Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 243/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 83/2012
Platnost od 13.07.2012
Účinnost od 19.01.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

243

VYHLÁŠKA

ze dne 29. června 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb. a zákona č. 297/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 92 odst. 8, § 104 odst. 5, § 105 odst. 5, § 109 odst. 10, § 115 odst. 8 a § 122b zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb., vyhlášky č. 177/2004 Sb., vyhlášky č. 194/2006 Sb. a vyhlášky č. 27/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slovo „republiky“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 5, která zní:

5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech. Směrnice Komise 2011/94/EU ze dne 28. listopadu 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.“.

2. V § 1 odstavec 2 zní:

(2) Jednotlivé údaje v řidičském průkazu podle odstavce 4 jsou uvedeny v českém jazyce, čitelně, velkým tiskacím písmem latinské abecedy a arabskými číslicemi. Údaje o označení, titulu a vědecké hodnosti držitele řidičského průkazu a o názvu úřadu, který řidičský průkaz vydal, mohou obsahovat rovněž malá tiskací písmena. Podpis držitele řidičského průkazu odpovídá podpisu, který byl vyhotoven vlastní rukou žadatele o vydání řidičského průkazu.“.

3. V § 1 odst. 3 písm. a) se slova „Česká republika“ nahrazují slovy „ČESKÁ REPUBLIKA“.

4. V § 1 odst. 3 písmeno c) zní: „c) nápis „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ“,“.

5. V § 1 odst. 3 písm. d) se slova „Model Evropských společenství“ nahrazují slovy „VZOR EVROPSKÉ UNIE“, slovo „ostatních“ se zrušuje, slova „Evropských společenství“ se nahrazují slovy „Evropské unie“ a za slova „(dále jen „členský stát“)“ se doplňují slova „podle přílohy č. 6“.

6. V § 1 odst. 4 se slova „číselnými kódy uvedeny následující“ nahrazují slovy „následujícími číselnými znaky uvedeny tyto“, slova „(dále jen „vydávající úřad“)“ se zrušují, slova „trvalého pobytu držitele řidičského průkazu“ se nahrazují slovy „obvyklého bydliště držitele řidičského průkazu na území České republiky“ a slova „a podskupiny řidičského oprávnění, jejichž udělení držiteli řidičský průkaz osvědčuje“ se nahrazují slovy „vozidel, které je držitel řidičského průkazu oprávněn řídit“.

7. V § 1 odstavec 5 zní:

(5) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod následujícími číselnými znaky uvedeny tyto údaje:

9. skupiny vozidel, které je držitel řidičského průkazu oprávněn řídit,

10. datum vzniku řidičského oprávnění pro jednotlivé skupiny vozidel, které se uvádí v pořadí s uvedením dne, měsíce a roku (ve formátu DD.MM.RR); toto datum se uvádí v každém řidičském průkazu nově vydaném jeho držiteli z důvodu výměny řidičského průkazu nebo v duplikátu řidičského průkazu vydaném z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu,

11. datum ukončení platnosti řidičského oprávnění pro jednotlivé skupiny vozidel (ve formátu DD.MM. RR),

12. záznam o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a profesní způsobilosti řidiče uvedený harmonizovaným kódem podle § 11 a národním kódem podle § 11a,

13. záznam informací významných pro správu řidičského průkazu provedený hostitelským členským státem,

14. jiné záznamy.“.

8. V § 1 se odstavec 8 zrušuje. Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

9. § 9 a 10 se včetně nadpisů zrušují.

10. V § 10a odst. 1 se slova „Evropských společenství“ zrušují.

11. V § 10a odst. 3 se slova „§ 81“ nahrazují slovy „§ 80a“, slova „příslušný harmonizační kód“ nahrazují slovy „příslušný harmonizovaný kód“ a slovo „harmonizační“ se zrušuje.

12. § 11 a 11a včetně nadpisů znějí:

㤠11

Harmonizované kódy

(1) V řidičském průkazu se uvádějí harmonizované kódy pod číselným označením 01 až 99, kterými se zaznamenávají podmínky a omezení řidičského oprávnění, profesní způsobilost řidiče a další administrativní záležitosti.

(2) Seznam harmonizovaných kódů podle odstavce 1 a jejich bližší vymezení jsou uvedeny v části I přílohy č. 5.

§ 11a

Národní kódy

(1) V řidičském průkazu se dále uvádějí národní kódy pod číselným označením 100 a vyšším, kterými se zaznamenávají některé další podmínky a omezení řidičského oprávnění a další administrativní záležitosti.

(2) Seznam národních kódů podle odstavce 1 a jejich bližší vymezení jsou uvedeny v části II přílohy č. 5.“.

13. Nadpis § 12 zní: „Žádost o řidičské oprávnění, vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu“.

14. V § 12 odstavec 1 zní:

(1) Vzor žádosti o řidičské oprávnění a žádosti o vydání řidičského průkazu je uveden v příloze č. 7.“.

15. V § 12 odstavec 3 zní:

(3) Vzor žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je uveden v příloze č. 7a.“.

16. § 15 včetně nadpisu zní:

㤠15

Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

Vzor potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je uveden v příloze č. 9.“.

17. V § 17 odst. 2 písm. b) se slova „a podskupinách udělených řidičských oprávnění“ nahrazují slovy „vozidel, které je řidič oprávněn řídit“.

18. V § 17 odst. 2 písm. e) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „vydané jinými členskými státy“.

19. V § 17 odst. 2 písm. j) se slova „nebo některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění“ nahrazují slovy „pro skupinu nebo skupiny vozidel“.

20. V § 17 odst. 2 písm. m) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „vydané jinými členskými státy“.

21. V § 17 odst. 2 písm. p) a odst. 3 písm. e) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „vydaného jiným členským státem“.

22. V § 17 odst. 3 písm. a) se slova „udělení nebo o rozšíření řidičského“ nahrazují slovem „řidičské“.

23. V § 17 odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d) žádost o rozhodnutí o profesní způsobilosti řidiče,“.

Dosavadní písmena d) až r) se označují jako písmena e) až s).

24. V § 17 odst. 3 písm. f) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „vydaný jiným členským státem“.

25. V § 17 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:

t) další úřední záznamy a písemnosti vztahující se k řidiči.“.

26. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

Vzor řidičského průkazu

Vzor řidičského průkazu“.

27. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

I. Harmonizované kódy

a) další podmínky pro řidiče

01. Ochrana nebo korekce zraku

01.01 Brýle

01.02 Kontaktní čočky

01.03 Ochranné brýle,

01.04 Brýle snižující propustnost světla

01.05 Oční kryt

01.06 Brýle nebo kontaktní čočky

02. Sluchové pomůcky/komunikační pomůcky

02.01 Sluchové pomůcky pro jedno ucho,

02.02 Sluchové pomůcky pro obě uši.

03. Povinné užití pomůcek pro podporu pohybového ústrojí (protézy, ortézy)

03.01 Protéza/ortéza horní končetiny,

03.02 Protéza/ortéza dolní končetiny.

05. Omezení jízdy (povinná doplňující podmínění nebo omezení řidičského oprávnění)

05.01 Omezení jízdy podle denní doby (např. jedna hodina po východu slunce a jedna hodina před západem slunce),

05.02 Omezení jízdy v okruhu .... km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu,

05.03 Řízení (jízda) bez cestujících,

05.04 Jízda rychlostí nepřesahující.......km.h-1,

05.05 Řízení výhradně, je-li doprovázen jiným držitelem řidičského oprávnění,

05.06 Bez přívěsu,

05.07 Zákaz jízdy na dálnici a silnici pro motorová vozidla,

05.08 Zákaz jízdy pod vlivem alkoholu.

b) přizpůsobení vozidla

10. Upravené ústrojí k ovládání řazení rychlostních stupňů

10.01 Manuální převodovka,

10.02 Automatická převodovka,

10.03 Převodovka ovládaná elektronicky,

10.04 Přizpůsobená řadicí páka,

10.05 Bez pomocné převodovky.

15. Upravené ústrojí ovládání spojky

15.01 Přizpůsobený pedál spojky,

15.02 Ruční ovládání spojky,

15.03 Automatická spojka,

15.04 Přepážka před sklopeným/sejmutým pedálem spojky.

20. Upravené ústrojí ovládání brzdové soustavy

20.01 Přizpůsobený brzdový pedál,

20.02 Zvětšený brzdový pedál,

20.03 Brzdový pedál upravený na levou nohu,

20.04 Brzdový pedál upravený na chodidlo,

20.05 Ohnutý brzdový pedál,

20.06 Ruční ovládání provozní brzdy,

20.07 Provozní brzda se zvýšeným účinkem posilovače brzd,

20.08 Provozní brzda se zabudovaným maximálně účinným systémem nouzové brzdy,

20.09 Přizpůsobený ovladač parkovací brzdy,

20.10 Ovládání parkovací brzdy elektricky,

20.11 (Přizpůsobená) nožní parkovací brzda,

20.12 Přepážka před sklopeným/sejmutým pedálem brzdy,

20.13 Ovládání provozní brzdy kolenem,

20.14 Ovládání provozní brzdy elektricky.

25. Upravené ústrojí ovládání akcelerátoru

25.01 Přizpůsobený pedál akcelerátoru,

25.02 Pedál akcelerátoru s podložkou pro chodidlo,

25.03 Ohnutý pedál akcelerátoru,

25.04 Ruční ovládání akcelerátoru,

25.05 Ovládání akcelerátoru na koleno,

25.06 Servo-akcelerátor (elektronický, pneumatický, apod.),

25.07 Pedál akcelerátoru nalevo od brzdového pedálu,

25.08 Pedál akcelerátoru nalevo,

25.09 Přepážka před sklopeným/sejmutým pedálem akcelerátoru.

30. Upravený společný systém ovládání brzdové soustavy a akcelerátoru

30.01 Paralelní pedály,

30.02 Pedály (téměř) ve stejné úrovni,

30.03 Posuvný pedál akcelerátoru a brzdy,

30.04 Posuvný pedál akcelerátoru a brzdy s protézou/ortézou,

30.05 Sklopený/sejmutý pedál akcelerátoru a brzdy,

30.06 Zvýšená podlaha,

30.07 Přepážka na straně brzdového pedálu,

30.08 Přepážka pro protézu na straně brzdového pedálu,

30.09 Přepážka před pedálem akcelerátoru a brzdového pedálu,

30.10 Podpěra paty/nohy,

30.11 Elektrické ovládání akcelerátoru a brzdového pedálu.

35. Upravené uspořádání ovladačů (přepínače světel, stěrač/ostřikovač předního skla, ovladač výstražného zvukového znamení, směrová světla apod.)

35.01 Ovladače ovladatelné bez negativního vlivu na řízení a obsluhu,

35.02 Ovladače ovladatelné bez puštění volantu a příslušenství,

35.03 Ovladače ovladatelné levou rukou bez puštění volantu a příslušenství,

35.04 Ovladače ovladatelné pravou rukou bez puštění volantu a příslušenství

35.05 Ovladače ovladatelné bez puštění volantu a příslušenství a kombinovaný mechanismus akcelerátoru a provozní brzdy.

40. Úprava řízení

40.01 Standardní posilovač řízení,

40.02 Posilovač řízení se zvýšeným účinkem,

40.03 Řízení vyžadující podpůrný systém,

40.04 Prodloužený sloupek řízení,

40.05 Přizpůsobený volant (větší a/nebo silnější volant, zmenšený průměr volantu apod.),

40.06 Odkloněný volant,

40.07 Vertikální poloha volantu,

40.08 Horizontální poloha volantu,

40.09 Nožní ovládání řízení,

40.10 Jiná úprava řízení (ovládací pákou apod.),

40.11 Otočná rukojeť na volantu,

40.12 Ruční protéza na volant,

40.13 S ortézou - tenodézou.

42. Úprava zpětných zrcátek

42.01 Venkovní (levé nebo pravé) zpětné zrcátko,

42.02 Venkovní zpětné zrcátko na blatník,

42.03 Přídavné vnitřní zpětné zrcátko umožňující sledování provozu,

42.04 Panoramatické vnitřní zpětné zrcátko,

42.05 Zpětné zrcátko k eliminaci mrtvého úhlu,

42.06 Vnější zpětné zrcátko(a) ovládané elektricky.

43. Úprava sedadla řidiče

43.01 Sedadlo řidiče ve správné výšce a v příslušné vzdálenosti od volantu a pedálů,

43.02 Nastavení sedadla řidiče - anatomické tvarování,

43.03 Sedadlo řidiče s postranní podpěrou pro dobrou stabilitu,

43.04 Sedadlo řidiče s opěrkou ruky,

43.05 Prodloužení posouvání sedadla řidiče,

43.06 Nastavení bezpečnostního pásu,

43.07 Postrojový bezpečnostní pás.

44. Technická úprava motocyklu (povinná úprava)

44.01 Samostatně ovládaná brzda,

44.02 (Upravená) ručně ovládaná brzda (přední kolo),

44.03 (Upravená) brzda ovládaná nohou (zadní kolo),

44.04 (Upravená) rukojeť akcelerátoru,

44.05 (Upravené) ruční ovládání převodovky a spojky,

44.06 (Upravená) zpětná zrcátka,

44.07 Upravené ovladače (směrová světla, apod.),

44.08 Výška sedadla umožňující řidiči v poloze vsedě mít současně obě nohy na zemi.

45. Motocykl pouze s postranním vozíkem.

50. Omezení na určitá vozidla (identifikační číslo vozidla - VIN/číslo podvozku).

51. Omezení na určité vozidlo (státní poznávací značka),

c) administrativní záležitosti

70. Výměna řidičského průkazu číslo........., vydaného (kým).....(rozlišující označení EU/OSN v případě třetí země; např. 70.0123456789.NL).

71. Druhopis řidičského průkazu číslo....., (rozlišující označení EU/OSN v případě třetí země; např. 71.987654321.HR).

72. Pouze pro vozidla skupiny A s objemem válců nejvýše 125 cm3 a výkonem nejvýše 11 kW(A1).

73. Pouze pro motorová tříkolová a čtyřkolová vozidla skupiny B (B1).

74. Pouze pro vozidla skupiny C s největší povolenou hmotností nepřevyšující 7500 kg (C1).

75. Pouze pro vozidla skupiny D s nejvýše 16 sedadly, kromě sedadla řidiče (D1).

76. Pouze pro vozidla skupiny C s největší povolenou hmotností do 7500 kg (C1), s přípojným vozidlem s největší povolenou hmotností vyšší než 750 kg, pokud největší povolená hmotnost takto vzniklé jízdní soupravy nepřevyšuje 12000 kg a největší povolená hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje hmotnost nenaloženého tažného vozidla (C1E).

77. Pouze pro vozidla skupiny D s nejvýše 16 sedadly kromě sedadla řidiče (D1), s přípojným vozidlem s největší povolenou hmotností vyšší než 750 kg, pokud a) největší povolená hmotnost takto vzniklé jízdní soupravy nepřevyšuje 12000 kg a největší povolená hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje hmotnost nenaloženého tažného vozidla a b) přípojné vozidlo není používáno pro přepravu cestujících (D1E).

78. Pouze pro vozidla s automatickou převodovkou.

79. Pouze pro vozidla, která vyhovují specifikacím uvedeným v závorkách v souvislosti s použitím čl. 10 odst. 1 směrnice 91/439/EHS.

90.01 Nalevo,

90.02 Napravo,

90.03 Levá,

90.04 Pravá,

90.05 Ruční,

90.06 Nožní,

90.07 Použitelná.

95. Řidič je profesně způsobilý do .... [ve formátu 95(DD.MM.RR)]

96. Řidič složil doplňovací zkoušku pro řízení jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg.

II. Národní kódy

105. Jiná zdravotní omezení, která nejsou uvedena v části I této přílohy.

111. Nelze vykonávat činnost:

a) řidiče, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,

b) řidiče, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,3)

c) učitele výcviku v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.4)

115. Posilovač spojky.

160. Výjimka z věku u řidičského oprávnění skupiny vozidel A1, A2 nebo A osoby, která je držitelem licence motoristického sportovce, udělená pouze pro jízdu při sportovní soutěži4a).

172. Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel A pouze k řízení motorového vozíku pro invalidy.

175. Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel D pouze k řízení vozidla městské hromadné dopravy osob.

199. Zkušební doba podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti.“.

28. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

Seznam slov „řidičský průkaz“ v jazycích členských států

Свидетелство за управление на МПС

Permiso de Conducción

Řidičský průkaz

Kørekort

Führerschein

Juhiluba

Άδεια Οδήγησης

Driving Licence

Permis de conduire

Ceadúas Tiomána

Patente di guida

Vadītāja apliecība

Vairuotojo pažymėjimas

Vezetõi engedély

Liċenzja tas-Sewqan

Rijbewijs

Prawo Jazdy

Carta de Condução

Permis de conducere

Vodičský preukaz

Vozniško dovoljenje

Ajokortti

Körkort“.

29. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

Vzory žádosti o řidičské oprávnění a žádosti o vydání řidičského průkazu

I.a Vzor žádosti o řidičské oprávnění - přední strana

I.a Vzor žádosti o řidičské oprávnění - přední strana

I.b Vzor žádosti o řidičské oprávnění - zadní strana

I.b Vzor žádosti o řidičské oprávnění - zadní strana

II.a Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu - přední strana

II.a Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu - přední strana

II.b Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu - zadní strana

II.b Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu - zadní strana“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Omezení řidičských oprávnění zaznamenaných národními harmonizačními kódy 150 a 151 podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají zachována i po nabytí účinnosti této vyhlášky. V řidičských průkazech vydaných ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky se tato omezení zaznamenávají harmonizovaným kódem 79.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 19. ledna 2013.


Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.

Přesunout nahoru