Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 294/2012 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

Částka 103/2012
Platnost od 10.09.2012
Účinnost od 01.10.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

294

VYHLÁŠKA

ze dne 30. srpna 2012

o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 69 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 69 písm. b) tohoto zákona a v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí podle § 69 písm. c) tohoto zákona:


§ 1

Postup při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace

(1) Obecní úřad a zastupitelský úřad před konáním volby prezidenta republiky zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, obálek a tiskopisů jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno jejich zneužití.

(2) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci, s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, od okrskových volebních komisí. Ministerstvo vnitra převezme prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí veškerou volební dokumentaci od zvláštních okrskových volebních komisí. Obecní úřad a Ministerstvo vnitra ponechají pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volbu prezidenta republiky. Úřední obálky a použité hlasovací lístky obecní úřad a Ministerstvo vnitra protokolárně zničí

a) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost volby prezidenta (dále jen „návrh na neplatnost“),

b) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost, nebo

c) po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy Ústavní soud nevyhověl poslední podané ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost.

(3) Volební dokumentaci krajských úřadů a pověřených obecních úřadů uschovají tyto úřady. Pověřený obecní úřad uschová jedno vyhotovení zápisů o průběhu a výsledcích hlasování ve volebních okrscích. Kopii jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku uschová Český statistický úřad.

(4) Dokumentace o finančních nákladech na volbu prezidenta republiky se uloží odděleně od ostatní volební dokumentace.

(5) Pro volební dokumentaci týkající se konání volby prezidenta republiky se stanoví tyto skartační znaky a lhůty:

a) skartační znak A pro kandidátní listiny, prohlášení kandidátů, včetně dalších podkladů ke kandidátní listině, petice, dokumentaci o vzdání se kandidatury nebo informace o ztrátě volitelnosti kandidáta, rozhodnutí Ministerstva vnitra o registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny, rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny, hlasovací lístky, zápisy o průběhu a výsledku hlasování a zápisy o výsledku volby prezidenta republiky; skartační doba se stanoví na dobu 10 let,

b) skartační znak V pro další volební dokumentaci; skartační doba se stanoví na dobu 5 let.

Postup Ministerstva vnitra při předávaní podkladů z kandidátních listin pro vytvoření registru kandidátů a při kontrole správnosti údajů uváděných na kandidátních listinách a postup Státní volební komise při losování čísel pro označení hlasovacích lístků

§ 2

(1) Ministerstvo vnitra průběžně pořizuje a předává Českému statistickému úřadu k založení registru kandidátů kopie podaných kandidátních listin, včetně prohlášení kandidáta, a to nejpozději následující den po uplynutí lhůty pro podání kandidátních listin.

(2) Český statistický úřad vyhotoví seznam kandidátů, u nichž jsou shodná jména, příjmení a datum narození, spolu s dalšími údaji pro kontrolu podaných kandidátních listin. Tyto podklady předá Ministerstvu vnitra nejpozději šedesátý druhý den přede dnem volby prezidenta republiky.

(3) Na základě sdělení Ministerstva vnitra Český statistický úřad aktualizuje registr kandidátů. Obdobně se postupuje v případech vzdání se kandidatury nebo ztrátě volitelnosti kandidáta před zaregistrováním kandidátních listin nebo v případech zaregistrování nebo zrušení registrace kandidátní listiny na základě rozhodnutí soudu.

(4) Ministerstvo vnitra předloží seznam zaregistrovaných kandidátních listin a seznam odmítnutých kandidátních listin Státní volební komisi.

§ 3

Ministerstvo vnitra převezme údaje registru kandidátů od Českého statistického úřadu čtyřicátý sedmý den přede dnem volby prezidenta republiky. Ministerstvo vnitra až do 24 hodin před zahájením volby prezidenta republiky informuje Český statistický úřad o případech vzdání se kandidatury nebo ztrátě volitelnosti kandidáta v období po registraci kandidátních listin tak, že mu předá kopii těchto prohlášení nebo informací. Obdobně postupuje i mezi prvním a druhým kolem volby prezidenta republiky.

§ 4

(1) Poté, co uplyne lhůta pro podání návrhu k soudu ve věci registrace kandidátní listiny, a v případě, že probíhá soudní přezkum, poté, co nabudou právní moci rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny, Státní volební komise vylosuje čísla pro označení hlasovacích lístků kandidátů.

(2) Do losovacího osudí se vloží tolik celých čísel v nepřerušené vzestupné řadě počínající číslem 1, kolik kandidátních listin pro příslušnou volbu prezidenta republiky bylo zaregistrováno.

(3) Státní volební komise sdělí výsledek losování neprodleně Českému statistickému úřadu, který zaznamená do registru kandidátů vylosovaná čísla kandidátů. Podle tohoto registru budou kandidáti při zpracování a poskytování výsledků volby prezidenta republiky označováni číslem a jménem a přijmením.

§ 5

Vzory volebních dokumentů a tiskopisů

(1) Pro volbu prezidenta republiky se stanoví

a) v příloze č. 1 k této vyhlášce vzor kandidátní listiny s přílohami,

b) v příloze č. 2 k této vyhlášce vzor hlasovacího lístku,

c) v příloze č. 3 k této vyhlášce vzor záznamu o kontrole volební místnosti,

d) v příloze č. 4 k této vyhlášce vzor záznamu o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem,

e) v příloze č. 5 k této vyhlášce vzor tiskopisu zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku a ve zvláštním volebním okrsku,

f) v příloze č. 6 k této vyhlášce vzor tiskopisu průkazu člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise,

g) v příloze č. 7 k této vyhlášce vzor tiskopisu průkazu zapisovatele okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.

(2) Pokud okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise využije programového vybavení dodaného Českým statistickým úřadem, nahrazují tiskové výstupy z tohoto programu tiskopis podle odstavce 1 písm. e).

(3) Pro volbu prezidenta republiky se použije vzor tiskopisu voličského průkazu a postup při úschově tiskopisu stanovený ve vyhlášce Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky1).

§ 6

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výše paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise

(1) Předsedovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna (dále jen „odměna“) ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 1 800 Kč v případě, že volba prezidenta republiky proběhla pouze v jednom kole. Za výkon funkce v dalším kole volby prezidenta republiky se odměna podle věty první zvyšuje předsedovi, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise o 1 000 Kč a ostatním členům okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise o 700 Kč. V případě opakování hlasování se odměna zvyšuje o dalších 400 Kč.

(2) Koná-li se volba prezidenta republiky v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se odměna člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise podle odstavce 1 o 400 Kč za každé další volby. Uskuteční-li se u voleb konaných v souběhu i druhé kolo, zvyšuje se dále odměna o částku za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky podle jiného právního předpisu2).

(3) Členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny podle odstavců 1 a 2 paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

(4) Odměnu podle odstavců 1 a 2 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 3 členům okrskových volebních komisí vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad a členům zvláštní okrskové volební komise obdobně zastupitelský úřad v měně příslušného státu, a to podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného v den volby prezidenta republiky. V případě, že se člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad a zastupitelský úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavců 1 a 2 poměrně zkrátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2012.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 91/2017 Sb. Čl. X

Ve volbě prezidenta republiky vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 294/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 39/2019 Sb. Čl. X

Vyhláška č. 294/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbě prezidenta republiky vyhlášené po nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:

Kubice v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2012 Sb.

VZOR
Kandidátní listina pro volbu prezidenta republiky

Příloha ke kandidátní listině

Příloha ke kandidátní listině

Příloha ke kandidátní listině

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 294/2012 Sb.

VZOR
Hlasovací lístek pro volbu prezidenta republiky

VZOR Hlasovací lístek pro volbu prezidenta republiky

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 294/2012 Sb.

VZOR
ZÁZNAM o kontrole volební místnosti provedené Ministerstvem vnitra / krajským úřadem / pověřeným obecním úřadem

VZOR ZÁZNAM o kontrole volební místnosti provedené Ministerstvem vnitra / krajským úřadem / pověřeným obecním úřadem

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 294/2012 Sb.

VZOR
ZÁZNAM o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 294/2012 Sb.

VZOR

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

VZOR - ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU T/1a

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU

VZOR - ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU T/1b

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 294/2012 Sb.

VZOR
PRŮKAZ člena okrskové / zvláštní okrskovéx) volební komise T/2

VZOR PRŮKAZ člena okrskové / zvláštní okrskovéx) volební komise T/2

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 294/2012 Sb.

VZOR
PRŮKAZ zapisovatele okrskové / zvláštní okrskovéx) volební komise T/3

VZOR PRŮKAZ zapisovatele okrskové / zvláštní okrskovéx) volební komise T/3

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) § 12 odst. 2 vyhlášky č. 233/2000 Sb.

Přesunout nahoru