Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 295/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkůma některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 104/2012
Platnost od 10.09.2012
Účinnost od 01.01.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

295

ZÁKON

ze dne 16. srpna 2012,

kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o rozpočtovém určení daní

Čl. I

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. b) se číslo „19,93“ nahrazuje číslem „20,83“.

2. V § 4 odst. 1 písm. c) se číslo „21,4“ nahrazuje číslem „22,87“.

3. V § 4 odst. 1 písm. d) až f) se číslo „21,4“ nahrazuje číslem „23,58“.

4. V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:

a) poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03,“.

5. V § 4 odst. 2 písm. b) se číslo „0,03“ nahrazuje číslem „0,10“.

6. V § 4 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

7. V § 4 odst. 2 písm. d) se číslo „0,94“ nahrazuje číslem „0,80“.

8. V § 4 odst. 5 písmeno a) zní:

a) poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03,“.

9. V § 4 odst. 5 písm. b) se číslo „0,03“ nahrazuje číslem „0,10“.

10. V § 4 odst. 5 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

11. V § 4 odst. 5 písm. d) se číslo „0,94“ nahrazuje číslem „0,80“.

12. V § 4 odstavce 6 a 7 znějí:

(6) Při stanovení počtu obyvatel obce pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 a odstavce 7 se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku.

(7) Započtenou výměrou katastrálních území obce pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 se rozumí výměra, která vychází z údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k 1. lednu běžného roku, maximálně však výměra 10 ha na každého obyvatele obce.“.

13. V § 4 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:

(8) Při stanovení počtu dětí a žáků se pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 vychází z dokumentace škol vedené podle školského zákona, a to ze stavu k 30. září roku, který bezprostředně předchází běžnému roku.

(9) Pro účely propočtu podle odstavců 2 až 5 se počtem dětí rozumí počet dětí účastnících se předškolního vzdělávání a počtem žáků se rozumí počet žáků plnících povinnou školní docházku.“.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10 a 11.

14. V § 4 odst. 11 úvodní části ustanovení se slovo „vyhlásí“ nahrazuje slovem „stanoví“ a slova „v dohodě s Českým statistickým úřadem a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním“ se nahrazují slovy „na základě údajů zpracovaných Českým statistickým úřadem, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“.

15. V § 6 odst. 4 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 11“.

16. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k zákonu č. 243/2000 Sb.

Koeficienty a násobky postupných přechodů

Obce s počtem obyvatel od-doKoeficient postupných přechodůNásobek postupných přechodů
0-501,00001,0000 x počet obyvatel obce
51-20001,070050 + 1,0700 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 50
2001-300001,15232136,5 + 1,1523 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 2000
30001-a více1,366334400,9 +1,3663 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 30000

“.

17. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k zákonu č. 243/2000 Sb.

Přepočítací koeficient
Hlavní město Praha4,0641
Plzeň2,2961
Ostrava2,2961
Brno2,2961
Ostatní obce1,0000

“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Při stanovení podílů obcí na daňových příjmech a převodu daňových příjmů, na které vznikl obcím nárok do 31. prosince 2012 podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí do 31. prosince 2012, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

2. Poprvé se vyhláška podle § 4 odst. 11 zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá tak, aby nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2013 s počty obyvatel obcí a výměrou katastrálních území obcí k 1. lednu 2012, s počty zaměstnanců k 1. prosinci 2011 a s počty dětí a žáků k 30. září 2011.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Čl. III

V části čtvrté čl. VI zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se bod 4 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o rozpočtovém určení daní

Čl. IV

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

2. V § 4 odst. 1 písm. c) se číslo „22,87“ nahrazuje číslem „23,58“.

Čl. V

Při stanovení podílů obcí na daňových příjmech a převodu daňových příjmů, na které vznikl obcím nárok do 31. prosince 2015 podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této části, a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí do 31. prosince 2015, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Přesunout nahoru