Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 258/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů

Částka 88/2012
Platnost od 26.07.2012
Účinnost od 01.08.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

258

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. července 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb., nařízení vlády č. 33/2007 Sb., nařízení vlády č. 320/2008 Sb., nařízení vlády č. 82/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 214/2010 Sb. a nařízení vlády č. 369/2010 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují věty:

„Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.“.

2. § 2 a 3 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 2, 4, 5, 6 a 7 zrušují.

3. V § 5 odst. 1 se slovo „Fondu“ nahrazuje slovy „Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu3) (dále jen „Fond“)“.

4. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pěstitel může podat v kalendářním roce pouze jednu žádost.“.

5. V § 5 odstavce 3 až 7 včetně poznámek pod čarou č. 43 až 45 znějí:

(3) Žadatel nesmí zahájit provádění opatření podle odstavce 2, včetně klučení vinice, dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem v souladu s předpisem Evropské unie43).

(4) Nedílnou součástí žádosti podle odstavce 1 je zákres klučené části půdního bloku nebo jeho dílu v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším v případě, že žadatel neklučí celou výměru půdního bloku nebo jeho dílu. Žadatel zajistí označení klučené části půdního bloku nebo jeho dílu viditelně v terénu.

(5) Žadatel doručí Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 30. dubna čtvrtého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla žádost podána, oznámení o provedení opatření na všech půdních blocích nebo jejich dílech uvedených v žádosti.

(6) V případě udělení práva na opětovnou výsadbu předem44) se provedením opatření rozumí i splnění závazku vyklučit plochu vinice do konce třetího roku po vysazení nové vinice, na niž bylo právo na opětovnou výsadbu předem uděleno.

(7) Podporu na opatření podle odstavce 2 lze poskytnout pouze v případě, že půdní blok nebo jeho díl, na kterém je opatření prováděno, je evidován v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence“) na žadatele jako vinice v souladu s registrem vinic45).

43) Čl. 81 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.

44) Čl. 85i odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.

45) § 28 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 215/2006 Sb. a zákona č. 256/2011 Sb.“.

Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

6. V § 5 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

(8) Podpora na opatření podle odstavce 2 se poskytuje pod podmínkou dodržení požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(9) Fond žádosti o podporu na opatření podle odstavce 2 vyhodnotí ve vztahu ke každému opatření samostatně; splnění podmínek se posuzuje pro jednotlivé půdní bloky nebo jejich díly.“.

7. V § 6 odst. 1 písm. b), § 7 odst. 1 písm. b), § 8 odst. 1 písm. b) a v § 8a odst. 1 písm. a) se slova „v daném hospodářském roce“ zrušují.

8. V § 6 odst. 1 písm. d), § 7 odst. 1 písm. d) a v § 8 odst. 1 písm. d) se slova „odrůdou uznanou“ nahrazují slovy „moštovou odrůdou registrovanou“.

9. V § 6 odstavec 2 zní:

(2) V žádosti pěstitel uvede

a) číslo půdního bloku nebo jeho dílu, z něhož bude po vyklučení vinice použito právo na opětovnou výsadbu, nebo číslo půdního bloku nebo jeho dílu, který má být vyklučen na základě udělení práva na opětovnou výsadbu předem,

b) výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy,

c) klučené odrůdy,

d) způsob pěstování klučené vinice,

e) číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém bude vysazena nová vinice.“.

10. V § 6 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na jiném než klučeném půdním bloku nebo jeho dílu podle odstavce 2 písm. a) a tento půdní blok nebo jeho díl je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(4) V oznámení o provedení opatření žadatel u půdního bloku nebo jeho dílu podle odstavce 2 písm. e) uvede

a) výměru nově vysazené vinice,

b) odrůdovou skladbu nově vysazené vinice,

c) způsob pěstování nově vysazené vinice.“.

11. V § 7 odstavec 2 zní:

(2) V žádosti pěstitel uvede

a) číslo půdního bloku nebo jeho dílu, z něhož bude po vyklučení vinice použito právo na opětovnou výsadbu, nebo číslo půdního bloku nebo jeho dílu, který má být vyklučen na základě udělení práva na opětovnou výsadbu předem,

b) výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy,

c) klučené odrůdy,

d) způsob pěstování klučené vinice,

e) číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na který bude vinice přesunuta.“.

12. V § 7 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) V případě, že půdní blok nebo jeho díl podle odstavce 2 písm. e) je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(4) V oznámení o provedení opatření žadatel u půdního bloku nebo jeho dílu podle odstavce 2 písm. e) uvede

a) výměru nově vysazené vinice,

b) odrůdovou skladbu nově vysazené vinice,

c) způsob pěstování nově vysazené vinice.“.

13. V § 8 odstavec 2 zní:

(2) V žádosti pěstitel uvede

a) číslo půdního bloku nebo jeho dílu, z něhož bude po vyklučení vinice použito právo na opětovnou výsadbu, nebo číslo půdního bloku nebo jeho dílu, který má být vyklučen na základě udělení práva na opětovnou výsadbu předem,

b) výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy,

c) klučené odrůdy,

d) způsob pěstování klučené vinice,

e) číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém bude vysazena nebo dosazena nová vinice.“.

14. V § 8 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na jiném než klučeném půdním bloku nebo jeho dílu podle odstavce 2 písm. a) a tento půdní blok nebo jeho díl je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(4) V oznámení o provedení opatření žadatel u půdního bloku nebo jeho dílu podle odstavce 2 písm. e) uvede

a) výměru nově vysazené nebo dosazené vinice,

b) odrůdovou skladbu nově vysazené nebo dosazené vinice,

c) způsob pěstování nově vysazené nebo dosazené vinice.“.

15. V § 8a odst. 1 písm. b) bodu 2 se slovo „chránící“ nahrazuje slovem „chránícího“.

16. V § 8a odstavec 3 zní:

(3) V žádosti pěstitel uvede

a) číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém bude provedena ochrana vinice, a

b) výměru osázené plochy chráněné vinice.“.

17. V § 8a se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) V oznámení o provedení opatření žadatel u půdního bloku nebo jeho dílu podle odstavce 3 písm. a) uvede zvolené opatření podle odstavce 1 písm. b).“.

18. V § 8c odst. 5 se slova „30. dubna“ nahrazují slovy „31. ledna“.

19. V § 8c odstavec 8 zní:

(8) Žadatel, který pořizuje investici prostřednictvím leasingu podle předpisu Evropské unie31), oznámí Fondu na jím vydaném formuláři uzavření leasingové smlouvy, a to v daném kalendářním roce.“.

20. V § 8d odst. 6 se slova „nezpůsobilých pro podání žádosti o prémii za vyklučení vinic23)“ nahrazují slovy „preferovaných vinic23) uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení“.

21. V § 8d se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

(8) Fond žadateli vyplatí podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic z prostředků přidělených pro příslušný hospodářský rok na základě oznámení o provedení opatření podaného do 30. dubna kalendářního roku.

(9) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku podle § 5 odst. 4 věty druhé, sníží podporu podle § 6 až 8 o 1 %.“.

22. § 8e včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 32 až 34 zní:

㤠8e

Poskytování údajů

(1) Osoba stanovená předpisem Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí pravidla, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce a pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína32), doručí Fondu nejpozději do 15. května kalendářního roku na jím vydaném formuláři jednotnou žádost, která kromě náležitostí stanovených předpisem Evropské unie33) obsahuje označení veškeré plochy v souladu s předpisy Evropské unie34) a způsob jejího využití.

(2) Nedílnou součástí formuláře jednotné žádosti je zákres veškeré užívané plochy podle odstavce 1 v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším.

32) Čl. 11 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

33) Čl. 12 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

34) Čl. 13 odst. 8 a čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.“.

Poznámka pod čarou č. 35 se zrušuje.

23. V § 8f odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 36 až 40 znějí:

(1) Zjistí-li Fond, že pěstitel neuvedl ve formuláři jednotné žádosti36) podle § 8e veškerou plochu v souladu s předpisy Evropské unie37) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou ve formuláři jednotné žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti a ve formuláři jednotné žádosti nevykázané je

a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti, sníží podporu37) podle § 2 a § 6 až 8a, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 1 %38),

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti, sníží podporu37) podle § 2 a § 6 až 8a, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 2 %38),

c) vyšší než 5 %, sníží podporu37) podle § 2 a § 6 až 8a, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 3 %38).

(2) Pokud žadatel o podporu

a) podle § 6 až 8a, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách39), překročí v jakémkoli roce od podání žádosti do podání oznámení o provedení opatření stanovený termín pro jeho nebo jejich podání, Fond sníží podporu podle § 6 až 8a o 1 % za každý pracovní den překročení termínu podání prohlášení v jednotlivých letech,

b) podle § 6 až 8a překročí v jakémkoli roce od podání žádosti do podání oznámení o provedení opatření termín podání jakéhokoliv z prohlášení podle písmena a) o více než 10 pracovních dnů, nemá nárok na podporu,

c) podle § 8c, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách39), překročí stanovený termín pro jeho nebo jejich podání, Fond sníží podporu podle § 8c o 1 % za každý pracovní den překročení termínu podání prohlášení40).

36) Čl. 11 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.

37) Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.

38) Čl. 55 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.

39) Čl. 8 až 11 nařízení Komise (ES) č. 436/2009.

40) Čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 436/2009.“.

24. V § 8f se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 46 znějí:

(4) Překážka pro snížení podpory nebo vyloučení nároku na podporu v případě vyšší moci nebo mimořádné okolnosti stanovená v předpisu Evropské unie46) se použije rovněž na postup podle odstavce 2 písm. a) a b).

(5) Ustanovením odstavců 1 až 4 nejsou dotčena ustanovení o snížení a vyloučení uvedená v předpisu Evropské unie1).

46) Čl. 102 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění. Čl. 52 nařízení Komise (ES) č. 436/2009, v platném znění.“.

25. Za § 8f se vkládají nové § 8g a 8h, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 47 znějí:

㤠8g

Změny žádosti

Po kontrole provedené Fondem v souladu s předpisy Evropské unie43) není v žádosti přípustné doplnění půdního bloku nebo jeho dílu, popřípadě změna půdního bloku nebo jeho dílu,

a) z něhož bude po vyklučení vinice použito právo na opětovnou výsadbu v rámci opatření podle § 5 odst. 2 tohoto nařízení,

b) na kterém bude vysazena nová vinice v rámci opatření podle § 5 odst. 2 tohoto nařízení; to neplatí v případě převodu práv na opětovnou výsadbu podle § 8h tohoto nařízení.

§ 8h

Převod práv na opětovnou výsadbu

(1) V případě převodu práv na opětovnou výsadbu47) uvedených v žádosti o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle § 5 podle tohoto nařízení oznámí nabyvatel tuto skutečnost Fondu. Podpora se poskytne nabyvateli ve výši podle § 8d tohoto nařízení bez předchozího klučení vlastní vinice na základě oznámení o provedení opatření podaného nabyvatelem. Fond vychází z údajů o převodech práv na opětovnou výsadbu vedených v registru vinic.

(2) V případě, že nabyvatel bude provádět opatření podle § 5 odst. 2 tohoto nařízení na půdním bloku nebo jeho dílu evidovaném v evidenci jako vinice, nezahájí klučení takové vinice dříve než 4 měsíce po podání změny žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem v souladu s předpisy Evropské unie43).

47) Čl. 85i odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
§ 9 odst. 6 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění zákona č. 256/2011 Sb.“.

26. V příloze č. 1 nadpis zní: „Preferované vinice (§ 8d odst. 6)“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Žádosti o prémii za vyklučení vinice podle § 2 a 3 nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posoudí podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Na žádosti o podporu na opatření podle § 5 odst. 2 písm. a) až d) nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podané Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použijí § 8e a § 8f odst. 1 nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3. Žádosti o podporu na investice podle § 8c nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, podané Fondu po dni 31. srpna 2011 se posoudí podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

4. Žadatel může při provádění opatření podle § 5 odst. 2 písm. a) až c) nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, využít práva na opětovnou výsadbu uděleného na základě vyklučení vinice přede dnem 5. září 2010 podle čl. 2 nařízení Komise (EU) č. 772/2010 ze dne 1. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, nebo práva na opětovnou výsadbu uděleného na základě vyklučení vinice provedené po kontrole Fondem přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. Výsadba nové vinice na základě tohoto práva na opětovnou výsadbu musí být provedena do konce pátého hospodářského roku následujícího po vyklučení vinice, z níž bylo právo na opětovnou výsadbu uděleno, a to

a) v případě, že pěstitel k výsadbě nové vinice využije pouze práva na opětovnou výsadbu uděleného na základě vyklučení vinice přede dnem 5. září 2010, popřípadě práva na opětovnou výsadbu uděleného na základě vyklučení vinice provedené po kontrole Fondem přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, podává žádost po provedení opatření podle § 5 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a oznámení o provedení opatření s využitím tohoto práva na opětovnou výsadbu nepodává; do žádosti pěstitel uvede registrační číslo vinice vyklučené přede dnem 5. září 2010 nebo číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém byla provedena kontrola Fondem přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, náležitosti uvedené v § 6 odst. 4, § 7 odst. 4, § 8 odst. 4 a § 8a odst. 4 nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, a v případě, že před výsadbou nové vinice byla na půdním bloku nebo jeho dílu rovněž vinice, registrační číslo této původní vinice; Fond žadateli vyplatí podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic z prostředků přidělených pro příslušný hospodářský rok na základě žádosti podané do dne 30. dubna kalendářního roku, nebo

b) v případě současného využití práva na opětovnou výsadbu uděleného na základě vyklučení vinice přede dnem 5. září 2010, popřípadě práva na opětovnou výsadbu uděleného na základě vyklučení vinice provedené po kontrole Fondem přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a práva na opětovnou výsadbu uděleného na základě vyklučení vinice provedené po kontrole Fondem podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, k výsadbě nové vinice; pěstitel do žádosti podle § 6 odst. 2, § 7 odst. 2 a § 8 odst. 2 nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, uvede rovněž registrační číslo vinice vyklučené přede dnem 5. září 2010 nebo číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém byla provedena kontrola Fondem přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2012.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Bendl v. r.

Přesunout nahoru