkům doplňkového penzijního spoření připsán počet penzijních jednotek odpovídající platbám v rozhodném období na účet účastnického fondu. Depozitář fondu přitom zohlední aktuální hodnotu těchto penzijních jednotek v rozhodný den. Tuto kontrolu lze také provádět formou kontrol reprezentativního vzorku účastníků, jehož reprezentativnost depozitář fondu ověřuje jednou měsíčně.

(3) Kontrolu odepisování penzijních jednotek, výplaty dávek a převodu prostředků účastníka provádí depozitář fondu v rámci kontroly plateb podle § 9. Finanční vypořádání provádí depozitář fondu na základě pokynu penzijní společnosti způsobem uvedeným ve statutu účastnického fondu (dále jen „statut fondu“) a podle dohody mezi penzijní společností a účastníkem.

§ 6

Kontrola výpočtu aktuální hodnoty penzijní jednotky

[K § 89 odst. 1 písm. d) a i) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

Depozitář fondu provádí kontrolu výpočtu aktuální hodnoty penzijní jednotky vždy před uveřejněním této hodnoty3) tak, že ověří správnost údajů o této hodnotě předložených penzijní společností. Ověření hodnoty fondového vlastního kapitálu provede depozitář fondu na základě údajů ze zdrojů nezávislých na penzijní společnosti, kterých kvalifikovaní investoři při své činnosti obvykle používají; pokud takové zdroje neexistují, vychází depozitář fondu z podkladů penzijní společnosti.

§ 7

Zajištění vypořádání obchodů s majetkem v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě

[K § 89 odst. 1 písm. f) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

Vypořádání obchodů s majetkem v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě depozitář fondu zajišťuje tak, že

a) umožní nakládání s aktivy v účastnickém fondu, která má v úschově nebo s jejichž nakládáním je vyžadován jeho souhlas, a

b) kontroluje, zda jsou protiplnění poskytována třetí stranou v obvyklých lhůtách.

Kontrola nakládání s majetkem v účastnickém fondu

§ 8

[K § 89 odst. 1 písm. h) a j) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

(1) Depozitář fondu provádí kontrolu pokynů penzijní společnosti k nakládání s aktivy, která jsou součástí majetku v účastnickém fondu (dále jen „kontrola pokynu“), a to v rozsahu a způsobem podle odstavců 2 až 5 a § 9 odst. 2 a v termínech stanovených v § 9.

(2) Jde-li o pokyn k nabytí aktiva do majetku v účastnickém fondu, depozitář fondu v rámci kontroly pokynu provede

a) kontrolu, zda jsou do majetku v účastnickém fondu nabývány pouze druhy aktiv přípustné podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a statutu fondu; není-li druh aktiva zjevný, provede kontrolu též na základě rozboru dokumentace týkající se příslušného aktiva a

b) kontrolu dodržování investičních limitů podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a statutu fondu porovnáním stanovených limitů s posledními dostupnými údaji o majetku v účastnickém fondu ke dni, kdy byl pokyn podán.

(3) Jde-li o pokyn k nabytí nebo zcizení aktiva, depozitář fondu v rámci kontroly pokynu provede kontrolu vynaložení odborné péče při stanovení ceny a dalších podmínek obchodu, ledaže jde o anonymní obchod uzavíraný na převodním místě uvedeném v § 100 odst. 2 písm. a) zákona o doplňkovém penzijním spoření. Tato kontrola se provede alespoň přezkumem analýzy, kterou penzijní společnost doloží nabytí nebo zcizení aktiva za nejlepších podmínek a výhodnost obchodu4). Předmětem přezkumu jsou úměrně charakteru kontrolovaného obchodu alespoň cena, potenciální výnos z daného obchodu, skutečnost, zda byl obchod sjednán za podmínek výhodnějších nebo obdobných ve srovnání s jinou protistranou (porovnání konkurenčních nabídek), a posouzení kvality protistrany (bonita a důvěryhodnost protistrany).

(4) Jde-li o pokyn týkající se technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku, depozitář fondu v rámci kontroly pokynu provede kontrolu vynaložení odborné péče při stanovení ceny a dalších podmínek obchodu. Tato kontrola se provede zejména přezkumem analýzy výhodnosti daného obchodu podle odstavce 3 a ověřením dodržení pravidel pro používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku5).

(5) Jde-li o pokyn k platbám z majetku v účastnickém fondu neuvedený v odstavcích 2 až 4, depozitář fondu v rámci kontroly pokynu ověří, zda pokyn neodporuje zákonu o doplňkovém penzijním spoření nebo statutu fondu, včetně vynaložení odborné péče, zejména zda důvody, které vedou penzijní společnost k podání pokynu, jsou opodstatněné. Kontrola opodstatněnosti pokynu k platbám včetně vynaložení odborné péče se provádí v míře závislé na účelu platby, její výši a na tom, zda se jedná o platbu jednorázovou nebo pravidelně se opakující.

(6) Pokud to právní řád, kterým se nakládání s majetkem řídí, umožňuje, depozitář fondu dohodne s penzijní společností takové uspořádání vztahů, aby nebylo možné s majetkem v účastnickém fondu bez souhlasu depozitáře fondu platně nakládat.

§ 9

[K § 89 odst. 1 písm. h) a j) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

(1) Depozitář fondu provede kontrolu pokynu před provedením platby nebo jiným vypořádáním obchodu na základě tohoto pokynu. Kontrolu pokynů až po provedení platby nebo jiném vypořádání obchodu lze provést pouze v případech, kdy

a) částka, na kterou pokyn zní, nepřesáhne 500000 Kč, a to až do doby, kdy souhrnná denní hodnota takových plateb dosáhne 0,1 % hodnoty majetku v účastnickém fondu, nebo

b) předmětem obchodu jsou aktiva uvedená v § 98 odst. 1 písm. a), b) a c) a § 100 odst. 2 písm. a) a c) zákona o doplňkovém penzijním spoření a kdy

1. způsob obchodování na převodním místě uvedeném v § 100 odst. 2 písm. a) zákona o doplňkovém penzijním spoření vylučuje vypořádání obchodu později než v den následující po podání pokynu, nebo

2. depozitář fondu se na základě kontroly u penzijní společnosti a osob, které penzijní společnost pověřila obhospodařováním majetku v účastnickém fondu, uskutečněné po dohodě s těmito osobami v průběhu posledních 12 měsíců ujistil, že řídicí a kontrolní systém těchto osob zabezpečuje dostatečnou kontrolu dodržování zákona o doplňkovém penzijním spoření, statutu fondu a depozitářské smlouvy.

(2) Kontrolu pokynů podle odstavce 1 písm. a) lze provádět formou kontrol reprezentativního vzorku plateb do 30 dnů od skončení týdne, v němž k zadání pokynu došlo. Reprezentativní vzorek plateb depozitář fondu vybere za období nejdéle 30 předchozích dnů.

(3) Pokyn k provedení platby zadaný prostřednictvím systému elektronického bankovnictví, u kterého depozitář fondu provádí kontrolu před provedením platby, depozitář fondu současně spoluautorizuje. To neplatí u plateb zadávaných prostřednictvím automatizovaných vypořádacích systémů.

§ 10

[K § 89 odst. 1 písm. h) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

(1) Depozitář fondu zajistí, aby mu penzijní společnost každý den předala seznam uzavřených obchodů na účet všech jí obhospodařovaných účastnických fondů v daný den, a to v členění podle jednotlivých účastnických fondů. Depozitář fondu alespoň jednou měsíčně zkontroluje, zda byla po vypořádání aktiva nabyta a zcizena v souladu s poskytnutými seznamy uzavřených obchodů.

(2) Odstavec 1 se nepoužije, pokud penzijní společnost obhospodařuje pouze povinný konzervativní fond.

§ 11

[K § 89 odst. 1 písm. h) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

Depozitář fondu provádí kontrolu dodržování

a) limitů vztahujících se k majetku v účastnickém fondu6) alespoň jednou měsíčně, a to do 15 dnů od skončení předchozího měsíce podle posledních dostupných údajů,

b) limitů vztahujících se k emitentovi cenných papírů v majetku účastnického fondu7), a to na základě posledních dostupných informací, nejméně však jednou za čtvrtletí, a

c) ostatních limitů podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a statutu fondu přiměřeně povaze limitu; splnění požadavků na kvalitu investičního nástroje nebo jeho emitenta je nutné kontrolovat nejen při sjednání obchodu s daným investičním nástrojem, ale i po dobu držení daného investičního nástroje, a to minimálně jednou za čtvrtletí.

§ 12

Kontrola výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v účastnickém fondu

[K § 89 odst. 1 písm. k) zákona o doplňkovém penzijním spoření]

Depozitář fondu provádí kontrolu výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v účastnickém fondu před každým vyplacením této úplaty penzijní společnosti.

§ 13

Důvody neprovedení pokynu depozitářem fondu

(K § 91 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

Důvodem pro neprovedení pokynu penzijní společnosti depozitářem fondu podle § 91 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření je případ, kdy

a) penzijní společnost nezjedná nápravu, zejména zadáním nového pokynu, jehož realizací dojde k odstranění nedostatku vzniklého původním pokynem a o němž lze důvodně předpokládat, že bude vypořádán, nebo

b) by provedením pokynu došlo k překročení limitu stanoveného zákonem o doplňkovém penzijním spoření nebo statutem fondu o více než 1 % nebo riziko vzniku škody způsobené v důsledku vypořádání pokynu prokazatelně převyšuje riziko vzniku škody spojené s jeho nevypořádáním; depozitář fondu též zváží při posouzení rizika vzniku škody pravděpodobnost včasného nahrazení škody penzijní společností nebo osobou pověřenou penzijní společností obhospodařováním majetku v účastnickém fondu.

§ 14

Outsourcing činností depozitáře fondu

(K § 89 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Pokud tato vyhláška umožňuje depozitáři fondu vykonávat jeho činnosti pomocí outsourcingu [§ 2 písm. b) a § 3 odst. 3], depozitář fondu

a) ověří, že poskytovatel outsourcingu je oprávněn k výkonu dané činnosti,

b) uzavře s poskytovatelem outsourcingu smlouvu, podle níž poskytovatel outsourcingu podle povahy věci

1. nevydá majetek v účastnickém fondu nebo dokumentaci vztahující se k tomuto majetku další osobě bez předchozího souhlasu depozitáře fondu, ledaže jde o plnění zákonné povinnosti a poskytovatel outsourcingu o vydání majetku či dokumentace neprodleně informuje depozitáře fondu,

2. vyhoví žádosti depozitáře fondu o pozastavení provedení pokynu týkajícího se svěřeného majetku,

3. umožní kdykoliv depozitáři fondu převzetí majetku nebo dokumentace účastnického fondu, pokud to jeho povaha umožňuje,

4. nepoužije k této činnosti další osobu s výjimkou podle odstavce 2,

5. provádí předmětné činnosti tak, aby byly tyto činnosti v souladu s právními předpisy, a umožní kontrolu prováděných činností depozitářem.

(2) V případě úschovy smlouva upraví, zda a za jakých podmínek může poskytovatel outsourcingu použít k provádění předmětných činností další osoby; přitom musí být splněny podmínky podle odstavce 1.


§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 93 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) § 118 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

4) § 54 odst. 1 písm. j), l) a m) zákona č. 427/2011 Sb.

5) § 101 a 102 zákona č. 427/2011 Sb.
Hlava II části třetí vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti a účastnického fondu.

6) § 103 až 105 zákona č. 427/2011 Sb.

7) § 106 zákona č. 427/2011 Sb.

Přesunout nahoru