Přejít na PLUS

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 267/2012 Sb.Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

Částka 91/2012
Platnost od 03.08.2012
Účinnost od 01.10.2012
Zrušeno k 31.12.2014 (77/2014 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

267

VYHLÁŠKA

ze dne 27. července 2012

o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 369/2011 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, délka léčebného pobytu a indikační zaměření pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče v lázeňských místech jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Přechodné ustanovení

(1) Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se poskytne podle vyhlášky č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost.

(2) Poslední léčebný pobyt pojištěnce uskutečněný podle dosavadních právních předpisů v období od 1. října 2009 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za základní léčebný pobyt podle této vyhlášky. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na základě které byl uskutečněn léčebný pobyt podle věty první, se považuje za pobyt opakovaný podle této vyhlášky.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost, se zrušuje.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2012.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 267/2012 Sb.

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

I.

Obecná ustanovení

1. Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou využívány přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky1).

2. Délka základního léčebného pobytu u dospělých je stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu na 28 dní. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče u vyznačených indikací podle konkrétního stavu pojištěnce navrhnout její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhá souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

3. Délka opakovaného léčebného pobytu formou komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče u dospělých je stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu na 28 dní. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče u vyznačených indikací podle konkrétního stavu pojištěnce navrhnout její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhá souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny .

Délka opakovaného léčebného pobytu formou příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče u dospělých je stanovena podle návrhu lékaře, který péči doporučuje, na 14 nebo 21 dnů. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta v délce 14 dnů, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče podle konkrétního stavu pojištěnce navrhnout její prodloužení na 21 dnů. Prodloužení podléhá souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

4. Osobám dorostového věku lze výjimečně, a to se souhlasem rodičů, poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči i ve zdravotnických zařízeních určených pro dospělé.

5. Pokud je pojištěnec plně odkázán na pomoc druhé osoby při sebeobsluze, je přijetí pojištěnce možné pouze po předchozím dojednání s vedoucím lékařem zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče.

6. Vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

6.1. V návrhu se uvede:

a) indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči,

b) souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace,

c) výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu,

d) EKG, pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let,

e) vyšetření uváděná v záhlaví u jednotlivých indikačních skupin nemocí podle části II. a III. této přílohy a jejich výsledky,

f) jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního nemocného,

g) jednoznačné stanovisko dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost ke schopnosti absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči s přihlédnutím k celkovému stavu pojištěnce a typu navrhované lázeňské léčebně rehabilitační péče, pokud se jedná o dítě,

h) jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského onkologa a hematologa, onkogynekologa nebo onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného.

6.2. Pokud se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo vypsání lázeňského návrhu v době kratší 2 měsíců od ukončení hospitalizace, pak přiložená kopie propouštěcí zprávy z nemocnice s odpovídajícími vyšetřeními podle odstavce 6.1. a požadavky uvedenými v části II. nebo III. přílohy podle jednotlivých indikací je ekvivalentem požadovaných vyšetření. Ošetřující lékař se v návrhu vyjádří ke zdravotnímu stavu pacienta a pokud došlo v této pohospitalizační době k radikální změně zdravotního stavu, předá výsledky doplňujících vyšetření.

6.3. Vyšetření musí být provedena v termínech odpovídajících potřebě posouzení dynamiky procesu onemocnění.

7. Kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost

7.1. Obecné kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost

a) Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, může být lázeňská léčebně rehabilitační péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a se schválením pneumologa.

b) Všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu.

c) Klinické známky oběhového selhání, netýká se indikací skupiny II. Maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku.

d) Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci.

e) Opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících, léčba je možná po kladném vyjádření hematologa.

f) Kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (BMI méně než 16,5). Netýká se indikační skupiny IX a XXIX - anorexie.

g) Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci. Kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je progrese zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro indikovanou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění. Dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací. Onkologické maligní onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního léčivého zdroje - přírodní minerální vody radonové.

h) Nekompenzovaná epilepsie. U pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči. Pro indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací.

i) Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný a domácí řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence. Snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení CNS a IX, XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči.

j) Závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách. Netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče.

k) Závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V. Netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou diagnózu a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče.

l) Inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice. Neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI, XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6. Anus praeternaturalis není kontraindikací léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur.

m) Těhotenství.

7.2. Další kontraindikace jsou uvedeny v části II. B. a III. C této přílohy u jednotlivých indikačních skupin.

8. Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely této vyhlášky rozumí v případě vyžádání vždy fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém stavu pojištěnce a dále dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky.

II.

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé

A. Seznam indikačních skupin pro dospělé:

I. Nemoci onkologické

II. Nemoci oběhového ústrojí

III. Nemoci trávicího ústrojí

IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

V. Nemoci dýchacího ústrojí

VI. Nemoci nervové

VII. Nemoci pohybového ústrojí

VIII. Nemoci močového ústrojí

IX. Duševní poruchy

X. Nemoci kožní

XI. Nemoci gynekologické

B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé

Číslo indikaceIndikaceZÁKLADNÍ léčebný pobytOPAKOVANÝ léčebný pobytKontraindikace a další požadavky speciální pro dané onemocněníOdborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péčeLázeňské místo
- forma: K nebo P- forma: K nebo P
- délka léčebného pobytu- délka léčebného pobytu
- lhůta pro nástup léčebného pobytu- léčebné pobyty
- možnost prodloužení
INEMOCI ONKOLOGICKÉ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení.
Vyšetření: Odborná onkologická vyšetřeni včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace. Vyšetření ne starší 2 měsíců.
I/1- Zhoubné nádory.K 21 dnůK 21 dnůAktivita onkologického onemocnění - stav pacienta PS > 2.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dermatovenerolog, diabetolog a endokrinolog, gastroenterolog, gynekolog a porodník, hematolog, chirurg, klinický onkolog, otorinolaryngolog, pneumolog, radiační onkolog, rehabilitační lékař nebo urolog.Vhodné lázeňské místo určí lékař, který péči doporučuje, podle postižení orgánů v návaznosti na místa uvedená v dalších indikačních skupinách.
Hodgkinova nemoc do 36 měsíců od posledního K pobytu.
Do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby.P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický onkolog nebo lékař příslušné specializace podle povahy nádoru.
IINEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (mimo indikace II/2,II/6,II/7,II/9), přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná) pro indikace II/4,II/5, přírodní minerální voda radonová pro indikace II/4,II/5.
Kontraindikace pro celou indikační skupinu: A V blokáda (2. až 3. stupně), srdeční nedostatečnost podle NYHA IV. sv AP odpovídající CCS klasifikaci IV, aktivní infekční endokarditis, podmínkou pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců.
Vyšetření: EKG (kopie záznamu z poslední doby ne starší 2 měsíců), cholesterol, triglyceridy, glykémie, urea, kreatinin. U hypertenzní nemoci i oční pozadí. U obliterujících procesů cévních i funkční zkoušky, ultrazvukové vyšetření na principu vyhodnocování odezvy časově posunutých částí signálu (ultrazvukové vyšetření podle Dopplera) a oční pozadí. U kardiologických onemocnění i RTG hrudních orgánů nebo echokardiografické vyšetření. Další případné požadavky vyplývající ze znění jednotlivých indikací.
II/1- Symptomatická ischemická choroba srdeční.P 21 dnůP 14 nebo 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje: Internista, kardiolog, praktický lékař nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně HodonínKarlova Studánka KlinikoviceKonstantinovy Lázně Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:Internista nebo kardiolog.
II/2 - Stav po infarktu myokardu. K 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje: Internista, kardiolog nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou
Do 12 měsíců po vzniku infarktu myokardu.
Možnost prodloužení.Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:Internista nebo kardiolog.
II/3- Hypertenzní nemoc II. až III. stupně.K 21 dnůP 14 nebo 21 dnůZávažné poruchy psychiky po CMP. Klidové bolesti dolních končetin. Ulcerace nebo gangréna dolních končetin. Nefropatie s klinickými známkami urémie. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu:Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Internista, kardiolog nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně HodonínKarlova Studánka Klimkovice Konstantinovy Lázně Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou
Hypertenze III. stupně komplikovaná ICHS, chronickým srdečním selháním, CMP, TIA, chronickou renální insuficiencí na podkladě vaskulární nefrosklerosy.Hypertenzní nemoc refrakterní.
Možnost prodloužení.- abstinence nikotinu déle než 12 měsíců
P 21 dnů- u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu.
Ostatní.
- u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.
II/4- Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b nebo zánětlivém.K 21 dnůK 21 dnůZávažné projevy celkové aterosklerózy. Klidové bolesti související s diagnosou.Ulcerace.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Angiolog, internista nebo rehabilitační lékař.Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady SlatiniceTeplice nad Bečvou Velké Losiny
Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b.Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b.
Po uplynutí 12 měsíců od předchozího K pobytu, pokud není možná invazivní léčba.
P 21 dnů
Maximálně 1x.
P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.Ostatní.
Pokud není možná invazivní léčba.
II/5- Funkční poruchy periferních cév a stavy po¨trombózách, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.- Chronický lymfatický edém.K 21 dnůP 14 nebo 21 dnůZávažné projevy celkové aterosklerózy.Klidové bolesti související s diagnosou.Ulcerace.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Angiolog, internista, kardiolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Klinikovice Konstantinovy Lázně Kostelec Lázně Kynžvart Lázně Darkov Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady SlatiniceTeplice nad Bečvou Velké Losiny
Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu.
P 21 dnů
Ostatní.
II/6- StavyK 21 dnůRozpad rány po operačním výkonu.Mediastinitis.Nedoléčená infekční endokarditis.Embolické komplikace.Neodezněný organický psychosyndrom.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Kardiochirurg, kardiolog nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou
po kardiochirurgických výkonech typu: Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče do 1 měsíce po operaci.Při komplikacích výjimečně do 3 měsíců od operace.
náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou,
rekonstrukční výkony na chlopních,
chirurgická revaskularizace myokardu - CABG, Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:Kardiolog.
kombinované výkony -
revaskularizace myokardu a náhrada nebo korekce chlopně,Možnost prodloužení.
defekty septa síní nebo komor.
- Kardiochirurgické výkony s vyloučením výkonů kardiointervenčních.
II/7- Stavy po operacích srdečních vad.K 21 dnůP 14 nebo 21 dnůRozpad rány po operačním výkonu.Mediastinitis.Nedoléčená infekční endokarditis.Embolické komplikace.Neodezněný organický psychosyndrom.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Kardiochirurg, kardiolog nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou
Do 12 měsíců po operaci (vyjma PTC A).Do 12 měsíců od ukončení K léčby.
- Stavy po revaskularizačních operacích srdce.
- Stavy po perkutánní transluminárni koronární angioplastice.
Možnost prodloužení.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog.
P 21 dnů
Do 3 měsíců po perkutánní transluminárni koronární angioplastice.
II/8- Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce.K 21 dnůTěžké trofické defekty.Embolické komplikace.Rozpad rány po operačním výkonu.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Angiolog, chirurg, internista, kardiolog nebo rehabilitační lékař.Františkovy LázněHodonínKarlova Studánka Klinikovice Konstantinovy Lázně Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou
Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce do 4 měsíců po operaci.
- Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.
P 21 dnů
V rozmezí 4 až 12 měsíců po perkutánní transluminární angioplastice.
II/9- Stavy po transplantaci srdce.K 21 dnůK 21 dnůVýznamná rejekční reakce.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Kardiochirurg, kardiolog nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou
Přímé přeložení ze zdravotnického zařízeni poskytovatele lůžkové péče nebo do 12 měsíců po operaci.Maximálně 1x.
Možnost prodloužení.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog.
Možnost prodloužení.
IIINEMOCI TRÁVICÍHO USTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hvdrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá u indikace III/1, III/2, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná u indikace III/1, III/2.
Kontraindikace pro celou skupinu: Abusus léků, nedostatečná žvýkací schopnost.
Vyšetření: Příslušné ultrazvukové nebo endoskopické vyšetření, popřípadě vyšetření jinými zobrazovacími metodami, u hepatitid i sérologické vyšetření.
III/1- Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii.P 21 dnůP 14 nebo 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Gastroenterolog, internista nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně
- Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních.
III/2- Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou.K 21 dnůP 14 nebo 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Gastroenterolog nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Karlovy Vary Klášterec nad OhříLázně Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně
Do 6 měsíců po operaci.V rozmezí 12 až 18 měsíců po operaci nebo ukončení komplexní léčby při trvající symptomatologií.
Možnost prodloužení.
P 21 dnů
V rozmezí 6 až 12 měsíců po operaci.
III/3- Crohnova nemoc.K 21 dnůK 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Gastroenterolog nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně
- Colitis ulceroza.Těžká forma onemocnění (hodnota CDAI nad 450).Opakované exacerbace Crohnovy nemoci maximálně 1x ročně do stabilizace stavu.
Možnost prodloužení.Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gastroenterolog.
P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
P 21 dnů
Ostatní.
III/4- Chronická onemocnění žluční ku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikovaná.P 21 dnůP 14 nebo 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Gastroenterolog, chirurg. internista nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně
K udržení remise, zvláště stavy s kontraindikací k operaci.
- Sklerotizujicí cholangoitis.
- Funkční poruchy žlučového traktu.
III/5- Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiázu žlučových cest.K 21 dnůP 14 nebo 21 dnůBiochemické známky cholestázy. Nedodržování životosprávy.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Gastroenterolog, chirurg. internista nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně
Do 6 měsíců po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu. Po zákrocích pro stenozu a lithiázu žlučových cest.Trvající dysfunkce žlučových cest.
Podmínkou pro opakování léčebného pobytu:
- Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiázu žlučových cest (pooperační pankreatitidocholangoitis, ikterus, instrumentace žlučových cest, ERCP).
- u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5% od posledního léčebného pobytu.
Možnost prodloužení.
P 21 dnů
Do 6 měsíců po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.- u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.
- Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.
III/6- Stavy po akutní hepatitis jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce).K 21 dnůK 21 dnůPokročilá jaterní nedostatečnost. Stav po krvácení z jícnových varixů. Alkoholová hepatopatie.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Gastroenterolog, infekcionista, internista nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně
Do 6 měsíců od stanovení diagnózy při konzervativní terapii.Poškození jater při přetrvávajících známkách aktivity procesu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.
- Chronická hepatitis s přetrváváním pozitivity markem.
Možnost prodloužení.Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gastroenterolog.
- Asociovaná autoimunní hepatitis.
P 14 nebo 21 dnů
- Primární biliární cirhóza.Ostatní při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách onemocnění jater.
III/7- Stavy po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu.K 21 dnůP 14 nebo 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Gastroenterolog, chirurg, internista nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně
Stavy po resekčních výkonech do 6 měsíců po operaci. Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci.
Možnost prodloužení.Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gastroenterolog.
III/8- Stavy po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis.K 21 dnůP 14 nebo 21 dnůCholedocholithiasa a jiné poruchy odtoku žluči a pankreatického sekretu do střeva. Substenoza papila vateri vyžadující chirurgickou léčbu. Jaterní insuficience.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Gastroenterolog, internista nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně
Do 6 měsíců po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis.Vleklá maldigesce a malabsorpce při prokázané poruše stavu výživy, pokud je příčinou dysfunkce pankreatu.
- Prokázaná chronická pankreatitis.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gastroenterolog.
Možnost prodloužení.
P 21 dnů
Ostatní.
IVNEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u IV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda sirná skupina A (síranová).
Zevní balneace u indikace IV/1: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda sirná - skupina A (síranová).
Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací IV/2, IV/3, u indikace IV/1 s výjimkou léčení komplikací angiopatií a neuropatií.
Vyšetření: U diabetes mellitus: glykémie, glykosurie, ketolatky, u ostatních příslušné endokrinologické vyšetření.
IV/1- Diabetes mellitus.K 21 dnůP 14 nebo 21 dnůProkazatelné nedodržování léčebného režimu. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu:- u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu,- u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Diabetolog a endokrinolog nebo rehabilitační lékař.BludovFrantiškovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady TepliceTeplice nad BečvouJanské Lázně, Jeseník a Lipová Lázně -- pouze pro léčení Diabetes mellitus bez komplikací angiopatii a neuropatii - P
Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).
P 21 dnůZabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:Diabetolog a endokrinolog.
Ostatní.
IV/2- Stavy po totální thyreoidektomii.K 21 dnůP 14 nebo 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Diabetolog a endokrinolog. internista nebo rehabilitační lékař.Janské Lázně JeseníkKarlova StudánkaLázně Kynžvart Lipová Lázně
Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.Obtížně probíhající substituce nebo při rozvoji sekundárních symptomů (zejména artropatie a benigní myopatie).
- Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.
P 21 dnů
Do 6 měsíců od stanovení diagnózy hypotyreozy.
IV/3- Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomu onemocnění (zejména artropatie a my opati e).K 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Diabetolog a endokrinolog neborehabilitační lékař.Janské Lázně JeseníkKarlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová Lázně
Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.
Možnost prodloužení.
VNETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná. přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá.
Klimatické podmínky příznivé k léčení.
Vyšetření: Spirometrie u nemoci dolních cest dýchacích, otorinolaryngologické vyšetření u nemoci horních cest dýchacích, alergologické vyšetření u alergických onemocnění.
V/1- Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky.K 21 dnůEmpyémy. Píštěle.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Podle typu diagnózy: Chirurg, otorinolaryngolog, pneumolog nebo rehabilitační lékař.Janské Lázně JeseníkKarlova Studánka Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
Do 6 měsíců po operaci.
Do 12 měsíců po transplantaci.
- Stavy po transplantaci plic.Možnost prodloužení.
V/2- Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení.K 21 dnůP 14 nebo 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Foniatr, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.Janské Lázně JeseníkKarlova Studánka Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
Stavy, kdy přes využiti všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.
- Stavy po fonochirurgické léčbě.
V/3- Stavy po komplikovaném zánětu plic.K 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Internista, pneumolog nebo rehabilitační lékař.Janské Lázně JeseníkKarlova Studánka Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
Do 4 měsíců po ukončení hospitalizace.
V/4- BronchiektazieK 21 dnůK 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Internista, pneumolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.Janské Lázně JeseníkKarlova Studánka Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
- Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústroji jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.Možnost prodloužení.1x za 12 měsíců
Možnost prodloužení.
V/5- Astma bronchiale.K 21 dnůK 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Alergolog a klinický imunolog. Internista, pneumolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.Janské Lázně JeseníkKarlova Studánka Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
- Chronická obstrukční plicní nemoc. Prokázaná ventilační porucha (pokles hodnoty FEV 1 sec opakovaně pod 60 % náležité hodnoty) nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění.Prokázaná ventilační porucha (pokles hodnoty FEV 1 sec opakovaně pod 60 % náležité hodnoty) nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění.
Možnost prodloužení.1x za 12 měsíců.
P 14 nebo 21 dnů
P 21 dnůOstatní.
Ostatní.
V/6- Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.K 21 dnůK 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje: Pneumolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.Janské Lázně JeseníkKarlova Studánka Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
Prokázaná ventilační porucha (pokles hodnoty VC opakovaně pod 80 % náležité hodnoty).Prokázaná ventilační porucha (pokles hodnoty VC opakovaně pod 80 % náležité hodnoty). 1x za 12 měsíců.
Možnost prodloužení.P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
V/7- Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací.K 21 dnůK 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Pneumolog, Pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.Janské Lázně JeseníkKarlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
Nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.Maximálně 1x.
Možnost prodloužení.
VINEMOCI NERVOVÉ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná), přírodní minerální voda iodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2), přírodní minerální voda uhličitá u indikací VI/2, VI/3,VI/6, VI/8, VI/9,VI/11 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje u indikace VI/2, VI/3, VI/9, VI/10, VI/11.
Vyšetření: Odborné neurologické vyšetření včetně laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromu též vyšetření RTG nebo jiná zobrazovací metoda příslušné části páteře/ popis snímků, anatomický i funkční popis/ ne starší 6 měsíců, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.
VI/1- Obrna lícního nervu.K 21 dnůK 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Neurolog nebo rehabilitační lékař.Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Darkov Lednice Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Velké Losiny
- Postpoliomyelitický syndrom.Obrna lícního nervu v akutní fázi, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.Postpoliomyelitický syndrom: 1x za 12 měsíců.Možnost prodloužení.
- Chabé obrny, mimo po úrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ergoterapeut a neurolog.
P 14 nebo 21 dnů
Ostatní po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou EMG a po dobu pozvolné úpravy funkcí.
Postpoliomyelitický syndrom.
Ostatní diagnózy po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou EMG a po dobu pozvolné úpravy funkcí.
Možnost prodloužení.
VI/2- Polyneuropatie s paretickými projevy. K 21 dnůP 14 nebo 21 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Neurolog nebo rehabilitační lékař.Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín JáchymovJanské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice TepliceTeplice nad BečvouToušeňTřeboňVelichovkyVelké LosinyVráž
Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle EMG.
Možnost prodloužení.
P 21 dnů
Ostatní.
VI/3- Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.K 21 dnůP 14 nebo 21 dnůAkutní recidiva. Náhle vzniklý syndrom konu nebo kaudy.Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Neurochirurg, neurolog nebo rehabilitační lékař.Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské LázněKarlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice TepliceTeplice nad BečvouToušeňTřeboňVelichovkyVelké LosinyVráž
V přímé návaznosti na hospitalizaci na neurologickém nebo rehabilitačním oddělení lůžkové péče (maximálně do 3 měsíců po ukončení hospitalizace), nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče, u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému či spondylochirurgickému zákroku.
Možnost prodloužení.
VI/4- Zánětlivé nemoci centrálního nervstva:stavy po meningoencefalitis,encefalitis,encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradikuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.K 21 dnůK 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje: Infekcionista, neurolog nebo rehabilitační lékař.Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Kostelec u ZlínaLázně DarkovLedniceLuhačoviceOstrožská Nová VesSlatiniceTepliceVelké Losiny
Po dobu přetrvávajících paréz s doloženým EMG vyšetřením a po dobu pozv olné úpravy funkcí.2 x do 36 měsíců od posledního K pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Neurolog.
Nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace.
Možnost prodloužení.
VI/5- Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.K 21 dnůK 21 dnůRecidiva hemiparéz v průběhu 12 měsíců od první ataky onemocněni. Těžké fatické poruchy zejména percepční. Těžký organický psychosyndrom s nízkou sociabilitou. Podmínkou pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Neurolog nebo rehabilitační lékař.BuchloviceHodonínJáchymovJanské LázněKarlovy VaryKlimkoviceKostelec u ZlínaLázně DarkovLedniceLuhačoviceOstrožská Nová VesSlatiniceTepliceVelké Losiny
V přímé návaznosti na hospitalizaci, nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace.Po odeznění akutního stadia nemoci.2 x do 36 měsíců od posledního K pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický logoped, ergoterapeut a neurolog.
Možnost prodloužení.
Možnost prodloužení.
P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
VI/6- Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.K 21 dnůK 21 dnůNespolupráce pro těžký organický psychosyndrom.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Neurochirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog.Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy VaryKlášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice TepliceTeplice nad Bečvou Velké Losiny
Přetrvávající parézy s pozvolnou úpravu funkcí, nejpozději do 6 měsíců po operaci nebo úrazu.2 x do 36 měsíců od posledního K pobytu, pokud přetrvává těžká až střední paréza a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.
Možnost prodloužení.P 14 nebo 21 dnůZabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický logoped, ergoterapeut a neurolog.
Ostatní.
VI/7- Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.K 21 dnůK 21 dnůPokročilý irreverzibilní motorický deficit s plegiemi. Výrazná ataxie. Stavy provázené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilací.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Neurolog nebo rehabilitační lékař.BuchloviceHodonínJáchymovJanské LázněKarlovy VaryKlimkoviceKostelec u ZlínaLázně DarkovLedniceLuhačoviceOstrožská Nová VesSlatiniceTepliceVelké LosinyVráž s omezením aplikace peloidu; peloid je aplikován lokálně jako fyzikální teploléčba s teplotou max. 29 °C.
Možnost prodloužení.1x za 24 měsíců.
P 14 nebo 21 dnů
VI/8- Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.K 21 dnůK 21 dnůParoxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stavy provázené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilací.Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Neurolog nebo rehabilitační lékař.Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice TepliceTeplice nad BečvouToušeňTřeboňVelichovkyVelké LosinyVráž
Možnost prodloužení.1x za 24 měsíců.
P 14 nebo 21 dnů
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Neurolog.
VI/9- Syringomyelie s paretickými projevy.K 21 dnůK 21 dnů 1x za 24 měsíců.Poruchy dýchací a polykací.Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Neurolog nebo rehabilitační lékař.Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice TepliceTeplice nad BečvouToušeňTřeboňVelichovkyVelké LosinyVráž
VI/10- Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti.K 21 dnůK 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Neurolog nebo rehabilitační lékař.Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lednice Luhačovice Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
Do 21 let.
K 21 dnů
Nad 21 let.
1x za 24 měsíců.
P 14 nebo 21 dnů
VI/11- Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychoťarmaky.)K 21 dnůP 14 nebo 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje: Neurolog nebo rehabilitační lékař.Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad OhříKlimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice TepliceTeplice nad BečvouToušeňTřeboňVelichovkyVelké LosinyVráž
VIINEMOCI POHYBOVÉHO USTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina A i B (síranová a sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2) u indikace VII/3, VII/5, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, přírodní minerální voda uhličitá u indikací VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, VII/11, VII/12 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje.
Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně RTG vyšetření ne staršího 2 let (popis snímků), další případné požadavky vyplývající z textu u jednotlivých indikaci.
VII/1- Revmatoidní artritis I. až IV. stadia včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.K 21 dnůK 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Rehabilitační lékař nebo revmatolog.Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně HodonínJáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice TepliceTeplice nad BečvouToušeňTřeboňVelichovkyVelké LosinyVráž
Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.Po uplynutí 12 měsíců od ukončení K léčby. 1x za 12 měsíců.
Možnost prodloužení.
Možnost prodloužení.
P 21 dnů
Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
VII/2- Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.K 21 dnůK 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Rehabilitační lékař nebo revmatolog.BechyněBludovBuchloviceFrantiškovy LázněHodonínJáchymovKarlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice TepliceTeplice nad BečvouToušeňTřeboňVelichovkyVelké LosinyVráž
Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b., v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře.Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b, v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře.
Možnost prodloužení.Možnost prodloužení.
P 21 dnůP 14 nebo 21 dnů
Ostatní.Ostatní
VII/3- Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní - parainfekční).K 21 dnůK 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje: Rehabilitační lékař nebo revmatolog.BechyněBludovBuchloviceFrantiškovy LázněHodonínJáchymovJanské LázněKarlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice TepliceTeplice nad BečvouToušeňTřeboňVelichovkyVelké LosinyVráž
Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitis.Po uplynutí 24 měsíců od ukončení poslední K léčby. Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců.1x za 12 měsíců.
Chronická artritis periferních kloubu od funkčního postižení třídy II.b. stadia klasifikace pro revmatoidní artritis.
- Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
Možnost prodloužení.Možnost prodloužení.
P 21 dnůP 14 nebo 21 dnů
Ostatní.Ostatní.
VII/4- Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče.K 21 dnůK 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje: Rehabilitační lékař nebo revmatolog.BechyněBludovBuchloviceFrantiškovy LázněHodonínJáchymovKarlova StudánkaKarlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice TepliceTeplice nad BečvouToušeňTřeboňVelichovkyVelké LosinyVráž
V remisi.1x za 24 měsíců v remisi.
- Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).Možnost prodloužení. Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců.
Možnost prodloužení.
P 14 nebo 21 dnů.
Ostatní.
VII/5- Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní.K 21 dnůK 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Diabetolog a endokrinolog, internista, klinický osteolog, ortoped, pracovní lékař, rehabilitační lékař nebo revmatolog.Bechyně BludovBuchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy VaryKlimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Toušeň TřeboňVelichovky Velké Losiny Vráž
Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povoláni podle jiného právního předpisu.1x do 24 měsíců od ukončení K léčby.
- Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.
Patologické fraktury páteře v bezprostřední návaznosti na ukončení i mobilizace na lůžku nebo sejmutí korzetu.
P 21 dnů
Ostatní.
VII/6- Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úporní svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu).K 21 dnůK 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Ortoped, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně BohdanečLázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice TepliceTeplice nad BečvouToušeňTřeboňVelichovkyVelké LosinyVráž
Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu.Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu.Maximálně 1x.
P 21 dnů
Ostatní.P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
VII/7- Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.K 21 dnůK 21 dnůNestabilizovaná osteortróza.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Ortoped, rehabilitační lékař nebo revmatolog.Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně BohdanečLázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice TepliceTeplice nad BečvouToušeňTřeboňVelichovkyVelké LosinyVráž
Od III.stupně nemoci podle Kellgrena. Od II.stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace.Od III.stupně nemoci podle Kellgrena. Od II.stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace a předpokládá se zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti.1x za 24 měsíců.
Těžké destruktivní změny.
Podmínkou pro opakování léčebného pobytu: - u obezity při BMI vyššim než 30 snížení hmotnosti o 5% od posledního léčebného pobytu.
- u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.
Možnost prodloužení.
P 21 dnů
Ostatní, pokud není soustavná ambulantní rehabilitační péče efektivní.Stavy kontraindikované k operaci maximálně 1x za 12 měsíců.
P 14 nebo 21 dnů
I. až II. stupeň nemoci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie či oddálení operační léčby.Stavy kontraindikované k operaci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní s předpokladem zlepšení hybnosti, udržení soběstačnosti.
VII/8- Artrózy v ostatních lokalizacích.K 21 dnůP 14 nebo 21 dnůNestabilizovaná osteoartróza.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Artrózy v ostatních lokalizacích:Ortoped, hematolog, rehabilitační lékař nebo revmatolog. Artropatie: Hematolog nebo revmatolog.Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice TepliceTeplice nad BečvouToušeňTřeboňVelichovkyVelké LosinyVráž
Bolestivá forma s častými exacerbacemi.
- Artropatie.Těžké destruktivní změny.
VII/9 - Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.K 21 dnůP 14 nebo 21 dnůKompresivní radikulární syndrom. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu:Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Rehabilitační lékař.Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice TepliceTeplice nad BečvouToušeňTřeboňVelichovkyVelké LosinyVráž
Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v přímé návaznosti na hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace) nebo případy nejevící známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče.
- u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu.
- u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.
Možnost prodloužení.
P 21 dnů
Ostatní.
VII/10- Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.K 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Neurochirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog.Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice TepliceTeplice nad BečvouToušeňTřeboňVelichovkyVelké LosinyVráž
Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci.
Možnost prodloužení.
VII/11- Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.K 21 dnůK 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Neurochirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog.Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice TepliceTeplice nad BečvouToušeňTřeboňVelichovkyVelké LosinyVráž
Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději však do 6 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci.Nejpozději do 24 měsíců po operaci meziobratlových plotének, stenóz páteřního kanálu nebo úrazu při přetrvávající závažné poruše hybnosti a omezení soběstačnosti. Maximálně 1x.
Možnost prodloužení.P 14 nebo 21 dnů
Ostatní při FBS (syndrom selhání operační léčby).
VII/12- Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.K 21 dnůU oboustranně amputovaných, kde není předpoklad využívání protéz. Nezhojený pahýl. Flekční kontraktura či ankylóza kloubu nad pahýlem. Nezvládnutí stoje bez komplikací s přenesením váhy těla na protézu.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Chirurg, internista, ortoped nebo rehabilitační lékař.Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice TepliceTeplice nad BečvouToušeňTřeboňVelichovkyVelké LosinyVráž
Do 12 měsíců po operaci.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:Ortotik-protetik.
VIIINEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrosenuhličitano-vápenato-hořečnatá.
Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový). Jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearence kreatininu; u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné.
VIII/1- Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu ATB a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.K 21 dnůP 14 nebo 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Nefrolog, rehabilitační lékař nebo urolog.Lázně Kynžvart Mariánské Lázně
Chronická pyelonefritis v solitární ledvině.Cystické onemocnění ledvin. Hladina sérového kreatininu trvale přesahuje 150 umol/1.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče:Dostupnost zdravotnického pracovníka:Nefrolog nebo urolog.
- Cystické onemocnění ledvin.
P21 dnů
Ostatní.
VIII/2- Nefrolitiáza bez městnání v močových cestách.K 21 dnůP 14 nebo 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Nefrolog, rehabilitační lékař nebo urolog.Lázně Kynžvart Mariánské Lázně
Nefrolitiáza v solitární ledvině nebo oboustranná nefrolitiáza, pokud stavy nejsou indikované k operační léčbě nebo litotrypsii.Při prokázáném klinickém efektu předchozí lázeňské léčebně rehabilitační péče.
- Nefrokalcinóza.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog nebo urolog.
Cystinová nefrolithiáza.
Bilaterální nefrokalcinoza.
Možnost prodloužení.
P 21 dnů
Ostatní.
VIII/3- Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po LERV (neinvazivní léčení močových kamenů mimotělní rázovou vlnou).K 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Nefrolog, rehabilitační lékař nebo urolog.Lázně Kynžvart Mariánské Lázně
Do 6 měsíců po operaci ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:Dostupnost zdravotnického pracovníka:Nefrolog nebo urolog.
P 21 dnů
Ostatní do 6 měsíců.
VIII/4- Chronická prostátí tis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a ATB léčbu, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.P 21 dnůP 14 nebo 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje: Rehabilitační lékař nebo urolog.Lázně Kynžvart Mariánské Lázně
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:Urolog.
VIII/5- Stavy po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny).K 21 dnůp 14 nebo 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Nefrolog nebo rehabilitační lékař.Lázně Kynžvart Mariánské Lázně
Do 6 měsíců po transplantaci, při komplikacích nejpozději do 12 měsíců po transplantaci. Možnost prodloužení v případě transplantace.Stavy po transplantaci ledviny (netýká se dárce štěpu).
- Dárce štěpu (ledviny).Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog.
IXDUŠEVNÍ PORUCHY
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčení.
Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního průběhu léčení.
IX/1- Psychózy ve stádiu remise.K 21 dnůK 21 dnůSuicidální tendence.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Psychiatr nebo rehabilitační lékař.Janské Lázně JeseníkKarlova Studánka Lázně Kynžvart Lázně Lipová
V přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče.Maximálně 2x při prokázaném výrazném efektu předchozí K léčby, minimálně vždy po 12 měsících po předchozí K léčbě.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiatr.
Možnost prodloužení.P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
P 21 dnů
Ostatní.
IX/2- Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.K 21 dnůK 21 dnůSuicidální tendence.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Psychiatr nebo rehabilitační lékař.Janské Lázně JeseníkKarlova Studánka Lázně Kynžvart Lázně Lipová
V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo jako alternativa následné psychiatrické péče.Jako alternativa následné psychiatrické péče.Maximálně 1x.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiatr.
P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
P 21 dnů
Ostatní.
XNEMOCI KOŽNÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná hypertonická, přírodní minerální voda radonová u indikace X/5, přírodní peloid sirný z lokálního zdroje.
Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace X/1 a X/2.
X/1- Atopický ekzém.K 21 dnůK 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Alergolog a klinický imunolog.Dermatovenerolog nebo rehabilitační lékař.Buchlovice Františkovy LázněHodonín Janské Lázně JeseníkKarlova Studánka Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lednice Lipová Lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Toušeň Velké Losiny
Do 25 let věku a dále v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie. 1x za 24 měsíců.
P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
Možnost prodloužení.
P 21 dnů
Ostatní.
X/2- Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.K 21 dnůK 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje: Dermatovenerolog, rehabilitační lékař nebo revmatolog.Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Janské Lázně JeseníkKarlova Studánka Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lednice Lipová Lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Toušeň Velké Losiny
V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie. 1x za 24 měsíců.
P 14 nebo 21 dnůZabezpečení zdravotní péče v e zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog.
Ostatní.
Možnost prodloužení.
P 21 dnů
Ostatní.
X/3- Toxická kontaktní dermatitis.K 21 dnůK 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Dermatovenerolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov LedniceOstrožská Nová VesSlatiniceToušeňVelké Losiny
Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu.Možnost prodloužení.Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, 1x 12 měsíců.
- Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.
P 21 dnůP 14 nebo 21 dnůZabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog.
Ostatní.Ostatní.
X/4- Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.K 21 dnůP 14 nebo 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Dermatovenerolog nebo rehabilitační lékař.Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov LedniceOstrožská Nová VesSlatiniceToušeňVelké Losiny
Léčba se poskytuje výjimečně v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.
Možnost prodloužení.
P 21 dnů
Ostatní.
X/5- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury.K 21 dnůK 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Dermatovenerolog, chirurg, plastický chirurg nebo rehabilitační lékař.Buchlovice Františkovy Lázně HodonínJáchymov Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov LedniceOstrožská Nová VesSlatiniceToušeňVelké Losiny
Do 3 měsíců od ukončení péče příslušných specialistů.Maximálně 1x.
Možnost prodloužení.
XINEMOCI GYNEKOLOGICKÉ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje - sirnoželezitá slatina.
XI/1- Sterilita a iniertilita primární (3 a více spontánních potratů)K 21 dnůK 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Gynekolog a porodník nebo rehabilitační lékař.Františkovy LázněHodonínKlimkoviceLázně BělohradLázně DarkovLedniceToušeň
Ženy do 40 let. Sterilita ženy starší 35 let po negativním vy šetření partnera ženy.Ženy do 40 let věku. Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy.
- Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním.
- Abortus habitualis.Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů.Maximálně 2x.Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník.
Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů.
P 14 nebo 21 dnů
Možnost prodloužení.Ženy do 40 let.
XI/2 - Opak lijící se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, occlusio tubarum, kolpitis chronica).K 21 dnůP 14 nebo 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje: Gynekolog a porodník nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Hodonín Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lednice Toušeň
Do 3 měsíců po odeznění akutní exacerbace zánětlivého onemocnění u žen do 40 let.Ženy do 40 let.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník.
Možnost prodloužení.
P 21 dnů
Ostatní.
XI/3- Stavy po komplikovaných operacích gynekologických.K 21 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Gynekolog a porodník nebo rehabilitační lékař.Františkovy LázněHodonínKlimkoviceLázně BělohradLázně DarkovLedniceToušeň
Do 3 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.
- Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve.

III.

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

A. Seznam indikačních skupin pro děti a dorost

XXINemoci onkologické
XXIINemoci oběhového ústrojí
XXIIINemoci trávicího ústrojí
XXIVNemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita
XXVNemoci dýchacího ústrojí
XXVINemoci nervové
XXVIINemoci pohybového ústrojí
XXVIIINemoci močového ústrojí
XXIXDuševní poruchy
XXXNemoci kožní
XXXINemoci gynekologické

B. Přehled stávajících míst, ve kterých se vyskytují zdravotnická zařízení, kde je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče pro děti a dorost s určením pro věkovou kategorii:

Lázeňské místovhodné pro
Lázně Bělohradděti od 3 let a dorost
Bludovděti od 1 roku a dorost
Františkovy Láznědorost
Janské Lázněděti od 2 let a dorost,u indikací skupiny XXVI a XXVII je možná léčba i mladších dětí
Jeseníku indikací skupiny XXI, XXIV/1, XXIV/2, XXX děti od 6 let a dorost u indikace skupiny XXV od 3 let a dorost u indikace skupiny XXIX jen dorost
Karlovy Varyděti od 2 let a dorost
Klimkoviceu indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost, u indikace XXVII/4 dorost ostatní děti od 2 let a dorost
Lázně Kynžvartděti od 1,5 roku a dorost
Lipová Lázněděti od 3 let a dorost
Luhačoviceděti od 1,5 roku a dorostu indikací skupiny XXIV děti od 2 let a dorost
Poděbradyděti od 2 let a dorost
Teplice nad.Bečvouděti od 3 let a dorost
Teplice v Čecháchděti od 2 let a dorost
Velké Losinyu indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost ostatní indikace děti od 3 let a dorost

C. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

Číslo indikaceIndikaceZÁKLADNÍ léčebný pobytOPAKOVANÝ léčebný pobytKontraindikace a další požadavky speciální pro dané onemocněníOdborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péčeLázeňské místo
- forma: K- forma: K
- ošetřovací doba pro základníléčebný pobyt- délka léčebného pobytu
- léčebné pobyty
- lhůta pro nástup léčebného pobytu
- možnost prodloužení
XXI NEMOCI ONKOLOGICKÉ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení.
Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace, vyšetření ne starší 2 měsíců.
Hormonální terapie není kontraindikací.
XXI/1- Zhoubné nádory.K 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Dermatovenerolog. Dětský onkolog a hematolog. Diabetolog a endokrinolog. Gynekolog a porodník. Hematolog, klinický onkolog, otorinolaryngolog, pneumolog, radiační onkolog, rehabilitační lékař nebo urolog.Vhodné lázeňské místo určí lékař, který péči doporučuje, podle postižení orgánů v návaznosti na místa uvedená v dalších indikačních skupinách.
Do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby.
Možnost prodloužení.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický onkolog.
XXII NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (vyjma XXII/1).
Vyšetření: Podle kliniky a dynamiky onemocnění, klidové EKG, u operací srdce echokardiografické vyšetření.
XXII/1- Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév po operací.K 28 dnůK 28 dnůAktivita zánětlivých procesu. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání podle NYHA IV.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský kardiolog, kardiochirurg nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice nad Bečvou
Možnost prodloužení.Hemodynamické reziduální vady.
- Stavy po transplantaci srdce.
Pokročilá A V blokáda. Maligní komorové arytmie.Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog.
Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis.
XXII/2- Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.K 28 dnůK 28 dnůAktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání podle NYHA IV. Pokročilá AV blokáda.Maligní komorové arytmie.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský lékař, dětský revmatolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Klimkovice Lázně KynžvartLuhačovice Poděbrady Teplice nad Bečvou
Možnost prodloužení.1x za 24 měsíců, při recidivě v návaznosti na ukončení akutní fáze i dříve.
XXII/3- Juvenilní hypertenze.K 28 dnůK 28 dnůAktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání podle NYHA IV. Pokročilá A V blokáda.Maligní komorové arytmie.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský kardiolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice nad Bečvou
Možnost prodloužení.1x za 12 měsíců.
XXII/4- Prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových faktorů: arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž).K 28 dnůAktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání podle NYHA IV. Pokročilá AV blokáda.Maligní komorové arytmie.Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař. Diabetolog a endokrinolog. Praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice nad Bečvou
Možnost prodloužení.
XXIII NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná. přírodní minerální voda chlorido-sodná.
Vyšetření: Příslušné vyšetření zobrazovacími metodami podle diagnózy, u nemocí jater výsledky laboratorního vyšetření ne starší 2 měsíců.
XXIII/1- Chronické onemocnění žaludku.K 28 dnůK 28 dnůTěžší poruchy výživy. Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/. Stenózy a penetrace. Případy vyžadující reoperaci.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský gastroenterolog a hepatolog. Dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice
Možnost prodloužení.1x za 12 měsíců. Maximálně 3x.
- Funkční poruchy žaludku.
- Chronická gastritis a duodenitis erosiva.
- Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku.
- Stavy po operacích jícnu, žaludku a dvanáctníku.
XXIII/2- Chronické onemocnění střev.K 28 dnůK 28 dnůTěžší poruchy výživy.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský gastroenterolog a hematolog. Dětský chirurg, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice
Možnost prodloužení.Chronická enterokolitis a Crohnova nemoc. 1x za 12 měsíců.Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/.
- Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva.
Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev.
- Chronická enterokolitis včetně Crohnovy nemoci a ostatní primární malabsorpční syndromy.
Ostatní:
1x za 12 měsíců.
- Dermatogenní malabsorpční syndromy.Maximálně 3x.
- Coeliakie.
- Polyposis intestini.
- Megacolon vrozené i získané.
- Stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.
XXIII/3- Nemoci jater.K 28 dnůK 28 dnůTěžší poruchy výživy. Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/. Pokročilá jaterní nedostatečnost.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský gastroenterolog a hepatolog. Dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice
- Stavy po infekční hepatitis.Možnost prodloužení. Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci.1x za 12měsíců. Maximálně 2x.
- Chronická hepatitis.
- Cirhózy ve stavu kompenzace.
- Toxická poškozeni jater.
- Stavy po infekční mononukleóze s jaterní poruchou.
- Stavy po úrazech, operacích a transplantacích jater.
- Jiné hepatopatie.
XXIII/4- Chronické onemocnění žluční ku a žlučových cest.K 28 dnůK 28 dnůTěžší poruchy výživy. Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/.Obstrukce nebo infekce žlučových cest. Empyem žlučníku. Cholangoitis.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský gastroenterolog a hepatolog. Dětský lékař, infekcionista, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice
Možnost prodloužení.1x za 12měsícú. Maximálně 2x.
- Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece.
- Chronická cholecystitis.
- Biliární dyspepsie.
- Stavy po operacích žluční ku a žlučových cest.
XXIII/5- Chronické nemoci pankreatu.K 28 dnůK 28 dnůTěžší poruchy výživy. Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/. Časté exacerbace pankreatitis.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský gastroenterolog a hepatolog. Dětský chirurg, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice
Možnost prodloužení.Chronické nemoci pankreatu, cystická fibróza: 1x za 12 měsíců.
- Stavy po akutní pankreatitis.
- Chronická pankreatitis.
- Pankreatická achylie vrozená i získaná.
Ostatní:
- Cystická fibróza.1x za 12měsíců. Maximálně 2x.
- Stavy po úrazech, operacích a transplantacích pankreatu.
XXIV NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ A OBEZITA
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u XXIV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná. přírodní minerální voda sirná skupina A (síranová).
Zevní balneace u indikace XXIV/1, XXIV/2: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda sirná skupina A (síranová). Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace XXIV/2, XXIV/3.
Vyšetření: U diabetes mellitus zpráva diabetologa včetně výsledků laboratorního vyšetření krve a moči ne starších 1 měsíc. V ostatních případech doložená zpráva odborného lékaře.
XXIV/1- Diabetes mellitus.K 28 dnůK 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař. Diabetolog a endokrinolog. Praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.BludovFrantiškovy LázněKarlovy VaryKlimkoviceLázně KynžvartLuhačovicePoděbradyTepliceTeplice nad Bečvou
Možnost prodloužení.1x za 12 měsíců.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Diabetolog a endokrinolog.
XXIV/2- Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.K 28 dnůK 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský lékař. Diabetolog a endokrinolog. Praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.BludovFrantiškovy Lázně Janské Lázně Jeseník Karlovy Vary Klimkovice Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Poděbrady TepliceTeplice nad Bečvou
Možnost prodloužení.Maximálně 2x.
XXIV/3- Tyreopatie.K 28 dnůK 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský chirurg, dětský lékař. Diabetolog a endokrinolog. Praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Janské Lázně JeseníkLázně Kynžvart Lipová Lázně
- Stavy po operacích štítné žlázy.Možnost prodloužení.Tyreopatie. Maximálně 2x.
- Stavy po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy.
XXV NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj:
Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná.
Klimatické podmínky příznivé k léčení.
Vyšetření: U alergií alergologické vyšetření, u dětí do 6 let otorinolaryngologické vyšetření. u dětí od 6 let a dorost: u nemocí horních cest dýchacích otorinolaryngologické vyšetření.
XXV/1- Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení.K 28 dnůK 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař, dětský otorinolaryngolog, dětský pneumolog, otorinolaryngolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Janské LázněJeseníkLázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice
Možnost prodloužení.
XXV/2- Chronická bronchitis/ recidivující bronchitis.K 28 dnůK 28 dnůAnatomické překážky v dýchacích cestách.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Alergolog a klinický imunolog. Dětský lékař, dětský pneumolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Janské Lázně, JeseníkLázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice
Možnost prodloužení.Maximálně 3x.
XXV/3- Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let.K 28 dnůAnatomické překážky v dýchacích cestách.Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Alergolog a klinický imunolog, dětský lékař, dětský pneumolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Janské Lázně JeseníkLázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice
Možnost prodloužení.
XXV/4- Bronchiektasie.K 28 dnůK 28 dnůAnatomické překážky v dýchacích cestách.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Alergolog a klinický imunolog. Dětský lékař, dětský pneumolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Janské LázněJeseníkLázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice
Možnost prodloužení.
XXV/5- Asthma bronchiale.K 28 dnůK 28 dnůAnatomické překážky v dýchacích cestách.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Alergolog a klinický imunolog. Dětský lékař, dětský pneumolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Janské Lázně JeseníkLázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice
Možnost prodloužení.
XXV/6 - Stavy po operacích a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavů po tonsilektomii a operaci adenoidních vegetací.K 28 dnůK 28 dnůAnatomické překážky v dýchacích cestách.Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský chirurg, dětský lékař, dětský otorinolaryngolog, otorinolaryngolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Janské Lázně JeseníkLázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice
Možnost prodloužení.
- Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.
XXV/7- Cystická fibróza.K 28 dnůK 28 dnůAnatomické překážky v dýchacích cestách.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský lékař, dětský pneumolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Janské Lázně JeseníkLázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice
- Intersticiální plicní fibróza.Možnost prodloužení.
- Sarkoidóza plic.
XXVI NEMOCI NERVOVÉ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2), přírodní minerální voda uhličitá u indikací XXVI/1,XXVI/5 pouze (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedená přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhličitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu.
Vyšetření: Neurologické vyšetření. u nervosvalových onemocnění elektromyografické vyšetření a svalový test. u XXVI/5 vyšetření zobrazovacími metodami ne starších 2 měsíců.
XXVI/1- Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.K 28 dnůK 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský lékař, dětský neurolog. praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy VaryKlimkoviceLázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady TepliceTeplice nad Bečvou Velké Losiny
Možnost prodloužení.
XXVI/2- Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.K 28 dnůK 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský lékař, dětský neurolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
Možnost prodloužení.
XXVI/3- Dětská mozková obrna.K 28 dnůK 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský lékař, dětský neurolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
- Mozečkové syndromy.Možnost
- Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.prodloužení.
XXVI/4- Jiné hybné poruchy centrálního původu:K 28 dnůK 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský chirurg, dětský lékař, dětský neurolog, chirurg, neurochirurg, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice TepliceVelké Losiny
Možnost prodloužení.
- hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocněni ovlivnitelná rehabilitační péčí. - hybné poruchy po cévních příhodách mozkových.- hybné poruchy po úrazech mozku.- hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.
XXVI/5- Kořenové syndromy vertebrogenního původu.K 28 dnůK 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař, dětský neurolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady TepliceTeplice nad Bečvou Velké Losiny
Možnost prodloužení.Při recidivě onemocnění.
XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina A a B (síranová i sirná). přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2), přírodní minerální voda uhličitá u indikací XXVII/1, XXVII/3, XXVII/6, XXVII/7 pouze (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), při rodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedená přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhličitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu.
Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření podle charakteru onemocněni v indikační skupině.
XXVII/1- Juvenilní chronická artritis.K 28 dnůK 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský lékař, dětský revmatolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo revmatolog.BludovFrantiškovy Lázně Janské Lázně Karlovy VaryKlimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Poděbrady TepliceTeplice nad Bečvou Velké Losiny
Možnost prodloužení.
- Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.
XXVII/2- Vrozené či získané ortopedické vady.K 28 dnůK 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Ortoped nebo rehabilitační lékař.BludovFrantiškovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
Možnost prodloužení.
XXVII/3- Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.K 28 dnůK 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský chirurg, ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog.BludovFrantiškovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady TepliceTeplice nad Bečvou Velké Losiny
Do 36 měsíců po úrazu nebo operaci.Do 36 měsíců po operaci nebo úrazu.
Maximálně 3x.
Možnost prodloužení.
XXVII/4- Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.K 28 dnůK 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař, ortoped, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Bludov Františkovy LázněJanské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
Možnost prodloužení.
XXVII/5- Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním.K 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Ortoped nebo rehabilitační lékař.BludovFrantiškovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
Možnost prodloužení.
- Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.
XXVII/6- Morbus Scheuermann.K 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Ortoped nebo rehabilitační lékař.BludovFrantiškovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady TepliceTeplice nad Bečvou Velké Losiny
Možnost prodloužení.
XXVII/7- Vertebrogenní algický syndrom.K 28 dnůK 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský neurolog, neurolog, ortoped nebo rehabilitační lékař.BludovFrantiškovy LázněJanské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady TepliceTeplice nad Bečvou Velké Losiny
Možnost prodloužení.Při recidivě.
XXVIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá.
Vyšetření: Vyšetření urologické nebo nefrologické ne starší než 2 měsíce.
XXVIII/1- Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním.K 28 dnůK 28 dnůZnámky ledvinové nedostatečnosti s glomerulární filtrací pod 0,3 ml/s. Vysoká zánětlivá aktivita onemocnění. Nekorigovaná hypertenze.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský lékař, dětský nefrolog, dětský urolog, nefrolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog.Lázně Kynžvart
Možnost prodloužení.Při prokázané aktivitě procesu.
XXVIII/2- Urolitiáza in sítu, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo LERV.K 28 dnůK 28 dnůGlomerulární filtrace pod 0,3 ml/s.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský lékař, dětský nefrolog, dětský urolog nefrolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog.Lázně Kynžvart
Možnost prodloužení.Při recidivě.
XXVIII/3- Stavy po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu.K 28 dnůNekorigovaná hypertenze. Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s.Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař, dětský nefrolog, dětský urolog nefrolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog.Lázně Kynžvart
Do 3 měsíců po operaci; při poperačních komplikacích do 6 měsíců po operaci.
Možnost prodloužení.
XXVII1/4- Chronická difusní glomerulonefritis.K 28 dnůK 28 dnůSklon k iontové a vodní disbalanci. Nekorigovatelná hypertenze. Glomerulární filtrace pod 0,3ml/s.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský lékař, dětský nefrolog, dětský urolog, nefrolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog.Lázně Kynžvart
Možnost prodloužení.Maximálně 3x.
- Lipoidní nefróza.
- Hereditární nefropatie ve stadiu remise.
XXVIII/5- Stavy po transplantaci ledvin.K 28 dnůK 28 dnůVysoká aktivita onemocnění se sklonem k rejekci. Nekorigovatelná hypertenze. Glomerulární filtrace pod 3 ml/s.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský chirurg, dětský lékař, dětský nefrolog, nefrolog praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Lázně Kynžvart
Možnost prodloužení.Maximálně 3x.
XXVIII/6- Funkční poruchy mikce (i bez zánětlivé příčiny) v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní.K 28 dnůK 28 dnůZnámky ledvinové nedostatečnosti s glomerulární filtrací pod 0,3 ml/s. Vysoká zánětlivá aktivita onemocnění. Nekorigovaná hypertenze s diastolou nad 110 torrů a kreatinin clearence nad 170 umol/1.Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař, dětský nefrolog, dětský urolog, nefrolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog.Lázně Kynžvart
Možnost prodloužení.Maximálně lx.
- Děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření.
XXIX DUŠEVNÍ PORUCHY
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčení: Určeno pouze pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči dorostu.
Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního způsobu léčení.
XXIX/1- Psychózy ve stádiu remise.K 28 dnůK 28 dnůSuicidální tendence.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský a dorostový psychiatr nebo rehabilitační lékař.Janské Lázně JeseníkLázně Kynžvart Lipová Lázně
Možnost prodloužení.Nejdříve 12 měsíců od poslední K léčby. Maximálně 2x.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:Klinický psycholog a psychiatr.
XXIX/2- Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.K 28 dnůK 28 dnůOšetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský a dorostový psychiatr nebo rehabilitační lékař.Janské LázněJeseníkLázně Kynžvart Lipová Lázně
Možnost prodloužení.Nejdříve 12 měsíců od poslední K léčby. Maximálně 2x.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:Klinický psycholog a psychiatr.
XXX NEMOCI KOŽNÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj:
Při rodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná - hypertonická, přírodní peloid z lokálního zdroje - sirný u indikací XXX/1, XXX/2 a XXX/7 (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u děti pouze lokální zábaly či obklady).
Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací XXX/l a XXX/2.
Vyšetření: Vyšetření dermatovenerologické s uvedením dosavadního léčení.
XXX/l- Psoriasis vulgaris -chronické a recidivující formy.K 28 dnůK 28 dnůMikrobiální ekzém.Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Janské Lázně Jeseník Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Velké Losiny
Možnost prodloužení.Při aktivitě procesu.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.
XXX/2- Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického.K 28 dnůK 28 dnůMikrobiální ekzém. Impetiginizace.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Janské Lázně Jeseník Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Velké Losiny
Možnost prodloužení.Při aktivitě procesu.
- Chronické prurigo.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.
XXX/3- Indurativní a konglobující formy akné.K 28 dnůK 28 dnůMikrobiální ekzém.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dermatovenerolog, dětský dermatolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Klimkovice Luhačovice Velké Losiny
Možnost prodloužení. Při aktivitě procesu.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.
XXX/4- Sklerodermie.K 28 dnůK 28 dnůMikrobiální ekzém. Maligní a progredující formy sklerodermie.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Klimkovice Luhačovice Velké Losiny
Možnost prodloužení.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.
XXX/5- Ichtyózy.K 28 dnůK 28 dnůMikrobiální ekzém.Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Klimkovice Luhačovice Velké Losiny
Možnost prodloužení.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.
XXX/6- Chronické dermatózy.K 28 dnůK 28 dnůMikrobiální ekzém.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Klimkovice Luhačovice Velké Losiny
Možnost prodloužení.Při aktivitě procesu.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.
XXX/7- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.K 28 dnůK 28 dnůMikrobiální ekzém.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, plastický chirurg, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Velké Losiny
Možnost prodloužení.Do 36 měsíců po popálení nebo rekonstrukčním výkonu.
XXXI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje - sirnoželezitý (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady).
Vyšetření: Vyšetření gynekologem ne starší 3 měsíců.
XXXI/1- Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.K 28 dnůK 28 dnůAppendicitis chronica.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Gynekolog a porodník. Rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad
Možnost prodloužení.Maximálně 3x.
- Pozánětlivé změny v malé pánvi.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník.
XXXI/2- Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhea a dysmenorrhea, pokud není ambulantní péče efektivní.K 28 dnůK 28 dnůHyperestrinní stavy.Metrorrhagie.Appendicitis chronica.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Gynekolog a porodník. Rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad
Možnost prodloužení.Maximálně 2x.
- Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikací hormonální léčby.Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník.
XXXI/3Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci): K 28 dnůK 28 dnůAppendicitis chronica.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Dětský chirurg, dětský lékař, gynekolog a porodník, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad
- v malé pánvi.Možnost prodloužení.Do 12 měsíců po ukončení K léčby. Maximálně 1x.
- po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve.
- po appendectomii.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník.
XXXI/4- Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.K 28 dnůK 28 dnůAktivita onkologického onemocnění - stav pacienta PS > 2.Ošetřující lékař, který péči doporučuje:Gynekolog a porodník. Rehabilitační lékař.Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad
Možnost prodloužení.Do 12 měsíců od ukončení K léčby. Maximálně 1x.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník.

Vysvětlivky:

K - komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče3)

P - příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče4)

ATB - Antibiotika

AV blokáda - Atrioventrikulární blokáda

BMI - Body Mass Index

CABG - Coronary Artery Bypass Graft

CCS klasifikace - Causative Classification system

CDAI - Crohn´s disease activity index

CMP - Cévní mozková příhoda

CNS - Centrální nervová soustava

DM - Diabetes mellitus

EKG - Elektrokardiografie

EMG - Elektromyografie

ERCP - Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie

FBS - Failed back syndrom

FEV - Objem vzduchu vydechnutý v první sekundě při maximálním úsilí

ICHS - Ischemická choroba srdeční

LERV - Litotrypse extrakorporálními rázovými vlnami

NYHA - New York Heart Association

PTCA - Perkutánní transluminární angioplastika

PS - Performance status, stav výkonnosti

RTG - Rentgen

sy AP - Symptomy anginy pectoris

TIA - Tranzitorní ischemická ataka

TBC - Tuberkuloza

VC - Vitální kapacita

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) Příloha č. 1 část A písm. g) vyhlášky č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).

3) § 33 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 369/2011 Sb.

4) § 33 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.

Přesunout nahoru