Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 305/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů

Částka 108/2012
Platnost od 19.09.2012
Účinnost od 19.09.2012
Zrušeno k 01.04.2017 (88/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

305

VYHLÁŠKA

ze dne 7. září 2012,

kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 42 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb. a zákona č. 256/2011 Sb., k provedení § 4 odst. 4 písm. d), § 6 odst. 4, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 16 odst. 9, § 17a odst. 2, § 23 odst. 14, § 26 odst. 12, § 26a, § 28 odst. 8, § 30 odst. 6 a § 37 odst. 10 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění vyhlášky č. 437/2005 Sb. a vyhlášky č. 28/2010 Sb., se mění takto:

1. § 2, 3, 6 a 8 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1e a 1f zrušují.

2. V § 4a se odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1b zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

3. V odkazu pod nadpisem § 7 se slova „písm. a)“ zrušují.

4. V § 7 odst. 1 se slova „při výrobě produktů“ za závorkou zrušují.

5. V odkazu pod nadpisem § 9 se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“ a slova „písm. b)“ se zrušují.

6. V § 9 odst. 2 písmeno b) zní:

b) „claret“, „clairet“ nebo „klaret“, pokud se jedná o bílé víno vyrobené z modrých vinných hroznů bez nakvášení,“.

7. V § 9 odst. 2 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

8. V odkazu pod § 10 se slova „odst. 6“ zrušují.

9. V § 10 odst. 2 se slova „přílohy č. 1“ nahrazují slovy „§ 1 odst. 1“.

10. V odkazu pod nadpisem § 11 se číslo „15“ nahrazuje číslem „14“.

11. V § 11 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

12. V § 12 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Odběr vzorků vína podle § 26 odst. 4 zákona se provádí tak, že se odebere

a) dílčí vzorek A pro potřebu rozboru z laboratoře - jedna láhev o minimálním objemu 1 litr, u vína již nalahvovaného tolik lahví, aby jejich celkový objem činil nejméně 1 litr,

b) dílčí vzorek B pro smyslové hodnocení vína - jedna láhev o minimálním objemu 0,5 litru, u vína již nalahvovaného tolik lahví, aby jejich celkový objem činil nejméně 0,5 litru,

c) dílčí vzorek C k uložení jako referenční vzorek u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen „Inspekce“) k případnému prověření výsledků rozborů z laboratoře, nebo k ověření identity zatřiďované šarže vína, nebo jako záložní vzorek ke smyslovému hodnocení vína v případě, že by byl dílčí vzorek B nevyhovující po korku - jedna láhev o minimálním objemu 1 litr, u vína již nalahvovaného tolik lahví, aby jejich celkový objem činil nejméně 1 litr.

(2) Předkládané dílčí vzorky vína A, B a C musí být odebrány takovým způsobem, aby byly reprezentativní pro celou šarži vína předkládanou k zatřídění.“.

13. V odkazu pod nadpisem § 13 se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“ a slova „a § 29 odst. 5“ se zrušují.

14. V § 13 se odstavce 2 až 6 včetně poznámky pod čarou č. 2b zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

15. V § 13 se slova „stanovených v odstavcích 2 až 5“ nahrazují slovy „zveřejněných ministerstvem na jeho internetových stránkách“.

16. Odkaz pod nadpisem § 14 zní:

„[K § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 písm. c) a § 30 odst. 6 zákona]“.

17. V § 14 odst. 5 písm. b) se slova „výrobce“ nahrazují slovy „osoba uvedená v § 30 odst. 1 zákona“ a slova „i pěstitel po dobu 5 let“ se zrušují.

18. V § 14 odst. 10 se slova „výrobce“ nahrazují slovy „osoba uvedená v § 30 odst. 1 zákona“.

19. V § 14 odst. 12 se slova „druhé a“ zrušují a za slova „v příloze č. 33a“ se vkládají slova „nebo č. 33“.

20. § 15 včetně nadpisu zní:

㤠15

Paušální částky nákladů na certifikaci vína

(K § 17a odst. 2 a § 26a zákona)

Výše paušální částky nákladů na certifikaci vína bez chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo tradičního výrazu s názvem odrůdy nebo označením ročníku je 500 Kč na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu činnosti. Shodná výše paušální částky nákladů je určena za každou započatou hodinu výkonu činnosti jednoho inspektora při ověřování souladu se specifikacemi chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení.“.

21. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

㤠15a

Postup certifikace vína

(K § 37 odst. 10)

Certifikace vína se provádí zejména kontrolou evidenčních knih a dokladů prokazujících původ vína.“.

22. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Seznam názvů odrůd a jejich synonym, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti

I. Bílé moštové odrůdy

Název odrůdySynonymum
1. Bouvierův hrozenBouvier, Bouvier blanc, Bouviertraube, Radgonska ranina, Buvijeova ranka, Ranina bela
2. Muškát moravskýMOPR
3. Muškát OttonelMuscat Ottonel
4. Müller ThurgauRivaner
5. NeuburskéNeuburger
6. Rulandské bíléPinot blanc
7. Rulandské šedéPinot gris
8. Rother RieslingRyzlink rýnský červený, Riesling Rouge, Riesling Rot
9. Ryzlink rýnskýRheinriesling, Riesling
10. Ryzlink vlašskýWelschriezling, Welschriesling
11. SauvignonSauvignon blanc
12. Sylvánské zelenéSylvánské, Grüner Silvaner
13. Tramín červenýTramín, Gewürztraminer
14. Veltlínské červené ranéMalvasier, Malvasia, Malvasie
15. Veltlínské zelenéGrüner Veltliner

II. Modré moštové odrůdy

Název odrůdySynonymum
1. FrankovkaLemberger, Blaufrankisch
2. Modrý PortugalBlauer Portugieser, Portugieser Blau
3. Rulandské modréPinot noir
4. SvatovavřineckéSaint Laurent

“.

23. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost vína

Barva vínaJakostní víno s přívlastkemJakostní vínoZemské vínoVínoPerlivé vínoŠumivé vínoLikérové víno,
jakostní likérové víno
Aromatizované víno
Kabinetní vínoPozdní sběrVýběr z hroznůVýběr z bobulí,
výběr z cibéb,
ledové víno
Slámové vínoŠumivé vínoJakostní šumivé vínoAromatické jakostní šumivé víno a aromatické jakostní šumivé víno s. o.Jakostní šumivé víno s. o.,
pěstitelský sekt
Skutečný obsah alkoholu v % objemových
Bílémin. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 8,5min. 7min. 8,5min. 9min. 10min. 10min. 15
max. 22
min. 14,5
max. 22
Červenémin. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 4,5min. 8,5min. 7

Poznámky:

Pro růžové víno platí hodnoty předepsané pro bílé víno.

Mezní hodnoty pro hustotu, celkový suchý extrakt, bezcukerný extrakt, redukující cukry, popel, zásaditost popela, veškerý obsah kyselin, vázané kyseliny, pH a volný S02 nejsou stanoveny.“.

24. Příloha č. 15 zní:

„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Seznam odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět zemské víno

1. Bílý Portugal

2. Blauburger

3. Bouvierův hrozen

4. Cabernet Blanc

5. Cabernet Cortis

6. Cabernet Jura

7. Damascenka

8. Jakubské

9. Johaniter

10. Kamenorůžák bílý

11. Mladen

12. Modrava

13. Modrý Janek

14. Muscaris

15. Petit Verdot

16. Prachttraube

17. Ranuše muškátová

18. Regent

19. Rulenka

20. Ryzlink buketový

21. Solaris

22. Sylvánské červené

23. Sylvánské modré (synonymum Blauer Silvaner)

24. Šedý Portugal

25. Tramín bílý (synonymum Heida)

26. Tramín žlutý (synonymum Gelber Traminer)

27. Veltlínské červenobílé“.

25. Příloha č. 24 zní:

„Příloha č. 24 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Evidence o hmotnosti a cukernatosti nakoupených vinných hroznů nebo hroznového moštu

Evidence o hmotnosti a cukernatosti nakoupených vinných hroznů nebo hroznového moštu“.

26. Příloha č. 25 zní:

„Příloha č. 25 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Výkupní lístek

Výkupní lístek“.

27. Příloha č. 26 zní:

„Příloha č. 26 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Evidence o hmotnosti a cukernatosti prodaných vinných hroznů nebo hroznového moštu

Evidence o hmotnosti a cukernatosti prodaných vinných hroznů nebo hroznového moštu“.

28. Příloha č. 27 zní:

„Příloha č. 27 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Evidence o hmotnosti a cukernatosti zpracovaných vinných hroznů nebo hroznového moštu a množství vyrobeného vína s členěním podle jakostních tříd

Evidence o hmotnosti a cukernatosti zpracovaných vinných hroznů nebo hroznového moštu a množství vyrobeného vína s členěním podle jakostních tříd“.

29. Přílohy č. 2 až 4, 11 až 14 a 16 až 22 se zrušují.

Čl. II

Vína vyrobená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Bendl v. r.

Přesunout nahoru