Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 215/2012 Sb.Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

Částka 76/2012
Platnost od 25.06.2012
Účinnost od 28.06.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

215

VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2012

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

Česká národní banka stanoví podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „zákon“), k provedení § 84 odst. 4 a § 86 odst. 2 a 8 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) rozsah odborných znalostí a dovedností osob uvedených v § 84 odst. 1 zákona,

b) minimální rozsah věcných, organizačních a personálních předpokladů akreditované osoby a požadavky na její zkouškový řád a

c) vzor tiskopisu žádosti o akreditaci k pořádání odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti a obsah jeho příloh.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů1) ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,

1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,

2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny,

c) údaji o odborné praxi

1. informace o druhu odborné praxe,

2. uvedení osoby, u níž je, nebo byla, odborná praxe vykonávána,

3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti,

4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána,

5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,

d) údaji o vzdělání

1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané tituly,

2. přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných titulů,

e) údaji o vědecké a pedagogické činnosti

1. popis publikační činnosti, případné vědecké hodnosti,

2. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, u níž osoba působila, včetně případných akademických hodností, studijní program nebo kurz, zaměření studijního programu nebo kurzu, doba či délka trvání studijního programu nebo kurzu, způsob ukončení studia nebo kurzu, které osoba vedla,

f) vedoucí osobou člen statutárního orgánu, statutární orgán, ředitel právnické osoby nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost akreditované osoby.

§ 3

Rozsah odborných znalostí

(K § 84 odst. 4 zákona)

(1) Osoby uvedené v § 84 odst. 1 zákona mají potřebné odborné znalosti při odborné zkoušce a při své další činnosti zejména

a) právních předpisů, pokud věcně souvisí s jejich činností,

b) principů a fungování doplňkového penzijního spoření a souvisejících rizik,

c) investičních nástrojů, jejich druhů a vlastností,

d) principů finančního trhu včetně teorie financí a

e) investic, investiční strategie a souvisejících rizik.

(2) Podrobnější popis rozsahu odborných znalostí podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Rozsah odborných znalostí podle odstavce 1 musí odpovídat věcné náplni činnosti osob uvedených v § 84 odst. 1 zákona tak, aby byl zabezpečen její kvalifikovaný výkon.

§ 4

Rozsah dovedností

(K § 84 odst. 4 zákona)

(1) Osoby uvedené v § 84 odst. 1 zákona musí být schopny použít odborné znalosti při jednání s účastníkem a zájemcem o doplňkové penzijní spoření tak, aby kvalifikovaně vykonávaly svou činnost v nejlepším zájmu tohoto účastníka a zájemce.

(2) Pro plnění povinnosti podle odstavce 1 musí osoby uvedené v § 84 odst. 1 zákona při odborné zkoušce a při své další činnosti být schopny

a) kvalifikovaně získat informace od účastníka a zájemce o doplňkové penzijní spoření tak, aby bylo možné provést řádnou analýzu pro něj vhodných penzijních produktů,

b) řádně vyhodnotit potřeby, cíle a finanční možnosti účastníka a zájemce o doplňkové penzijní spoření a nabídnout mu pro něj vhodný penzijní produkt,

c) kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat informace při komunikaci s účastníkem a zájemcem o doplňkové penzijní spoření tak, aby tito sami mohli posoudit, zda nabízený penzijní produkt odpovídá jejich potřebám, cílům a finančním možnostem, a

d) řádně uzavírat jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

§ 5

Věcné předpoklady

(K § 86 odst. 8 zákona)

(1) Akreditovaná osoba má k dispozici prostory vhodné k pořádání odborných zkoušek, s přiměřeným počtem a kapacitou zkušebních místností.

(2) Akreditovaná osoba má k dispozici technické a programové prostředky pro pořádání odborných zkoušek.

§ 6

Organizační předpoklady

(K § 86 odst. 8 zákona)

(1) Akreditovaná osoba má organizační uspořádání s řádným, průhledným, jasným a uceleným vymezením činností a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí, které upraví v organizačním řádu.

(2) Akreditovaná osoba v organizačním řádu uvede také

a) bezpečnostní a kontrolní opatření při zpracování a uchovávání informací2) týkajících se odborných zkoušek a

b) pravidla pro průhledné jmenování předsedů zkušebních komisí a jejich členů; členem odvolací zkušební komise nemůže být jmenována osoba, která byla členem zkušební komise, proti jejímuž rozhodnutí podal zkoušený odvolání.

§ 7

Personální předpoklady

(K § 86 odst. 8 zákona)

(1) Člen zkušební komise je důvěryhodný a má ukončený alespoň magisterský studijní program3).

(2) Členem zkušební komise je nejméně jedna osoba s alespoň tříletou praxí akademického pracovníka4) v oblasti finančního trhu anebo nejméně jedna osoba s alespoň pětiletou odbornou praxí na finančním trhu5); ostatní členové zkušební komise mají alespoň tříletou odbornou praxi na finančním trhu.

(3) Pokud je akreditovaná osoba osobou oprávněnou nabízet a zprostředkovat doplňkové penzijní spoření6) nebo je jiný člen podnikatelského seskupení7) akreditované osoby takovou osobou, musí být většina členů zkušební komise nezávislých na akreditované osobě či podnikatelském seskupení, jehož je akreditovaná osoba členem.

(4) Akreditovaná osoba zajistí, aby v době konání odborných zkoušek mohlo zkoušení probíhat alespoň před jednou zkušební komisí a v případě potřeby bylo možno bez zbytečného odkladu ustanovit odvolací zkušební komisi.

§ 8

Zkouškový řád

(K § 86 odst. 8 zákona)

(1) Akreditovaná osoba má zkouškový řád, který zajišťuje alespoň následující požadavky

a) objektivní a nestranný přístup pro všechny zkoušené; v případě překročení kapacity zkouškového termínu musí být zkoušení pozvaní ke zkoušce vybíráni objektivním a nestranným způsobem,

b) řádnou identifikaci zkoušeného před zahájením odborné zkoušky při zabezpečení ochrany osobních údajů,

c) objektivní a nestranný průběh odborné zkoušky,

d) objektivní a nestranný výběr zkušební varianty z dostatečného počtu variant,

e) utajení obsahu jednotlivých zkušebních variant,

f) zařazení všech náležitých částí odborné zkoušky s hodnotícím standardem, zejména části teoretické a praktické, písemné nebo ústní či jejich kombinace,

g) tématicky vyvážený obsah odborné zkoušky,

h) řádné sestavení a pravidelnou aktualizaci dostatečného počtu zkušebních otázek, za něž odpovídá konkrétní osoba,

i) řádné sdělení výsledku odborné zkoušky zkoušenému, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jejího konání,

j) přezkoumatelné zaznamenání výsledku odborné zkoušky a

k) možnost a postup pro odvolání nebo přezkoumání výsledku odborné zkoušky.

(2) Zkouškový řád obsahuje alespoň

a) rozpracování požadavků podle odstavce 1 do konkrétních postupů a vzorové dokumentace,

b) pravidla stanovení a uveřejnění zkouškových termínů; akreditovaná osoba zajistí konání alespoň jednoho termínu zkoušek čtvrtletně, pokud se na daný termín přihlásí alespoň 10 zkoušených,

c) obsah a rozsah odborné zkoušky, včetně údaje, kde mohou zkoušení nalézt seznam odborné literatury a právních předpisů, které jsou doporučené ke složení odborné zkoušky,

d) maximální dobu na přípravu a minimální dobu trvání zkoušky,

e) minimální počet členů zkušební komise a způsob jejich rozhodování,

f) minimální požadavky na úspěšné složení odborné zkoušky,

g) pravidla pro vyloučení zkoušeného z odborné zkoušky a možnost přezkoumání tohoto rozhodnutí a

h) údaje o výši poplatků spojených se složením odborné zkoušky.

§ 9

Žádost o akreditaci

(K § 86 odst. 2 zákona)

(1) Žádost o akreditaci podle § 86 odst. 2 zákona se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Je-li žadatelem fyzická osoba, přiloží k žádosti podle odstavce 1

a) dotazník k posouzení důvěryhodnosti osob uvedený v příloze č. 3 k této vyhlášce,

b) životopis obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. d)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. c)],

c) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. a)] žadatele,

d) seznam a popis prostor, kde se budou pořádat odborné zkoušky, včetně údajů o počtu a kapacitě zkušebních místností,

e) popis technických a programových prostředků pro pořádání odborných zkoušek,

f) návrh organizačního řádu akreditované osoby,

g) seznam členů zkušebních komisí,

h) životopis každého člena zkušební komise obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. d)],

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. c)] a

3. údaje o vědecké a pedagogické činnosti [§ 2 písm. e)],

i) návrh zkouškového řádu a

j) vzor zkušebních otázek a témata určená k přezkoušení dovedností.

(3) Je-li žadatelem právnická osoba, přiloží k žádosti podle odstavce 1

a) úplný výpis, anebo jiný dokument z evidence podnikatelů nebo jiné evidence podle jiného právního předpisu8), anebo z obdobných evidencí v zahraničí, obsahující údaje platné ke dni podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden,

b) seznam vedoucích osob žadatele s označením jejich funkce,

c) dotazník k posouzení důvěryhodnosti osob uvedený v příloze č. 3 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou vedoucí osobou žadatele,

d) životopis každé vedoucí osoby žadatele obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. d)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. c)],

e) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. a)] za každou vedoucí osobu žadatele a za žadatele,

f) seznam osob s kvalifikovanou účastí9) na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami s údaji10) o těchto osobách s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě,

g) seznam a popis prostor, kde se budou pořádat odborné zkoušky, včetně údajů o počtu a kapacitě zkušebních místností,

h) popis technických a programových prostředků pro pořádání odborných zkoušek,

i) návrh organizačního řádu akreditované osoby,

j) seznam členů zkušebních komisí,

k) životopis každého člena zkušební komise obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. d)],

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. c)] a

3. údaje o vědecké a pedagogické činnosti [§ 2 písm. e)],

l) návrh zkouškového řádu a

m) vzor zkušebních otázek a témata určená k přezkoušení dovedností.

§ 10

Společná ustanovení

(1) Je-li žadatel zastoupen, je přílohou žádosti originál plné moci nebo obdobné listiny prokazující oprávnění zástupce zastupovat žadatele. Pravost podpisu žadatele na plné moci nebo obdobné listině musí být úředně ověřena.

(2) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti vyžadované touto vyhláškou nebo uvedení údaje v tiskopisu, a není-li to z žádosti dostatečně zjevné, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti společně s důvody, pro které nelze přílohu předložit nebo údaj uvést, a tyto důvody přiměřeně doloží.

(3) Žadatel se namísto předložení předepsané přílohy může odvolat na přesně označený dokument, který v posledních 3 letech předložil České národní bance a který splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.

(4) Cizí veřejná listina, která je přílohou žádosti, nemusí být opatřena vyšším ověřením listin (superlegalizována) nebo opatřena apostilou v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou11), pokud byla vydána orgánem veřejné moci

a) členského státu nebo

b) cizího státu, se kterým má Česká národní banka uzavřenu dohodu o spolupráci; seznam těchto orgánů uveřejní Česká národní banka na svých internetových stránkách.


§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. června 2012, s výjimkou § 3 a 4, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 215/2012 Sb.

Rozsah odborných znalostí

Tématické oblasti potřebných znalostí:

a) právní předpisy, pokud věcně souvisejí s činností osob uvedených v § 84 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření,

1. právní předpisy z oblasti finančního trhu,

2. základy souvisejících předpisů občanského práva, obchodního práva a práva na ochranu spotřebitele,

b) principy a fungování doplňkového penzijního spoření

1. důchodový systém České republiky a doplňkové penzijní spoření jako jeho součást,

2. podmínky vzniku a zániku účasti na doplňkovém penzijním spoření,

3. strategie spoření a způsob, jakým mohou být prostředky účastníka rozloženy v účastnických fondech,

4. typy účastnických fondů, způsoby jejich investování,

5. rizika, která mohou být spojena s účastnickým fondem, diverzifikace rizika účastnického fondu na základě teorie portfolia,

6. osobní penzijní účet a penzijní jednotka,

7. pravidla jednání s účastníky podle zákona o doplňkovém penzijním spoření,

8. poplatky spojené se systémem doplňkového penzijního spoření,

9. podmínky pro pobídky,

10. sdělení klíčových informací pro účastníky a statut účastnického fondu,

11. podmínky příspěvku účastníka, zaměstnavatele a státního příspěvku,

12. podmínky pro převod prostředků účastníka do účastnických fondů obhospodařovaných jinou penzijní společností a poplatku s tímto převodem spojeným,

13. nároky z doplňkového penzijního spoření,

14. vztah doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění,

15. principy a fungování penzijního připojištění,

16. vklady a kolektivní investování jako alternativní produkty,

17. daňové aspekty doplňkového penzijního spoření,

c) investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti

1. investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti, pojem cenného papíru a rozdělení cenných papírů,

2. akcie a obdobné cenné papíry představující podíl na emitentovi, jejich charakteristika, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované) a význam, zatímní list a poukázka na akcie,

3. dluhopisy a obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, jejich druhy (státní a České národní banky, komunální, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované), význam,

4. deriváty, pojem derivátu, druhy, základní pojmy obchodování s deriváty, užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky,

5. ostatní investiční nástroje, jejich základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů (nástroje peněžního trhu a cenné papíry kolektivního investování),

d) principy finančního trhu včetně teorie financí

1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam,

2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou),

3. základy finanční matematiky,

4. struktura finančního trhu (primární a sekundární trh, peněžní a kapitálový trh),

5. účastníci finančního trhu (emitenti, investoři, finanční zprostředkovatelé),

6. základní odlišnosti domácích a zahraničních trhů investičních nástrojů a obchodování na nich,

e) investice, investiční strategie a související rizika

1. základy investiční strategie, investiční politika,

2. rizika jednotlivých investičních nástrojů.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 215/2012 Sb.

VZOR Žádost o udělení akreditace

VZOR Žádost o udělení akreditace

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 215/2012 Sb.

Dotazník k posouzení důvěryhodnosti osob

Dotazník k posouzení důvěryhodnosti osob

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 76 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

3) § 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 70 odst. 1, 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb.

5) § 3 vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti.

6) § 74 zákona č. 427/2011 Sb.

7) § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Například obchodní zákoník, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 3 písm. i) zákona č. 427/2011 Sb.

10) § 3 písm. f) zákona č. 427/2011 Sb.

11) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

Přesunout nahoru