Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 321/2012 Sb.Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary

Částka 118/2012
Platnost od 05.10.2012
Účinnost od 01.01.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

321

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. srpna 2012

o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary

Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):


§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení stanoví lázeňské místo Karlovy Vary a Statut lázeňského místa Karlovy Vary (dále jen „Statut“), kterým se určuje režim ochrany lázeňského místa a podmínky pro vytváření a zachování lázeňského prostředí a poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

(2) Statut vymezuje vnější a vnitřní území lázeňského místa Karlovy Vary a stanoví

a) omezení související s jeho výstavbou a rozvojem,

b) činnosti, které se v lázeňském místě omezují nebo zakazují,

c) zařízení, která se v něm nesmí zřizovat,

d) pro vnitřní území lázeňského místa další omezení související s uplatňováním zvýšených nároků na vzhled a uspořádání veřejných prostranství, zřizování, upravování, udržování, čištění a osvětlování veřejných prostranství, veřejné zeleně, parků a jejich vybavení.

§ 2

Území lázeňského místa

(1) Území lázeňského místa tvoří katastrální území Bohatice, Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Dvory, Drahovice, Karlovy Vary, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u Staré Role, Rybáře, Sedlec u Karlových Var, Stará Role, Tašovice a Tuhnice.

(2) Vnitřní území lázeňského místa je vymezeno na podkladě katastrální mapy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, vnější území lázeňského místa zahrnuje zbývající část území lázeňského místa.

(3) Vymezení území lázeňského místa na podkladě základní mapy České republiky s odlišením vnitřního a vnějšího území lázeňského místa je graficky vyznačeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Omezení související s výstavbou a rozvojem lázeňského místa a zařízení, která se v něm nesmí zřizovat

§ 3

(1) Na území lázeňského místa je zakázáno umisťovat stavby, zařízení a provozovny, které by prokazatelně negativně ovlivnily vnitřní území lázeňského místa fyzikálními, chemickými nebo biologickými škodlivinami nad přípustnou míru stanovenou jinými právními předpisy1).

(2) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána výstavba a jiný rozvoj nesouvisející s účely lázeňství, lázeňské a občanské vybavenosti, bydlení a tomu odpovídající dopravní a technické infrastruktury a s ochranou zeleně.

(3) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána výstavba staveb, které by nerespektovaly dochované urbanistické, architektonické a památkové hodnoty a které by vedly k nadměrnému zahušťování zástavby, zejména na úkor zeleně. Ve vnitřním území lázeňského místa je dále zakázána výstavba staveb, které by byly zjevně nevyvážené co do podlažnosti a výšky staveb nebo stavebních prvků a které by zjevně přesahovaly stávající zástavbu.

§ 4

(1) Ve vnitřním území lázeňského místa je v zájmu ochrany léčebného režimu a zachování, popřípadě vytvoření lázeňského prostředí omezena výstavba zábavních zařízení, parkovacích a garážovacích domů; tuto výstavbu lze povolit pouze po posouzení vhodnosti jejich umístění.

(2) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána výstavba

a) jednotlivých a skupinových garáží,

b) zařízení zemědělské výroby, skladů, bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad,

c) zařízení drobné výroby a služeb, která mohou mít rušivé vlivy na léčebný režim v přírodních léčebných lázních,

d) zařízení průmyslu, skladů, stavebních dvorů a zařízení na údržbu technického vybavení a komunikací.

(3) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno umístění staveb a provedení změn staveb a zařízení

a) vyvolávajících nebo způsobujících průjezd nebo kumulaci vozidel ve vyšší míře, než je nezbytné pro dopravní obsluhu vnitřního území lázeňského místa nebo jeho příslušné spádové části,

b) s technologií, jejíž součástí je manipulace s látkami škodlivými horninovému prostředí,

c) s technologií překračující limity hluku nebo vibrací určené jiným právním předpisem2),

d) s technologií překračující limity emisí znečišťujících látek nebo pachových látek vypouštěných do ovzduší podle zákona upravujícího ochranu ovzduší.

(4) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno umísťování a provoz staveb, zařízení a činností, kterými by došlo k trvalému snížení podílu nezpevněných ploch a k úbytku výměry parků a ploch vzrostlé zeleně.

(5) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána výstavba nových dálnic, silnic a místních komunikací I. a II. třídy.

Činnosti, které se na území lázeňského místa omezují nebo zakazují

§ 5

(1) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno provádět činnosti a práce s použitím strojů a zařízení překračující limity hluku nebo vibrací2)

a) v pracovní dny a v sobotu v době od 18.00 do 8.00 hodin a

b) v neděli a v ostatních dnech pracovního klidu podle zákona upravujícího státní a ostatní svátky.

(2) Na části území lázeňského místa vymezené v příloze č. 3 k tomuto nařízení je zakázáno provádění ohňostrojů, ohňostrojných prací a používání pyrotechnických výrobků a předmětů se zvukovými a světelnými efekty pro zábavné účely3). Zákaz se nevztahuje na dny 31. prosince a 1. ledna.

§ 6

(1) Na lázeňských kolonádách, v pavilonech a na veřejných prostranstvích s nimi souvisejících mimo pozemní komunikace je zakázán vstup, vjezd, vnášení a odkládání a provoz motorových a nemotorových vozidel a dalších dopravních prostředků, s výjimkou invalidních vozíků, zdravotních pomůcek pro zdravotně postižené osoby a dětských kočárků.

(2) Na lázeňských kolonádách, v pavilonech a na veřejných prostranstvích s nimi souvisejících je zakázán vstup se zvířaty. Tento zákaz se nevztahuje na psy, kteří slouží v daném okamžiku k doprovodu osob nevidomých nebo tělesně postižených, a na psy složek integrovaného záchranného systému a městské policie.

(3) Lázeňské kolonády a veřejná prostranství s nimi související jsou vymezeny v přílohách č. 4 a 5 k tomuto nařízení. Lázeňské pavilony jsou vymezeny v přílohách č. 6 a 7 k tomuto nařízení.

(4) Lázeňské kolonády, pavilony a veřejná prostranství s nimi související se označují příslušnou informativní tabulí s nápisem nebo grafickým znakem znázorňujícím příslušné zákazy obrazově.

§ 7

Ve vnitřním území lázeňského místa se údržba a čistění veřejných prostranství v letním i zimním období provádí bez používání závadných látek podle zákona o vodách nebo látek ve vodách snadno rozpustných.

§ 8

(1) Ve vnitřním území lázeňského místa je na veřejně přístupných místech zakázáno

a) šíření zvukové reklamy z dopravních prostředků a mimo provozovnu i ze stacionárních zdrojů,

b) šíření světelné reklamy oslňující, blikající a jinak obtěžující,

c) rozdávání reklamních letáků.

(2) Ve vnitřním území lázeňského místa je možné umístit plakáty a letáky pouze na reklamních a propagačních zařízeních a stavbách pro reklamu, které jsou umístěny na plochách a na místech k tomu určených podle stavebního zákona.

(3) Ve vnitřním území lázeňského místa je na veřejném prostranství zakázáno krmit toulavá a volně žijící zvířata.

(4) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno chovat hospodářská zvířata a zvířata vyžadující zvláštní péči.


§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr zdravotnictví:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 321/2012 Sb.

Vnitřní území lázeňského místa Karlovy Vary

Vnitřní území lázeňského místa města Karlovy Vary je vymezeno hranicí, která je vedena na katastrálním území Karlovy Vary od severozápadního rohu pozemkové parcely č. (dále jen „parcela č.“) 2289/1 při budově Alžbětiných Lázní (č. p. 1145) ve Smetanových sadech, Bulharskou ulicí, přetíná třídu T. G. Masaryka, pokračuje ulicí Dr. Davida Bechera, Krále Jiřího a Svahovou, dále vede po východní hranici parcely č. 1873 a dále jižním směrem vede po bezejmenné cestě na západní hranici parcel č. 1792/1 a 1806/1, kde se v horní části svahu prudce stáčí na západ k Rohanovu kříži. Hranice vnitřního území lázeňského místa pokračuje Rohanovou stezkou a bezejmennou cestou spojující Rohanovu a Nerudovu stezku, po které vede jihozápadním směrem 30 m, pak Nerudovu stezku přetíná a pokračuje přes parcelu č. 1763/1 k západnímu rohu parcely č. 1767 a následně k Sovově stezce. Po ní vede jihovýchodním směrem a pak se stáčí jihozápadním směrem na Ruselovu cestu, kterou pokračuje až k chatě Přátelství, kde přechází na cestu vedoucí k Rusalčině pěšině. Po Rusalčině pěšině hranice vnitřního území lázeňského místa dále pokračuje až k rozcestí Rusalčiny pěšiny a Odpolední stezky, odkud kolmo přes parcelu č. 781/1 v délce cca 9,5 m přechází na Odpolední pěšinu, která se stáčí k parcele č. 854/3, kde je čerpací stanice pohonných hmot na Slovenské ulici. Po hranici lesa pokračuje severovýchodním směrem, kde za zatáčkou překračuje Slovenskou ulici a zároveň přechází přes řeku Teplou, dále pokračuje po pravém břehu řeky Teplá, po 180 m vstupuje na lesní pěšinu, která u Beethovenovy chaty vyústí na Okružní cestu. Po překřížení Okružní cesty hranice pokračuje po Beethovenově stezce až k odbočení na Vítkovu horu. Cestou, která vede po modré turistické značce, hranice přechází na katastrální území Olšová Vrata a je dovedena na vrchol Vítkovy hory, kde se prudce stáčí východním směrem a po jižních hranicích parcel č. 491/5 a č. 491/1 je dovedena k silnici Olšová Vrata - Kolová. Po ní pokračuje až k jihovýchodní části parcely č. 516/1 a vede podél cesty, na jihozápadní hranici parcely č. 514/2 se stáčí k severu. V tomto směru pokračuje po východních hranicích parcel č. 514/1, 515, jihozápadní hranici parcely č. 595/1, jihovýchodní hranici parcel č. 595/2 a 596/2, většinou po hranici lesa. Následně se hranice stáčí východním směrem a vede po jižním a východním okraji parcely č. 596/1 až k parcele č. 622/1, po níž hranice vede jižním okrajem stejně jako u parcely č. 622/2, a stavební parcele č. 624. Následně přechází ulici K Letišti a vede stezkou k hvězdárně, kterou zprvu jižně a následně východně i severně obchází po jižní hranici parcely č. 651, jižní, východní a severní hranici parcely č. 653. Poté pokračuje lesní pěšinou, která spojuje oddělené části Hůrek až k Pražské silnici. Tu překračuje a po Gogolově pěšině přechází zpět na katastrální území Karlovy Vary a stoupá ke Goethově rozhledně, ze severu ji obchází a dále po Gogolově pěšině pokračuje až nad vyhlídku Camera obscura. Dále je hranice vnitřního území lázeňského místa vedena po asfaltové silnici směrem k Hřbitovní ulici. Těsně před zaústěním se jižně a následně západně stáčí a prochází jižně od areálu vodárny (parcela č. 3014) a řadových garáží (parcela č. 3000), následně vstupuje do Hřbitovní ulice. Hranice dále přechází ulici 5. května a jižním okrajem Máchovy ulice vede k Bezručově ulici, kterou přechází. Severozápadním směrem pokračuje po okraji Bezručovy ulice a na rozhraní parcel č. 2781 a 2943 se stáčí k jihu. Východně od budovy č. p. 1321 se vrací po pěší stezce do spodní zatáčky Bezručovy ulice a dále klesá až po spojovací stezku mezi Bezručovou ulicí a ulicí I. P. Pavlova. Po ní hranice zaústí v ulici I. P. Pavlova. Pokračuje ulicí I. P. Pavlova severozápadním směrem a pak překračuje řeku Teplou po mostě 17. listopadu, za ním se vrací zpět do ulice Bulharské, jde po severní hranici parcely č. 2437 a za budovou Alžbětiných Lázní se hranice vnitřního území lázeňského místa uzavírá.

Vnitřní území lázeňského místa Karlovy Vary

Vnitřní území lázeňského místa Karlovy Vary

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 321/2012 Sb.

Území lázeňského místa Karlovy Vary

Území lázeňského místa Karlovy Vary

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 321/2012 Sb.

Vymezení části území se zákazy uvedenými v § 6 odst. 2

Vymezení části území se zákazy uvedenými v § 6 odst. 2

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 321/2012 Sb.

Lázeňské kolonády a veřejná prostranství s nimi související

1. Vřídelní kolonáda

Stavba: ... č.p. 2036

(včetně celého vnitřního i vnějšího prostoru objektu Vřídelní kolonády nacházejícího se nad řekou Teplou nad částí parcely č. 230/2 - koryta vodního toku, jehož hranicemi jsou nábřežní zdi řeky Teplé)

Část obce: ... Karlovy Vary 405761

Číslo LV: ... 1

Katastrální území: ... Karlovy Vary 663433

Parcela: ... 216, 217, 219, 223, 227, 229

vše katastrální území Karlovy Vary 663433, číslo LV: 1

Vyvěrající prameny:

pramen 1.a Vřídlo (73,4° C)

pramen 1.b Vřídlo (chlazeno na 50° C)

pramen 1.c Vřídlo (chlazeno na 30° C)

pramen 1.f Vřídlo (vřídelní fontána - výtrysk Vřídla)

2. Mlýnská kolonáda

Stavba: ... bez čísla popisného nebo evidenčního (včetně celého prostoru přemostění Mlýnské kolonády nad řekou Teplou nad částí parcely č. 230/2 - koryta vodního toku, jehož hranicemi jsou nábřežní zdi přemostění)

Číslo LV: ... 1

Katastrální území: ... Karlovy Vary 663433

Parcela: ... 1248, 1249, 1245 částečně - nepatří do ní severní část této parcely - dělící hranicí je pomyslné spojení východního rohu budovy na parcele 1522 (č.p. 507 -Lázně III) a nábřeží v linii této budovy směrem k řece Teplé, dále do ní nepatří jižní část této parcely - dělící hranicí je pomyslné spojení jihovýchodního rohu parcely č. 1249 (nejjižnější sloup Mlýnské kolonády - jediný v objektu čtvercový) a západního rohu Mlýnského mostu na levé straně řeky Teplé
vše katastrální území Karlovy Vary 663433, číslo LV: 1

Vyvěrající prameny:

pramen č. 6 - Mlýnský pramen

pramen č. 7 - Rusalčin pramen

pramen č. 8 - Pramen knížete Václava I, II

pramen č. 9 - Libušin pramen

pramen č. 10 - Skalní pramen

3. Tržní kolonáda

Stavba: ... bez čísla popisného nebo evidenčního

Číslo LV: ... 1

Katastrální území: ... Karlovy Vary 663433

Parcela: ... 1208 vše katastrální území Karlovy Vary 663433, číslo LV: 1

Vyvěrající prameny:

pramen č. 2 - Pramen Karla IV

pramen č. 3a - Dolní Zámecký pramen

pramen č. 5 - Tržní pramen

4. Sadová kolonáda

Stavba: ... bez čísla popisného nebo evidenčního

Číslo LV: ... 1

Katastrální území: ... Karlovy Vary 663433

Parcela: ... 1526/2, katastrální území Karlovy Vary 663433, číslo LV: 1,

1526/1 část, katastrální území Karlovy Vary 663433, číslo LV: 1,

- část parcely - chodník sloužící k přístupu po zpevněné ploše z jihu do Sadové kolonády, ohraničena travnatými plochami, které součástí souvisejících prostranství nejsou,

1521, katastrální území Karlovy Vary 663433, číslo LV: 1295 - vlastník není město Karlovy Vary

Vyvěrající prameny: pramen č. 15 - Pramen Hadí

5. Zámecká kolonáda

Stavba: ... č.p. 2119

Část obce: ... Karlovy Vary 405761

Číslo LV: ... 1

Katastrální území: ... Karlovy Vary 663433

Parcela: ... 1213, katastrální území Karlovy Vary 663433, číslo LV: 1

Vyvěrající prameny: pramen č. 4 - Horní Zámecký pramen

pramen č. 3b - Dolní Zámecký pramen II. vývěr (jen klienti Zámeckých lázní)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 321/2012 Sb.

1. Vřídelní kolonáda

1. Vřídelní kolonáda

2. Mlýnská kolonáda

2. Mlýnská kolonáda

3. Tržní kolonáda

3. Tržní kolonáda

4. Sadová kolonáda

4. Sadová kolonáda

5. Zámecká kolonáda

5. Zámecká kolonáda

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 321/2012 Sb.

Lázeňské pavilony

1. Pavilon pramene Svoboda

Stavba: ... bez čísla popisného nebo evidenčního

Číslo LV: ... budova není zapsána na LV

Katastrální území: ... Karlovy Vary 663433

Parcela: ... 1244, katastrální území Karlovy Vary 663433, číslo LV: 1,

Vyvěrající prameny: pramen č. 11 - Pramen Svoboda

2. Pavilon Sadového pramene

Stavba: ... č.p. 574 - část stavby č.p. 574 přístupná veřejnosti samostatným vstupem z pozemku 1521 ve stanovených časech

Část obce: ... Karlovy Vary 405761

Číslo LV: ... 1295

Katastrální území: ... Karlovy Vary 663433

Parcela: ... 1525, katastrální území Karlovy Vary 663433, číslo LV: 1295 - vlastník není město Karlovy Vary Vyvěrající prameny: prameně. 12 - Sadový pramen

3. Pavilon Arnošta Kleina - pramen Štěpánka

Stavba: ... bez čísla popisného nebo evidenčního

Číslo LV: ... 1631, vlastník není město Karlovy Vary

Katastrální území: ... Karlovy Vary 663433

Parcela: ... 793/2, katastrální území Karlovy Vary 663433, číslo LV: 1,

Vyvěrající prameny: pramen č. 14 - Pramen Štěpánka

4. Pavilon Železnatého pramene

Stavba: ... bez čísla popisného nebo evidenčního

Číslo LV: ... 1

Katastrální území: ... Karlovy Vary 663433

Parcela: ... 2743, katastrální území Karlovy Vary 663433, číslo LV: 1,

Vyvěrající prameny: pramen č. 16 - Železnatý pramen

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 321/2012 Sb.

1. Lázeňský pavilon pramene Svoboda

1. Lázeňský pavilon pramene Svoboda

2. Lázeňský pavilon Sadového pramene

2. Lázeňský pavilon Sadového pramene

3. Lázeňský pavilon pramene Štěpánka

3. Lázeňský pavilon pramene Štěpánka

4. Lázeňský pavilon Železnatého pramene

4. Lázeňský pavilon Železnatého pramene

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

2) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

3) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

Přesunout nahoru