Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 227/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot

Částka 80/2012
Platnost od 29.06.2012
Účinnost od 01.07.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

227

VYHLÁŠKA

ze dne 26. června 2012,

kterou se mění vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 153/2010 Sb., k provedení § 47 odst. 5 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1

Tato vyhláška upravuje na základě práva Evropské unie1) parametry kvality univerzální služby a jejich mezní hodnoty.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele.“.

2. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí účastnickým přípojným okruhem (dále jen „přípojný okruh“) komunikační cesta spojující koncový bod sítě s přípojným bodem telefonní ústředny, popřípadě dálkového koncentrátoru, sestávající z účastnického přípojného vedení včetně k němu příslušejícího technického zařízení nezbytného pro uskutečňování volání; přípojným bodem se rozumí hlavní rozvaděč.“.

3. V § 3 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

a) doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti,

b) četnost poruch přípojných okruhů,

c) doba, za kterou je porucha odstraněna,“.

4. V § 3 odst. 1 písmeno h) zní:

h) míra pohotovosti veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě (dále jen „veřejný telefonní automat“).“.

5. V § 3 odstavec 2 zní:

(2) Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti, je doba ode dne, kdy uživatel podal žádost o připojení, do okamžiku zprovoznění koncového bodu sítě v pevném místě; za zprovoznění připojení v pevném místě se považuje rovněž převod užívacích práv ke koncovému bodu sítě stávajícího přípojného okruhu na jiného účastníka.“.

6. V § 3 odst. 3 se slova „vztažená na účastnické přípojné vedení je poměr počtu“ nahrazují slovy „přípojných okruhů je počet“ a slova „k průměrnému počtu účastnických přípojných vedení“ se nahrazují slovy „vztažený k 100 přípojných okruhů“.

7. V § 3 odst. 4 se slova „Doba odstranění poruchy“ nahrazují slovy „Doba, za kterou je porucha odstraněna,“.

8. V § 3 odst. 7 se za slova „vyúčtování ceny za“ vkládají slova „veřejně dostupné“.

9. Příloha k vyhlášce č. 162/2005 Sb. včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

„Příloha k vyhlášce č. 162/2005 Sb.

Stanovené mezní hodnoty parametrů kvality univerzální služby ve veřejné komunikační síti

1234
Parametr podleParametrJednotkaStanovená mezní hodnota
§ 3 odst. 1 písm. a)Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné komunikační sítiPočet dnů, během nichž bylo zprovozněno připojení
- v 95% případů≤ 10 kalendářních dnů
- v 99% případů≤ 15 kalendářních dnů
Procento případů zprovozněných připojení v době dohodnuté s uživatelem100 %
§ 3 odst. 1 písm. b)Četnost poruch přípojných okruhůČetnost poruch vztažená k 100 přípojných okruhů za rok≤ 10 /rok
§ 3 odst. 1 písm. c)Doba, za kterou je porucha odstraněnaDoba odstranění
- 80 % poruch≤ 6 hodin
- 95 % poruch≤ 12 hodin
na přípojném okruhu
Procento případů odstranění poruchy na přípojném okruhu v době dohodnuté s účastníkem100 %
Doba odstranění
- 80 % poruch≤ 6 hodin
- 95 % poruch≤ 12 hodin
všech ostatních, s výjimkou poruch na přípojném okruhu
Procento případů odstranění poruchy, s výjimkou poruchy na přípojném okruhu, v době dohodnuté s účastníkem100 %
§ 3 odst. 1 písm. d)Doba, za kterou je sestaveno spojeníPrůměrná doba, za kterou bylo sestaveno spojení
- u národních volání≤ 6s
- u mezinárodních volání2)≤ 10s
Doba, za kterou bylo sestaveno 95% spojení
- u národních volání≤ 12s
- u mezinárodních volání2)≤ 18s
§ 3 odst. 1 písm. e)Míra neúspěšnosti sestavení spojeníPoměr vyjádřený v procentech
a) u národních volání≤ 2,5 %
b) u mezinárodních volání2)≤ 4%
§ 3 odst. 1 písm. f)Četnost reklamací na vyúčtování cenyPoměr vyjádřený v procentech≤ 0,5 %
§ 3 odst. 1 písm. g)Doba přihlášení obsluhy pracoviště informačních služeb o telefonních číslechPrůměrná doba přihlášení obsluhy pracoviště≤ 8s
Poměr počtu přihlášení obsluhy pracoviště v době do 20 s k celkovému počtu volání vyjádřený v procentech≥ 98 %
§ 3 odst. 1 písm. h)Míra pohotovosti veřejných telefonních automatůPoměr vyjádřený v procentech≥ 91,5 %

2) Uvedené hodnoty u mezinárodních volání jsou doporučené.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.


Ministr:

MUDr. Kuba v. r.

Přesunout nahoru