Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 207/2012 Sb.Vyhláška o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin

Částka 72/2012
Platnost od 18.06.2012
Účinnost od 01.07.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

207

VYHLÁŠKA

ze dne 6. června 2012

o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 61 odst. 7, § 62 odst. 1 a 3, § 64 odst. 4 zákona:


ČÁST PRVNÍ

O PROFESIONÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH PRO APLIKACI PŘÍPRAVKŮ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví:

a) náležitosti postupu údržby a kalibrace profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,

b) omezení použití jednotlivých profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků a postupy při jejich použití v závislosti na druhu a způsobu aplikace vedoucí k minimalizaci rizik pro ochranu zdraví a životního prostředí,

c) postupy pro přípravu postřikové kapaliny a pro čištění profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků,

d) požadavky na omezení nežádoucího úletu přípravků,

e) podmínky použití profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků omezujícího úlet přípravků, za kterých nemusí být dodrženy ochranné vzdálenosti určené v rozhodnutí o povolení přípravku,

f) lhůty pro provádění kontrolního testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků,

g) technologické požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci přípravků,

h) technologický postup kontrolního testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,

i) technické podmínky pro kontrolní testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,

j) náležitosti a vzor osvědčení o funkční způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,

k) náležitosti a vzor kontrolní nálepky.

§ 2

Použití profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků

(K § 61 odst. 7 zákona)

(1) Náležitosti postupu údržby a kalibrace profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Omezení použití jednotlivých profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků a postupy při jejich použití v závislosti na druhu a způsobu aplikace vedoucí k minimalizaci rizik pro ochranu zdraví a životního prostředí stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce.

(3) Příprava aplikační kapaliny a provádění čištění profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků musí být v souladu s požadavky stanovenými v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 3

Požadavky na omezení nežádoucího úletu přípravků a podmínky použití profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků omezujících úlet přípravků

(K § 62 odst. 1 a 3 zákona)

(1) Požadavky na omezení nežádoucího úletu přípravků stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.

(2) Podmínky použití profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků omezujícího úlet přípravků, za kterých není třeba dodržet ochrannou vzdálenost určenou v rozhodnutí o povolení přípravku, stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.

§ 4

Lhůty pro provádění kontrolního testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků

[K § 64 odst. 4 písm. a) zákona]

(1) Doba ode dne uvedení profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků do provozu do dne prvního kontrolního testování nebo doba mezi dvěma kontrolními testováními nesmí přesáhnout 3 roky.

(2) Profesionální zařízení pro aplikaci přípravků, u něhož byla provedena oprava, úprava nebo přestavba, která by mohla ovlivnit aplikaci přípravků, musí být prověřeno kontrolním testováním před jeho prvním použitím po této opravě, úpravě nebo přestavbě.

§ 5

Technologické požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci přípravků a technologický postup kontrolního testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků

[K § 64 odst. 4 písm. b) a c) zákona]

Technologické požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci přípravků a technologický postup kontrolního testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 6

Technické podmínky pro kontrolní testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků

[K § 64 odst. 4 písm. d) zákona]

(1) Technické podmínky pro kontrolní testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků musí umožňovat dodržení technologického postupu stanoveného v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce.

(2) Provozovna kontrolního testování musí být vybavena

a) zkušebním zařízením, přístroji a pomůckami uvedenými v příloze č. 6 k této vyhlášce, a to v závislosti na druzích profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků, které jsou předmětem kontrolního testování,

b) návody na obsluhu a běžnou údržbu testovaných typů profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků,

c) dálkovým přístupem do informačního systému rostlinolékařské správy, do něhož se průběžně zapisují profesionální zařízení pro aplikaci přípravků, k nimž bylo vydáno osvědčení o funkční způsobilosti, a profesionální zařízení pro aplikaci přípravků, k nimž tento doklad nebyl vydán.

(3) Zkušební zařízení musí splňovat požadavky stanovené v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 7

Náležitosti a vzor osvědčení o funkční způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků

[K § 64 odst. 4 písm. e) a f) zákona]

Náležitosti a vzory osvědčení o funkční způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků stanoví příloha č. 7 k této vyhlášce. Součástí osvědčení o funkční způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků je kontrolní nálepka, jejíž náležitosti a vzor jsou stanoveny v části B bodech 8.1 a 8.4 přílohy č. 5 k této vyhlášce.

§ 8

Přechodné ustanovení

Do dne 1. ledna 2020 nesmí doba ode dne uvedení profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků do provozu do dne prvního kontrolního testování nebo doba mezi dvěma kontrolními testováními přesáhnout 5 let.


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin

§ 9

Část druhá vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin, se zrušuje.

Dosavadní část třetí se označuje jako část druhá.

ČÁST TŘETÍ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 10

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin.

2. Vyhláška č. 147/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.


Ministr:

Ing. Bendl v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 207/2012 Sb.

Průběžná údržba a kalibrace profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků

Provozovatel profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků musí mezi pravidelnými kontrolními testováními udržovat stroj v dobrém provozně technickém stavu a pravidelně provádět seřízení stroje pro zajištění jeho optimální funkce. Zaměří se zejména na:

a) stav nádrží a rozvodů kapaliny (těsnost, odírání, zalamování),

b) funkčnost trysek (stejnoměrný výstřikový obrazec, opotřebení trysek do 10%),

c) výběr typu a velikosti trysek (shodnost, případně symetrické rozmístění - rosiče),

d) stav postřikového nebo tryskového rámu (případná poškození, rozteč trysek),

e) výšku aplikačního rámu postřikovače nad povrchem (funkčnost seřízení, povolená odchylka),

f) seřízení pracovního tlaku kapaliny (rozsah, funkčnost),

g) stav ventilátoru (rosiče, postřikovače s podporou vzduchem),

h) seřízení objemu, směru a rychlosti vzduchu (rosiče, postřikovače s podporou vzduchem),

i) volbu plošné dávky,

j) funkčnost a těsnost dávkování mořidla a osiva (mořičky osiv).

Požadavky na tyto prvky profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 207/2012 Sb.

Omezení použití profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků

Provozovatel profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků použije toto zařízení pouze ve správných agrotechnických termínech a při optimálních povětrnostních podmínkách. Dále musí zvolit optimální nastavení pracovního režimu zařízení tak, aby byla minimalizována rizika pro ochranu zdraví a životního prostředí.

A. Optimální povětrnostní podmínky pro profesionální zařízení pro aplikaci přípravků bez protiúletových komponentů:

a) rychlost větru do 3 m/s,

b) teplota vzduchu do 25°C a

c) relativní vlhkost vzduchu větší jak 60%.

B. Optimální nastavení pracovního režimu profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků bez protiúletových komponentů:

a) optimální výška rámu nad porostem - podle trysek,

b) pracovní rychlost do 8 km/h a

c) dávka vody 200 l.ha-1 a více.

Při správně zvoleném protiúletovém opatření mohou být při aplikaci na části pozemku, na který se nevztahují požadavky spjaté s ochrannými vzdálenostmi, hodnoty rychlosti pojezdu i rychlosti větru až dvojnásobné, je-li zajištěna ochrana okolních ploch, včetně povrchových vod, zdrojů pitné vody a necílových organismů proti úletu přípravku.

Předepsané hodnoty podle bodu A lze překročit pouze v případě, že je nutné odvrátit bezprostředně hrozící škodu na porostu a není možné, s ohledem na okolnosti nemající původ v provozovateli profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků, zvolit jiný agrotechnický termín.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 207/2012 Sb.

Příprava aplikační kapaliny a čištění profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků

A. Příprava aplikační kapaliny

Při plnění profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků postřikem - nosnou látkou (zejména vodou) nebo přípravkem musí být dodrženy následující požadavky:

a) Nosná látka musí být bez mechanických nečistot.

b) Provádět plnění nádrže přes plnící síto nebo plnící filtr.

c) Jestliže je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno vlastním plnícím zařízením, musí být sací hadice zakončena košem a nosná látka musí být vedena přes sací filtr. Toto přídavné zařízení může být použito pouze v případě, že je nosná látka nasávána z nepropustné nádrže, odkud nehrozí případné znečištění povrchových nebo podzemních vod.

d) Míchací zařízení musí být v činnosti.

e) Je-li poskytnuto zařízení na přimíchávání přípravků, musí být použito.

f) Provádí-li se aplikace více přípravků najednou, přidávají se jejich koncentráty do nádrže odděleně.

g) Před započetím aplikace se musí obsah nádrže důkladně promíchat. Míchací zařízení musí být v činnosti i během aplikace.

B. Čištění profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků

Po ukončení aplikace anebo i během činnosti při střídání aplikovaných přípravků musí být vždy provedeno důkladné vyčištění profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků (denní čištění). V pravidelných intervalech pak musí být provedena i celková asanace celého profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků, minimálně pak po ukončení sezony, odstavení na delší dobu nebo před jeho plánovaným kontrolním testováním.

Čištění profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků se provádí na místech k tomu určených, nebo na poli s následným vystříkáním zbytku na okraji ošetřeného pozemku. Obsluha musí při čištění používat dostatečné ochranné pomůcky, řídit se pokyny na etiketě přípravku a případně se řídit návodem použití čisticího prostředku.

1. Denní čištění

Denní čištění spočívá v důkladném propláchnutí všech částí rozvodu aplikační kapaliny, nádrže a trysek. Musí se provádět na místech k tomu určených nebo na ošetřovaném pozemku za využití proplachovacího systému profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků. Vnější části profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků se oplachují po ukončení směny čistou vodou.

2. Celková asanace

Nad rámec denní údržby se provede důkladná vnější očista, odvodnění profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků (zabezpečení proti zamrznutí zbytků kapalin) a ošetření proti korozi a případná demontáž některých dílů. Asanované profesionální zařízení pro aplikaci přípravků by mělo být zabezpečeno proti povětrnostním vlivům.

3. Vnitřní asanace

Rozředí se zbytky postřikové kapaliny vodou a vystříkají na plochu, kde byla aplikace provedena.

Rozředí se zbytky postřikové kapaliny ještě dvakrát a opět vystříkají na plochu, kde byla aplikace provedena.

Z pole se odveze pouze zředěný zbytek kapaliny, který již nelze vystříkat. Tento zbytek musí být po vyčerpání z nádrže uložen a zabezpečen před jeho únikem do okolního prostředí. S takovými zbytky musí být nakládáno jako s nebezpečným odpadem.

4. Vnější čištění

Na pozemku se očistí zbytky přípravků z profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků. Mění se místo čištění, aby se zamezilo opakovanému zatížení pozemku zbytky přípravků.

Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků čištěno v podniku, vybere se místo, kde je oplachová voda jímána k dalšímu zpracování nebo likvidaci.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 207/2012 Sb.

Požadavky na omezení úletu přípravků a použití profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků omezujícího úlet přípravků pro zkrácení ochranné vzdálenosti

Obecné podmínky:

1. Zkrácení ochranné vzdálenosti není možné, je-li vyloučeno v návodu k použití nebo vyplývá-li ochranná vzdálenost z omezení rizik standardizovanou větou1).

2. Je-li v návodu k použití uvedena ochranná vzdálenost od povrchové vody pro případ aplikace na svažitých pozemcích, nesmí být přípravek aplikován na těch částech svažitých pozemků, které jsou vzdáleny od povrchové vody méně, než ve stanovené ochranné vzdálenosti.

A. Požadavky na omezení úletu přípravků

Protiúletová klasifikace rozděluje profesionální zařízení pro aplikaci přípravků do tří tříd omezení úletu, označených hodnotou 50%, 75% nebo 90%.

Pro zařazení profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků do přehledu profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků z hlediska omezení nežádoucího úletu musí být předloženy výsledky zkoušky prokazující míru redukce úletu a případná omezení použití.

B. Použití profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků omezujícího úlet přípravků pro zkrácení ochranné vzdálenosti stanovené rozhodnutím o povolení přípravku

Praktická realizace použití protiúletových opatření je podmíněna dodržováním konstrukčních požadavků na profesionální zařízení pro aplikaci přípravků, požadavků na technická opatření, zejména používání protiúletových trysek, a technologických opatření, zaměřených na pracovní režim profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků, zejména dodržování pojezdové rychlosti, pracovního tlaku a výšky trysek nad porostem při aplikaci, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Má-li přípravek stanovenu ochrannou vzdálenost, lze tuto použitím protiúletových opatření zkrátit.

Je-li součástí návodu k použití přípravku tabulka s předepsanými ochrannými vzdálenostmi a možnostmi jejího zkrácení při použití příslušných profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků klasifikovaných do jednotlivých tříd omezení úletu, řídí se konečná vzdálenost touto tabulkou.

Je-li součástí návodu k použití přípravku pouze předepsaná ochranná vzdálenost bez zkrácení, řídí se možnost jejího zkrácení při použití příslušných profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků klasifikovaných do jednotlivých tříd omezení úletu tabulkami, které vyhlašuje rostlinolékařská správa ve věstníku.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 207/2012 Sb.

Technologické požadavky na funkční způsobilost profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků a technologický postup, podle něhož se kontrolní testování provádí

A. Technologické požadavky

1. Obecné ustanovení

Technologické požadavky se uplatňují se zřetelem ke konstrukčním zvláštnostem profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků a v souladu s jejich určením podle bodů 2 až 6.

2. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci přípravků určená k postřiku polních plodin

2.1 Čerpadlo

2.1.1 Výkon čerpadla musí:

a) při použití největších trysek a při nastavení pracovního tlaku 0,4 až 0,6 MPa, umožňovat aplikaci a

b) umožňovat viditelné míchání kapaliny v nádrži, pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno hydraulickým míchacím zařízením, nebo

c) dosahovat alespoň 90 % jeho původního jmenovitého průtoku, který uvádí výrobce.

2.1.2 Čerpadlo, pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno hydrostatickým čerpadlem, nesmí viditelně pulsovat.

2.1.3 Pojistný ventil, pokud je jím čerpadlo vybaveno, musí spolehlivě fungovat.

2.1.4 Čerpadlo musí být těsné.

2.2 Míchací zařízení

Míchací zařízení musí umožňovat viditelné víření kapaliny v nádrži, pokud zařízení pracuje při jmenovitých otáčkách vývodového hřídele energetického prostředku nebo pohonu míchacího zařízení. Nádrž je přitom naplněna zhruba do poloviny jmenovitého objemu vodou.

2.3 Nádrž

2.3.1 Nádrž nesmí prosakovat nebo z ní a z plnícího otvoru nádrže, pokud je kryt uzavřen, nesmí unikat kapalina.

2.3.2 V plnícím otvoru nádrže musí být síto v dobrém stavu.

2.3.3 V nádrži musí být zajištěna kompenzace tlaku.

2.3.4 Nádrž musí být opatřena zřetelně čitelným stavoznakem, který je viditelný z místa řidiče a z místa plnění nádrže.

2.3.5 Musí být možné jednoduchým způsobem zachytit vyprazdňovanou postřikovou kapalinu, bez nástrojů, spolehlivě a bez rozlévání (například s použitím kohoutu).

2.3.6 Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno zařízením k přípravě postřikové kapaliny, musí spolehlivě pracovat a v nádrži tohoto zařízení musí být mřížka.

2.3.7 Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno zařízením pro čištění obalů od přípravků, musí spolehlivě pracovat.

2.4 Měřící, kontrolní, ovládací a regulační systém (dále jen „regulace“)

2.4.1 Všechna zařízení regulace musí spolehlivě fungovat a musí být těsná.

2.4.2 Ovládací prvky regulace důležité pro vlastní aplikaci musí být připojeny tak, aby byly lehce dosažitelné z místa obsluhy. Otočení hlavy nebo horní části trupu je akceptováno.

2.4.3 Stupnice tlakoměru musí být z místa obsluhy zřetelně čitelná a vhodná pro používaný rozsah pracovních tlaků. Musí být dělena nejméně:

a) po 0,02 MPa pro pracovní tlaky do 0,5 MPa včetně,

b) po 0,1 MPa pro pracovní tlaky od 0,5 do 2,0 MPa včetně,

c) po 0,2 MPa pro pracovní tlaky nad 2,0 MPa.

2.4.4 Stupnice analogových tlakoměrů musí mít minimální průměr 63 mm.

2.4.5 Přesnost tlakoměru musí být:

a) ± 0,02 MPa pro pracovní tlaky do 0,2 MPa včetně,

b) ±10 % skutečné hodnoty pro pracovní tlaky od 0,2 MPa.

Ukazatel tlakoměru musí zůstat stabilní.

2.4.6 Průtokoměry profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků, jejichž činnost souvisí s nastavením plošné dávky, musí měřit s největší chybou 5 % od skutečných hodnot.

2.5 Rozvod kapaliny

2.5.1 Rozvod kapaliny musí být těsný i při největším povoleném pracovním tlaku.

2.5.2 Hadice rozvodu kapaliny musí být umístěny tak, aby nedocházelo k jejich zlamování nebo odírání a v pracovních polohách nesmí být zavěšeny v dosahu postřiku.

2.5.3 Pokles tlaku mezi bodem měření pracovního tlaku aplikované kapaliny (tlakoměrem profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků) a nejvzdálenější tryskou každé sekce postřikového rámu nesmí být větší než 10 % hodnoty tlaku na tlakoměru.

2.6 Filtrace

2.6.1 Na tlakové větvi čerpadla musí být umístěn nejméně jeden filtr. Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno hydrostatickým čerpadlem, musí být umístěn jeden filtr také na sací větvi čerpadla. Filtry trysek se nepovažují za filtr na tlakové větvi čerpadla.

2.6.2 Vložky filtrů musí být vyměnitelné.

2.6.3 Jestliže je poskytnuté oddělovací zařízení, musí být možné s nádrží naplněnou na její jmenovitý objem čistit filtry, aniž by unikala jakákoli postřiková kapalina, s výjimkou té, která může být v krytu filtru a v sacím potrubí.

2.7 Postřikový rám

2.7.1 Postřikový rám musí být ve všech směrech stabilní, nesmí mít uvolněné kterékoli ze spojení a nesmí být ohnutý. Pravá a levé strana postřikového rámu musí mít stejnou délku.

2.7.2 Pokud je postřikový rám vybaven automatickým vyrovnáváním nebo zařízením pro vychýlení ramen při styku s pevnou překážkou, musí být tato zařízení funkční.

2.7.3 Pokud je pracovní záběr postřikového rámu větší než 10 m, musí být trysky (rozptylovače) chráněny před kontaktem se zemí.

2.7.4 Pokud je postřikový rám vybaven zařízením k tlumení nežádoucích pohybů nebo zařízením k vyrovnávání sklonu, musí být tato zařízení funkční.

2.7.5 Zařízení pro výškové nastavení rámu musí být funkční.

2.7.6 Rozteč trysek (rozptylovačů) na postřikovém rámu musí být stejná, připouští se odchylka ± 5 %.

2.7.7 Rozdíl vzdáleností mezi dolními okraji trysek (rozptylovačů) a povrchem, pokud je postřikový rám v klidu a profesionální zařízení pro aplikaci přípravků stojí na vodorovné podložce, nesmí být větší než ±100 mm, nebo ± 1 % poloviny pracovního záběru.

2.7.8 Pokud je postřikový rám rozdělen do sekcí, musí být možné zapínání a vypínání těchto sekcí.

2.8 Trysky (rozptylovače)

2.8.1 Trysky (rozptylovače) musí být shodné (typ, velikost, materiál, výrobce) na celém postřikovém rámu profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků s výjimkou koncových trysek (rozptylovačů), jestliže jsou tyto určeny pro speciální funkci. Další komponenty (filtry trysek, protiodkapové zařízení) musí být shodné na celém postřikovém rámu. 2.8.2 Po 5 s od uzavření přívodu tlakové kapaliny k tryskám (rozptylovačům) nesmí z trysek (rozptylovačů) odkapávat kapalina.

2.9 Rozptyl

2.9.1 Při měření na žlábkovém zkušebním zařízení, které odpovídá požadavkům podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, nesmí příčná rovnoměrnost rozptylu kapaliny tryskami (rozptylovači) v celém rozsahu pracovního záběru postřikového rámu hodnocená variačním koeficientem překročit 10 %. Rozdíl mezi množstvím kapaliny zachycené jednotlivými žlábky tohoto zařízení a celkovou střední hodnotou nesmí přitom překročit ± 20 %.

2.9.2 Není-li z hlediska konstrukce postřikového rámu nebo použitých trysek (rozptylovačů) možné provést měření příčné rovnoměrnosti na žlábkovém zkušebním zařízení, nesmí odchylka průtočnosti jednotlivých trysek (rozptylovačů) překročit ± 10 % od jmenovité hodnoty průtočnosti stanovené výrobcem trysek (rozptylovačů) pro použitý pracovní tlak.

2.10 Přenos energie

2.10.1 Musí být namontován ochranný kryt kloubového hřídele a ochranný kryt přívodového hřídele a oba musí být v dobrém stavu:

a) různé části hřídele, univerzální klouby a blokovací systémy nesmí jevit známky nadměrného opotřebení a musí fungovat správně,

b) funkce ochranného krytu musí být zřetelná a ochranný kryt nesmí jevit známky opotřebení, vad, deformací nebo trhlin a

c) záchytné zařízení, které zabraňuje otáčení ochranného krytu kloubového hřídele, musí být namontováno a musí spolehlivě pracovat.

Funkce ochranných zařízení a všech pohyblivých nebo rotačních částí přenosu energie nesmí být narušena.

2.10.2 Pro tento účel není přípustný řetěz nebo záchytné zařízení ochranného krytu kloubového hřídele.

Musí být namontován ochranný kryt přívodového hřídele a musí být v dobrém stavu.

2.10.3 Pokud existuje ventilační zařízení (ventilátor, skříň, rozvody vzduchu), musí být v dobrém stavu a namontované tak, aby bylo funkční:

a) všechny části musí být bez mechanické deformace, opotřebení a trhlin, koroze a vibrací a

b) musí být namontován ochranný kryt chránící přístup k ventilátoru.

3. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci přípravků určené k postřiku a rosení prostorových kultur

3.1 Čerpadlo

3.1.1 Výkon čerpadla musí:

a) umožňovat aplikaci při použití největších trysek a při nastavení nejvyššího pracovního tlaku doporučeného výrobcem a

b) umožňovat viditelné míchání kapaliny v nádrži, pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno hydraulickým míchacím zařízením, nebo

c) dosahovat alespoň 90 % jeho původního jmenovitého průtoku, který uvádí výrobce.

3.1.2 Čerpadlo, pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno hydrostatickým čerpadlem, nesmí viditelně pulsovat.

3.1.3 Pojistný ventil, pokud je jím čerpadlo vybaveno, musí spolehlivě fungovat.

3.1.4 Čerpadlo musí být těsné.

3.2 Míchací zařízení

Míchací zařízení musí umožňovat viditelné víření kapaliny v nádrži, pokud zařízení pracuje při jmenovitých otáčkách vývodového hřídele energetického prostředku nebo pohonu míchacího zařízení. Nádrž je přitom naplněna zhruba do poloviny jmenovitého objemu vodou.

3.3 Nádrž

3.3.1 Nádrž nesmí prosakovat nebo z ní a z plnícího otvoru nádrže, pokud je kryt uzavřen, nesmí unikat kapalina.

3.3.2 V plnícím otvoru nádrže musí být síto v dobrém stavu.

3.3.3 V nádrži musí být zajištěna kompenzace tlaku.

3.3.4 Nádrž musí být opatřena zřetelně čitelným stavoznakem, který je viditelný z místa řidiče a z místa plnění nádrže.

3.3.5 Musí být možné jednoduchým způsobem zachytit vyprazdňovanou postřikovou kapalinu, bez nástrojů, spolehlivě a bez rozlévání (například s použitím kohoutu).

3.3.6 Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno zařízením k přípravě postřikové kapaliny, musí spolehlivě pracovat a v nádrži tohoto zařízení musí být mřížka.

3.3.7 Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno zařízením pro čištění obalů od přípravků na ochranu rostlin, musí být toto zařízení funkční.

3.4 Regulace

3.4.1 Všechna zařízení regulace musí spolehlivě fungovat a musí být těsná.

3.4.2 Ovládací prvky regulace důležité pro vlastní aplikaci musí být připojeny tak, aby byly lehce dosažitelné z místa obsluhy. Otočení hlavy nebo horní části trupu je akceptováno.

3.4.3 Regulace musí umožňovat jednostrannou aplikaci.

3.4.4 Stupnice tlakoměru musí být z místa obsluhy zřetelně čitelná a vhodná pro používaný rozsah pracovních tlaků. Musí být dělena nejméně:

a) po 0,02 MPa pro pracovní tlaky do 0,5 MPa včetně,

b) po 0,1 MPa pro pracovní tlaky od 0,5 do 2,0 MPa včetně,

c) po 0,2 MPa pro pracovní tlaky nad 2,0 MPa.

3.4.5 Stupnice analogových tlakoměrů musí mít minimální průměr 63 mm.

3.4.6 Přesnost tlakoměru musí být:

a) ± 0,02 MPa pro pracovní tlaky do 0,2 MPa včetně,

b) ± 10 % skutečné hodnoty pro pracovní tlaky od 0,2 MPa .

Ukazatel tlakoměru musí zůstat stabilní.

3.4.7 Průtokoměry profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků, jejichž činnost souvisí s nastavením plošné dávky, musí měřit s největší chybou 5 % od skutečných hodnot.

3.5 Rozvod kapaliny

3.5.1 Rozvod kapaliny musí být těsný i při největším povoleném pracovním tlaku.

3.5.2 Hadice rozvodu kapaliny musí být umístěny tak, aby nedocházelo k jejich zlamování nebo odírání a v pracovních polohách nesmí být zavěšeny v dosahu postřiku.

3.5.3 Pokles tlaku mezi bodem měření pracovního tlaku aplikované kapaliny (tlakoměrem profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků) a přívodem kapaliny k jednotlivým sekcím tryskového rámu nesmí být větší než 15 % hodnoty tlaku na tlakoměru.

3.6 Filtrace

3.6.1 Na tlakové větvi čerpadla musí být umístěn nejméně jeden filtr. Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno hydrostatickým čerpadlem, musí být umístěn jeden filtr také na sací větvi čerpadla. Filtry trysek se nepovažují za filtr na tlakové větvi čerpadla.

3.6.2 Vložky filtrů musí být vyměnitelné.

3.6.3 Jestliže je poskytnuté oddělovací zařízení, musí být možné s nádrží naplněnou na její jmenovitý objem čistit filtry, aniž by unikala jakákoli postřiková kapalina, s výjimkou té, která může být v krytu filtru a v sacím potrubí.

3.7 Trysky (rozptylovače)

3.7.1 Trysky musí být vhodné pro příslušnou aplikaci přípravků.

3.7.2 Trysky (rozptylovače) umístěné symetricky na levé a pravé straně tryskového rámu musí být shodné (typ, velikost, materiál, výrobce). Další komponenty (filtry trysek, protiodkapové zařízení) musí být shodné na celém tryskovém rámu.

3.7.3 Po 5 s od uzavření přívodu tlakové kapaliny k tryskám (rozptylovačům) nesmí z trysek (rozptylovačů) odkapávat kapalina.

3.7.4 Jednotlivé trysky (rozptylovače) musí být možné vyřadit z činnosti. Nastavení směru trysek (rozptylovačů) na jednotlivých stranách tryskového rámu musí být možno provést symetricky a opakovaně.

3.8 Ventilátor

3.8.1 Rotor ventilátoru, jeho kryt a ostatní části rozvodu vzduchu nesmí být poškozeny.

3.8.2 Musí být možné samostatné vyřazení ventilátoru z činnosti, bez zásahu do další funkce mechanizačního prostředku.

3.8.3 Nastavitelné části ventilátoru nebo rozvodu vzduchu musí být funkční.

3.9 Rozptyl

3.9.1 Každá tryska (rozptylovač) musí vytvářet jednotný výstřikový obrazec (jednotný obrys a stejnoměrný výstřik), a to v případě hydraulických trysek s vypnutým ventilátorem a v případě ostatních trysek (např. pneumatických) se zapnutým ventilátorem.

3.9.2 Průtočnost každé trysky (rozptylovače) stejného označení se nesmí odchylovat o více než 10 % jejich průměrné průtočnosti a o více než 15 % jejich jmenovité průtočnosti.

3.10 Přenos energie

3.10.1 Musí být namontován ochranný kryt kloubového hřídele a ochranný kryt přívodového hřídele a oba musí být v dobrém stavu:

a) různé části hřídele, univerzální klouby a blokovací systémy nesmí jevit známky nadměrného opotřebení a musí fungovat správně,

b) funkce ochranného krytu musí být zřetelná a ochranný kryt nesmí jevit známky opotřebení, vad, deformací nebo trhlin a

c) záchytné zařízení, které zabraňuje otáčení ochranného krytu kloubového hřídele, musí být namontováno a musí spolehlivě pracovat.

Funkce ochranných zařízení a všech pohyblivých nebo rotačních částí přenosu energie nesmí být narušena.

3.10.2 Pro tento účel není přípustný řetěz nebo záchytné zařízení ochranného krytu kloubového hřídele.

Musí být namontován ochranný kryt přívodového hřídele a musí být v dobrém stavu.

3.10.3 Musí existovat ventilační zařízení (ventilátor, skříň, deflektory vzduchu), v dobrém stavu a namontované tak, aby bylo funkční:

a) všechny části musí být bez mechanické deformace, opotřebení a trhlin, koroze a vibrací a

b) musí být namontován ochranný kryt chránící přístup k ventilátoru.

4. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci přípravků určené k moření osiv

4.1 Celkový technický stav

4.1.1 Mořící zařízení musí odpovídat provozní dokumentaci, případné změny nesmí odporovat správné aplikaci přípravků na moření osiv.

4.1.2 Všechny ovládací, měřící a regulační prvky musí být funkční.

4.2 Dávkování mořidla

4.2.1 Dávkovací zařízení mořidla musí být spolehlivě funkční v rozsahu dávkování podle provozní dokumentace a musí být těsné.

4.2.2 Odchylky skutečné dávky mořidla nesmí překročit ± 7 % od průměrné dávky ze sedmi opakovaných měření. Tato průměrná dávka se nesmí odchýlit o více než ± 10 % od dávky nastavené.

4.3 Dávkování osiva

Dávkovací zařízení osiva musí být funkční v rozsahu dávkování podle provozní dokumentace.

4.4 Odsávací zařízení

4.4.1 Odsávací zařízení, pokud je instalováno, musí být spolehlivě funkční a těsné.

4.4.2 Kryty pohyblivých částí odsávacího zařízení musí být v souladu s provozní dokumentací a nesmí být poškozené.

5. Zvláštní požadavky na letecká profesionální zařízení pro aplikaci přípravků

5.1 Čerpadlo

Čerpadlo musí být těsné.

5.2 Míchací zařízení

Míchací zařízení musí umožňovat viditelné víření kapaliny v nádrži, pokud postřikovací zařízení pracuje při jmenovitých otáčkách čerpadla nebo pohonu míchacího zařízení. Nádrž je přitom naplněna zhruba do poloviny jmenovitého objemu vodou a přívod kapaliny k tryskám (rozptylovačům) je uzavřen.

5.3 Nádrž, rozvod kapaliny a regulace

5.3.1 Nádrž, všechny části rozvodu a regulace musí být při nastavení nejvyššího dovoleného pracovního tlaku těsné. Připouští se odkapávání kapaliny z trysek (rozptylovačů) až do výše 10 kapek od jedné trysky (rozptylovače) po dobu 5 s. Trysky (rozptylovače) musí být shodné (typ, velikost, materiál, výrobce) na celém postřikovém rámu leteckého zařízení s výjimkou koncových trysek (rozptylovačů), jestliže jsou tyto určeny pro speciální funkci. Další komponenty (filtry trysek, protiodkapové zařízení) musí být shodné na celém postřikovém rámu.

5.3.2 Všechny části regulace a rozvod kapaliny musí být spolehlivě funkční.

5.4 Distribuce (dávkování)

5.4.1 Rozsah dávkování musí odpovídat provozní dokumentaci k leteckému zařízení. Odchylka nesmí překročit ±10 %.

5.4.2 Přesnost dávkování vyjádřená odchylkou sekundové dávky od průměru ze tří měření nesmí překročit ± 5 %. Měření se provádí 3× při nejnižším a nejvyšším dovoleném pracovním tlaku kapaliny.

6. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci přípravků pro železnice

6.1 Čerpadlo

6.1.1 Výkon čerpadla musí:

a) umožňovat aplikaci při použití největších trysek a při nastavení nejvyššího pracovního tlaku doporučeného výrobcem a

b) umožňovat viditelné míchání kapaliny v nádrži pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno hydraulickým míchacím zařízením, nebo

c) dosahovat alespoň 90 % jeho původního jmenovitého průtoku, který uvádí výrobce.

6.1.2 Čerpadlo, pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno hydrostatickým čerpadlem, nesmí viditelně pulsovat.

6.1.3 Pojistný ventil, pokud je jím čerpadlo vybaveno, musí spolehlivě fungovat.

6.1.4 Čerpadlo musí být těsné.

6.2 Míchací zařízení

Míchací zařízení musí umožňovat viditelné víření kapaliny v nádrži, pokud profesionální zařízení pro aplikaci přípravků pracuje při jmenovitých otáčkách vývodového hřídele energetického prostředku nebo pohonu míchacího zařízení. Nádrž je přitom naplněna zhruba do poloviny jmenovitého objemu vodou.

6.3 Nádrž

6.3.1 Nádrž nesmí prosakovat nebo z ní a z plnícího otvoru nádrže, pokud je kryt uzavřen, nesmí unikat kapalina.

6.3.2 V plnícím otvoru nádrže musí být síto.

6.3.3 Nádrž musí být opatřena zřetelně čitelným stavoznakem, který je viditelný z místa řidiče a z místa plnění nádrže.

6.3.4 Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno zařízením k přípravě chemikálií, musí spolehlivě pracovat a v nádrži tohoto profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků musí být mřížka.

6.3.5 Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno zařízením pro čištění obalů od přípravků, musí spolehlivě pracovat.

6.4 Regulace

6.4.1 Všechna profesionální zařízení pro aplikaci přípravků regulace musí spolehlivě fungovat a musí být těsná.

6.4.2 Ovládací prvky regulace důležité pro vlastní aplikaci musí být připojeny tak, aby byly lehce dosažitelné z místa obsluhy. Otočení hlavy nebo horní části trupu je akceptováno.

6.4.3 Stupnice tlakoměru musí být z místa obsluhy zřetelně čitelná a vhodná pro používaný rozsah pracovních tlaků. Musí být dělena nejméně:

a) po 0,02 MPa pro pracovní tlaky do 0,5 MPa včetně,

b) po 0,1 MPa pro pracovní tlaky od 0,5 do 2,0 MPa včetně,

c) po 0,2 MPa pro pracovní tlaky nad 2,0 MPa.

6.4.4 Analogové tlakoměry musí mít minimální průměr 63 mm.

6.4.5 Přesnost tlakoměru musí být:

a) ± 0,02 MPa pro pracovní tlaky do 0,2 MPa včetně,

b) ±10 % skutečné hodnoty pro pracovní tlaky od 0,2 MPa.

Ukazatel tlakoměru musí zůstat stabilní.

6.5 Rozvod kapaliny

6.5.1 Rozvod kapaliny musí být těsný i při největším povoleném pracovním tlaku.

6.5.2 Hadice rozvodu kapaliny musí být umístěny tak, aby nedocházelo k jejich zlamování nebo odírání a v pracovních polohách nesmí být zavěšeny v dosahu postřiku.

6.6 Postřikový rám

6.6.1 Postřikový rám musí umožňovat zachování obrysu vozidla podle ČSN 280312.

6.6.2 Rám musí být rozdělen nejméně do tří samostatně ovládaných sekcí tak, aby umožňoval nezávislý postřik postranních stezek a plochy mezi kolejnicovými pásy.

6.7 Rozptyl

6.7.1 Při měření na žlábkovém zkušebním zařízení, které odpovídá požadavkům podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, nesmí příčná rovnoměrnost rozptylu kapaliny tryskami (rozptylovači) v celém rozsahu pracovního záběru postřikového rámu hodnocená variačním koeficientem překročit 10 %. Rozdíl mezi množstvím kapaliny zachycené jednotlivými žlábky tohoto zařízení a celkovou střední hodnotou nesmí přitom překročit ± 20 %.

6.7.2 Není-li z hlediska konstrukce postřikového rámu nebo použitých trysek (rozptylovačů) možné provést měření příčné rovnoměrnosti na žlábkovém zkušebním zařízení, nesmí odchylka průtočnosti jednotlivých trysek (rozptylovačů) překročit ± 10 % od jmenovité hodnoty průtočnosti stanovené výrobcem trysek (rozptylovačů) pro použitý pracovní tlak.

7. Zvláštní požadavky na ostatní profesionální zařízení pro aplikaci přípravků určená k aplikaci přípravků postřikem (zejména ručně ovládané zařízení, postřikovací zařízení umístěné na zařízeních pro výsev a výsadbu a další profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků) - speciální zařízení

7.1 Čerpadlo

7.1.1 Výkon čerpadla musí, při použití největších trysek a při nastavení pracovního tlaku 0,4 až 0,6 MPa, umožňovat aplikaci a zároveň, pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno hydraulickým míchacím zařízením, umožňovat viditelné míchání kapaliny v nádrži.
Nebo musí výkonnost čerpadla dosahovat alespoň 90 % jeho původního jmenovitého průtoku, který uvádí výrobce.

7.1.2 Čerpadlo, pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno hydrostatickým čerpadlem, nesmí viditelně pulsovat.

7.1.3 Pojistný ventil, pokud je jím čerpadlo vybaveno, musí spolehlivě fungovat.

7.1.4 Čerpadlo musí být těsné.

7.2 Míchací zařízení

Míchací zařízení musí umožňovat viditelné víření kapaliny v nádrži, pokud profesionální zařízení pro aplikaci přípravků pracuje při jmenovitých otáčkách vývodového hřídele energetického prostředku nebo pohonu míchacího zařízení. Nádrž je přitom naplněna zhruba do poloviny jmenovitého objemu vodou.

7.3 Nádrž

7.3.1 Nádrž nesmí prosakovat nebo z ní a z plnícího otvoru nádrže, pokud je kryt uzavřen, nesmí unikat kapalina.

7.3.2 V plnícím otvoru nádrže musí být síto v dobrém stavu.

7.3.3 V nádrži musí být zajištěna kompenzace tlaku.

7.3.4 Nádrž musí být opatřena zřetelně čitelným stavoznakem, který je viditelný z místa řidiče a z místa plnění nádrže.

7.3.5 Musí být možné jednoduchým způsobem zachytit vyprazdňovanou postřikovou kapalinu, bez nástrojů, spolehlivě a bez rozlévání (například s použitím kohoutu).

7.3.6 Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno zařízením k přípravě postřikové kapaliny, musí spolehlivě pracovat a v nádrži tohoto profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků musí být mřížka.

7.3.7 Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno zařízením pro čištění obalů od přípravků, musí spolehlivě pracovat.

7.4 Regulace

7.4.1 Všechna zařízení regulace musí spolehlivě fungovat a musí být těsná.

7.4.2 Ovládací prvky regulace důležité pro vlastní aplikaci musí být připojeny tak, aby byly lehce dosažitelné z místa obsluhy. Otočení hlavy nebo horní části trupu je akceptováno.

7.4.3 Stupnice tlakoměru musí být z místa obsluhy zřetelně čitelná a vhodná pro používaný rozsah pracovních tlaků. Musí být dělena nejméně:

a) po 0,02 MPa pro pracovní tlaky do 0,5 MPa včetně,

b) po 0,1 MPa pro pracovní tlaky od 0,5 do 2,0 MPa včetně,

c) po 0,2 MPa pro pracovní tlaky nad 2,0 MPa.

7.4.4 Stupnice analogových tlakoměrů musí mít minimální průměr 63 mm.

7.4.5 Přesnost tlakoměru musí být:

a) ± 0,02 MPa pro pracovní tlaky do 0,2 MPa včetně,

b) ±10 % skutečné hodnoty pro pracovní tlaky od 0,2 MPa.

Ukazatel tlakoměru musí zůstat stabilní.

7.4.6 Průtokoměry profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků, jejichž činnost souvisí s nastavením plošné dávky, musí měřit s největší chybou 5 % od skutečných hodnot.

7.5 Rozvod kapaliny

7.5.1 Rozvod kapaliny musí být těsný i při největším povoleném pracovním tlaku.

7.5.2 Hadice rozvodu kapaliny musí být umístěny tak, aby nedocházelo k jejich zlamování nebo odírání a v pracovních polohách nesmí být zavěšeny v dosahu postřiku.

7.5.3 Pokles tlaku mezi bodem měření pracovního tlaku aplikované kapaliny (tlakoměrem profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků) a nejvzdálenější tryskou každé sekce postřikového rámu nesmí být větší než 10 % hodnoty tlaku na tlakoměru.

7.6 Filtrace

7.6.1 Na tlakové větvi čerpadla musí být umístěn nejméně jeden filtr. Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno hydrostatickým čerpadlem, musí být umístěn jeden filtr také na sací větvi čerpadla. Filtry trysek se nepovažují za filtr na tlakové větvi čerpadla.

7.6.2 Vložky filtrů musí být vyměnitelné.

7.6.3 Jestliže je poskytnuté oddělovací zařízení, musí být možné s nádrží naplněnou na její jmenovitý objem čistit filtry, aniž by unikala jakákoli postřiková kapalina, s výjimkou té, která může být v krytu filtru a v sacím potrubí.

7.7 Postřikový (tryskový) rám

7.7.1 Zařízení pro výškové nastavení rámu musí být funkční.

7.7.2 Pokud je postřikový rám rozdělen do sekcí, musí být možné zapínání a vypínání těchto sekcí.

7.8 Trysky (rozptylovače)

7.8.1 Jedná-li se o profesionální zařízení pro aplikaci přípravků určené pro ošetření polních plodin, musí být trysky (rozptylovače) musí být shodné (typ, velikost, materiál, výrobce) na celém postřikovém rámu zařízení s výjimkou koncových trysek (rozptylovačů), jestliže jsou tyto určeny pro speciální funkci. Jedná-li se o profesionální zařízení pro aplikaci přípravků určené pro ošetření prostorových kultur, musí být použité trysky (rozptylovače) vhodně zvolené. Další komponenty (filtry trysek, protiodkapové zařízení) musí být shodné na celém rámu.

7.8.2 Po 5 s od uzavření přívodu tlakové kapaliny k tryskám (rozptylovačům) nesmí z trysek (rozptylovačů) odkapávat kapalina.

7.9 Rozptyl

7.9.1 Každá tryska (rozptylovač) musí vytvářet jednotný výstřikový obrazec (jednotný obrys a stejnoměrný výstřik).

7.9.2 Odchylka průtočnosti jednotlivých trysek (rozptylovačů) nesmí překročit ± 10 % od jmenovité hodnoty průtočnosti stanovené výrobcem trysek (rozptylovačů) pro použitý pracovní tlak.

7.9.3 Při měření na žlábkovém zkušebním zařízení, které odpovídá požadavkům podle přílohy č. 6, nesmí příčná rovnoměrnost rozptylu kapaliny tryskami (rozptylovači) v celém rozsahu pracovního záběru postřikového rámu hodnocená variačním koeficientem překročit 10 %. Rozdíl mezi množstvím kapaliny zachycené jednotlivými žlábky tohoto zařízení a celkovou střední hodnotou nesmí přitom překročit ± 20 %.

7.10 Přenos energie

7.10.1 Musí být namontován ochranný kryt kloubového hřídele a ochranný kryt přívodového hřídele a oba musí být v dobrém stavu:

a) různé části hřídele, univerzální klouby a blokovací systémy nesmí jevit známky nadměrného opotřebení a musí fungovat správně,

b) funkce ochranného krytu musí být zřetelná a ochranný kryt nesmí jevit známky opotřebení, vad, deformací nebo trhlin a

c) záchytné zařízení, které zabraňuje otáčení ochranného krytu kloubového hřídele, musí být namontováno a musí spolehlivě pracovat.

Funkce ochranných zařízení a všech pohyblivých nebo rotačních částí přenosu energie nesmí být narušena.

7.10.2 Pro tento účel není přípustný řetěz nebo záchytné zařízení ochranného krytu kloubového hřídele.

Musí být namontován ochranný kryt přívodového hřídele a musí být v dobrém stavu.

7.10.3 Pokud existuje ventilační zařízení (ventilátor, skříň, rozvody vzduchu), musí být v dobrém stavu a namontované tak, aby bylo funkční:

a) všechny části musí být bez mechanické deformace, opotřebení a trhlin, koroze a vibrací a

b) musí být namontován ochranný kryt chránící přístup k ventilátoru.

B. Technologický postup, podle něhož se kontrolní testování provádí

1. Obecné požadavky

1.1 Vizuální kontrolou a funkční zkouškou se posoudí, zda jsou splněny podmínky pro kontrolní testování.

1.2 Provede se řádná a úplná identifikace profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků a provozovatele profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků.

1.3 Kontrolní úkony se provedou:

a) za použití čisté vody, bez mechanických příměsí,

b) v prostředí, v němž výsledky kontroly a měření nemohou být ovlivněny povětrnostními vlivy,

c) na profesionálním zařízení pro aplikaci přípravků zbaveném vnějších a vnitřních nečistot,

d) na zkušebním zařízení a pomůckami, které vyhovují požadavkům podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.

2. Profesionální zařízení pro aplikaci přípravků určené k postřiku polních plodin

2.1 Provede se kontrola a funkční zkouška čerpadla, zda splňuje požadavky podle oddílu A bodů 2.1.1 až 2.1.4.

2.2 Provede se kontrola a funkční zkouška míchacího zařízení, zda splňuje požadavky podle oddílu A bod 2.2. Přívod kapaliny k tryskám je přitom uzavřen.

2.3 Provede se kontrola a funkční zkouška nádrže a dalších doplňkových zařízení, zda splňují požadavky podle oddílu A bodů 2.3.1 až 2.3.7.

2.4 Provede se kontrola, měření a funkční zkouška všech zařízení měřícího, ovládacího a regulačního systému, zda splňuje požadavky podle oddílu A bodů 2.4.1 až 2.4.6. Podle požadavků bodu 2.4.5 může být zkouška tlakoměru provedena přímo na profesionálním zařízení pro aplikaci přípravků nebo na zkušební stolici, měření musí být provedeno při vzestupu a při poklesu tlaku jednotlivě.

2.5 Provede se kontrola, měření a funkční zkouška rozvodu kapaliny, zda splňuje požadavky podle oddílu A bodů 2.5.1 až 2.5.3. Podle požadavků bodu 2.5.3 musí být cejchovaný zkušební tlakoměr umístěn v místě trysky na konci každé sekce. Při zkoušce musí být na tlakoměru profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků ustanoveny nejméně dva referenční tlaky. Také tlakoměr profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků musí být pro účely této zkoušky zaměněn za cejchovaný zkušební tlakoměr.

2.6 Provede se kontrola jednotlivých částí filtračního systému, zda splňují požadavky podle oddílu A bodů 2.6.1 a 2.6.3.

2.7 Provede se kontrola a měření postřikového rámu a kontrola a funkční zkouška jeho doplňkových zařízení, zda splňují požadavky podle oddílu A bodů 2.7.1 až 2.7.8.

2.8 Provede se kontrola a funkční zkouška trysek (rozptylovačů), zda splňují požadavky podle oddílu A bodů 2.8.1 a 2.8.2.

2.9 Provede se měření příčné rovnoměrnosti rozptylu, zda splňuje požadavky podle oddílu A bodů 2.9.1 nebo 2.9.2. Měření podle bodu 2.9.1 má vždy přednost. Pro měření podle požadavků:

a) oddílu A bodu 2.9.1 se profesionální zařízení pro aplikaci přípravků uvede na výrobcem doporučený nebo nejčastěji používaný pracovní režim (v případě postřikovače s podporou vzduchu s vypnutým ventilátorem) a po stabilizaci výkonu se zahájí měření. Vzdálenost trysek nad horním okrajem žlábkového zařízení se řídí doporučením výrobce trysek (rozptylovačů) s ohledem na jejich úhel rozptylu a rozteč umístění na postřikovém rámu. U zkušebních zařízení s ručním odečtem naměřených hodnot a zpracováním dat se měření provádí třikrát po dobu nejméně 60 sekund a z hodnot nátoku kapaliny v jednotlivých žlábcích se vypočte průměrná hodnota, u ostatních (elektronických) zkušebních zařízení jedenkrát. Hodnocení zachyceného množství lze provádět objemově nebo hmotnostně. Je nutno dodržet přesnost měření času ± 1 s, objemu ± 5 ml a hmotnosti ± 5 g. Měření se provádí na celém záběru profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků (tzn. od osy krajní trysky po osu druhé krajní trysky, výjimečně od osy druhé trysky po osu předposlední trysky, jestliže je postřikový rám na koncích osazen tryskami se speciální funkcí). Pokud konstrukce nebo rozsah zkušebního zařízení nedovoluje měřit celý záběr profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků najednou, lze tento měřit po částech, avšak bez přerušení pracovního režimu stroje.

b) oddílu A bodu 2.9.2 se průtočnost trysek měří zachycováním nátoku jednotlivých trysek za časový interval 60 s. Měření se opakuje třikrát a výsledná hodnota průtočnosti se stanoví jako průměr z těchto tří měření. Měření se provádí přímo na profesionálním zařízení pro aplikaci přípravků, které se uvede na výrobcem doporučený nebo nejčastěji používaný pracovní režim (v případě postřikovače s podporou vzduchu s vypnutým ventilátorem), po stabilizaci výkonu. Nesmí přitom docházet k úniku zachycované kapaliny mimo odměrné nádoby ani k přerušení činnosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků.

2.10 Provede se kontrola a funkční zkouška zařízení pro přenos energie podle oddílu A bodů 2.10.1 až 2.10.3.

3. Profesionální zařízení pro aplikaci přípravků určené k postřiku nebo rosení prostorových kultur

3.1 Provede se kontrola a funkční zkouška čerpadla, zda splňuje požadavky podle oddílu A bodů 3.1.1 až 3.1.4.

3.2 Provede se kontrola a funkční zkouška míchacího zařízení, zda splňuje požadavky podle oddílu A bod 3.2. Přívod kapaliny k tryskám je přitom uzavřen.

3.3 Provede se kontrola a funkční zkouška nádrže a dalších doplňkových zařízení, zda splňují požadavky podle oddílu A bodů 3.3.1 až 3.3.7.

3.4 Provede se kontrola, měření a funkční zkouška všech zařízení měřícího, ovládacího a regulačního systému, zda splňuje požadavky podle oddílu A bodů 3.4.1 až 3.4.7. Podle požadavků bodu 3.4.6 může být zkouška tlakoměru provedena přímo na profesionálním zařízení pro aplikaci přípravků nebo na zkušební stolici, měření musí být provedeno při vzestupu a při poklesu tlaku jednotlivě.

3.5 Provede se kontrola a funkční zkouška rozvodu kapaliny, zda splňuje požadavky podle oddílu A bodů 3.5.1 až 3.5.3. Podle požadavků bodu 3.5.3 musí být cejchovaný zkušební tlakoměr umístěn na přívod kapaliny k sekcím. Při zkoušce musí být na tlakoměru profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků ustanoveny nejméně dva referenční tlaky. Také tlakoměr profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků musí být pro účely této zkoušky zaměněn za cejchovaný zkušební tlakoměr.

3.6 Provede se kontrola jednotlivých částí filtračního systému, zda splňují požadavky podle oddílu A bodů 3.6.1 a 3.6.3.

3.7 Provede se kontrola a funkční zkouška trysek (rozptylovačů), zda splňují požadavky podle oddílu A bodů 3.7.1 až 3.7.4.

3.8 Provede se kontrola a funkční zkouška všech částí ventilátoru a rozvodu vzduchu, zda splňují požadavky podle oddílu A bodů 3.8.1 až 3.8.3.

3.9 Provede se kontrola a měření všech trysek (rozptylovačů), zda splňují požadavky podle oddílu A bodů 3.9.1 a 3.9.2. Pro měření podle požadavků bodu 3.9.2 se provede trojí měření průtoku každé trysky při nejčastěji používaném pracovním tlaku a to po dobu 60 sekund. Měření je možno provést přímo na stroji, pokud je zabezpečeno spolehlivé a bezztrátové zachycení a vedení kapaliny do odměrných nádob, nebo po demontáži trysek na schváleném speciálním měřicím zařízení. Průměrná průtočnost všech shodných trysek (rozptylovačů) se vypočítá ze všech hodnot průtočnosti (3 opakování) u všech trysek stejného typu a velikosti, které jsou na stroji použity.

3.10 Provede se kontrola a funkční zkouška zařízení pro přenos energie podle oddílu A bodů 3.10.1 až 3.10.3.

4. Profesionální zařízení pro aplikaci přípravků určené k moření osiv

4.1 Provede se kontrola a funkční zkouška všech ovládacích, měřících, regulačních a doplňkových prvků mořícího zařízení, zda splňují požadavky podle oddílu A. bodů 4.1.1 a 4.1.2.

4.2 Provede se kontrola, funkční zkouška a měření dávkovacího zařízení mořidla, zda splňuje požadavky podle oddílu A bodů 4.2.1 a 4.2.2. Pro měření podle požadavků bodu 4.2.2 se:

a) u kontinuálně pracujících mořiček nejprve ověří průchodnost osiva mořičkou, a to zjištěním množství osiva prošlého mořičkou za jednotku času. Ověření se opakuje třikrát a za výslednou hodnotu je považován aritmetický průměr vyjádřený v t.h-1. Potom se uvede do činnosti dávkovací zařízení mořidla a po ustálení chodu se po dobu 60 s zachycuje mořidlo (mořící kapalina) do vhodné nádoby. Toto měření se opakuje nejméně 7 × v průběhu cca 20 minut. Pokud se mořidlo před použitím ředí, odvodí se dávka mořidla z jeho obsahu v mořící kapalině o objemu zachycené kapaliny;

b) u diskontinuálně pracujících mořiček se zachycuje dávka mořící kapaliny určená pro jednu vsádku a to nejméně 7×. Pokud se mořidlo před použitím ředí, odvodí se dávka mořidla z jeho obsahu v mořící kapalině o objemu zachycené kapaliny.

4.3 Provede se kontrola a funkční zkouška dávkovacího zařízení osiva, zda splňuje požadavek podle oddílu A bod 4.3.

4.4 Provede se kontrola a funkční zkouška všech částí odsávacího zařízení, pokud je instalováno, zda splňuje požadavky podle oddílu A bodů 4.4.1 a 4.4.2.

5. Letecká profesionální zařízení pro aplikaci přípravků

5.1 Provede se kontrola a funkční zkouška čerpadla, zda splňuje požadavky podle oddílu A bodu 5.1.

5.2 Provede se kontrola a funkční zkouška míchacího zařízení, zda splňuje požadavky podle oddílu A bod 5.2.

5.3 Provede se kontrola a funkční zkouška nádrže, rozvodu kapaliny a měřícího, kontrolního, ovládacího a regulačního systému, zda splňuje požadavky podle oddílu A bodů 5.3.1 a 5.3.2.

5.4 Provede se nastavení provozního režimu postřikovacího zařízení na nejnižší doporučený pracovní tlak a po ustálení výkonu se měří nejméně po dobu 15 s celková průtočnost. Toto měření se opakuje nejméně 3×. Potom se provozní režim postřikovacího zařízení změní na nejvyšší doporučený pracovní tlak a po ustálení výkonu se provede obdobné měření celkové průtočnosti. Vypočtou se průměrné hodnoty sekundové průtočnosti ze všech měření při jednotném pracovním tlaku a zhodnotí se splnění požadavků podle oddílu A bodů 5.4.1 a 5.4.2.

6. Profesionální zařízení pro aplikaci přípravků pro železnice

6.1 Provede se kontrola a funkční zkouška čerpadla, zda splňuje požadavky podle oddílu A bodů 6.1.1 až 6.1.4.

6.2 Provede se kontrola a funkční zkouška míchacího zařízení, zda splňuje požadavky podle oddílu A bod 6.2. Přívod kapaliny k tryskám je přitom uzavřen.

6.3 Provede se kontrola a funkční zkouška nádrže a dalších doplňkových zařízení, zda splňují požadavky podle oddílu A bodů 6.3.1 až 6.3.5.

6.4 Provede se kontrola, měření a funkční zkouška všech zařízení měřícího, ovládacího a regulačního systému, zda splňuje požadavky podle oddílu A bodů 6.4.1 až 6.4.5.

6.5 Provede se kontrola a funkční zkouška rozvodu kapaliny, zda splňuje požadavky podle oddílu A bodů 6.5.1 až 6.5.2.

6.6 Provede se kontrola postřikového rámu, zda splňuje požadavky podle oddílu A bodů 6.6.1 a 6.6.2.

6.7 Provede se měření příčné rovnoměrnosti rozptylu, zda splňuje požadavky podle oddílu A bodů 6.7.1 nebo 6.7.2. Měření podle bodu 6.7.1 má vždy přednost. Pro měření podle požadavků:

a) oddílu A bodu 6.7.1 se profesionální zařízení pro aplikaci přípravků uvede na výrobcem doporučený nebo nejčastěji používaný pracovní režim a po stabilizaci výkonu se zahájí měření. Vzdálenost trysek nad horním okrajem žlábkového zařízení musí být shodná s pracovní vzdáleností trysek (rozptylovačů) od horní úložné plochy pražce. U zkušebních zařízení s ručním odečtem naměřených hodnot a zpracováním dat se měření provádí třikrát po dobu nejméně 60 sekund a z hodnot nátoku kapaliny v jednotlivých žlábcích se vypočte průměrná hodnota, u ostatních (elektronických) zkušebních zařízení jedenkrát. Hodnocení zachyceného množství lze provádět objemově nebo hmotnostně. Je nutno dodržet přesnost měření času ± 1 s, objemu ± 5 ml a hmotnosti ± 5 g. Měření se provádí na celém záběru profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků, tedy od osy krajní trysky po osu druhé krajní trysky, výjimečně od osy druhé trysky po osu předposlední trysky, jestliže je postřikový rám na koncích osazen tryskami se speciální funkcí. Pokud konstrukce nebo rozsah zkušebního zařízení nedovoluje měřit celý záběr profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků najednou, lze tento měřit po částech, avšak bez přerušení pracovního režimu stroje.

b) oddílu A bodu 6.7.2 se průtočnost trysek měří zachycováním nátoku jednotlivých trysek za časový interval 60 s. Měření se opakuje třikrát a výsledná hodnota průtočnosti se stanoví jako průměr z těchto tří měření. Měření se provádí přímo na profesionálním zařízení pro aplikaci přípravků, které se uvede na výrobcem doporučený nebo nejčastěji používaný pracovní režim (v případě postřikovače s podporou vzduchu s vypnutým ventilátorem), po stabilizaci výkonu. Nesmí přitom docházet k úniku zachycované kapaliny mimo odměrné nádoby ani k přerušení činnosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků.

7. Ostatní profesionální zařízení pro aplikaci přípravků postřikem (zejména ručně ovládané zařízení, postřikovací zařízení umístěné na zařízeních pro výsev a výsadbu a další profesionální zařízení pro aplikaci přípravků) - speciální zařízení

7.1 Provede se kontrola a funkční zkouška čerpadla, zda splňuje požadavky podle oddílu A bodů 7.1.1 až 7.1.4.

7.2 Provede se kontrola a funkční zkouška míchacího zařízení, zda splňuje požadavky podle oddílu A bod 7.2. Přívod kapaliny k tryskám je přitom uzavřen.

7.3 Provede se kontrola a funkční zkouška nádrže a dalších doplňkových zařízení, zda splňují požadavky podle oddílu A bodů 7.3.1 až 7.3.7.

7.4 Provede se kontrola, měření a funkční zkouška všech zařízení měřícího, ovládacího a regulačního systému, zda splňuje požadavky podle oddílu A bodů 7.4.1 až 7.4.6. Podle požadavků bodu 7.4.5 může být zkouška tlakoměru provedena přímo na zařízení nebo na zkušební stolici, měření musí být provedeno při vzestupu a při poklesu tlaku jednotlivě.

7.5 Provede se kontrola, měření a funkční zkouška rozvodu kapaliny, zda splňuje požadavky podle oddílu A bodů 7.5.1 a 7.5.3.

7.6 Provede se kontrola jednotlivých částí filtračního systému, zda splňují požadavky podle oddílu A bodů 7.6.1 a 7.6.3.

7.7 Provede se kontrola a funkční zkouška postřikového (tryskového) rámu, zda splňuje požadavky podle oddílu A bod 7.7.

7.8 Provede se kontrola a funkční zkouška trysek (rozptylovačů), zda splňují požadavky podle oddílu A bodů 7.8.1 a 7.8.2.

7.9 Provede se kontrola a měření všech trysek (rozptylovačů), zda splňují požadavky podle oddílu A bodů 7.9.1 a 7.9.2, popřípadě bodu 7.9.3.

a) Pro měření podle požadavků oddílu A bodu 7.9.2 se průtočnost trysek měří zachycováním nátoku jednotlivých trysek za časový interval 60 s. Měření se opakuje třikrát a výsledná hodnota průtočnosti se stanoví jako průměr z těchto tří měření. Měření se provádí přímo na profesionálním zařízení pro aplikaci přípravků, které se uvede na výrobcem doporučený nebo nejčastěji používaný pracovní režim (v případě profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků s podporou vzduchu s vypnutým ventilátorem), po stabilizaci výkonu. Nesmí přitom docházet k úniku zachycované kapaliny mimo odměrné nádoby ani k přerušení činnosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků.

b) Pro měření podle požadavků oddílu A bodu 7.9.3 se profesionální zařízení pro aplikaci přípravků uvede na výrobcem doporučený nebo nejčastěji používaný pracovní režim (v případě postřikovače s podporou vzduchu s vypnutým ventilátorem) a po stabilizaci výkonu se zahájí měření. Vzdálenost trysek nad horním okrajem žlábkového zařízení se řídí doporučením výrobce trysek (rozptylovačů) s ohledem na jejich úhel rozptylu a rozteč umístění na postřikovém rámu. U zkušebních zařízení s ručním odečtem naměřených hodnot a zpracováním dat se měření provádí třikrát po dobu nejméně 60 sekund a z hodnot nátoku kapaliny v jednotlivých žlábcích se vypočte průměrná hodnota, u ostatních (elektronických) zkušebních zařízení jedenkrát. Hodnocení zachyceného množství lze provádět objemově nebo hmotnostně. Je nutno dodržet přesnost měření času ± 1 s, objemu ± 5 ml a hmotnosti ± 5 g. Měření se provádí na celém záběru profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků, tedy od osy krajní trysky po osu druhé krajní trysky, výjimečně od osy druhé trysky po osu předposlední trysky, jestliže je postřikový rám na koncích osazen tryskami se speciální funkcí. Pokud konstrukce nebo rozsah zkušebního zařízení nedovoluje měřit celý záběr profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků najednou, lze tento měřit po částech, avšak bez přerušení pracovního režimu profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků. 7.10 Provede se kontrola a funkční zkouška zařízení pro přenos energie podle oddílu A bodů 7.10.1 až 7.10.3.

8. Osvědčení o funkční způsobilosti

8.1 Pokud profesionální zařízení pro aplikaci přípravků splňuje požadavky podle oddílu A stanovené pro jednotlivé skupiny profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků, vydá provozovatel provozovny kontrolního testování stanice „Osvědčení o funkční způsobilosti“, které obsahuje náležitosti podle vzorů, které jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce. Dále vydá provozovateli profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků zprávu obsahující výsledky kontrolního testování a profesionální zařízení pro aplikaci přípravků zřetelně označí kontrolní nálepkou, kterou provozovně přidělí rostlinolékařská správa, s tímto textem:

kontrolní testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků

(dále je vyznačen měsíc a rok konce doby platnosti osvědčení o funkční způsobilosti)

schválená provozovna + evidenční číslo nálepky

VYHOVUJE

8.2 Pokud profesionální zařízení pro aplikaci přípravků nesplňuje požadavky podle oddílu A, vydá provozovatel provozovny kontrolního testování pouze zprávu obsahující výsledky kontrolního testování.

8.3 Profesionální zařízení pro aplikaci přípravků, které bylo podrobeno kontrolnímu testování, se zapíše do on-line evidence a to nejpozději do 30-ti dnů po provedení kontrolního testování. Evidence musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a) datum kontrolního testování,

b) obchodní název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby, která provozuje profesionální zařízení pro aplikaci přípravků,

c) adresu sídla nebo místa trvalého pobytu osoby, která provozuje profesionální zařízení pro aplikaci přípravků,

d) typ mechanizačního prostředku,

e) výrobní nebo přidělené evidenční číslo profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,

f) číslo osvědčení, které je shodné s evidenčním číslem kontrolní nálepky, bylo-li vydáno,

g) platnost osvědčení, bylo-li vydáno.

8.4 Vzor kontrolní nálepky:

Vzor kontrolní nálepky

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 207/2012 Sb.

Vybavení provozovny kontrolního testování stanice zkušebním zařízením, přístroji a pomůckami

A. Zkušební zařízení, přístroje a pomůcky používané k provádění kontrolního testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků musí vyhovovat alespoň následujícím požadavkům:

1. Žlábkové zkušební zařízení:

a) šířka žlábků 100 mm,

b) šířka žlábků musí být dodržena s přesností ± 2,5 mm u manuálních žlábkových zařízení, a ± 1 mm, u žlábkových zařízení na měřícím vozíku s elektronickým zpracováním dat,

c) hloubka žlábků 80 mm, měřeno jako vzdálenost mezi vrcholem a dnem žlábku,

d) délka žlábků nejméně 1,5 m,

e) pokud je k zachycení a odměření množství kapaliny použito odměrných válců, musí mít tyto válce objem nejméně 500 ml, stupnice válců musí být dělena maximálně po 10 ml, chyba měření objemu u manuálního odečtu hodnot nesmí překročit 10 ml nebo 2 % měřené hodnoty,

f) u elektronického zkušebního zařízení na měřícím vozíku musí být nastavení jednotlivých pozic měřícího vozíku provedeno s přesností ± 1 mm, a chyba při měření objemu nesmí být větší než 4 % při průtoku 300 ml.min-1.

2. Zkušební tlakoměry:

a) minimální průměr zkušebního tlakoměru je 100 mm,

b) další požadavky:

Rozsah měřených tlaků(MPa)Max. dělení stupnice(MPa)Přesnost (MPa)Třída přesnostiMax. hodnota stupnice(MPa)
0-0,60,010,011,60,6
1,01,0
0,61,6
0,6-1,60,020,0251,61,6
1,02,5
>1,60,10,12,54,0
1,66,0
1,010,0

3. Zkušební průtokoměry:

a) Chyba měřícího průtokoměru pro měření výkonnosti čerpadla nesmí přesáhnout 2 % měřené hodnoty, je-li výkonnost čerpadla nad 100 l/min včetně a 2 l/min, je-li výkonnost čerpadla do 100 l/min.

b) Chyba průtokoměru pro kontrolu nastavení objemové hektarové dávky nesmí překročit 1,5 % měřené hodnoty.

4. Zařízení k měření průtočnosti jednotlivých trysek:

Přesnost měření na zkušebním zařízení pro měření průtočnosti trysek na rámu nebo vyjmutých z rámu musí být nejméně 2,5 % měřené hodnoty.

B. Dále musí být provozovna pro kontrolní testování vybavena těmito přístroji a pomůckami:

1. otáčkoměr,

2. měřící pásmo,

3. stopky,

4. odměrné nádoby, popřípadě i průtokoměr, a

5. tlakoměr vzduchu.

C. Přístroje používané ke zkoušení podléhají pravidelné kalibraci (ověření).

Doba platnosti ověření pro:

a) odměrné sklo (válce) - neomezená,

b) průtokoměry - 2 roky,

c) tlakoměry - 2 roky,

d) elektronická žlábková zařízení - 4 roky.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 207/2012 Sb.

Náležitosti a vzor osvědčení o funkční způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků

A. Profesionální zařízení pro aplikaci přípravků určená k postřiku polních plodin

Kontrolní testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků pro polní plodiny

B. Profesionální zařízení pro aplikaci přípravků určené k postřiku a rosení prostorových kultur

Kontrolní testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků pro prostorové kultury

C. Profesionální zařízení pro aplikaci přípravků určená k moření osiv

Kontrolní testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků k moření osiv

D. Letecká profesionální zařízení pro aplikaci přípravků

Kontrolní testování leteckého profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků

E. Postřikovači profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků pro železnice

Kontrolní testování postřikovacího profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků pro železnice

F. Speciální profesionální zařízení pro aplikaci přípravků

Kontrolní testování speciálního profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.

1) Nařízení Komise (EU) č. 547/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin.

Přesunout nahoru