Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 230/2012 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Částka 81/2012
Platnost od 04.07.2012
Účinnost od 01.09.2012
Zrušeno k 01.10.2016 (134/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

230

VYHLÁŠKA

ze dne 25. června 2012,

kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 159 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 179/2010 Sb., zákona č. 258/2011 Sb. a zákona č. 55/2012 Sb., k provedení § 44 odst. 4 zákona:


§ 1

Obecná ustanovení

(1) Příslušnou dokumentací se pro účely této vyhlášky rozumí dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a která umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr.

(2) Rozsah a obsah příslušné dokumentace pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce stanovený touto vyhláškou je závazný pro všechny veřejné zakázky na stavební práce; to platí i pro veřejné zakázky na takové stavební práce, které nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení.

(3) Pro všechny stavby je příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby.

§ 2

Zatřídění

Všechny stavební objekty a inženýrské objekty jsou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.

§ 3

Soupis prací

Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podle § 1 odst. 3 podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele.

§ 4

Položky soupisu prací

(1) Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s příslušnou dokumentací podle § 1 odst. 3.

(2) Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou definovány příslušnou dokumentací podle § 1 odst. 3.

(3) Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku.

(4) Pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených touto vyhláškou je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.

(5) Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

§ 5

Struktura soupisu prací

(1) Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s příslušnou dokumentací.

(2) Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný příslušnou dokumentací, má vlastní soupis prací.

(3) Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.

(4) Soupis prací může být v rámci každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru členěn do stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v závislosti na druhu a charakteru stavebních prací, dodávek a služeb.

(5) Ke každému soupisu prací je přiložena rekapitulace ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členění).

(6) Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace stavby a nejsou obsahem popisu jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo služeb.

(7) Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují rekapitulaci všech soupisů.

§ 6

Obsah položky soupisu prací

Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru a obsahuje

a) pořadové číslo položky,

b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita,

c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky,

d) měrnou jednotku,

e) množství v měrné jednotce,

f) výkaz výměr k uvedenému množství.

§ 7

Výkaz výměr

(1) Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

(2) Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

(3) Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.

§ 8

Předmět vedlejších a ostatních nákladů

(1) Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné.

(2) Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo činnosti.

(3) Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky.

(4) Vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací.

§ 9

Vedlejší náklady

(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.

(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

§ 10

Ostatní náklady

(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.

(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

§ 11

Cenové soustavy

(1) Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahujících zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.

(2) V případě použití cenové soustavy podle § 4 odst. 4 uvede zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu, zajistí neomezený dálkový přístup k této dokumentaci, případně příslušné části textů nebo plný text bude součástí zadávací dokumentace.

Elektronická podoba soupisu prací

§ 12

(1) Elektronická podoba soupisu prací pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce má takový otevřený formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný.

(2) Elektronická podoba soupisu prací musí být pro danou veřejnou zakázku jednotná.

(3) Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných zadávací dokumentací.

§ 13

(1) Formátem elektronického soupisu prací může být XML formát. Dokumentace tohoto formátu je k dispozici na informačním systému Ministerstva pro místní rozvoj.

(2) Dokumentace formátu XML obsahuje pravidla pro strukturu, obsah a formát údajů, a to

a) popis všech údajů položkového soupisu,

b) popis formátu XML položkového soupisu,

c) volně dostupný modul pro sestavení nabídkové ceny a

d) testovací modul pro kontrolu formátu.

§ 14

(1) Elektronickou podobou soupisu prací může být i jiný otevřený elektronický formát s datovou strukturou.

(2) Zadavatel v zadávací dokumentaci uvede pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a metodiky pro jejich zpracování.


§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2012.


Ministr:

Ing. Jankovský v. r.

Přesunout nahoru