Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 269/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.

Částka 92/2012
Platnost od 08.08.2012
Účinnost od 23.08.2012
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

269

VYHLÁŠKA

ze dne 26. července 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb. a zákona č. 119/2012 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb. a vyhlášky č. 281/2007 Sb., se mění takto:

1. Nadpis § 1 zní:

„Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav, na něž se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu2)

(K § 3 zákona)“.

2. Nadpis § 1a zní:

„Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav, na něž se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie3) ani mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu2), a u přeprav uvedených v článku 13 odst. 1 a článku 14 přímo použitelného předpisu Evropské unie3)

(K § 3 zákona)“.

3. V § 1a se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Ve vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravě, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km, může dopravce vést zjednodušený záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, ve kterém řidič uvede odchylky skutečného dopravního výkonu od vzorového záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, zpracovaného ve vnitrostátní veřejné linkové dopravě v návaznosti na schválený jízdní řád. V případě vedení zjednodušeného záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku je ve vozidle k dispozici i příslušný vzorový záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, na který se ve zjednodušeném záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku řidič odkazuje.“.

4. Nadpis § 1b zní:

„Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku

(K § 3 zákona)“.

5. V § 1b se odstavce 3 až 5 zrušují.

6. V nadpisu § 2 se slova „§ 3 odst. 2 a k“ zrušují a za slova „§ 21 odst.“ se vkládají slova „3 a“.

7. § 4 až 6 se včetně nadpisů zrušují.

8. § 8 až 10 včetně nadpisů znějí:

„Odborná způsobilost

(K § 8a zákona)

§ 8

Postup skládání zkoušky

(1) Termíny konání zkoušek stanoví dopravní úřad.

(2) Zkušební komise rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj většina členů zkušební komise.

(3) Před zahájením zkoušky člen zkušební komise ověří totožnost zkoušeného podle jeho dokladu totožnosti. Neprokáže-li zkoušený svoji totožnost, nemůže zkoušku vykonat.

(4) V průběhu zkoušky nelze používat takové věci, jejichž používání během zkoušky by bylo v rozporu s jejím účelem. Zkoušeného, který takové věci použil nebo narušoval průběh zkoušky, zkušební komise ze zkoušky vyloučí a učiní o tom záznam do protokolu o průběhu zkoušky.

(5) Součástí protokolu o průběhu zkoušky jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, případně obvyklého bydliště každého zkoušeného,

b) čas zahájení a ukončení zkoušky u každého zkoušeného,

c) odevzdané písemné testy a případové studie včetně jejich bodového ohodnocení,

d) výsledek zkoušky u každého zkoušeného a

e) jména, příjmení a podpisy všech členů zkušební komise.

§ 9

Hodnocení zkoušky

(1) Zkouška se skládá ze 2 částí, kterými jsou test a případová studie.

(2) Test je tvořen celkem 60 otázkami tak, aby obsahoval otázky z každého oboru uvedeného v příloze I bodě I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES. Z každého z oborů uvedených pod body A, C, F a G přílohy I bodu I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 musí test obsahovat 10 otázek, přičemž správná odpověď na každou z těchto otázek bude hodnocena 2 body. Ze zbývajících oborů musí test obsahovat celkem 20 otázek, přičemž správná odpověď na každou z těchto otázek bude hodnocena 1 bodem. Celkem lze u testu dosáhnout nejvýše 100 bodů, k úspěšnému složení testu je nutné dosáhnout nejméně 50 % z celkového možného počtu bodů.

(3) U případové studie hodnotí zkušební komise správnost a úplnost jejího zpracování přidělením bodů v rozmezí 0 až 100 bodů. K úspěšnému složení této části zkoušky je nutné dosáhnout nejméně 50 % z celkového možného počtu bodů.

(4) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. U zkoušky prospěl zkoušený, který úspěšně složil test a případovou studii a dosáhl nejméně 60 % z celkového možného počtu bodů za test a případovou studii. Zkoušený vyloučený ze zkoušky podle § 8 odst. 4 se hodnotí stupněm „neprospěl“.

§ 10

Opakování zkoušky

(1) V případě, že zkoušený u zkoušky neprospěl, může celou zkoušku opakovat v kterémkoliv termínu.

(2) V případě, že zkoušený u zkoušky neprospěl, avšak u části zkoušky dosáhl alespoň 50 % z celkového možného počtu bodů, opakuje pouze zbývající část zkoušky, avšak nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy takto neúspěšně skládal zkoušku. Po uplynutí této doby lze opakovat pouze celou zkoušku.

(3) Zkoušený, který dosáhl u obou částí zkoušky alespoň 50 % z celkového možného počtu bodů, avšak nedosáhl 60 % z celkového možného počtu bodů za obě části zkoušky, opakuje zkoušku tak, že sám zvolí, kterou část zkoušky bude opakovat. Takto lze opakovat zkoušku nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy zkoušený takto neúspěšně skládal zkoušku. Po uplynutí této doby lze opakovat pouze celou zkoušku.“.

9. V § 11 odst. 1 se slova „příslušného pro vydání stanoviska ke koncesi“ zrušují.

10. V § 11 odst. 5 se slova „příslušnému pro vydání stanoviska ke koncesi“ zrušují.

11. V § 11 odst. 6 písm. c) se slova „pro vydání stanoviska ke koncesi“ zrušují a slova „trvalého pobytu“ se nahrazují slovem „podnikání“.

12. V nadpisu § 12 se slova „§ 9 odst. 1 a k“ zrušují.

13. V § 13 písm. d) se číslice „2“ nahrazuje číslicí „1“.

14. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

„Náležitosti záznamu objednávky

§ 15a

(K § 21b odst. 2 zákona)

Záznam objednávky obsahuje

a) jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, místo podnikání, popřípadě sídlo, a identifikační číslo osoby dopravce v příležitostné osobní silniční dopravě,

b) evidenční číslo objednávky,

c) datum a čas přijetí objednávky,

d) jméno, příjmení a podpis osoby, která objednávku přijala,

e) jméno a příjmení, adresu pobytu a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, je-li objednatelem fyzická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě název, sídlo a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, je-li objednatelem právnická osoba,

f) datum a čas přepravy,

g) výchozí a cílové místo přepravy a

h) jména a příjmení, popřípadě jiné vymezení přepravovaných osob.“.

15. § 23a zní:

㤠23a

(K § 34d odst. 6 zákona)

(1) Dopravní úřad zapisuje údaje a jejich změny přímo v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě formou elektronického zápisu údajů nebo jejich změn.

(2) Dopravní úřad zapisuje údaje a jejich změny v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o povinnosti zápisu nebo aktualizace údajů dozví.“.

16. § 24 se zrušuje.

17. Přílohy č. 1 a 3 se zrušují.

18. Dosavadní příloha č. 2 se označuje jako příloha č. 1.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 522/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.

Čl. II

Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 se slova „Dopravní úřad“ nahrazují slovy „Kontrolní orgán“.

2. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:

㤠7a

(K § 38a odst. 4 zákona)

(1) Vzor Potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou je uveden v příloze č. 9.

(2) Vzor Potvrzení o převzetí kauce je uveden v příloze č. 10.“.

3. V § 8 odst. 1 se slova „dopravní úřad“ nahrazují slovy „kontrolní orgán“.

4. Příloha č. 6 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Počet a výše pokut uložených dopravním úřadem pravomocným rozhodnutím ve správním řízení

Popis správního deliktuPočet správních deliktůCelková výše uložených pokut za tento správní delikt
Tuzemský dopravce v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona provozoval silniční dopravu vozidlem, kterému nebyla přidělena státní poznávací značka České republiky a které nebylo zapsáno v registru silničních vozidel (§ 35 odst. 1 písm. b) zákona)  
Dopravce v rozporu s § 3 odst. 3 písm. b) zákona nezajistil, aby v každém vozidle byl doklad o nákladu a vztahu dopravce k němu nebo v rozporu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona tento doklad neuschoval po stanovenou dobu (§ 35 odst. 1 písm. c) zákona)  
Dopravce neměl řádně označené vozidlo (§ 35 odst. 1 písm. e) zákona)  
Dopravce nedodržoval ustanovení přepravního řádu (§ 35 odst. 1 písm. f) zákona)  
Dopravce porušil ustanovení § 9 odst. 2,4 nebo § 9a zákona (§ 35 odst. 1 písm. g) zákona)  
Dopravce nepředložil jízdní řád ke schválení ve stanovené lhůtě, nedodržel způsob předložení jízdního řádu ke schválení určený příslušným dopravním úřadem, nepředložil schválený jízdní řád mezinárodní linkové dopravy do celostátního informačního systému o jízdních řádech (§ 35 odst. 1 písm. h) zákona)  
Dopravce provozoval silniční dopravu bez příslušného povolení (§ 35 odst. 2 písm. a) zákona)  
Dopravce nezajistil dodržování stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku při práci řidičů (§ 35 odst. 2 písm. b) zákona)  
Dopravce nedodržel mezinárodní dohody v silniční dopravě (§ 35 odst. 2 písm. c) zákona)  
Dopravce nedodržel podmínky pro provozování linkové osobní dopravy stanovené v licenci nebo povolení (§ 35 odst. 2 písm. d) zákona)  
Dopravce provozoval linkovou osobní dopravu bez schváleného jízdního řádu nebo opakovaně nedodržel schválený jízdní řád (§ 35 odst. 2 písm. e) zákona)  
Dopravce nezahájil provoz na lince ve stanoveném termínu (§ 35 odst. 2 písm. f) zákona)  
Dopravce neprovozoval po celou dobu platnosti licence nebo povolení dopravu na lince (§ 35 odst. 2 písm. g) zákona)  
Dopravce v rozporu s § 3 odst. 2 nebo 3 zákona nebo s § 27 zákona nezajistil, aby v každém vozidle byl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nebo nezajistil jeho řádné vedení, pokud byl povinen jej vést, nebo tento záznam neuschoval po stanovenou dobu (§ 35 odst. 2 písm. h) zákona)  
Dopravce neumožnil výkon státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru (§ 35 odst. 3 písm. i) zákona)  
Dopravce, příjemce nebo odesílatel nedodržel podmínky stanovené pro silniční dopravu nebezpečných věcí (§ 35 odst. 4 zákona)  
Počet návrhů dopravního úřadu na zrušení živnostenského oprávnění 
Počet pravomocných rozhodnutí o uložení pokuty 
Celková výše pokut uložených za porušení právních předpisů zjištěných při kontrolách v provozovnách dopravců a při silničních kontrolách v Kč 
Počet vydaných osvědčení o odborné způsobilosti 
Počet pravomocných rozhodnutí o dobré pověsti dle § 35a odst. 3 zákona 
Z tohovýsledkem řízení byla ztráta dobré pověsti dopravce nebo odpovědného zástupce 
výsledkem řízení bylo zachování dobré pověsti dopravce nebo odpovědného zástupce 
Počet sankcí pravomocně uložených dopravním úřadem za protiprávní jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie1 
Počet oznámení o pravomocně uložených sankcích dopravci nebo odpovědnému zástupci za protiprávní jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie 1, která dopravní úřad, jako orgán příslušný dle § 35a odst. 3 zákona k provedení řízení o dobré pověsti, obdržel 
Počet sankcí pravomocně uložených za protiprávní jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie 1, které dopravní úřad oznámil orgánu příslušnému dle § 35a odst. 3 zákona k provedení řízení o dobré pověsti 

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES.“.

5. Za přílohu č. 8 se doplňují nové přílohy č. 9 a 10, které včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

POTVRZENÍ o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla
POTVRZENÍ o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla

Poučení

(o § 35d zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě)

§ 35d

Zabránění v jízdě

(1) Je-li orgán Policie České republiky nebo celní úřad oprávněn vybrat kauci podle § 35c a řidič kauci na výzvu nesloží, přikáže orgán Policie České republiky nebo celní úřad řidiči, který pro tyto účely zastupuje dopravce, jízdu na nejbližší místo, které je z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vhodné k odstavení vozidla, a

a) zabrání mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen „technický prostředek“), nebo

b) zakáže pokračovat v jízdě a zadrží řidiči doklady k vozidlu a doklady související s prováděnou přepravou.

(2) Náklady spojené s jízdou vozidla do místa odstavení, náklady spojené s parkováním a náklady na zabránění v jízdě vozidla jdou k tíži dopravce. Odpovědnost dopravce za vozidlo, náklad a přepravované osoby není jeho odstavením dotčena.

(3) Při postupu podle odstavce 1 poučí orgán Policie České republiky nebo celní úřad řidiče o podmínkách uvolnění vozidla nebo vrácení zadržených dokladů a vystaví ve 4 vyhotoveních potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou. V potvrzení uvede důvod zabránění v jízdě nebo zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou, důvod uložení kauce a její výši a správní orgán příslušný k vedení řízení o správním deliktu.

(4) Orgán Policie České republiky nebo celní úřad předá 1 vyhotovení potvrzení podle odstavce 3 řidiči a 2 vyhotovení spolu s kaucí a protokolem o výsledcích kontroly nejpozději do 2 pracovních dnů po složení kauce správnímu orgánu, který je příslušný k vedení řízení o správním deliktu. Jestliže nebude kauce složena do 72 hodin od zjištění porušení, budou příslušnému správnímu orgánu k vedení řízení o správním deliktu spolu s potvrzením o zabránění v jízdě a protokolem o výsledcích kontroly zaslány i doklady k vozidlu a doklady související s prováděnou přepravou.

(5) Orgán Policie České republiky nebo celní úřad zajistí neprodleně uvolnění vozidla nebo orgán Policie České republiky, celní úřad nebo správní orgán zajistí neprodleně vrácení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou, jestliže

a) byla složena kauce orgánu Policie České republiky nebo celnímu úřadu,

b) správní orgán, který je příslušný k vedení řízení o správním deliktu podle tohoto zákona, neshledal na základě předaných podkladů důvody k zahájení správního řízení o správním deliktu,

c) správní řízení o správním deliktu podle tohoto zákona bylo pravomocně zastaveno, nebo

d) byla zaplacena pokuta a náklady řízení uložené ve správním řízení o správním deliktu podle tohoto zákona.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Potvrzení o převzetí kauce
Potvrzení o převzetí kauce

Poučení

(o § 35c a 35f zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě)

§ 35c

Vybírání kaucí

(1) Orgány Policie České republiky nebo celní úřady jsou při provádění kontroly a státního odborného dozoru podle tohoto zákona oprávněny vybírat kauci v rozmezí od 5 000 Kč do 100 000 Kč od dopravce, který je podezřelý ze spáchání správního deliktu podle tohoto zákona, a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o správním deliktu nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady popřípadě nebylo vůbec možné.

(2) Při výběru kauce orgány Policie České republiky nebo celní úřady poučí řidiče, který pro účely vybírání kauce zastupuje dopravce, o důsledku vybrání kauce a vystaví ve 4 vyhotoveních

a) písemné potvrzení o převzetí kauce, ve kterém musí být uveden důvod uložení kauce, její výše a správní orgán, který je příslušný k vedení řízení o správním deliktu, a

b) protokol o výsledcích kontroly.

(3) Orgán Policie České republiky nebo celní úřad předá 1 vyhotovení potvrzení o převzetí kauce a protokolu řidiči a 2 vyhotovení spolu s kaucí nejpozději do 2 pracovních dnů správnímu orgánu, který je příslušný k vedení řízení o správním deliktu.

§ 35f

Vracení, propadnutí a započtení kauce

(1) Kauce se vrátí v plné výši, jestliže

a) správní orgán neshledal důvody pro zahájení řízení o správním deliktu podle tohoto zákona, nebo

b) řízení o správním deliktu podle tohoto zákona bylo pravomocně zastaveno.

(2) Je-li v řízení o správním deliktu podle tohoto zákona uložena dopravci pokuta a povinnost k úhradě nákladů řízení, rozhodne správní orgán o započtení složené kauce na zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení. Je-li vybraná kauce vyšší než uložená pokuta a náklady řízení, vrátí se dopravci část kauce zbývající po započtení kauce na zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení.

(3) Jestliže správní orgán neshledá důvody pro zahájení řízení o správním deliktu podle tohoto zákona, uvědomí o tom bez zbytečného odkladu dopravce a vyzve ho ke sdělení potřebných údajů o bankovním účtu, na který lze kauci vrátit. Kauci nebo její zbývající část podle odstavců 1 a 2 správní orgán příslušný k rozhodování v prvním stupni vrátí dopravci, a to

a) do 15 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, pokud mu byly ke dni nabytí právní moci rozhodnutí známy potřebné údaje o bankovním účtu, na který lze kauci vrátit, nebo

b) do 15 pracovních dnů ode dne, kdy dopravce písemně sdělí tomuto správnímu orgánu potřebné údaje o bankovním účtu, na který lze kauci vrátit.

(4) Kauce propadá, jestliže dopravce nesdělí dopravnímu úřadu do 1 roku ode dne odeslání výzvy nebo vydání rozhodnutí potřebné údaje o bankovním účtu, na který lze kauci nebo její část vrátit.“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení s výjimkou čl. I bodů 13, 16, 17, 18 a čl. II bodu 5, které nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.

Přesunout nahoru