Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 267/2012 Sb.Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

Částka 91/2012
Platnost od 03.08.2012
Účinnost od 01.10.2012
Zrušeno k 01.01.2015 (77/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

267

VYHLÁŠKA

ze dne 27. července 2012

o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 369/2011 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, délka léčebného pobytu a indikační zaměření pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče v lázeňských místech jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Přechodné ustanovení

(1) Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se poskytne podle vyhlášky č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost.

(2) Poslední léčebný pobyt pojištěnce uskutečněný podle dosavadních právních předpisů v období od 1. října 2009 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za základní léčebný pobyt podle této vyhlášky. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na základě které byl uskutečněn léčebný pobyt podle věty první, se považuje za pobyt opakovaný podle této vyhlášky.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost, se zrušuje.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2012.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 267/2012 Sb.

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

I. Obecná ustanovení

1. Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou využívány přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky1).

2. Délka základního léčebného pobytu u dospělých je stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu na 28 dní. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče u vyznačených indikací podle konkrétního stavu pojištěnce navrhnout její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhá souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

3. Délka opakovaného léčebného pobytu formou komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče u dospělých je stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu na 28 dní. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče u vyznačených indikací podle konkrétního stavu pojištěnce navrhnout její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhá souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
Délka opakovaného léčebného pobytu formou příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče u dospělých je stanovena podle návrhu lékaře, který péči doporučuje, na 14 nebo 21 dnů. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta v délce 14 dnů, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče podle konkrétního stavu pojištěnce navrhnout její prodloužení na 21 dnů. Prodloužení podléhá souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

4. Osobám dorostového věku lze výjimečně, a to se souhlasem rodičů, poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči i ve zdravotnických zařízeních určených pro dospělé.

5. Pokud je pojištěnec plně odkázán na pomoc druhé osoby při sebeobsluze, je přijetí pojištěnce možné pouze po předchozím dojednání s vedoucím lékařem zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče.

6. Vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

6.1. V návrhu se uvede:

a) indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči,

b) souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace,

c) výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu,

d) EKG, pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let,

e) vyšetření uváděná v záhlaví u jednotlivých indikačních skupin nemocí podle části II. a III. této přílohy a jejich výsledky,

f) jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního nemocného,

g) jednoznačné stanovisko dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost ke schopnosti absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči s přihlédnutím k celkovému stavu pojištěnce a typu navrhované lázeňské léčebně rehabilitační péče, pokud se jedná o dítě,

h) jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského onkologa a hematologa, onkogynekologa nebo onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného.

6.2. Pokud se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo vypsání lázeňského návrhu v době kratší 2 měsíců od ukončení hospitalizace, pak přiložená kopie propouštěcí zprávy z nemocnice s odpovídajícími vyšetřeními podle odstavce 6.1. a požadavky uvedenými v části II. nebo III. přílohy podle jednotlivých indikací je ekvivalentem požadovaných vyšetření. Ošetřující lékař se v návrhu vyjádří ke zdravotnímu stavu pacienta a pokud došlo v této pohospitalizační době k radikální změně zdravotního stavu, předá výsledky doplňujících vyšetření.

6.3. Vyšetření musí být provedena v termínech odpovídajících potřebě posouzení dynamiky procesu onemocnění.

7. Kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost

7.1. Obecné kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost

a) Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, může být lázeňská léčebně rehabilitační péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a se schválením pneumologa.

b) Všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu.

c) Klinické známky oběhového selhání, netýká se indikací skupiny II. Maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku.

d) Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci.

e) Opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících, léčba je možná po kladném vyjádření hematologa.

f) Kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (BMI méně než 16,5). Netýká se indikační skupiny IX a XXIX - anorexie.

g) Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci. Kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je progrese zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro indikovanou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění. Dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací. Onkologické maligní onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního léčivého zdroje - přírodní minerální vody radonové.

h) Nekompenzovaná epilepsie. U pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči. Pro indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací.

i) Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný a domácí řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence. Snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení CNS a IX, XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči.

j) Závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách. Netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče.

k) Závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V. Netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou diagnózu a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče.

l) Inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice. Neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI, XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6. Anus praeternaturalis není kontraindikací léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur.

m) Těhotenství.

7.2. Další kontraindikace jsou uvedeny v části II. B. a III. C této přílohy u jednotlivých indikačních skupin.

8. Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely této vyhlášky rozumí v případě vyžádání vždy fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém stavu pojištěnce a dále dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky.

II. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé

A. Seznam indikačních skupin pro dospělé:

I. Nemoci onkologické

II. Nemoci oběhového ústrojí

III. Nemoci trávicího ústrojí

IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

V. Nemoci dýchacího ústrojí

VI. Nemoci nervové

VII. Nemoci pohybového ústrojí

VIII. Nemoci močového ústrojí

IX. Duševní poruchy

X. Nemoci kožní

XI. Nemoci gynekologické

B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé

Číslo indikaceIndikaceZÁKLADNÍ
léčebný pobyt
- forma: K nebo P
- délka léčebného pobytu
- lhůta pro nástup léčebného pobytu
- možnost prodloužení
OPAKOVANÝ
léčebný pobyt
- forma: K nebo P
- délka léčebného pobytu
- léčebné pobyty
Kontraindikace a další požadavky speciální pro dané onemocněníOdborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péčeLázeňské místo
INEMOCI ONKOLOGICKÉ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení.
Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace. Vyšetření ne starší 2 měsíců.
I/1- Zhoubné nádory.K 21 dnů

Do 12 měsíců po ukončení Komplexní protinádorové léčby.
K 21 dnů
Hodgkinova nemoc do 36 měsíců od posledního
K pobytu.

P 14 nebo 21 dnů

Ostatní.
Aktivita onkologického onemocnění - stav pacienta PS > 2.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:

Dermatovenerolog, diabetolog a endokrinolog, gastroenterolog, gynekolog a porodník, hematolog, chirurg, klinický onkolog, otorinolaryngolog, pneumolog, radiační onkolog, rehabilitační lékař nebo urolog.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Klinický onkolog nebo lékař příslušné specializace podle povahy nádoru.
Vhodné lázeňské místo určí lékař, který péči doporučuje, podle postižení orgánů v návaznosti na místa uvedená v dalších indikačních skupinách.
IINEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (mimo indikace II/2,II/6,II/7,II/9), přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná) pro indikace II/4,II/5, přírodní minerální voda radonová pro indikace II/4,II/5.
Kontraindikace pro celou indikační skupinu: A V blokáda (2. až 3. stupně), srdeční nedostatečnost podle NYHA IV. sv AP odpovídající CCS klasifikaci IV, aktivní infekční endokarditis, podmínkou pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců.
Vyšetření: EKG (kopie záznamu z poslední doby ne starší 2 měsíců), cholesterol, triglyceridy, glykémie, urea, kreatinin. U hypertenzní nemoci i oční pozadí. U obliterujících procesů cévních i funkční zkoušky, ultrazvukové vyšetření na principu vyhodnocování odezvy časově posunutých částí signálu (ultrazvukové vyšetření podle Dopplera) a oční pozadí. U kardiologických onemocnění i RTG hrudních orgánů nebo echokardiografické vyšetření. Další případné požadavky vyplývající ze znění jednotlivých indikací.
II/1- Symptomatická ischemická choroba srdeční.P 21 dnů
P 14 nebo 21 dnů
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:

Internista, kardiolog, praktický lékař nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Internista nebo kardiolog.
Františkovy Lázně
Hodonín
Karlova Studánka
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Lázně Darkov
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
II/2 - Stav po infarktu myokardu. K 21 dnů

Do 12 měsíců po
vzniku infarktu myokardu.


Možnost prodloužení.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:

Internista, kardiolog nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Internista nebo kardiolog.
Františkovy Lázně
Karlova Studánka
Konstantinovy Lázně
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Luhačovice
Mariánské Lázně
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
II/3- Hypertenzní nemoc II. až III. stupně.K 21 dnů
Hypertenze III. stupně komplikovaná ICHS, chronickým srdečním selháním, CMP, TIA, chronickou renální insuficiencí na podkladě vaskulární nefrosklerosy.

Možnost prodloužení. P 21 dnů
Ostatní.
P 14 nebo 21 dnů
Hypertenzní nemoc refrakterní.
Závažné poruchy psychiky po CMP. Klidové bolesti dolních končetin. Ulcerace nebo gangréna dolních končetin. Nefropatie s klinickými známkami urémie.
Podmínkou pro opakování léčebného pobytu:
- abstinence nikotinu déle než 12 měsíců
- u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu,
- u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Internista, kardiolog nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Hodonín
Karlova Studánka
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Lázně Darkov
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
II/4- Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b nebo zánětlivém.K 21 dnů
Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b.
Po uplynutí 12 měsíců od předchozího K pobytu, pokud není možná invazivní léčba.

Maximálně 1×.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
Pokud není možná invazivní léčba.
Závažné projevy celkové aterosklerózy.
Klidové bolesti související s diagnosou.
Ulcerace.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Angiolog, internista nebo rehabilitační lékař.
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Karlova Studánka
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Darkov
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice nad Bečvou
Velké Losiny
II/5- Funkční poruchy periferních cév a stavy po¨trombózách, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.
- Chronický lymfatický edém.
K 21 dnů
Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu.

P 21 dnů
Ostatní.
P 14 nebo 21 dnů
Závažné projevy celkové aterosklerózy.
Klidové bolesti související s diagnosou.
Ulcerace.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Angiolog, internista, kardiolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Karlova Studánka
Klinikovice Konstantinovy Lázně
Kostelec Lázně Kynžvart
Lázně Darkov
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice nad Bečvou
Velké Losiny
II/6- Stavy po kardiochirurgických výkonech typu:
náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, chirurgická revaskularizace myokardu - CABG, kombinované výkony - revaskularizace myokardu a náhrada nebo korekce chlopně, defekty septa síní nebo komor.
- Kardiochirurgické výkony s vyloučením výkonů kardiointervenčních.
K 21 dnů
Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče do 1 měsíce po operaci.
Při komplikacích výjimečně do 3 měsíců od operace.

Možnost prodloužení.
Rozpad rány po operačním výkonu.
Mediastinitis.
Nedoléčená infekční endokarditis.
Embolické komplikace.
Neodezněný organický psychosyndrom.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Kardiochirurg, kardiolog nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Kardiolog.
Františkovy Lázně
Karlova Studánka
Konstantinovy Lázně
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Luhačovice
Mariánské Lázně
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
II/7- Stavy po operacích srdečních vad.
- Stavy po revaskularizačních operacích srdce.
- Stavy po perkutánní transluminárni koronární angioplastice.
K 21 dnů
Do 12 měsíců po operaci (vyjma PTC A).

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Do 3 měsíců po perkutánní transluminárni koronární angioplastice.
P 14 nebo 21 dnů
Do 12 měsíců od ukončení K léčby.
Rozpad rány po operačním výkonu.Mediastinitis.
Nedoléčená infekční endokarditis.
Embolické komplikace.Neodezněný organický psychosyndrom.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Kardiochirurg, kardiolog nebo rehabilitační lékař.


Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče:


Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Kardiolog.
Františkovy Lázně
Karlova Studánka
Konstantinovy Lázně
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Luhačovice
Mariánské Lázně
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
II/8- Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce.
- Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.
K 21 dnů
Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce do 4 měsíců po operaci.

P 21 dnů
V rozmezí 4 až 12 měsíců po perkutánní transluminární angioplastice.
Těžké trofické defekty.
Embolické komplikace.
Rozpad rány po operačním výkonu.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Angiolog, chirurg, internista, kardiolog nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Hodonín
Karlova Studánka
Klinikovice Konstantinovy Lázně
Lázně Darkov
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
II/9- Stavy po transplantaci srdce.K 21 dnů
Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 12 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.
K 21 dnů
Maximálně 1×.

Možnost prodloužení.
Významná rejekční reakce.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Kardiochirurg, kardiolog nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Kardiolog.
Františkovy Lázně
Karlova Studánka
Konstantinovy Lázně
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
IIINEMOCI TRÁVICÍHO USTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá u indikace III/1, III/2, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná u indikace III/1, III/2.
Kontraindikace pro celou skupinu: Abusus léků, nedostatečná žvýkací schopnost.
Vyšetření: Příslušné ultrazvukové nebo endoskopické vyšetření, popřípadě vyšetření jinými zobrazovacími metodami, u hepatitid i sérologické vyšetření.
III/1- Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii.
- Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních.
P 21 dnů
P 14 nebo 21 dnů
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Gastroenterolog, internista nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
III/2- Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou.K 21 dnů
Do 6 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
V rozmezí 6 až 12 měsíců po operaci.
P 14 nebo 21 dnů
V rozmezí 12 až 18 měsíců po operaci nebo ukončení Komplexní léčby při trvající symptomatologií.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Gastroenterolog nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
III/3- Crohnova nemoc.
- Colitis ulceroza.
K 21 dnů
Těžká forma onemocnění (hodnota CDAI nad 450).

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Opakované exacerbace Crohnovy nemoci maximálně 1× ročně do stabilizace stavu.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Gastroenterolog nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Gastroenterolog.
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Luhačovice
Mariánské Lázně
III/4- Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikovaná.
- Sklerotizujicí cholangoitis.
- Funkční poruchy žlučového traktu.
P 21 dnů
P 14 nebo 21 dnů
K udržení remise, zvláště stavy s kontraindikací k operaci.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Gastroenterolog, chirurg. internista nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Luhačovice
Mariánské Lázně
III/5- Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiázu žlučových cest.
- Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiázu žlučových cest (pooperační pankreatitidocholangoitis, ikterus, instrumentace žlučových cest, ERCP).
- Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.
K 21 dnů
Do 6 měsíců po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu. Po zákrocích pro stenozu a lithiázu žlučových cest. Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Do 6 měsíců po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.
P 14 nebo 21 dnů
Trvající dysfunkce žlučových cest.
Biochemické známky cholestázy. Nedodržování životosprávy. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu:
- u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5% od posledního léčebného pobytu.
- u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Gastroenterolog, chirurg. internista nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Luhačovice
Mariánské Lázně
III/6- Stavy po akutní hepatitis jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce).
- Chronická hepatitis s přetrváváním pozitivity markem.
- Asociovaná autoimunní hepatitis.
- Primární biliární cirhóza.
K 21 dnů
Do 6 měsíců od stanovení diagnózy při konzervativní terapii.

Možnost prodloužení.
K 21 dnů
Poškození jater při přetrvávajících známkách aktivity procesu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách onemocnění jater.
Pokročilá jaterní nedostatečnost. Stav po krvácení z jícnových varixů. Alkoholová hepatopatie.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Gastroenterolog, infekcionista, internista nebo rehabilitační lékař.


Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče:


Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Gastroenterolog.
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Luhačovice
Mariánské Lázně
III/7- Stavy po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu.K 21 dnů
Stavy po resekčních výkonech do 6 měsíců po operaci. Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.
P 14 nebo 21 dnů
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Gastroenterolog, chirurg, internista nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Gastroenterolog.
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Luhačovice
Mariánské Lázně
III/8- Stavy po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis.
- Prokázaná chronická pankreatitis.
K 21 dnů
Do 6 měsíců po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 14 nebo 21 dnů
Vleklá maldigesce a malabsorpce při prokázané poruše stavu výživy, pokud je příčinou dysfunkce pankreatu.
Choledocholithiasa a jiné poruchy odtoku žluči a pankreatického sekretu do střeva. Substenoza papila vateri vyžadující chirurgickou léčbu. Jaterní insuficience.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Gastroenterolog, internista nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Gastroenterolog.
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Luhačovice
Mariánské Lázně
IVNEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u IV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda sirná skupina A (síranová).
Zevní balneace u indikace IV/1: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda sirná - skupina A (síranová).
Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací IV/2, IV/3, u indikace IV/1 s výjimkou léčení komplikací angiopatií a neuropatií.
Vyšetření: U diabetes mellitus: glykémie, glykosurie, ketolatky, u ostatních příslušné endokrinologické vyšetření.
IV/1- Diabetes mellitus.K 21 dnů
Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).


P 21 dnů
Ostatní.
P 14 nebo 21 dnů
Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).
Prokazatelné nedodržování léčebného režimu. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu:
- u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu,
- u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Diabetolog a endokrinolog nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Diabetolog a endokrinolog.
Bludov
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Lázně Darkov
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Poděbrady
Teplice
Teplice nad Bečvou

Janské Lázně,
Jeseník
a Lipová Lázně
- pouze pro léčení Diabetes mellitus bez komplikací angiopatii a neuropatii - P
IV/2- Stavy po totální thyreoidektomii.
- Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.
K 21 dnů
Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.

P 21 dnů
Do 6 měsíců od stanovení diagnózy hypotyreozy.
P 14 nebo 21 dnů
Obtížně probíhající substituce nebo při rozvoji sekundárních symptomů (zejména artropatie a benigní myopatie).
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Diabetolog a endokrinolog. internista nebo rehabilitační lékař.
Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
IV/3- Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomu onemocnění (zejména artropatie a my opati e).K 21 dnů
Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.
Možnost prodloužení.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Diabetolog a endokrinolog nebo rehabilitační lékař.
Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
VNETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá.
Klimatické podmínky příznivé k léčení.
Vyšetření: Spirometrie u nemoci dolních cest dýchacích, otorinolaryngologické vyšetření u nemoci horních cest dýchacích, alergologické vyšetření u alergických onemocnění.
V/1- Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky.
- Stavy po transplantaci plic.
K 21 dnů
Do 6 měsíců po operaci. Do 12 měsíců po transplantaci.

Možnost prodloužení.
Empyémy. Píštěle.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Podle typu diagnózy: Chirurg, otorinolaryngolog, pneumolog nebo rehabilitační lékař.
Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/2- Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení.
- Stavy po fonochirurgické léčbě.
K 21 dnů
Stavy, kdy přes využiti všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.
P 14 nebo 21 dnů
Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Foniatr, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.
Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/3- Stavy po komplikovaném zánětu plic.K 21 dnů
Do 4 měsíců po ukončení hospitalizace.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Internista, pneumolog nebo rehabilitační lékař.
Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/4- Bronchiektazie
- Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústroji jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.
K 21 dnů

Možnost prodloužení.
K 21 dnů
1× za 12 měsíců

Možnost prodloužení.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Internista, pneumolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.
Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/5- Astma bronchiale.
- Chronická obstrukční plicní nemoc.
K 21 dnů
Prokázaná ventilační porucha (pokles hodnoty FEV 1 sec opakovaně pod 60 % náležité hodnoty) nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Prokázaná ventilační porucha (pokles hodnoty FEV 1 sec opakovaně pod 60 % náležité hodnoty) nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění.

1× za 12 měsíců.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Alergolog a klinický imunolog. Internista, pneumolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.
Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/6- Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.K 21 dnů
Prokázaná ventilační porucha (pokles hodnoty VC opakovaně pod 80 % náležité hodnoty).

Možnost prodloužení.
K 21 dnů
Prokázaná ventilační porucha (pokles hodnoty VC opakovaně pod 80 % náležité hodnoty).
1× za 12 měsíců.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Pneumolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.
Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/7- Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací.K 21 dnů
Nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.

Možnost prodloužení.
K 21 dnů
Maximálně 1×.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Pneumolog, Pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.
Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
VINEMOCI NERVOVÉ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná), přírodní minerální voda iodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2), přírodní minerální voda uhličitá u indikací VI/2, VI/3,VI/6, VI/8, VI/9,VI/11 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje u indikace VI/2, VI/3, VI/9, VI/10, VI/11.
Vyšetření: Odborné neurologické vyšetření včetně laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromu též vyšetření RTG nebo jiná zobrazovací metoda příslušné části páteře/ popis snímků, anatomický i funkční popis/ ne starší 6 měsíců, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních
syndromů též EKG.
VI/1- Obrna lícního nervu.
- Postpoliomyelitický syndrom.
- Chabé obrny, mimo po úrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.
K 21 dnů
Obrna lícního nervu v akutní fázi, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní. Postpoliomyelitický syndrom. Ostatní diagnózy po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou EMG a po dobu pozvolné úpravy funkcí.

Možnost prodloužení.
K 21 dnů
Postpoliomyelitický syndrom: 1× za 12 měsíců.

Možnost prodloužení.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou EMG a po dobu pozvolné úpravy funkcí.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Neurolog nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Ergoterapeut a neurolog.
Buchlovice
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Darkov
Lednice
Luhačovice
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Teplice Velké Losiny
VI/2- Polyneuropatie s paretickými projevy. K 21 dnů
Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle EMG.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 14 nebo 21 dnů
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Neurolog nebo rehabilitační lékař.
Bechyně
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Darkov
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VI/3- Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.K 21 dnů
V přímé návaznosti na hospitalizaci na neurologickém nebo rehabilitačním oddělení lůžkové péče (maximálně do 3 měsíců po ukončení hospitalizace), nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče, u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému či spondylochirurgickému zákroku.

Možnost prodloužení.
P 14 nebo 21 dnů
Akutní recidiva. Náhle vzniklý syndrom konu nebo kaudy.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Neurochirurg, neurolog nebo rehabilitační lékař.
Bechyně
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Darkov
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VI/4- Zánětlivé nemoci centrálního nervstva:stavy po meningoencefalitis,encefalitis,encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradikuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.K 21 dnů
Po dobu přetrvávajících paréz s doloženým EMG vyšetřením a po dobu pozv olné úpravy funkcí. Nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace.

Možnost prodloužení.
K 21 dnů
2 × do 36 měsíců od posledního K pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Infekcionista, neurolog nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Neurolog.
Buchlovice
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Darkov
Lednice
Luhačovice
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
TepliceVelké Losiny
VI/5- Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.K 21 dnů
K 21 dnů
Recidiva hemiparéz v průběhu 12 měsíců od první ataky onemocněni. Těžké fatické poruchy zejména percepční. Těžký organický psychosyndrom s nízkou sociabilitou. Podmínkou pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Neurolog nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Klinický logoped, ergoterapeut a neurolog.
Buchlovice
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Darkov
Lednice
Luhačovice
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
TepliceVelké Losiny
V přímé návaznosti na hospitalizaci, nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace.Po odeznění akutního stadia nemoci.

Možnost prodloužení.
2× do 36 měsíců od posledního K pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu.

Možnost prodloužení.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
VI/6- Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.K 21 dnů
Přetrvávající parézy s pozvolnou úpravu funkcí, nejpozději do 6 měsíců po operaci nebo úrazu.

Možnost prodloužení.
K 21 dnů
2× do 36 měsíců od posledního K pobytu, pokud přetrvává těžká až střední paréza a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
Nespolupráce pro těžký organický psychosyndrom.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Neurochirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog.


Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Klinický logoped, ergoterapeut a neurolog.
Buchlovice
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Darkov
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Velké Losiny
VI/7- Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.K 21 dnů
Možnost prodloužení.
K 21 dnů
1× za 24 měsíců.

P 14 nebo 21 dnů
Pokročilý irreverzibilní motorický deficit s plegiemi. Výrazná ataxie. Stavy provázené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilací.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Neurolog nebo rehabilitační lékař.
Buchlovice
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Darkov
Lednice
Luhačovice
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
TepliceVelké Losiny
Vráž
s omezením aplikace peloidu; peloid je aplikován lokálně jako fyzikální teploléčba s teplotou max. 29 °C.
VI/8- Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.K 21 dnů
Možnost prodloužení.
K 21 dnů
1× za 24 měsíců.

P 14 nebo 21 dnů
Paroxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stavy provázené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilací.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Neurolog nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Neurolog.
Bechyně
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Darkov
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VI/9- Syringomyelie s paretickými projevy.K 21 dnů
K 21 dnů
1× za 24 měsíců.
Poruchy dýchací a polykací.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Neurolog nebo rehabilitační lékař.
Bechyně
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Darkov
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VI/10- Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti.K 21 dnů
K 21 dnů
Do 21 let.

K 21 dnů
Nad 21 let.
1× za 24 měsíců.

P 14 nebo 21 dnů
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Neurolog nebo rehabilitační lékař.
Bechyně
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Darkov
Lázně Kundratice
Lednice
Luhačovice
Mšené Lázně
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Teplice Toušeň
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VI/11- Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychoťarmaky.)K 21 dnů
P 14 nebo 21 dnů
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Neurolog nebo rehabilitační lékař.
Bechyně
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Darkov
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VIINEMOCI POHYBOVÉHO USTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina A i B (síranová a sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2) u indikace VII/3, VII/5, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, přírodní minerální voda uhličitá u indikací VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, VII/11, VII/12 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje.
Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně RTG vyšetření ne staršího 2 let (popis snímků), další případné požadavky vyplývající z textu u jednotlivých indikaci.
VII/1- Revmatoidní artritis I. až IV. stadia včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.K 21 dnů
Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.
K 21 dnů
Po uplynutí 12 měsíců od ukončení K léčby.
1× za 12 měsíců.

Možnost prodloužení.
P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Rehabilitační lékař nebo revmatolog.
Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Darkov
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/2- Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.K 21 dnů
Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b., v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b, v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře.

Možnost prodloužení.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Rehabilitační lékař nebo revmatolog.
Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Darkov
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/3- Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní - parainfekční).
- Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
K 21 dnů
Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitis.
Chronická artritis periferních kloubu od funkčního postižení třídy II.b. stadia klasifikace pro revmatoidní artritis.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Po uplynutí 24 měsíců od ukončení poslední K léčby. Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců.1× za 12 měsíců.

Možnost prodloužení.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Rehabilitační lékař nebo revmatolog.
Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Darkov
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/4- Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče.
- Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
K 21 dnů
V remisi.

Možnost prodloužení.
K 21 dnů
1× za 24 měsíců v remisi. Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců.

Možnost prodloužení.

P 14 nebo 21 dnů. Ostatní.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Rehabilitační lékař nebo revmatolog.
Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Darkov
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/5- Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní.
- Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.
K 21 dnů
Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povoláni podle jiného právního předpisu. Patologické fraktury páteře v bezprostřední návaznosti na ukončení i mobilizace na lůžku nebo sejmutí korzetu.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
1× do 24 měsíců od ukončení K léčby.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Diabetolog a endokrinolog, internista, klinický osteolog, ortoped, pracovní lékař, rehabilitační lékař nebo revmatolog.
Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Darkov
Lázně Kundratice
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené Lázně
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Teplice Toušeň
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/6- Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úporní svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu).K 21 dnů
Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu.Maximálně 1×.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Ortoped, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.
Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Darkov
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/7- Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.K 21 dnů
Od III.stupně nemoci podle Kellgrena. Od II.stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace. Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní, pokud není soustavná ambulantní rehabilitační péče efektivní.
K 21 dnů
Od III.stupně nemoci podle Kellgrena. Od II.stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace a předpokládá se zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti.1× za 24 měsíců.

Stavy kontraindikované k operaci maximálně 1× za 12 měsíců.

P 14 nebo 21 dnů
I. až II. stupeň nemoci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie či oddálení operační léčby.
Stavy kontraindikované k operaci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní s předpokladem zlepšení hybnosti, udržení soběstačnosti.
Nestabilizovaná osteortróza. Těžké destruktivní změny. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu:
- u obezity při BMI vyššim než 30 snížení hmotnosti o 5% od posledního léčebného pobytu.
- u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Ortoped, rehabilitační lékař nebo revmatolog.
Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Darkov
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/8- Artrózy v ostatních lokalizacích.
- Artropatie.
K 21 dnů
Bolestivá forma s častými exacerbacemi.
P 14 nebo 21 dnů
Nestabilizovaná osteoartróza. Těžké destruktivní změny.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Artrózy v ostatních lokalizacích:
Ortoped, hematolog, rehabilitační lékař nebo revmatolog.
Artropatie:
Hematolog nebo revmatolog.
Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Darkov
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/9 - Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.K 21 dnů
Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v přímé návaznosti na hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace) nebo případy nejevící známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 14 nebo 21 dnů
Kompresivní radikulární syndrom. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu:
- u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu.
- u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Rehabilitační lékař.
Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Darkov
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/10- Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.K 21 dnů
Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Neurochirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog.
Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Darkov
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/11- Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.K 21 dnů
Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději však do 6 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.
K 21 dnů
Nejpozději do 24 měsíců po operaci meziobratlových plotének, stenóz páteřního kanálu nebo úrazu při přetrvávající závažné poruše hybnosti a omezení soběstačnosti. Maximálně 1×.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní při FBS (syndrom selhání operační léčby).
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Neurochirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog.
Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Darkov
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/12- Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.K 21 dnů
Do 12 měsíců po operaci.
U oboustranně amputovaných, kde není předpoklad využívání protéz. Nezhojený pahýl. Flekční kontraktura či ankylóza kloubu nad pahýlem.
Nezvládnutí stoje bez komplikací s přenesením váhy těla na protézu.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Chirurg, internista, ortoped nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Ortotik-protetik.
Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Darkov
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VIIINEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrosenuhličitano-vápenato-hořečnatá.
Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový). Jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearence kreatininu; u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné.
VIII/1- Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu ATB a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.
- Cystické onemocnění ledvin.
K 21 dnů
Chronická pyelonefritis v solitární ledvině.Cystické onemocnění ledvin. Hladina sérového kreatininu trvale přesahuje 150 umol/1.

P21 dnů
Ostatní.
P 14 nebo 21 dnů
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Nefrolog, rehabilitační lékař nebo urolog.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Nefrolog nebo urolog.
Lázně Kynžvart
Mariánské Lázně
VIII/2- Nefrolitiáza bez městnání v močových cestách. - Nefrokalcinóza.K 21 dnů
Nefrolitiáza v solitární ledvině nebo oboustranná nefrolitiáza, pokud stavy nejsou indikované k operační léčbě nebo litotrypsii. Cystinová nefrolithiáza. Bilaterální nefrokalcinoza.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 14 nebo 21 dnů
Při prokázáném klinickém efektu předchozí lázeňské léčebně rehabilitační péče.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Nefrolog, rehabilitační lékař nebo urolog.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Nefrolog nebo urolog.
Lázně Kynžvart
Mariánské Lázně
VIII/3- Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po LERV (neinvazivní léčení močových kamenů mimotělní rázovou vlnou).K 21 dnů
Do 6 měsíců po operaci ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii.

P 21 dnů
Ostatní do 6 měsíců.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Nefrolog, rehabilitační lékař nebo urolog.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Nefrolog nebo urolog.
Lázně Kynžvart
Mariánské Lázně
VIII/4- Chronická prostátí tis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a ATB léčbu, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.P 21 dnů
P 14 nebo 21 dnů
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Rehabilitační lékař nebo urolog.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Urolog.
Lázně Kynžvart
Mariánské Lázně
VIII/5- Stavy po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny).
- Dárce štěpu (ledviny).
K 21 dnů
Do 6 měsíců po transplantaci, při komplikacích nejpozději do 12 měsíců po transplantaci. Možnost prodloužení v případě transplantace.
P 14 nebo 21 dnů
Stavy po transplantaci ledviny (netýká se dárce štěpu).
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Nefrolog nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Nefrolog.
Lázně Kynžvart
Mariánské Lázně
IXDUŠEVNÍ PORUCHY
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčení.
Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního průběhu léčení.
IX/1- Psychózy ve stádiu remise.K 21 dnů
V přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Maximálně 2× při prokázaném výrazném efektu předchozí K léčby, minimálně vždy po 12 měsících po předchozí K léčbě.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
Suicidální tendence.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Psychiatr nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiatr.
Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Lázně Kynžvart
Lázně Lipová
IX/2- Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.K 21 dnů
V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo jako alternativa následné psychiatrické péče.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Jako alternativa následné psychiatrické péče.Maximálně 1×.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
Suicidální tendence.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Psychiatr nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiatr.
Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Lázně Kynžvart
Lázně Lipová
XNEMOCI KOŽNÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná hypertonická, přírodní minerální voda radonová u indikace X/5, přírodní peloid sirný z lokálního zdroje.
Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace X/1 a X/2.
X/1- Atopický ekzém.K 21 dnů
Do 25 let věku a dále v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie.
1× za 24 měsíců.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Alergolog a klinický imunolog.
Dermatovenerolog nebo rehabilitační lékař.
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Darkov
Lázně Kynžvart
Lednice
Lipová Lázně
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Toušeň
Velké Losiny
X/2- Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.K 21 dnů
V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie.
1× za 24 měsíců.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dermatovenerolog, rehabilitační lékař nebo revmatolog.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog.
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Darkov
Lázně Kynžvart
Lednice
Lipová Lázně
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Toušeň
Velké Losiny
X/3- Toxická kontaktní dermatitis.
- Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.
K 21 dnů
Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, 1× 12 měsíců.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dermatovenerolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.


Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog.
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Darkov
Lednice
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Toušeň
Velké Losiny
X/4- Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.K 21 dnů
Léčba se poskytuje výjimečně v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 14 nebo 21 dnů
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dermatovenerolog nebo rehabilitační lékař.
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Darkov
Lednice
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Toušeň
Velké Losiny
X/5- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury.K 21 dnů
Do 3 měsíců od ukončení péče příslušných specialistů.

Možnost prodloužení.
K 21 dnů
Maximálně 1×.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dermatovenerolog, chirurg, plastický chirurg nebo rehabilitační lékař.
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Darkov
Lednice
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Toušeň
Velké Losiny
XINEMOCI GYNEKOLOGICKÉ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje - sirnoželezitá slatina.
XI/1- Sterilita a iniertilita primární (3 a více spontánních potratů)
- Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním.
- Abortus habitualis.
K 21 dnů
Ženy do 40 let.
Sterilita ženy starší 35 let po negativním vy šetření partnera ženy.
Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů.

Možnost prodloužení.
K 21 dnů
Ženy do 40 let věku. Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy.
Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů.
Maximálně 2×.

P 14 nebo 21 dnů
Ženy do 40 let.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Gynekolog a porodník nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Gynekolog a porodník.
Františkovy Lázně
Hodonín
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Lázně Darkov
Lednice
Toušeň
XI/2 - Opak lijící se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, occlusio tubarum, kolpitis chronica).K 21 dnů
Do 3 měsíců po odeznění akutní exacerbace zánětlivého onemocnění u žen do 40 let.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 14 nebo 21 dnů
Ženy do 40 let.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Gynekolog a porodník nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Gynekolog a porodník.
Františkovy Lázně
Hodonín
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Lázně Darkov
Lednice
Toušeň
XI/3- Stavy po komplikovaných operacích gynekologických. - Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve.K 21 dnů
Do 3 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Gynekolog a porodník nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Hodonín
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Lázně Darkov
Lednice
Toušeň

III. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

A. Seznam indikačních skupin pro děti a dorost

XXINemoci onkologické
XXIINemoci oběhového ústrojí
XXIIINemoci trávicího ústrojí
XXIVNemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita
XXVNemoci dýchacího ústrojí
XXVINemoci nervové
XXVIINemoci pohybového ústrojí
XXVIIINemoci močového ústrojí
XXIXDuševní poruchy
XXXNemoci kožní
XXXINemoci gynekologické

B. Přehled stávajících míst, ve kterých se vyskytují zdravotnická zařízení, kde je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče pro děti a dorost s určením pro věkovou kategorii:

Lázeňské místovhodné pro
Lázně Bělohradděti od 3 let a dorost
Bludovděti od 1 roku a dorost
Františkovy Láznědorost
Janské Lázněděti od 2 let a dorost,
u indikací skupiny XXVI a XXVII je možná léčba i mladších dětí
Jeseníku indikací skupiny XXI, XXIV/1, XXIV/2, XXX děti od 6 let a dorost
u indikace skupiny XXV od 3 let a dorost
u indikace skupiny XXIX jen dorost
Karlovy Varyděti od 2 let a dorost
Klimkoviceu indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost,
u indikace XXVII/4 dorost
ostatní děti od 2 let a dorost
Lázně Kynžvartděti od 1,5 roku a dorost
Lipová Lázněděti od 3 let a dorost
Luhačoviceděti od 1,5 roku a dorost
u indikací skupiny XXIV děti od 2 let a dorost
Poděbradyděti od 2 let a dorost
Teplice nad.Bečvouděti od 3 let a dorost
Teplice v Čecháchděti od 2 let a dorost
Velké Losinyu indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost
ostatní indikace děti od 3 let a dorost

C. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

Číslo indikaceIndikaceZÁKLADNÍ
léčebný pobyt
- forma: K
- ošetřovací doba pro základní léčebný pobyt
- lhůta pro nástup léčebného pobytu
- možnost prodloužení
OPAKOVANÝ
léčebný pobyt
- forma: K
- délka léčebného pobytu
- léčebné pobyty
Kontraindikace a další požadavky speciální pro dané onemocněníOdborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péčeLázeňské místo
XXI NEMOCI ONKOLOGICKÉ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení.
Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace, vyšetření ne starší 2 měsíců.
Hormonální terapie není kontraindikací.
XXI/1- Zhoubné nádory.K 28 dnů
Do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby.

Možnost prodloužení.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dermatovenerolog. Dětský onkolog a hematolog. Diabetolog a endokrinolog. Gynekolog a porodník. Hematolog, klinický onkolog, otorinolaryngolog, pneumolog, radiační onkolog, rehabilitační lékař nebo urolog.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Klinický onkolog.
Vhodné lázeňské místo určí lékař, který péči doporučuje, podle postižení orgánů v návaznosti na místa uvedená v dalších indikačních skupinách.
XXII NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (vyjma XXII/1).
Vyšetření: Podle kliniky a dynamiky onemocnění, klidové EKG, u operací srdce echokardiografické vyšetření.
XXII/1- Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév po operací.
- Stavy po transplantaci srdce.
K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů Hemodynamické reziduální vady.Aktivita zánětlivých procesu.
Bakteriální endokarditis.
Srdeční selhání podle NYHA IV.
Pokročilá A V blokáda.
Maligní komorové arytmie.
Rozpad rány po operačním výkonu.
Mediastinitis.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský kardiolog, kardiochirurg nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Kardiolog.
Františkovy Lázně
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
XXII/2- Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů
1× za 24 měsíců, při recidivě v návaznosti na ukončení akutní fáze i dříve.
Aktivita zánětlivých procesů.
Bakteriální endokarditis.
Srdeční selhání podle NYHA IV.
Pokročilá AV blokáda.
Maligní komorové arytmie.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský lékař, dětský revmatolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Klimkovice
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
XXII/3- Juvenilní hypertenze.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů
1× za 12 měsíců.
Aktivita zánětlivých procesů.
Bakteriální endokarditis.
Srdeční selhání podle NYHA IV.
Pokročilá A V blokáda.
Maligní komorové arytmie.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský kardiolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Klimkovice
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
XXII/4- Prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových faktorů: arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž).K 28 dnů Možnost prodloužení.Aktivita zánětlivých procesů.
Bakteriální endokarditis.
Srdeční selhání podle NYHA IV.
Pokročilá AV blokáda.
Maligní komorové arytmie.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský lékař. Diabetolog a endokrinolog. Praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Klimkovice
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
XXIII NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná. přírodní minerální voda chlorido-sodná.
Vyšetření: Příslušné vyšetření zobrazovacími metodami podle diagnózy, u nemocí jater výsledky laboratorního vyšetření ne starší 2 měsíců.
XXIII/1- Chronické onemocnění žaludku.
- Funkční poruchy žaludku.
- Chronická gastritis a duodenitis erosiva.
- Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku.
- Stavy po operacích jícnu, žaludku a dvanáctníku.
K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů
1× za 12 měsíců.
Maximálně 3×.
Těžší poruchy výživy.
Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/.
Stenózy a penetrace.
Případy vyžadující reoperaci.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský gastroenterolog a hepatolog. Dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Lázně Kynžvart
Luhačovice
XXIII/2- Chronické onemocnění střev.
- Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva.
- Chronická enterokolitis včetně Crohnovy nemoci a ostatní primární malabsorpční syndromy.
- Dermatogenní malabsorpční syndromy.
- Coeliakie.
- Polyposis intestini.
- Megacolon vrozené i získané.
- Stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.
K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů Chronická enterokolitis a Crohnova nemoc.
1× za 12 měsíců.

Ostatní: 1× za 12 měsíců. Maximálně 3×.
Těžší poruchy výživy.
Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/.
Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský gastroenterolog a hematolog. Dětský chirurg, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Lázně Kynžvart
Luhačovice
XXIII/3- Nemoci jater.
- Stavy po infekční hepatitis.
- Chronická hepatitis.
- Cirhózy ve stavu kompenzace.
- Toxická poškozeni jater.
- Stavy po infekční mononukleóze s jaterní poruchou.
- Stavy po úrazech, operacích a transplantacích jater.
- Jiné hepatopatie.
K 28 dnů Možnost prodloužení. Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci.K 28 dnů
1× za 12 měsíců.
Maximálně 2×.
Těžší poruchy výživy.
Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/.
Pokročilá jaterní nedostatečnost.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský gastroenterolog a hepatolog. Dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Lázně Kynžvart
Luhačovice
XXIII/4- Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest.
- Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece.
- Chronická cholecystitis.
- Biliární dyspepsie.
- Stavy po operacích žlučníku a žlučových cest.
K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů
1× za 12 měsíců.
Maximálně 2×.
Těžší poruchy výživy.
Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/.
Obstrukce nebo infekce žlučových cest.
Empyem žlučníku.
Cholangoitis.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský gastroenterolog a hepatolog. Dětský lékař, infekcionista, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Lázně Kynžvart
Luhačovice
XXIII/5- Chronické nemoci pankreatu.
- Stavy po akutní pankreatitis.
- Chronická pankreatitis.
- Pankreatická achylie vrozená i získaná.
- Cystická fibróza.
- Stavy po úrazech, operacích a transplantacích pankreatu.
K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů Chronické nemoci pankreatu, cystická fibróza:
1× za 12 měsíců.

Ostatní:
1× za 12 měsíců.
Maximálně 2×.
Těžší poruchy výživy.
Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/.
Časté exacerbace pankreatitis.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský gastroenterolog a hepatolog.
Dětský chirurg, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Lázně Kynžvart
Luhačovice
XXIV NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ A OBEZITA
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u XXIV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná. přírodní minerální voda sirná skupina A (síranová).
Zevní balneace u indikace XXIV/1, XXIV/2: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda sirná skupina A (síranová).
Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace XXIV/2, XXIV/3.
Vyšetření: U diabetes mellitus zpráva diabetologa včetně výsledků laboratorního vyšetření krve a moči ne starších 1 měsíc. V ostatních případech doložená zpráva odborného lékaře.
XXIV/1- Diabetes mellitus.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů
1× za 12 měsíců.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský lékař.
Diabetolog a endokrinolog.
Praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Diabetolog a endokrinolog.
Bludov
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Poděbrady
Teplice
Teplice nad Bečvou
XXIV/2- Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů
Maximálně 2×.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský lékař.
Diabetolog a endokrinolog.
Praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Bludov
Františkovy Lázně
Janské Lázně
Jeseník
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
Poděbrady
Teplice
Teplice nad Bečvou
XXIV/3- Tyreopatie.
- Stavy po operacích štítné žlázy.
- Stavy po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy.
K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů Tyreopatie.
Maximálně 2×.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský chirurg, dětský lékař.
Diabetolog a endokrinolog.
Praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Janské Lázně
Jeseník
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
XXV NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry a inhalace:
Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná.
Klimatické podmínky příznivé k léčení.
Vyšetření: U alergií alergologické vyšetření, u dětí do 6 let otorinolaryngologické vyšetření. u dětí od 6 let a dorost: u nemocí horních cest dýchacích otorinolaryngologické vyšetření.
XXV/1- Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský lékař, dětský otorinolaryngolog, dětský pneumolog, otorinolaryngolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Janské Lázně
Jeseník
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
XXV/2- Chronická bronchitis/ recidivující bronchitis.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů
Maximálně 3×.
Anatomické překážky v dýchacích cestách.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Alergolog a klinický imunolog.
Dětský lékař, dětský pneumolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Janské Lázně
Jeseník
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
XXV/3- Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let.K 28 dnů Možnost prodloužení.Anatomické překážky v dýchacích cestách.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Alergolog a klinický imunolog, dětský lékař, dětský pneumolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Janské Lázně
Jeseník
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
XXV/4- Bronchiektasie.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnůAnatomické překážky v dýchacích cestách.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Alergolog a klinický imunolog.
Dětský lékař, dětský pneumolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Janské Lázně
Jeseník
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
XXV/5- Asthma bronchiale.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnůAnatomické překážky v dýchacích cestách.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Alergolog a klinický imunolog.
Dětský lékař, dětský pneumolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Janské Lázně
Jeseník
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
XXV/6 - Stavy po operacích a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavů po tonsilektomii a operaci adenoidních vegetací.
- Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.
K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnůAnatomické překážky v dýchacích cestách.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský chirurg, dětský lékař, dětský otorinolaryngolog, otorinolaryngolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Janské Lázně
Jeseník
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
XXV/7- Cystická fibróza.
- Intersticiální plicní fibróza.
- Sarkoidóza plic.
K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnůAnatomické překážky v dýchacích cestách.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský lékař, dětský pneumolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Janské Lázně
Jeseník
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
XXVI NEMOCI NERVOVÉ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2), přírodní minerální voda uhličitá u indikací XXVI/1,XXVI/5 pouze (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedená přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhličitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu.
Vyšetření: Neurologické vyšetření. u nervosvalových onemocnění elektromyografické vyšetření a svalový test, u XXVI/5 vyšetření zobrazovacími metodami ne starších 2 měsíců.
XXVI/1- Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský lékař, dětský neurolog. praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Janské Lázně
Karlovy Vary
KlimkoviceLázně Bělohrad
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Poděbrady
Teplice
Teplice nad Bečvou
Velké Losiny
XXVI/2- Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský lékař, dětský neurolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Luhačovice
Teplice
Velké Losiny
XXVI/3- Dětská mozková obrna.
- Mozečkové syndromy.
- Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.
K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský lékař, dětský neurolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Luhačovice
Teplice
Velké Losiny
XXVI/4- Jiné hybné poruchy centrálního původu:
- hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí.
- hybné poruchy po cévních příhodách mozkových.
- hybné poruchy po úrazech mozku.
- hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.
K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský chirurg, dětský lékař, dětský neurolog, chirurg, neurochirurg, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Luhačovice
Teplice
Velké Losiny
XXVI/5- Kořenové syndromy vertebrogenního původu.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů
Při recidivě onemocnění.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský lékař, dětský neurolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Poděbrady
Teplice
Teplice nad Bečvou
Velké Losiny
XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina A a B (síranová i sirná). přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2), přírodní minerální voda uhličitá u indikací XXVII/1, XXVII/3, XXVII/6, XXVII/7 pouze (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), při rodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedená přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhličitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu.
Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření podle charakteru onemocněni v indikační skupině.
XXVII/1- Juvenilní chronická artritis.
- Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.
K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský lékař, dětský revmatolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo revmatolog.
Bludov
Františkovy Lázně
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Luhačovice
Poděbrady
Teplice
Teplice nad Bečvou
Velké Losiny
XXVII/2- Vrozené či získané ortopedické vady.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:
Ortoped nebo rehabilitační lékař.
Bludov
Františkovy Lázně
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Luhačovice
Teplice Velké Losiny
XXVII/3- Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.K 28 dnů
Do 36 měsíců po úrazu nebo operaci.

Možnost prodloužení.
K 28 dnů
Do 36 měsíců po operaci nebo úrazu.
Maximálně 3×.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský chirurg, ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog.
Bludov
Františkovy Lázně
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Poděbrady
Teplice
Teplice nad Bečvou
Velké Losiny
XXVII/4- Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský lékař, ortoped, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Bludov
Františkovy Lázně
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Luhačovice
Teplice Velké Losiny
XXVII/5- Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním.
- Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.
K 28 dnů Možnost prodloužení.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Ortoped nebo rehabilitační lékař.
Bludov
Františkovy Lázně
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Luhačovice
Teplice Velké Losiny
XXVII/6- Morbus Scheuermann.K 28 dnů Možnost prodloužení.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Ortoped nebo rehabilitační lékař.
Bludov
Františkovy Lázně
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Poděbrady
Teplice
Teplice nad Bečvou
Velké Losiny
XXVII/7- Vertebrogenní algický syndrom.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů
Při recidivě.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský neurolog, neurolog, ortoped nebo rehabilitační lékař.
Bludov
Františkovy Lázně
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Poděbrady
Teplice
Teplice nad Bečvou
Velké Losiny
XXVIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá.
Vyšetření: Vyšetření urologické nebo nefrologické ne starší než 2 měsíce.
XXVIII/1- Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů
Při prokázané aktivitě procesu.
Známky ledvinové nedostatečnosti s glomerulární filtrací pod 0,3 ml/s. Vysoká zánětlivá aktivita onemocnění. Nekorigovaná hypertenze.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský lékař, dětský nefrolog, dětský urolog, nefrolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog.
Lázně Kynžvart
XXVIII/2- Urolitiáza in sítu, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo LERV.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů
Při recidivě.
Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský lékař, dětský nefrolog, dětský urolog nefrolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog.
Lázně Kynžvart
XXVIII/3- Stavy po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu.K 28 dnů
Do 3 měsíců po operaci; při poperačních komplikacích do 6 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.
Nekorigovaná hypertenze. Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský lékař, dětský nefrolog, dětský urolog nefrolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog.
Lázně Kynžvart
XXVII1/4- Chronická difusní glomerulonefritis.
- Lipoidní nefróza.
- Hereditární nefropatie ve stadiu remise.
K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů Maximálně 3×.Sklon k iontové a vodní disbalanci.
Nekorigovatelná hypertenze.
Glomerulární filtrace pod 0,3ml/s.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský lékař, dětský nefrolog, dětský urolog, nefrolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog.
Lázně Kynžvart
XXVIII/5- Stavy po transplantaci ledvin.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů Maximálně 3×.Vysoká aktivita onemocnění se sklonem k rejekci.
Nekorigovatelná hypertenze.
Glomerulární filtrace pod 3 ml/s.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský chirurg, dětský lékař, dětský nefrolog, nefrolog praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Lázně Kynžvart
XXVIII/6- Funkční poruchy mikce (i bez zánětlivé příčiny) v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní.
- Děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření.
K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů Maximálně 1×.Známky ledvinové nedostatečnosti s glomerulární filtrací pod 0,3 ml/s.
Vysoká zánětlivá aktivita onemocnění.
Nekorigovaná hypertenze s diastolou nad 110 torrů a kreatinin clearence nad 170 umol/1.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský lékař, dětský nefrolog, dětský urolog, nefrolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog.
Lázně Kynžvart
XXIX DUŠEVNÍ PORUCHY
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčení: Určeno pouze pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči dorostu.
Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního způsobu léčení.
XXIX/1- Psychózy ve stádiu remise.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů Nejdříve 12 měsíců od poslední K léčby. Maximálně 2×.Suicidální tendence.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský a dorostový psychiatr nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Klinický psycholog a psychiatr.
Janské Lázně
Jeseník
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
XXIX/2- Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.K 28 dnů

Možnost prodloužení.
K 28 dnů Nejdříve 12 měsíců od poslední K léčby. Maximálně 2×.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský a dorostový psychiatr nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Klinický psycholog a psychiatr.
Janské Lázně
Jeseník
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
XXX NEMOCI KOŽNÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj:
Při rodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná - hypertonická, přírodní peloid z lokálního zdroje - sirný u indikací XXX/1, XXX/2 a XXX/7 (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u děti pouze lokální zábaly či obklady).
Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací XXX/l a XXX/2.
Vyšetření: Vyšetření dermatovenerologické s uvedením dosavadního léčení.
XXX/l- Psoriasis vulgaris - chronické a recidivující formy.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů
Při aktivitě procesu.
Mikrobiální ekzém.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.
Františkovy Lázně
Janské Lázně
Jeseník
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
Velké Losiny
XXX/2- Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického.
- Chronické prurigo.
K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů Při aktivitě procesu.Mikrobiální ekzém. Impetiginizace.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.
Františkovy Lázně
Janské Lázně
Jeseník
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Lázně Kynžvart
Lipová Lázně
Luhačovice
Velké Losiny
XXX/3- Indurativní a konglobující formy akné.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů
Při aktivitě procesu.
Mikrobiální ekzém.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dermatovenerolog, dětský dermatolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.
Klimkovice
Luhačovice
Velké Losiny
XXX/4- Sklerodermie.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnůMikrobiální ekzém.
Maligní a progredující formy sklerodermie.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.
Klimkovice
Luhačovice
Velké Losiny
XXX/5- Ichtyózy.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnůMikrobiální ekzém.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.
Klimkovice
Luhačovice
Velké Losiny
XXX/6- Chronické dermatózy.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů
Při aktivitě procesu.
Mikrobiální ekzém.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.
Klimkovice
Luhačovice
Velké Losiny
XXX/7- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů
Do 36 měsíců po popálení nebo rekonstrukčním výkonu.
Mikrobiální ekzém.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, plastický chirurg, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
Františkovy Lázně
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Luhačovice
Velké Losiny
XXXI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje - sirnoželezitý (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady).
Vyšetření: Vyšetření gynekologem ne starší 3 měsíců.
XXXI/1- Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.
- Pozánětlivé změny v malé pánvi.
K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů Maximálně 3×.Appendicitis chronica.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Gynekolog a porodník. Rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Gynekolog a porodník.
Františkovy Lázně
Klimkovice
Lázně Bělohrad
XXXI/2- Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhea a dysmenorrhea, pokud není ambulantní péče efektivní.
- Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikací hormonální léčby.
K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů Maximálně 2×.Hyperestrinní stavy.
Metrorrhagie.Appendicitis chronica.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Gynekolog a porodník. Rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Gynekolog a porodník.
Františkovy Lázně
Klimkovice
Lázně Bělohrad
XXXI/3Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci):
- v malé pánvi.
- po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve.
- po appendectomii.
K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů
Do 12 měsíců po ukončení K léčby. Maximálně 1×.
Appendicitis chronica.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Dětský chirurg, dětský lékař, gynekolog a porodník, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Gynekolog a porodník.
Františkovy Lázně
Klimkovice
Lázně Bělohrad
XXXI/4- Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.K 28 dnů Možnost prodloužení.K 28 dnů
Do 12 měsíců od ukončení Kléčby. Maximálně 1×.
Aktivita onkologického onemocnění - stav pacienta PS > 2.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:
Gynekolog a porodník.
Rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Gynekolog a porodník.
Františkovy Lázně
Klimkovice
Lázně Bělohrad

Vysvětlivky:

K - komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče3)

P - příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče4)

ATB - Antibiotika

AV blokáda - Atrioventrikulární blokáda

BMI - Body Mass Index

CABG - Coronary Artery Bypass Graft

CCS klasifikace - Causative Classification system

CDAI - Crohn´s disease activity index

CMP - Cévní mozková příhoda

CNS - Centrální nervová soustava

DM - Diabetes mellitus

EKG - Elektrokardiografie

EMG - Elektromyografie

ERCP - Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie

FBS - Failed back syndrom

FEV - Objem vzduchu vydechnutý v první sekundě při maximálním úsilí

ICHS - Ischemická choroba srdeční

LERV - Litotrypse extrakorporálními rázovými vlnami

NYHA - New York Heart Association

PTCA - Perkutánní transluminární angioplastika

PS - Performance status, stav výkonnosti

RTG - Rentgen

sy AP - Symptomy anginy pectoris

TIA - Tranzitorní ischemická ataka

TBC - Tuberkuloza

VC - Vitální kapacita

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) Příloha č. 1 část A písm. g) vyhlášky č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).

3) § 33 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 369/2011 Sb.

4) § 33 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.

Přesunout nahoru