Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 312/2012 Sb.Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

Částka 113/2012
Platnost od 26.09.2012
Účinnost od 01.10.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

312

VYHLÁŠKA

ze dne 21. září 2012

o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 16 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje z hlediska ochrany ovzduší

a) požadavky na kvalitu lodních paliv používaných na plavidlech vnitrozemské plavby2) a plavidlech námořní plavby3), která plují pod vlajkou České republiky,

b) požadavky na odběr vzorků lodních paliv a ověřování jejich kvality,

c) způsob prokazování kvality lodních paliv,

d) náležitosti ohlašování údajů o kvalitě lodních paliv.

(2) Požadavky na kvalitu lodních paliv stanovené touto vyhláškou se nevztahují na použití lodních paliv

a) ve výzkumu a testování,

b) určených k přepracování před jejich konečným spálením,

c) pro další zpracování v rafinérském průmyslu,

d) na plavidlech důležitých pro zajištění bezpečnosti plavidel nebo záchranu života na moři a

e) v nezbytných situacích z důvodu poškození plavidla nebo jeho vybavení za předpokladu, že po vzniku škody jsou přijata odpovídající opatření k zabránění nadměrným emisím nebo jejich minimalizování.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) lodním palivem kapalné palivo získané z ropy vhodné k použití na plavidle a paliva uvedená v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) motorovou naftou palivo, jehož hustota či viskozita odpovídá hodnotě hustoty či viskozity pro třídu DMB uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

c) plynovým olejem palivo, jehož hustota či viskozita odpovídá hodnotě hustoty či viskozity pro třídy DMX, DMA a DMZ uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

d) uvedením na trh dodání nebo poskytnutí lodních paliv třetím osobám k použití na plavidle kdekoli na území České republiky s výjimkou dodání nebo poskytnutí lodních paliv k vývozu v zásobnících plavidel,

e) metodou snižování emisí doplněk, materiál, přístroj nebo zařízení určené k montáži na plavidlo, jiný postup nebo alternativní palivo, jejichž používání vede ke snížení emisí.

§ 3

Požadavky na kvalitu lodních paliv

(1) Obsah síry podle úmluvy MARPOL v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní plavby při plavbě v kontrolních oblastech emisí oxidů síry4), může být nejvýše 0,1 % hmotnostních. Obsah síry v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní plavby na ostatních mořích, může být nejvýše 0,5 % hmotnostních.

(2) Obsah síry v plynovém oleji uvedeném na trh nesmí překročit 0,001 % hmotnostních. Obsah síry v motorové naftě uvedené na trh nesmí překročit 1,5 % hmotnostních.

(3) Obsah síry v lodních palivech používaných

a) vnitrozemskými plavidly nesmí překročit 0,001 % hmotnostních,

b) plavidly námořní plavby v přístavech členských států Evropské unie nesmí překročit 0,1 % hmotnostních.

(4) Přechod provozu na požadované lodní palivo u plavidel námořní plavby se uskuteční co nejdříve po připlutí plavidla do přístavu členské země Evropské unie a případný přechod provozu na původní lodní palivo se uskuteční co nejpozději před jeho odplutím.

(5) Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahují na případ, kdy se plavidlo podle zveřejněného jízdního řádu v místě stání nezdržuje déle než 2 hodiny nebo v místě stání vypne všechny motory a po celou dobu odebírá elektrickou energii ze břehu.

(6) Ustanovení odstavce 1 a odstavce 3 písm. b) se nevztahují na plavidla používající metodu snižování emisí, na základě které nepřetržitě plní emisní limity uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(7) Metoda snižování emisí musí být v souladu s kritérii uvedenými v příloze č. 4 k této vyhlášce a musí být schválena postupem podle jiného právního předpisu upravujícího technické požadavky na námořní zařízení7) nebo postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie8).

§ 4

Odběr vzorku a ověřování kvality lodních paliv

(1) Osoba uvedená v § 16 odst. 1 zákona zabezpečí odběr vzorku za účelem ověření kvality lodního paliva postupem, který je reprezentativní a co nejpřesněji odráží skutečnou kvalitu lodního paliva. Tento postup se považuje za dodržený, je-li postupováno podle určených technických norem5) a podle dodatku VI k příloze VI úmluvy MARPOL4).

(2) Provedení analýzy vzorku lodního paliva odebraného podle odstavce 1 se zajišťuje postupem, který je reprezentativní a průkazný a co nejpřesněji odráží skutečnou kvalitu lodního paliva. Tento postup se považuje za dodržený, je-li postupováno podle určených technických norem5) a podle dodatku VI k příloze VI úmluvy MARPOL4).

(3) Ověřování kvality lodních paliv uvedených poprvé na trh na území České republiky provádí Česká obchodní inspekce průběžně odběrem vzorků lodních paliv u osoby, která uvádí jako první lodní paliva na trh.

(4) Analýzy odebraných vzorků za účelem sledování kvalitativních ukazatelů lodních paliv jsou prováděny akreditovanou osobou5), která o výsledku provedené analýzy vystaví příslušný protokol.

§ 5

Prokazování kvality lodních paliv

(1) Splnění požadavků na kvalitu lodního paliva podle § 3 prokazuje osoba uvedená v § 16 odst. 1 zákona osvědčením o kvalitě paliva, které je součástí každé dodávky lodního paliva. K osvědčení musí být připojen zapečetěný vzorek dodávaného paliva.

(2) Osvědčení o kvalitě lodního paliva obsahuje

a) identifikační údaje vystavovatele osvědčení, kterými jsou, jde-li o právnickou osobu, název nebo obchodní firma, právní forma, adresa sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno; jde-li o podnikající fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména a příjmení, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště, popřípadě místo podnikání u osob, které nejsou občany České republiky,

b) druh lodního paliva, jeho výrobní označení a kód kombinované nomenklatury6),

c) prohlášení o splnění požadavků stanovených pro lodní palivo touto vyhláškou a harmonizovanými nebo určenými technickými normami5) s uvedením skutečného obsahu síry, datum poslední kontroly kvality a identifikační údaje o laboratoři, která provedla rozbor,

d) hmotnost dodávky lodního paliva,

e) datum nakládky lodního paliva a

f) jméno, příjmení a podpis oprávněného zástupce subjektu vydávajícího osvědčení a datum vystavení tohoto osvědčení.

§ 6

Obsahové náležitosti hlášení o kvalitě lodních paliv

Údaje o množství lodních paliv a obsahu síry v nich se ohlašují na formuláři podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2012.


Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 312/2012 Sb.

TŘÍDY LODNÍCH PALIV

Kvalitativní ukazatelJednotkaLimitDruh lodního paliva
Plynový olej DMXPlynový olej DMAPlynový olej DMZMotorová nafta DMB
Kinematická viskozita při 40 °Cmm2/smax.5,506,006,0011,00
min.1,402,003,002,00
Hustota při 15 °Ckg/m3max.-890,0890,0900,0

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 312/2012 Sb.

OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI HLÁŠENÍ O KVALITĚ LODNÍCH PALIV

1. Identifikační údaje osoby, která jako první uvádí lodní palivo na trh (jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě též obchodní firma, adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání, identifikační číslo osoby; nebylo-li identifikační číslo osoby přiděleno, uvede se datum narození; jde-li o právnickou osobu, obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje)

2. Údaje o množství a obsahu síry v lodním palivu a o výsledcích analýz provedených podle § 4 odst. 2.

3. Jméno, příjmení a datum vystavení.

Vykazovaný rok
Druh lodního palivaObsah síry v palivuÚdaje o množstvíÚdaje o výsledcích analýz
Množství v t/rok výrobaMnožství v t/rok dovoz3)Množství v t/rok distribuce4)Počet odebraných vzorkůMinimální obsah síry v%hmMaximální obsah síry v%hm
Motorová nafta DMBmax. 0,001 % hm1)
max. 0,l % hm2)
Plynový olej DMZmax. 0,001 % hm1)
max. 0,l % hm2)
Plynový olej DMAmax. 0,001 % hm1)
max. 0,l % hm2)
Plynový olej DMXmax. 0,001 % hm1)
max. 0,l % hm2)
Jiný druh palivamax. 0,001 % hm1)
max. 0,l % hm2)

1) Hmotnostní obsah síry v lodních palivech používaných vnitrozemskými plavidly.

2) Hmotnostní obsah síry v palivech používaných plavidly námořní plavby v přístavech členských států Evropské unie.

3) Dodávky z dovozu ze zemí mimo území Evropské unie.

4) Dodávky z přeshraniční přepravy ze zemí Evropské unie za účelem distribuce na trhu České republiky.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 312/2012 Sb.

EMISNÍ LIMITY PŘI POUŽITÍ METOD SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Hodnoty pro obsah síry v lodním palivu podle § 3 odst. 1 a odst. 3 písm. b) a emisní limity podle § 3 odst. 6.

Obsah síry v lodním palivu podle § 3 odst. 1 a odst. 3 písm. b) (% hm.)Emisní limity vyjádřené jako poměr emisí
SO2 (ppm)/CO2 (% obj.)1). 2)
3,50151,7
1,5065,0
1,0043,3
0,5021,7
0,104,3

Vysvětlivky:

1) Mezní hodnoty poměrů emisí se uplatní pouze při použití ropného destilátu nebo těžkých topných olejů. Pokud je koncentrace CO2 snížena pomocí jednotky pro čištění spalin, lze koncentraci CO2 měřit na vstupu této jednotky.

2) Emisní limity odpovídají emisím dosaženým při používání lodního paliva, které plní mezní hodnoty obsahu síry v lodním palivu stanovené v této vyhlášce.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 312/2012 Sb.

KRITÉRIA PRO POUŽITÍ METOD SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Metody snižování emisí podle § 3 odst. 6 musí být v souladu s těmito kritérii:

1. Při použití metody snižování emisí založené na používání systémů čištění spalin se nesmí odpadní voda, která je produktem systémů čištění spalin, v nichž se používají chemické látky, přídatné látky a jiné chemické směsi vytvořené na místě, vypouštět do moře, a to ani v uzavřených přístavech, přístavištích a ústích řek, pokud provozovatel lodi při schvalování příslušné metody snižování emisí neprokáže, že vypuštění takové vody do moře nebude mít žádný dopad na lidské zdraví a životní prostředí a ani je neohrozí. Je-li k čištění spalin použit hydroxid sodný, stačí, pokud odpadní voda splňuje požadavky stanovené v rezoluci Mezinárodní námořní organizace vydané podle úmluvy MARPOL4), a její pH nepřesahuje hodnotu 8,0.

2. Při použití metody snižování emisí založené na používání biopaliv, musí biopaliva splňovat kritéria udržitelnosti stanovená v zákoně o ochraně ovzduší.

Směs biopaliv a lodních paliv musí splňovat hodnoty pro obsah síry stanovené v § 3 odst. 1 a § 3 odst. 3 písm. b).

3. Při použití metody snižování emisí založené na používání směsi lodního paliva a odpařeného zemního plynu používané tankery na zkapalněný zemní plyn v kotvištích a přístavech Evropské unie, musí být splněno kritérium uvedené v následujícím vzorci:

MBOG/MF ≥ (SF(%) • EF0,1% - 0,1% • EF) / 0,1% • EBOG

MBOG/MF je poměr mezi hmotností odpařeného zemního plynu a lodního paliva spotřebovaného v kotvišti

MBOG je hmotnost odpařeného zemního plynu spotřebovaného v kotvišti v kg

MF je hmotnost lodního paliva v kg spotřebovaného během kotvení lodi v přístavu

SF(%) je obsah síry v procentech na jednotku hmotnosti použitého lodního paliva

EF0,1% je energetická hodnota lodního paliva s obsahem síry ≤ 0,1 % v MJ/kg

EF je energetická hodnota spotřebovaného lodního paliva v MJ/kg

EBOG je energetická hodnota spotřebovaného odpařeného zemního plynu v MJ/kg

Pro EF0,1% lze použít standardní hodnotu 43,0 MJ/kg, pro EF 40,8 MJ/kg a pro EBOG bude 50,0 MJ/kg. V takovém případě se splnění kritéria vyhodnotí podle následujícího vzorce:

MBOG/MF ≥ 8,6 • SF(%) - 0,816

Pro určení obsahu síry v lodním palivu spotřebovaném během kotvení v přístavu jsou v tabulce uvedeny příklady minimálních poměrů požadovaných pro lodní paliva s různým obsahem síry.

Obsah síry SF(%)11,52,02,53,03,5
MBOG/MF7,812,116,420,725,029,3

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a změně směrnice 93/12/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/33/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.

2) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

4) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 71/1995 Sb. o sjednání Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973.

5) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

7) Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

8) Článek 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí.

Přesunout nahoru