Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb

Částka 110/2012
Platnost od 24.09.2012
Účinnost od 01.01.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

307

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. srpna 2012

o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb.:


§ 1

Místní dostupnost

Dojezdové doby vyjadřující místní dostupnost zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „hrazené služby“) jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Dojezdové doby stanovené pro jednotlivé obory nebo služby jsou stanoveny jako nejzazší možné.

§ 2

Časová dostupnost

(1) Plánovanými hrazenými službami se pro účely tohoto nařízení rozumí hrazené služby, jejichž poskytnutí je z důvodu veřejného zájmu1) třeba plánovat tak, aby pojištěncům k nim byl zajištěn dostatečný, trvalý a vyvážený přístup. Plánované hrazené služby jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Plánované hrazené služby se poskytují ve lhůtě, která je lékařsky odůvodnitelná a vychází z objektivního lékařského posouzení současného zdravotního stavu pojištěnce, anamnézy a pravděpodobného průběhu jeho nemoci, bolestivosti nebo povahy jeho onemocnění (dále jen „lhůta časové dostupnosti“). Lhůtu časové dostupnosti stanoví v rámci sestavení individuálního léčebného postupu2) ošetřující zdravotnický pracovník3), který plánovanou hrazenou službu indikoval, přičemž tato lhůta nesmí překročit lhůtu stanovenou pro tuto plánovanou hrazenou službu v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Lhůta časové dostupnosti počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy ošetřující zdravotnický pracovník plánovanou hrazenou službu indikoval a potřebu této služby a lhůtu časové dostupnosti k jejímu poskytnutí zapsal do zdravotnické dokumentace pojištěnce. O nesplnění lhůty časové dostupnosti se nejedná v případě, kdy zdravotní pojišťovna poskytnutí plánované hrazené služby pojištěnci ve stanovené lhůtě časové dostupnosti zajistí, ale pojištěnec si sám zvolí jiného smluvního poskytovatele, který mu plánovanou hrazenou službu poskytne po uplynutí této lhůty.

(3) O plánované hrazené služby nejde a postup podle odstavců 1, 2 a přílohy č. 2 k tomuto nařízení se nepoužije, je-li třeba zdravotní službu uvedenou v této příloze poskytnout jako akutní nebo neodkladnou zdravotní péči.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 307/2012 Sb.

1. Dojezdová doba vyjadřující místní dostupnost hrazených služeb podle oborů nebo služeb poskytovaných poskytovateli ambulantní péče

skupinadojezdová doba (v minutách)Obor nebo služba
135všeobecné praktické lékařství
praktické lékařství pro děti a dorost
gynekologie a porodnictví
zubní lékař
lékárna
245diabetologie
chirurgiene
urologie
oftalmologie
otorinolaryngologie
ortopedie
radiologie a zobrazovací metody (jen ultrazvukové a rentgenové a skiagrafické vyšetření)
rehabilitační a fyzikální medicína
fyzioterapie
urologie
vnitřní lékařství
360gastroenterologie
kardiologie
pneumologie a ftizeologie
hematologie a transfúzní lékařství
revmatologie
hemodialýza
psychiatrie
psychologie
logopedie
dermatovenerologie
490alergologie a klinická imunologie
angiologie
endokrinologie
nefrologie
klinická onkologie
dětská chirurgie
dětská a dorostová psychiatrie
dětská neurologie
ortodoncie
počítačová tomografie
5120dětská gynekologie
foniatrie a audiologie
radiační onkologie
magnetická rezonance
nukleární medicína
kardiochirurgie
neurochirurgie
cévní chirurgie
infekční lékařství
lékařská genetika
plastická chirurgie
geriatrie
sexuologie

2. Dojezdová doba vyjadřující místní dostupnost hrazených služeb podle oborů nebo služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče

skupinadojezdová doba (v minutách)Obor nebo služba
160anesteziologie a intenzivní medicína
gynekologie a porodnictví
neonatologie
dětské lékařství
chirurgie
vnitřní lékařství
dlouhodobá péče (ošetřovatelská péče)
275neurologie
ortopedie
pneumologie a ftizeologie
rehabilitační a fyzikální medicína (akutní lůžková péče)
urologie
3120traumatologie
klinická onkologie
dermatovenerologie
infekční lékařství
oftalmologie
otorinolaryngologie
psychiatrie
následná lůžková péče (léčebně rehabilitační péče)
4180kardiochirurgie
neurochirurgie
cévní chirurgie
radiační onkologie
geriatrie

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 307/2012 Sb.

Plánované hrazené služby se lhůtou časové dostupnosti

Plánované hrazené službyLhůta časové dostupnosti, kterou nelze překročit
Náhrada kyčelního kloubu52 týdnů
Náhrada kolenního kloubu52 týdnů
Artroskopie8 týdnů
Angiografie nekoronárních tepen a vaskulární intervenční výkony8 týdnů
Echokardiografie10 týdnů
Operace katarakty30 týdnů
Endoskopické vyšetření4 týdny
Denzitometrie16 týdnů
Skiagrafie a sonografie2 týdny
Počítačová tomografie3 týdny
Magnetická resonance5 týdnů
Mamografické vyšetření6 týdnů
Zahájení biologické léčby roztroušené sklerózy4 týdny

Poznámky pod čarou

1) § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 369/2011 Sb.

2) § 3 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

3) § 3 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb.

Přesunout nahoru