Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 231/2012 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce

Částka 81/2012
Platnost od 04.07.2012
Účinnost od 01.09.2012
Zrušeno k 01.10.2016 (134/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

231

VYHLÁŠKA

ze dne 25. června 2012,

kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 159 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 179/2010 Sb., zákona č. 258/2011 Sb. a zákona č. 55/2012 Sb., k provedení § 46d odst. 1 zákona:


§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví bližší požadavky na úpravu podstatných náležitostí obchodních podmínek, které je veřejný zadavatel povinen stanovit v zadávací dokumentaci veřejných zakázek na stavební práce.

(2) Tato vyhláška se použije v případě veřejných zakázek na stavební práce, jejichž příslušnou dokumentaci zpracovanou v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem1) (dále jen „příslušná dokumentace“) v podrobnosti pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zabezpečuje veřejný zadavatel.

(3) Veřejný zadavatel může stanovit i další obchodní podmínky, které tato vyhláška neupravuje, ale vždy přiměřeně k předmětu plnění a podmínkám této vyhlášky. V takovém případě odůvodní stanovení obchodních podmínek s ohledem na své potřeby. Toto odůvodnění je součástí odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 zákona o veřejných zakázkách.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

§ 3

Vymezení lhůt

Obchodní podmínky vždy vymezí

a) dobu předání a převzetí staveniště,

b) dobu zahájení stavebních prací,

c) lhůtu pro dokončení stavebních prací,

d) lhůtu pro předání a převzetí díla,

e) počátek běhu záruční lhůty.

§ 4

Předání a převzetí

(1) Obchodní podmínky obsahují ujednání o předání a převzetí příslušné dokumentace.

(2) Obchodní podmínky stanoví způsob předání a převzetí díla.

§ 5

Obchodní podmínky stanoví

a) podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci,

b) způsob zajištění řádného plnění,

c) podmínky předání a převzetí staveniště,

d) způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla,

e) zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty,

f) délku záruční lhůty.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2012.


Ministr:

Ing. Jankovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Přesunout nahoru