Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 29/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Částka 11/2012
Platnost od 26.01.2012
Účinnost od 31.01.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

VYHLÁŠKA

ze dne 17. ledna 2012,

kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 472/2011 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb., vyhlášky č. 226/2007 Sb. a vyhlášky č. 208/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 5 zní:

(5) Údaje podle odstavce 1 se předávají do databáze spravované ministerstvem nebo jím zřízenou a pověřenou právnickou osobou. Do této databáze mají v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů přístup také krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které v případech stanovených touto vyhláškou zajišťují přijímání předávaných údajů do databáze. K individuálním údajům v databázi mají přístup pouze pověření zaměstnanci ministerstva nebo pověření zaměstnanci právnické osoby uvedené ve větě první.“.

2. V § 3a se slova „Organizace zřízená ministerstvem“ nahrazují slovy „Ministerstvo nebo jím zřízená právnická osoba“.

3. V příloze č. 2 v čl. 1 odst. 7 se slova „organizaci zřízené ministerstvem“ nahrazují slovy „ministerstvu nebo jím zřízené právnické osobě“, slovo „vyzve“ se nahrazuje slovem „vyzvou“ a slovo „poskytuje“ se nahrazuje slovem „poskytují“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. ledna 2012.


Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.

Přesunout nahoru