Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 206/2012 Sb.Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Částka 72/2012
Platnost od 18.06.2012
Účinnost od 01.07.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

206

VYHLÁŠKA

ze dne 6. června 2012

o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 88 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 86b odst. 3 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje:

a) obsah a rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení prvního stupně, doplňujícího školení pro vydání nového osvědčení prvního stupně a náležitosti osvědčení prvního stupně,

b) obory učňovského, středoškolského nebo vysokoškolského odborného vzdělávání, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení prvního nebo druhého stupně,

c) obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího školení pro vydání a prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně, rozsah a způsob provedení zkoušky a náležitosti osvědčení druhého stupně,

d) obsah a rozsah základního kurzu, rozsah a způsob provedení zkoušky pro vydání osvědčení třetího stupně, obsah a rozsah doplňujícího školení a rozsah a způsob provedení zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně a náležitosti osvědčení třetího stupně,

e) požadavky na technické zabezpečení pro pořádání základních kurzů a doplňujících školení a způsob prokázání absolvování kurzu organizovaného zaměstnavatelem a

f) obsah a rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem.

§ 1a

Obory učňovského, středoškolského nebo vysokoškolského odborného vzdělávání, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení prvního nebo druhého stupně

(1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení prvního stupně, jsou

a) 41 - 51 - H/01 Zemědělec - farmář,

b) 41 - 55 - H/01 Opravář zemědělských strojů a

c) 41 - 52 - H/01 Zahradník.

(2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské magisterské studijní programy, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení druhého stupně, jsou

a) 41 - 04 - M/01 Rostlinolékařství,

b) 41 - 41 - M/01 Agropodnikání,

c) 41 - 42 - M/01 Vinohradnictví,

d) 41 - 44 - M/01 Zahradnictví,

e) 41 - 45 - M/01 Mechanizace a služby a

f) vysokoškolský magisterský studijní program se zaměřením na fytotechniku.

§ 2

Obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího školení pro vydání osvědčení prvního stupně a náležitosti osvědčení prvního stupně

(1) Obsah základního kurzu pro vydání osvědčení prvního stupně a obsah doplňujícího školení pro vydání nového osvědčení prvního stupně je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení prvního stupně je 12 vyučovacích hodin.

(3) Rozsah doplňujícího školení pro vydání nového osvědčení prvního stupně je 8 vyučovacích hodin.

(4) Za vyučovací hodinu podle odstavců 2 a 3 se považuje 45 minut.

(5) Náležitosti osvědčení prvního stupně stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího školení pro vydání a prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně, rozsah a způsob provedení zkoušky a náležitosti osvědčení druhého stupně

(1) Obsah základního kurzu pro vydání osvědčení druhého stupně a obsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení druhého stupně je 15 vyučovacích hodin. Do této doby není započítán čas pro vykonání zkoušky.

(3) Rozsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně je 8 vyučovacích hodin.

(4) Za vyučovací hodinu podle odstavců 2 a 3 se považuje 45 minut.

(5) Zkouška, která je podmínkou pro vydání osvědčení druhého stupně, se provádí ve formě písemného testu s celkovým počtem 40 otázek, který připravuje Ústav ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Písemný test obsahuje 25 otázek z oblasti nakládání s přípravky a 15 otázek z oblasti ochrany veřejného zdraví. Čas pro zpracování písemného testu je 90 minut. Zkouška je složena úspěšně, pokud zkoušený zodpoví správně nejméně 20 otázek z oblasti nakládání s přípravky a nejméně 12 otázek z oblasti ochrany veřejného zdraví, jinak zkoušený opakuje písemný test v jiném termínu. Zkoušku je možné absolvovat nejpozději do 12 měsíců ode dne absolvování základního kurzu pro vydání osvědčení druhého stupně..

(6) Náležitosti osvědčení druhého stupně stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce.

§ 4

Obsah a rozsah základního kurzu, rozsah a způsob provedení zkoušky pro vydání osvědčení třetího stupně, obsah a rozsah doplňujícího školení a rozsah a způsob provedení zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně a náležitosti osvědčení třetího stupně

(1) Obsah základního kurzu pro vydání osvědčení třetího stupně a obsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení třetího stupně je 18 vyučovacích hodin. Do této doby není započítán čas pro vykonání zkoušky.

(3) Rozsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně je 8 vyučovacích hodin. Do této doby není započítán čas pro vykonání zkoušky.

(4) Za vyučovací hodinu podle odstavců 2 a 3 se považuje 45 minut.

(5) Zkouška, která je podmínkou pro vydání osvědčení třetího stupně, se provádí ve formě písemného testu s celkovým počtem 40 otázek, který připravuje Ústav ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, a ústního přezkoušení před zkušební komisí. Zkušební komise je dvoučlenná; jejími členy jsou rostlinolékař s platným osvědčením třetího stupně a zástupce orgánu ochrany veřejného zdraví2). Písemný test obsahuje 25 otázek z oblasti nakládání s přípravky a 15 otázek z oblasti ochrany veřejného zdraví. Čas pro zpracování písemného testu je 90 minut. Písemný test je složen úspěšně, pokud zkoušený zodpoví správně nejméně 22 otázek z oblasti nakládání s přípravky a nejméně 13 otázek z oblasti ochrany veřejného zdraví; jinak se ústní přezkoušení nekoná a zkoušený opakuje písemný test v jiném termínu. Zkoušku je možné absolvovat nejpozději do 12 měsíců ode dne absolvování základního kurzu pro vydání osvědčení třetího stupně.

(6) Ústní přezkoušení podle odstavce 5 obsahuje 3 otázky, z nichž jedna se musí týkat ochrany veřejného zdraví. Zkoušený má na zodpovězení všech tří otázek 15 minut. Zkouška je složena úspěšně, pokud je zkoušený hodnocen oběma členy zkušební komise při ústním přezkoušení stupněm „prospěl“. Pokud zkoušený, který byl při ústním přezkoušení hodnocen stupněm „neprospěl“, opakuje ústní přezkoušení nejpozději do šesti měsíců ode dne předchozího ústního přezkoušení, písemný test podle odstavce 5 se neprovádí.

(7) Zkouška pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně se provádí ve formě písemného testu podle odstavce 5. Zkouška je složena úspěšně, pokud zkoušený složí písemný test úspěšně podle odstavce 5. Zkoušku je možné absolvovat nejpozději do 12 měsíců ode dne absolvování doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně.

(8) Náležitosti osvědčení třetího stupně stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.

§ 5

Protokol o výsledku zkoušky

(1) O výsledku zkoušky podle § 3 a 4 se sepíše protokol ve dvou vyhotoveních, který obsahuje tyto náležitosti:

a) označení „protokol o výsledku zkoušky k prokázání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky“,

b) jméno, popřípadě jména a příjmení zkoušeného,

c) datum a místo narození zkoušeného,

d) místo trvalého pobytu nebo bydliště zkoušeného,

e) výsledek písemného testu popřípadě i ústního přezkoušení, a to slovy „prospěl“ nebo „neprospěl“,

f) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis zkoušejícího rostlinolékaře, popřípadě jména, příjmení a podpisy členů zkušební komise a

g) místo a datum konání zkoušky.

(2) Jedno vyhotovení protokolu o výsledku zkoušky podle odstavce 1 předá Ústav zkoušenému. Protokol o výsledku zkoušky se nepořizuje v případě, kdy je bezprostředně po provedení zkoušky zkoušenému vydáno osvědčení příslušného stupně.

§ 6

Požadavky na technické zabezpečení pro pořádání základních kurzů a doplňujících školení

Vzdělávací zařízení zabezpečí pro pořádání základních kurzů a doplňujících školení učebnu s možností elektronických prezentací, s připojením k internetu, prostorovou kapacitou pro teoretickou výuku a s technickou kapacitou pro praktickou výuku.

§ 6a

Obsah a rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem a způsob prokázání absolvování kurzu organizovaného zaměstnavatelem

(1) Obsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem je 6 vyučovacích hodin. Za vyučovací hodinu se považuje 45 minut.

(3) Neprodleně po ukončení kurzu organizovaného zaměstnavatelem je zaměstnavatel povinen písemně oznámit Ústavu počet osob, které kurz absolvovaly a považují se tak za držitele osvědčení prvního stupně.

(4) Pro účely prokázání absolvování kurzu organizovaného zaměstnavatelem při kontrole je zaměstnavatel po dobu 3 let ode dne konání kurzu organizovaného zaměstnavatelem povinen uchovávat seznam osob, které tento kurz absolvovaly. Tento seznam musí obsahovat jméno, datum a místo narození a místo trvalého pobytu všech osob, které kurz absolvovaly, jejich podpisy a podpis odborného školitele.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče.

2. Vyhláška č. 381/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.


Ministr:

Ing. Bendl v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 206/2012 Sb.

Obsah základního kurzu pro vydání osvědčení prvního stupně, doplňujícího školení pro vydání nového osvědčení prvního stupně, obsah základního kurzu pro vydání osvědčení druhého stupně, obsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně, obsah základního kurzu pro vydání osvědčení třetího stupně, obsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně a obsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem

A. Témata:

1. Právní předpisy týkající se přípravků a jejich používání a právní předpisy na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí.

2. Existence nepovolených nebo padělaných přípravků, jejich rizika a metody rozpoznání takových přípravků.

3. Nebezpečí a rizika související s přípravky a způsoby, jak je zjišťovat a regulovat, zejména:

a) etiketa přípravku včetně příbalového letáku a bezpečnostního listu (včetně prvků označení nebezpečnosti),

b) rizika pro člověka (obsluhu, obyvatele území, osoby, které se vyskytují v místě při aplikaci přípravku, osoby vstupující do ošetřených oblastí a osoby, které nakládají s ošetřenými plodinami nebo osoby, které je konzumují) a jak jsou tato rizika znásobena faktory, jako je například kouření,

c) nežádoucí účinky na zdraví způsobené přípravky a opatření první pomoci,

d) rizika pro necílové organismy, biologickou rozmanitost a životní prostředí obecně.

4. Strategie a postupy integrované ochrany rostlin, integrované produkce rostlin, biologických metod ochrany před škodlivými organismy, zásady ekologického zemědělství, informace o obecných zásadách a zvláštních pokynech týkajících se integrované ochrany rostlin pro jednotlivé plodiny nebo odvětví.

5. Úvod do srovnávacího hodnocení přípravků na uživatelské úrovni, který profesionálním uživatelům pomůže v konkrétní situaci zvolit z povolených přípravků pro řešení daného problému se škodlivými organismy přípravky s nejmenšími vedlejšími účinky na lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí.

6. Opatření k minimalizaci rizik pro člověka, necílové organismy a životní prostředí, a to zejména bezpečné pracovní postupy při skladování přípravků, nakládání s nimi nebo při jejich míchání nebo při likvidaci prázdných obalů, dalších přípravky kontaminovaných materiálů nebo zbytků přípravků včetně směsí v nádržích, v koncentrované i ředěné podobě, doporučené postupy, jak omezit vystavení obsluhy zařízení pro aplikaci přípravků vlivu přípravků (například osobní ochranné pracovní prostředky), ochranné lhůty a ochranné vzdálenosti.

7. Hodnocení rizik používáním přípravků na základě přístupů, které zohledňují specifické vlastnosti místního povodí, například existenci ochranných pásem vodních zdrojů povrchových a podzemních vod, vliv podnebí, druhy půd a plodin a vlastnosti terénu.

8. Postupy, jimiž se zařízení pro aplikaci přípravků připravuje k použití včetně jeho kalibrace, a postupy pro zajištění provozu zařízení pro aplikaci přípravků s minimálním rizikem pro obsluhu a jiné osoby, necílové organismy, snížení biologické rozmanitosti a poškození životního prostředí včetně vodních zdrojů.

9. Používání zařízení pro aplikaci přípravků, jeho údržba a zvláštní techniky postřiku, zejména používání zařízení omezující nežádoucí úlet přípravků, význam a účel technické kontroly používaných zařízení pro aplikaci přípravků a způsoby zlepšení kvality postřiku. Specifická rizika spojená s používáním ručního zařízení pro aplikaci přípravků nebo zádových postřikovačů a příslušná opatření na řízení těchto rizik.

10. Mimořádná opatření pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí včetně vodních zdrojů v případě náhodného rozlití přípravků, kontaminace přípravky a mimořádných povětrnostních podmínek, které by vedly k riziku vyplavení reziduí účinných látek přípravků.

11. Režim používání přípravků v souladu s cíli ochrany vod jako složky životního prostředí podle § 23a písm. c) vodního zákona.

12. Kontrola zdravotního stavu osob v souvislosti s rizikem poškození jejich zdraví přípravky a hlášení případů ohrožení a poškození lidského zdraví včetně podezření na takové případy.

13. Vedení záznamů o používání přípravků v souladu s právními předpisy.

Součástí základního kurzu a doplňujícího školení je praktické předvedení nebo ukázka v rozsahu, který odpovídá celkové délce základního kurzu a doplňujícího školení.

B. Časový rozvrh pro jednotlivá témata základního kurzu, včetně rozsahu témat týkajících se ochrany veřejného zdraví a životního prostředí, zveřejní ministerstvo ve věstníku ministerstva s přihlédnutím k rozdílným povinnostem držitelů osvědčení prvního, druhého nebo třetího stupně odborné způsobilosti.

C. Časový rozvrh pro jednotlivá témata doplňujícího školení, včetně rozsahu témat týkajících se ochrany veřejného zdraví a životního prostředí, zveřejní ministerstvo ve věstníku ministerstva s přihlédnutím k rozdílným povinnostem držitelů osvědčení prvního, druhého nebo třetího stupně odborné způsobilosti.

D. Časový rozvrh pro jednotlivá témata kurzu organizovaného zaměstnavatelem, včetně rozsahu témat týkajících se ochrany veřejného zdraví a životního prostředí, zveřejní ministerstvo ve věstníku ministerstva s přihlédnutím k rozdílným povinnostem držitelů osvědčení prvního stupně odborné způsobilosti.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 206/2012 Sb.

Náležitosti osvědčení prvního stupně

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 206/2012 Sb.

Náležitosti osvědčení druhého stupně

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 206/2012 Sb.

Náležitosti osvědčení třetího stupně

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.

2) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru