Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 296/2012 Sb.Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky

Částka 105/2012
Platnost od 13.09.2012
Účinnost od 13.09.2012
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

296

VYHLÁŠKA

ze dne 3. září 2012

o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 7 zákona o zdravotních službách:


§ 1

Požadavky na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a požadavky na technické a věcné vybavení, označení a barevné provedení těchto dopravních prostředků jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

(1) Požadavky na označení a barevné provedení dopravních prostředků podle této vyhlášky se nevztahují na dopravní prostředky ozbrojených sil a Vězeňské služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba“).

(2) Požadavky na barevné provedení dopravních prostředků podle této vyhlášky se dále nevztahují na dopravní prostředky vyrobené do 31. prosince 2013.

§ 3

(1) Požadavky na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a požadavky na technické a věcné vybavení a označení těchto dopravních prostředků podle této vyhlášky musí být splněny do 1. dubna 2013, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a technické a věcné vybavení a označení těchto dopravních prostředků podle vyhlášky č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení), ve znění vyhlášky č. 234/2011 Sb., se považuje do 1. dubna 2013 za vybavení dopravními prostředky a za technické a věcné vybavení a označení dopravních prostředků podle této vyhlášky.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 296/2012 Sb.

Požadavky na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a požadavky na technické a věcné vybavení, označení a barevné provedení těchto dopravních prostředků

I. Požadavky na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby dopravními prostředky a požadavky na technické a věcné vybavení, označení a barevné provedení těchto dopravních prostředků

Poskytovatel zdravotnické dopravní služby musí být podle poskytované zdravotní služby vybaven dopravními prostředky, které splňují tyto požadavky na technické a věcné vybavení, označení a barevné provedení:

A. Vozidlo pro přepravu pacientů

1. Vozidlem pro přepravu pacientů se rozumí sanitní vozidlo splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle jiných právních předpisů1).

2. Vozidlo musí být vybaveno

2.1. nosítky vybavenými zádržným systémem pro děti a dospělé,

2.2. zařízením pro přepravu sedícího pacienta, pokud funkci tohoto zařízení nemají nosítka,

2.3. transportní plachtou,

2.4. přikrývkami a lůžkovinami,

2.5. automatickým externím defibrilátorem, u něhož se nevyžaduje záznam srdeční akce,

2.6. ručním dýchacím přístrojem s příslušenstvím pro novorozence, děti a dospělé s možností připojení ke zdroji medicinálního kyslíku,

2.7. tlakovou lahví na kyslík s obsahem 2 l s příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu,

2.8. pomůckami pro stavění krvácení,

2.9. materiálem pro ošetření ran,

2.10. fixační dlahou pro horní a dolní končetiny,

2.11. pohotovostní porodní soupravou,

2.12. nádobou na moč,

2.13. jednorázovými sáčky na zvratky nebo jednorázovými emitními miskami,

2.14. odpadkovým košem,

2.15. jednorázovými rukavicemi - 25 párů,

2.16. sterilními chirurgickými rukavicemi - 6 párů,

2.17. dezinfekčními prostředky na ruce a na zdravotnické pomůcky,

2.18. vozidlovou radiostanicí nebo integrovaným připojením k veřejné mobilní telefonní síti (handsfree),

2.19. zařízením pro vnitřní komunikaci mezi řidičem a osobami v prostoru pro pacienty, pokud vnitřní uspořádání vozidla neumožňuje přímou komunikaci mezi nimi,

2.20. bodovým světlem (reflektor),

2.21. zvláštním výstražným světlem modré barvy2) doplněným zvláštním zvukovým výstražným zařízením.
Vybavení uvedené v bodech 2.11, 2.18 a 2.19 se nevyžaduje ve vozidle Vězeňské služby.

3. Základní barva karoserie vozidla je bílá. Vozidlo je na bocích výrazně označeno obchodní firmou nebo názvem poskytovatele zdravotnické dopravní služby. Je-li vozidlo vybaveno radiostanicí, je na střeše označeno volací značkou radiostanice vozidla o minimální výšce písmen 150 mm. Barevné provedení a označení vozidla může mít reflexní podobu.

B. Vozidlo pro rychlou přepravu zdravotnických pracovníků a pro neodkladnou přepravu tkání, buněk a dalšího biologického materiálu, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytování neodkladné péče

1. Vozidlem pro rychlou přepravu zdravotnických pracovníků a pro neodkladnou přepravu tkání, buněk a dalšího biologického materiálu, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytování neodkladné péče se rozumí osobní automobil s uzavřenou karosérií splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle jiných právních předpisů1).

2. Vozidlo musí být vybaveno

2.1. vhodným typem přepravního boxu k přepravě a krátkodobému skladování tkání, buněk, jiného biologického materiálu a léčivých přípravků; přepravní box musí být vybaven teploměrem. Přepravní box se nevyžaduje, je-li vozidlo určeno výhradně pro přepravu zdravotnických pracovníků,

2.2. vozidlovou radiostanicí nebo integrovaným připojením k veřejné mobilní telefonní síti (handsfree),

2.3. zvláštním výstražným světlem modré barvy2) doplněným zvláštním zvukovým výstražným zařízením.
Vybavení uvedené v bodě 2.2 se nevyžaduje ve vozidle Vězeňské služby.

3. Ve vozidle musí být prostor pro bezpečné uložení přepravovaného materiálu.

4. Základní barva karoserie vozidla je bílá. Vozidlo je na bocích výrazně označeno obchodní firmou nebo názvem poskytovatele zdravotnické dopravní služby. Je-li vozidlo vybaveno radiostanicí, je na střeše označeno volací značkou radiostanice vozidla o minimální výšce písmen 150 mm. Barevné provedení a označení vozidla může mít reflexní podobu.

II. Požadavky na vybavení poskytovatele zdravotnické záchranné služby dopravními prostředky a požadavky na technické a věcné vybavení, označení a barevné provedení těchto dopravních prostředků

Poskytovatel zdravotnické záchranné služby musí být vybaven dopravními prostředky, které splňují tyto požadavky na technické a věcné vybavení, označení a barevné provedení:

A. Vozidlo rychlé lékařské pomoci

1. Vozidlem rychlé lékařské pomoci se rozumí sanitní vozidlo splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle jiných právních předpisů1).

2. Vozidlo musí být vybaveno

2.1. nosítky s podvozkem vybavenými zádržným systémem pro děti a dospělé,

2.2. vakuovou matrací,

2.3. zařízením pro přepravu sedícího pacienta, pokud funkci tohoto zařízení nemají nosítka s podvozkem,

2.4. transportní plachtou,

2.5. přikrývkami a lůžkovinami,

2.6. termoizolační fólií pro udržování tělesné teploty,

2.7. fólií nebo vakem pro zemřelé,

2.8. přenosným defibrilátorem s monitorem a 12-ti svodovým záznamem EKG křivky a stimulátorem srdečního rytmu,

2.9. ručním dýchacím přístrojem s příslušenstvím pro novorozence, děti a dospělé s možností připojení ke zdroji medicinálního kyslíku,

2.10. přenosným přístrojem pro umělou plicní ventilaci,

2.11. dvěma tlakovými lahvemi na kyslík, každá s obsahem 10 l s příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu,

2.12. dvěma tlakovými lahvemi na kyslík, každá s obsahem 2 l,

2.13. sadou pomůcek pro zajištění dýchacích cest - laryngoskop s různými velikostmi lžic, endotracheální kanyly pro všechny věkové skupiny pacientů, Magillovy kleště, zavaděč do endotracheální kanyly, supraglotické pomůcky, souprava pro koniotomii,

2.14. pomůckami pro zvlhčování dýchacích cest a aplikaci léčiv,

2.15. ventilem pro vytvoření pozitivního tlaku v dýchacích cestách na konci výdechu (PEEP ventil),

2.16. přenosnou bateriovou odsávačkou s kapacitou minimálně 1l,

2.17. zařízením pro ohřev infuzí na teplotu 37 °C ± 2 °C,

2.18. vybavením pro podávání injekcí a infuzí včetně vhodných kanyl,

2.19. vybavením pro podání infuze přetlakem,

2.20. zařízením pro upevnění infuze,

2.21. infuzní pumpou nebo dávkovačem stříkačkovým,

2.22. pomůckami pro intraoseální vstup pro děti a dospělé,

2.23. soupravou pro hrudní punkci,

2.24. jehlou k punkci perikardu,

2.25. kapnometrem,

2.26. tonometrem s různými velikostmi manžety,

2.27. pulzním oxymetrem,

2.28. stetoskopem,

2.29. glukometrem,

2.30. vybavením k měření tělesné teploty,

2.31. pohotovostní porodní soupravou,

2.32. odběrovou zkumavkou pro odběr hemokultury,

2.33. pomůckami pro znehybnění krční páteře,

2.34. pomůckami pro imobilizaci,

2.35. materiálem pro ošetření ran,

2.36. materiálem pro ošetření popálenin,

2.37. diagnostickým světlem,

2.38. nádobou na moč,

2.39. jednorázovými sáčky na zvratky nebo jednorázovými emitními miskami,

2.40. kontejnerem na zdravotnický odpad,

2.41. odpadkovým košem,

2.42. sterilními chirurgickými rukavicemi - 6 párů,

2.43. jednorázovými rukavicemi - 25 párů,

2.44. vyprošťovacím zařízením (vestou), spinálním nebo scoop rámem,

2.45. bezpečnostní přilbou,

2.46. bezpečnostními (pracovními) rukavicemi,

2.47. osobním ochranným vybavením proti infekci pro všechny členy výjezdové skupiny,

2.48. náhlavní osvětlovací soupravou pro všechny členy výjezdové skupiny,

2.49. přenosným reflektorem pro vyhledávání osob v terénu,

2.50. nůžkami na oděvy, obuv a bezpečnostní pásy,

2.51. dezinfekčními prostředky na ruce a na zdravotnické pomůcky,

2.52. vozidlovou radiostanicí,

2.53. přenosnou radiostanicí,

2.54. připojením k veřejné telefonní síti prostřednictvím radiostanice nebo mobilního telefonu,

2.55. zařízením pro vnitřní komunikaci mezi řidičem a osobami v prostoru pro pacienty, pokud vnitřní uspořádání vozidla neumožňuje přímou komunikaci mezi nimi,

2.56. zvláštním výstražným světlem modré barvy2) doplněným zvláštním zvukovým výstražným zařízením.
Po uplynutí dvou let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky lze pro vybavení vozidla podle bodu 2.52 použít pouze vozidlovou radiostanici hromadné radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému.

3. Základní barva karoserie vozidla je žlutá. Na bocích vozidla je umístěno retroreflexní značení v podobě pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy o minimálním rozměru 590 × 300 mm v jednom nebo dvou vodorovných pruzích vytvářejících vzhled šachovnice, přičemž kratší strana obdélníkového pole určuje šíři pruhu. Vozidlo je dále na bocích výrazně označeno nápisem „Zdravotnická záchranná služba“ o minimální výšce písmen 150 mm a názvem poskytovatele zdravotnické záchranné služby a na střeše volací značkou radiostanice vozidla o minimální výšce písmen 150 mm.

B. Vozidlo rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému

1. Vozidlem rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému se rozumí osobní automobil s uzavřenou karosérií splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle jiných právních předpisů1).

2. Vozidlo je určeno pro rychlou přepravu zdravotnických pracovníků na místo poskytnutí přednemocniční neodkladné péče v rámci setkávacího systému.

3. Vozidlo musí být vybaveno jako vozidlo rychlé lékařské pomoci podle části II.A.2 této přílohy, vyjma vybavení uvedeného v bodech 2.1, 2.3 až 2.5, 2.11, 2.17, 2.20, 2.32, 2.38, 2.44 a 2.55, které se nevyžaduje. Vybavení uvedené v části II.A.2 bodě 2.12 této přílohy musí být doplněno příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu.

4. Ve vozidle musí být prostor pro bezpečné uložení přepravovaného materiálu.

5. Základní barva karoserie vozidla je žlutá. Na bocích vozidla je umístěno retroreflexní značení v podobě pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy o minimálním rozměru 590 × 300 mm v jednom nebo dvou vodorovných pruzích vytvářejících vzhled šachovnice, přičemž kratší strana obdélníkového pole určuje šíři pruhu. Vozidlo je dále na bocích výrazně označeno nápisem „Zdravotnická záchranná služba“ o minimální výšce písmen 150 mm a názvem poskytovatele zdravotnické záchranné služby a na střeše volací značkou radiostanice vozidla o minimální výšce písmen 150 mm.

C. Vozidlo rychlé zdravotnické pomoci

1. Vozidlem rychlé zdravotnické pomoci se rozumí sanitní vozidlo splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle jiných právních předpisů1).

2. Vozidlo musí být vybaveno jako vozidlo rychlé lékařské pomoci podle části II.A.2 této přílohy, vyjma vybavení uvedeného v bodech 2.23 a 2.24, které se nevyžaduje.

3. Základní barva karoserie vozidla je žlutá. Na bocích vozidla je umístěno retroreflexní značení v podobě pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy o minimálním rozměru 590 × 300 mm v jednom nebo dvou vodorovných pruzích vytvářejících vzhled šachovnice, přičemž kratší strana obdélníkového pole určuje šíři pruhu. Vozidlo je dále na bocích výrazně označeno nápisem „Zdravotnická záchranná služba“ o minimální výšce písmen 150 mm a názvem poskytovatele zdravotnické záchranné služby a na střeše volací značkou radiostanice vozidla o minimální výšce písmen 150 mm.

D. Vozidlo pro přepravu nedonošených a patologických novorozenců

1. Vozidlem pro přepravu nedonošených a patologických novorozenců se rozumí sanitní vozidlo splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle jiných právních předpisů1).

2. Vozidlo musí být vybaveno jako vozidlo rychlé lékařské pomoci podle části II.A.2 této přílohy, vyjma vybavení uvedeného v bodech 2.2 až 2.5, 2.10, 2.23, 2.24, 2.31 až 2.34, 2.38, 2.44 až 2.46, 2.49 a 2.50, které se nevyžaduje. Vozidlo musí být dále vybaveno automatickým plicním ventilátorem s možností ventilace novorozenců a zdrojem stlačeného vzduchu.
Pokud není využíván výhradně inkubátor zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče, musí být vozidlo dále vybaveno transportním inkubátorem s vybavením pro pokračování v neodkladné péči o novorozence během přepravy.

3. Základní barva karoserie vozidla je žlutá. Na bocích vozidla je umístěno retroreflexní značení v podobě pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy o minimálním rozměru 590 × 300 mm v jednom nebo dvou vodorovných pruzích vytvářejících vzhled šachovnice, přičemž kratší strana obdélníkového pole určuje šíři pruhu. Vozidlo je dále na bocích výrazně označeno nápisem „Zdravotnická záchranná služba“ o minimální výšce písmen 150 mm a názvem poskytovatele zdravotnické záchranné služby a na střeše volací značkou radiostanice vozidla o minimální výšce písmen 150 mm.

E. Vrtulník pro leteckou výjezdovou skupinu

1. Vrtulníkem pro leteckou výjezdovou skupinu se rozumí vrtulník - letecká ambulance vhodná pro přepravu, nepřetržitou péči a sledování pacientů, splňující podmínky pro provoz letadla podle jiných právních předpisů3).

2. Letecká ambulance musí být vybavena jako vozidlo rychlé lékařské pomoci podle části II.A.2 této přílohy, vyjma vybavení uvedeného v bodech 2.3, 2.11, 2.12, 2.52, 2.53, 2.55 a 2.56, které se nevyžaduje. Letecká ambulance musí být dále vybavena minimálně dvěma tlakovými lahvemi na kyslík, každá s obsahem minimálně 4,7 l nebo jeho objemovým ekvivalentem, minimálně jednou přenosnou tlakovou lahví na kyslík o objemu minimálně 2 l s příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu a dále radiostanicí pro spojení se zdravotnickým operačním střediskem a výjezdovými skupinami. Nosítka uvedená v části II.A.2 bodě 2.1 této přílohy nemusí mít podvozek.
Požadavek na vybavení vrtulníkem se vztahuje na poskytovatele zdravotnické záchranné služby, který zřizuje výjezdovou základnu leteckých výjezdových skupin.

III. Požadavky na vybavení poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a požadavky na technické a věcné vybavení, označení a barevné provedení těchto dopravních prostředků

Poskytovatel přepravy pacientů neodkladné péče musí být vybaven dopravním prostředkem, který splňuje tyto požadavky na technické a věcné vybavení, označení a barevné provedení:

Vozidlo pro přepravu pacientů neodkladné péče

1. Vozidlem pro přepravu pacientů neodkladné péče se rozumí sanitní vozidlo splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle jiných právních předpisů1).

2. Vozidlo musí být vybaveno jako vozidlo rychlé lékařské pomoci podle části II.A.2 této přílohy, vyjma vybavení uvedeného v bodech 2.23, 2.24, 2.44 až 2.46 a 2.48 až 2.50, které se nevyžaduje. Dále se nevyžaduje vybavení vozidlovou radiostanicí hromadné radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému; tímto není dotčen požadavek na vybavení vozidlovou radiostanicí podle části II.A.2 bodu 2.52 této přílohy.
Pokud je zajišťována přeprava nedonošených a patologických novorozenců, musí být vozidlo vybaveno podle části II.D.2 této přílohy.

3. Základní barva karoserie vozidla je bílá. Vozidlo je na bocích výrazně označeno obchodní firmou nebo názvem poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče. Je-li vozidlo vybaveno radiostanicí, je na střeše označeno volací značkou radiostanice vozidla o minimální výšce písmen 150 mm. Barevné provedení a označení vozidla může mít reflexní podobu.
Poskytuje-li přepravu pacientů neodkladné péče poskytovatel zdravotnické záchranné služby, lze k přepravě pacientů neodkladné péče použít také vozidlo rychlé lékařské pomoci nebo rychlé zdravotnické pomoci splňující požadavky na vybavení vozidla pro přepravu pacientů neodkladné péče.

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2) Vyhláška č. 341/2002 Sb.

3) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru