Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 327/2012 Sb.Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

Částka 119/2012
Platnost od 03.10.2012
Účinnost od 01.11.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

327

VYHLÁŠKA

ze dne 21. září 2012

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. d) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) podrobnosti k ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin,

b) způsob odběru vzorků za účelem vyšetření příčiny úhynu včel, zvěře a ryb, kterou může být použití přípravků (dále jen „způsob odběru vzorků“).

§ 2

Pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) porostem navštěvovaným včelami

1. lesní porost se stromy a keři lesních dřevin, které kvetou, nebo se na nich vyskytuje medovice nebo mimokvětní nektar,

2. porost na pozemku ve venkovním prostředí mimo pozemek s lesním porostem, na jehož jednom čtverečním metru jsou v době ošetření průměrně více než dvě kvetoucí rostliny, včetně kvetoucích plevelů, navštěvované včelami,

b) medovicí sladká tekutina, kterou vylučují na povrchu rostlin některé druhy hmyzu a cizopasných hub,

c) mimokvětním nektarem sladká tekutina, kterou vylučují některé rostliny na řapících listů, na listech nebo palistech,

d) zvěří volně žijící druhy zvěře na pozemcích, mimo obory, bažantnice a zvěř ve farmovém chovu,

e) dalšími necílovými organismy

1. necíloví suchozemští členovci mimo včely (dále jen „necíloví členovci“),

2. necílové organismy, které trvale žijí v půdě,

3. necílové rostliny mimo vodní organismy,

4. necíloví suchozemští obratlovci mimo zvěř,

f) vodními organismy živočichové1) a rostliny1), které jsou svým životem odkázány výhradně na vodní prostředí,

g) svažitým pozemkem část pozemku se sklonem 3° nebo větším, svažující se směrem k povrchové vodě; část pozemku se nepovažuje za svažitou, pokud je od povrchové vody oddělena plochou širší než 25 m, která nemá sklon větší než 3° směrem k povrchové vodě.

Podrobnosti k ochraně včel

[K § 51 odst. 3, 4, 8 písm. c) zákona]

§ 3

Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako zvlášť nebezpečný pro včely, nesmí být aplikován:

a) na porost navštěvovaný včelami,

b) na stromy a keře v květu, při výskytu medovice nebo mimokvětního nektaru, které navštěvují včely (dále jen „stromy a keře navštěvované včelami“).

§ 4

Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný pro včely, smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne. Denní let včel je ukončen hodinu po západu slunce. Před ukončením denního letu včel smí být přípravek podle věty první aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze poté, kdy teplota vzduchu klesne a zůstane pod 12 °C.

§ 5

(1) Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako zvlášť nebezpečný pro včely, nebo přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný pro včely, může být v době, kdy včely létají, aplikován jen v takové vzdálenosti od

a) porostů navštěvovaných včelami,

b) stromů a keřů navštěvovaných včelami,

c) kvetoucích stromů a keřů,

d) části stromů s výskytem medovice nebo mimokvětního nektaru a

e) stanoviště včelstev,

která s ohledem na způsob aplikace přípravku, použitý mechanizační prostředek a sílu a směr větru zaručuje, že aplikovaný přípravek na ně nedopadne. To platí obdobně pro výsev osiva nebo sázení sadby ošetřených přípravkem, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný nebo zvláště nebezpečný pro včely.

(2) Hrozí-li nebezpečí zasažení porostů navštěvovaných včelami, létajících včel nebo stanovišť včelstev při aplikaci biocidních přípravků nebo látek používaných podle jiného právního předpisu2), kdy tyto prostředky nebo látky mohou včelám škodit, jde o okolnosti, za nichž použití těchto prostředků nebo látek je nebezpečné.

§ 5a

Je-li aplikován přípravek, směs přípravků nebo směs přípravku s pomocným prostředkem nebo hnojivem, musí být mezi dvěma aplikacemi dodržen minimální interval 12 hodin; tím nejsou dotčena ustanovení § 3, 4 a § 5 odst. 1. Minimální interval 12 hodin mezi dvěma aplikacemi nemusí být dodržen, je-li aplikován pouze přípravek, který podle rozhodnutí o jeho povolení není označen jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro včely.

§ 6

Průměrný počet kvetoucích rostlin v porostu včetně kvetoucích plevelů k posouzení, zda jde o porost navštěvovaný včelami, se zjišťuje v pásech rovnoměrně rozvržených, 1 m širokých a 100 m dlouhých; na plochách do 10 ha na pěti místech, na plochách 10 ha a více na deseti místech. Jsou-li podstatné rozdíly v zakvétání částí porostu, posuzuje se každá tato část samostatně.

Oznámení chovatele včel k umístění trvalých nebo přechodných stanovišť

§ 7, § 8zrušeno

§ 9

Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců (rodenticidy) oprávněnému uživateli honitby a Ústavu

[K § 51 odst. 8 písm. b) zákona]

Oznámení obsahuje:

a) identifikaci ošetřovatele porostu

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo

2. obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,

b) identifikaci uživatele pozemku v rozsahu podle písmene a), není-li ošetřovatel porostu shodný s uživatelem pozemku,

c) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která přijímá oznámení o případném úhynu zvěře a jedná jménem osoby uvedené pod písmenem a), číslo telefonu, popřípadě jiný způsob kontaktu,

d) obchodní název přípravku,

1. číslo šarže,

2. předpokládaná dávka a celkové množství přípravku a způsob aplikace,

e) identifikaci místa aplikace přípravku – pozemek označený identifikačním číslem dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů nebo parcelním číslem, názvem obce, názvem katastrálního území, okresem, výměrou v hektarech, druhem plodiny a

f) předpokládané datum aplikace přípravku ve formátu den, měsíc, rok, popřípadě období, kdy má být přípravek aplikován, ve formátu data zahájení aplikace a data ukončení aplikace.

§ 10zrušeno

Ochrana vodních organismů, zvěře a dalších necílových organismů

[K § 51 odst. 8 písm. c) zákona]

§ 11

(1) Ochrana zvěře a necílových suchozemských obratlovců mimo zvěř se při používání přípravku řídí standardizovanými větami a údaji uvedenými na etiketě, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin vyjadřujícími bezpečnostní pokyny a informace k rizikům, které musí být při použití dodrženy.

(2) Při aplikaci přípravku ve formě granulí určeného pro hubení hlodavců (rodenticidů) a pro hubení slimáků a plzáků (moluskocidů) musí být zajištěno

a) aplikování přípravku takovým způsobem, aby nedocházelo na povrchu půdy k tvorbě shluků nebo hromádek granulí, a

b) neprodlené odstranění přípravku z povrchu půdy, nebo překrytí vrstvou zeminy, v případě jeho rozsypání nebo nedodržení požadavku podle písmene a).

§ 12zrušeno

§ 13

(1) Ochrana vodních organismů a dalších necílových organismů podle § 2 písm. f) bodů 1 až 3 se při používání přípravku řídí standardizovanými větami a údaji uvedenými na etiketě, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin vyjadřujícími bezpečnostní pokyny a informace k rizikům, které musí být při použití dodrženy.

(2) Ochranné vzdálenosti uvedené na etiketě přípravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin s ohledem na ochranu necílových členovců nebo necílových rostlin nemusí být dodrženy, jestliže by ponechání neošetřené plochy pozemku mohlo zvýšit rizika související se zájmy chráněnými zákonem, zejména riziko zvýšení výskytu cílového škodlivého organismu, které by mohlo vést k nutnosti opakovaného ošetření přípravkem.

(3) Ochranné vzdálenosti uvedené na etiketě přípravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin s ohledem na ochranu necílových členovců nebo necílových rostlin nemusí být dále dodrženy od okraje pozemku, který sousedí s

a) jiným zemědělským pozemkem včetně zemědělsky využívané louky nebo pastviny, pokud nejde o pozemek obhospodařovaný dle zásad ekologického zemědělství nebo pozemek, který je součástí území chráněného podle jiného právního předpisu1),

b) stavebním pozemkem,

c) vodní plochou, přičemž tímto není dotčeno ustanovení odstavce 1,

d) komunikací,

e) pásem pozemku, který ho odděluje od silnice, rychlostní silnice a dálnice, nebo

f) lesním pozemkem.

(4) Ochrannou vzdálenost uvedenou na etiketě přípravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin s ohledem na ochranu vodních organismů, ochranu necílových členovců nebo necílových rostlin je možno zkrátit použitím zařízení pro aplikaci přípravků omezujícího nežádoucí úlet, které je Ústavem vedeno a zveřejněno podle § 62 odst. 2 zákona. Zkrácení není možné, je-li vyloučeno na etiketě přípravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin.

(5) Ochranná vzdálenost za účelem ochrany vodních organismů se odvozuje od břehové čáry v případě stojatých i tekoucích vod3).

(6) Je-li na etiketě přípravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin uvedena ochranná vzdálenost od povrchové vody pro případ aplikace na svažitých pozemcích, nelze tuto vzdálenost zkrátit použitím zařízení pro aplikaci přípravků omezujícího nežádoucí úlet.

(7) Dodržování ochranných vzdáleností uvedených na etiketě přípravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin s ohledem na ochranu necílových členovců nebo necílových rostlin se nevyžaduje u trvalých kultur, zejména sadů, vinic a chmelnic, pokud jsou krajní řady ošetřovány pouze zvenku směrem dovnitř porostu za použití zařízení pro aplikaci přípravků omezujícího nežádoucí úlet, které je Ústavem vedeno a zveřejněno podle § 62 odst. 2 zákona.

§ 14

Způsob odběru vzorku při šetření příčin úhynu včel, zvěře a ryb

(K § 51 odst. 6 zákona)

(1) K vyšetření příčiny uhynutí včel odebírá krajská veterinární správa vzorek uhynulých včel v počtu nejméně 500 jedinců a Ústav vzorek rostlin z ošetřeného porostu o hmotnosti nejméně 200 gramů. Vzorky musí být označeny a zabaleny v prodyšném pevném obalu a neprodleně přemístěny k uchování při teplotě -18 °C a nižší do doby doručení stejnému státnímu ústavu pro veterinární laboratorní diagnostiku k provedení analýzy.

(2) Vzorek ryb čerstvě uhynulých nebo ryb s příznaky otravy odebírá krajská veterinární správa v nádržích s jednodruhovou obsádkou v počtu 5 až 20 kusů podle hmotnosti a okolností úhynu. V nádržích s vícedruhovou obsádkou a v tekoucích vodách krajská veterinární správa odebírá 3 až 5 kusů od druhů nejčastěji se objevujících mezi rybami s příznaky otravy nebo uhynulými rybami. Současně odebere krajská veterinární správa vzorky znečištěné vody v množství 4 litrů, popřípadě sedimenty dna o hmotnosti 2 kg. Ústav odebírá vzorek rostlin z ošetřeného porostu o hmotnosti nejméně 200 gramů, popřípadě vzorek zeminy z ošetřeného pozemku o hmotnosti nejméně 500 gramů, a to v případech šetření úhynu ryb v nádržích. Vzorky odebrané krajskou veterinární správou a Ústavem musí být označeny a zabaleny v pevném obalu a neprodleně přemístěny k uchování při teplotě -18 °C a nižší s výjimkou zeminy do doby doručení stejnému státnímu ústavu pro veterinární laboratorní diagnostiku k provedení analýzy.

(3) Vzorkem zvěře na vyšetření je tělo uhynulé zvěře nebo zvěře s příznaky otravy, popřípadě jen tělesná tkáň, tělní tekutina nebo výměšky zvěře v množství potřebném pro dané vyšetření podle určení krajské veterinární správy.

§ 15

Přechodná ustanovení

(1) Označením přípravku podle dosavadních právních předpisů

a) „Přípravek pro včely toxický“ se rozumí označení „Přípravek zvlášť nebezpečný pro včely“,

b) „Přípravek pro včely škodlivý“ se rozumí označení „Přípravek nebezpečný pro včely“,

c) „Pro včely relativně neškodný“ se rozumí, že „Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel“,

d) „Toxický pro zvířata“ se rozumí „Nebezpečný pro suchozemské obratlovce“.

(2) U přípravků, na které se nevztahuje odstavec 1 a které byly uvedeny do oběhu před nabytím účinnosti této vyhlášky, platí jejich označení k zabezpečení ochrany včel, zvěře, ryb a dalších vodních organismů do skončení doby použitelnosti těchto přípravků uvedené na jejich obalu.


§ 16

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.

2. Vyhláška č. 33/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.


§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2012.


Ministr:

Ing. Bendl v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 44 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.

Přesunout nahoru