Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 303/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje

Částka 106/2012
Platnost od 14.09.2012
Účinnost od 01.11.2012
Zrušeno k 01.01.2013 (478/2012 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

303

VYHLÁŠKA

ze dne 11. září 2012,

kterou se mění vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje

Energetický regulační úřad stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 4 odst. 12 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů:


Čl. I

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném vykazování biomasy a neobnovitelného zdroje, zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 502/2005 Sb.

Způsob výpočtu množství elektřiny vyrobené společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie

(1) Při výrobě elektrické energie současným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie se množství elektřiny z obnovitelného zdroje stanovuje podle vzorce

VZOREC (MWh)

kde

i pořadové číslo kotle ve skupině

n počet kotlů ve skupině.

(2) V případě, že do společné parní sběrnice pracují jak kotle spoluspalující biomasu a neobnovitelné zdroje současně v jednom kotli, tak i kotle s paralelním spalováním obnovitelných zdrojů, tedy kotle spalující pouze biomasu, stanoví se množství elektřiny z paralelního spalování obnovitelných zdrojů a množství elektřiny ze spoluspalování podle vzorce

VZOREC (MWh)

Eoze-spolu = Eoze - Eoze-paralel (MWh)

kde

i pořadové číslo kotle ve skupině

n počet kotlů ve skupině

j pořadové číslo kotle s paralelním spalováním, tj. kotle ve skupině spalujícího výhradně biomasu

m počet kotlů s paralelním spalováním, tj. počet kotlů ve skupině spalujících výhradně biomasu.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro vykazování množství elektřiny vyrobené společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie ve výrobnách uvedených do provozu do dne nabytí účinnosti této vyhlášky se použije způsob výpočtu množství elektřiny vyrobené společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

Přesunout nahoru