Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 326/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

Částka 119/2012
Platnost od 03.10.2012
Účinnost od 01.11.2012
Zrušeno k 13.07.2018 (132/2018 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

326

VYHLÁŠKA

ze dne 21. září 2012,

kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí podle § 88 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

Vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, se mění takto:

1. V nadpisu § 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

2. V § 6 odst. 1 se na konci písmene a) písmeno „a“ nahrazuje čárkou.

3. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) zajistí, aby prostory a technické zařízení určené pro distribuci přípravků nebo dalších prostředků odpovídaly druhu a rozsahu distribuovaných přípravků nebo dalších prostředků a aby byly tyto prostory a technické zařízení udržovány a kontrolovány tak, aby bylo zabezpečeno správné zacházení s přípravky nebo dalšími prostředky.“.

4. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

5. V § 6 odstavec 2 zní:

(2) Přípravky nebo další prostředky skladuje distributor tak, aby

a) byly dodrženy podmínky skladování odpovídající nebezpečnosti přípravků nebo dalších prostředků a další požadavky na skladování přípravků stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie1),4), zákonem a jiným právním předpisem5),

b) byl zaveden systém obměny zásob,

c) přípravky nebo další prostředky, jejichž doba použitelnosti uplynula, byly umístěny odděleně a nebyly dále distribuovány,

d) přípravky nebo další prostředky s porušeným obalem nebo přípravky nebo další prostředky, u nichž je podezření, že jsou kontaminovány nebo padělány, nebo přípravky nebo další prostředky, u nichž byla uplatněna reklamace, byly umístěny odděleně a nebyly dále distribuovány,

e) přípravky nebo další prostředky určené na vývoz do třetích zemí byly uskladněny odděleně od přípravků nebo dalších prostředků určených k uvádění na trh,

f) přípravky nebo další prostředky uvedené pod písmeny c) až e) byly uskladněny v prostoru, který je výrazně označen,

g) nedošlo k jejich kontaminaci, poškození, odcizení, znehodnocení a záměnám a

h) nedocházelo k neshodám mezi dokumentací vedenou podle § 7 a činnostmi uskutečňovanými v rámci příjmu, skladování a dodávek přípravků nebo dalších prostředků.“.

6. V nadpisu § 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

7. V § 7 odst. 2 se na začátek písmene f) vkládá slovo „popis“.

8. V § 7 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a identifikační číslo, bylo-li přiděleno“.

9. V § 7 odst. 3 písm. d) se slova „a identifikační číslo, bylo-li přiděleno“ zrušují.

10. V § 7 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova „a) až e)“ nahrazují slovy „a) až f)“.

11. V § 7 odst. 4 písmeno c) zní:

c) deklaraci o nebezpečném zboží a bezpečnostní list,“.

12. V § 7 odst. 5 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) deklaraci o nebezpečném zboží a bezpečnostní list,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

13. V 8 odst. 1 písm. b) se slova „zejména v domácích zahradách,“ zrušují.

14. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a

Způsob vedení záznamů o používaných přípravcích profesionálními uživateli

(K § 60 odst. 5 zákona)

(1) Profesionální uživatelé vedou v souladu s nařízením Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na trh2) záznamy o používání přípravků nebo dalších prostředků při podnikání ve zvláštní knize s průběžně očíslovanými stránkami, případně v elektronické podobě, za současného zabezpečení jejich uchování. Záznamy se provádějí bezodkladně, nejpozději následující pracovní den po aplikaci přípravku nebo dalšího prostředku na ochranu rostlin.

(2) Záznamy v elektronické podobě musí být vedeny tak, aby bylo možné i následné elektronické zpracování údajů.

(3) Záznamy o použitých přípravcích nebo dalších prostředcích na ochranu rostlin obsahují:

a) identifikaci místa aplikace

1. pozemek je určen katastrálním územím, obcí, okresem a parcelním číslem, popřípadě číslem půdního bloku evidence zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, v případě lesního pozemku jednotkou prostorového rozdělení lesa,

2. sklad rostlinných produktů je určen obcí, označením skladu,

3. skleník je určen obcí, označením skleníku,

4. mořicí stanice je určena obcí, označením mořicí stanice,

5. v ostatních případech vedení záznamů o použitých přípravcích nebo dalších prostředcích na ochranu rostlin se při identifikaci ošetřovaného objektu postupuje podle bodů 1 až 4 obdobně,

b) identifikaci ošetřovaného objektu 1. druh plodiny,

2. druh, popřípadě rod ovocných, okrasných dřevin nebo okrasných rostlin pěstovaných ve skleníku,

3. druh rostlinného produktu, osiva a sadby,

4. další údaje, jako jsou jednotka prostorového rozdělení lesa, drážní těleso, strniště po řepce olejce, pšenici ozimé,

c) rozsah nebo množství ošetřovaného objektu, přičemž záznam se neprovede, pokud ošetřenou plochu prázdného skleníku nebo skladu nelze uvést, nebo jde-li o jinou aplikaci než plošnou,

d) datum aplikace (ve formátu den, měsíc, rok),

e) úplný název přípravku na ochranu rostlin nebo dalšího prostředku na ochranu rostlin,

f) dávku na jednotku,

g) identifikace cílového škodlivého organismu v souladu s označením uvedeným na obalu přípravku nebo dalšího prostředku, proti němuž byla aplikace provedena, nebo

h) jiný účel použití, zejména moření, desikace, defoliace, regulace biologických procesů, ošetření ran rostlin, úprava vzhledu rostlin, dezinfekce půdy, dezinsekce půdy.

(4) Pro společné vedení záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin a hnojiv se použije odstavec 3 obdobně.“

15. V příloze č. 2 části A bodě 1 se podbody 1.2 až 1.9 označují jako podbody 1.1 až 1.8.

16. V příloze č. 2 nadpisu části B se slovo „makrorganismus“ nahrazuje slovem „makroorganismus“.

17. V příloze č. 2 části B bodě 3 se podbody 2.1 až 2.6 označují jako podbody 3.1 až 3.6.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2012.


Ministr:

Ing. Bendl v. r.

Přesunout nahoru