Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 194/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

Částka 67/2012
Platnost od 12.06.2012
Účinnost od 12.07.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

194

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. května 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

Vláda nařizuje podle § 11 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 159/2007 Sb. a zákona č. 192/2012 Sb., k provedení § 6 odst. 1 a 3 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti v České republice, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. g) a i) se slova „investičních pobídek“ zrušují.

2. V § 2 se slova „nákladů, které mohou být podpořeny“ nahrazují slovy „způsobilých nákladů“, slova „investičních pobídek“ se zrušují a slova „nákladů, které mohou být podpořeny a jež“ se nahrazují slovy „způsobilých nákladů, které“.

3. V § 3 odst. 1 se slova „nákladů, které mohou být podpořeny a které“ nahrazují slovy „způsobilých nákladů, které“ a slova „Komisi Evropských společenství“ se nahrazují slovy „Evropské komisi“.

4. V § 3 odst. 2 se slova „nákladů, které mohou být podpořeny“ nahrazují slovy „způsobilých nákladů“ a slova „nákladů, které mohou být podpořeny a jež“ se nahrazují slovy „způsobilých nákladů, které“.

5. § 4 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zní:

㤠4

V případě, že celá investiční akce ve výrobě nebude realizována

a) v okrese, v němž je míra nezaměstnanosti k datu předložení záměru získat investiční pobídku alespoň o 50 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice uvedená ve statistických údajích Ministerstva práce a sociálních věcí za uplynulá dvě pololetí,

b) na území státem podporovaných regionů, které v souladu s jiným právním předpisem3) vymezí vláda, nebo

c) v převážné míře v oboru zpracovatelského průmyslu, který spadá pod vymezení činností zahrnovaných do oddílu 20, 21, 26 až 30 nebo do oddílu 32 třídy 32.50 Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)4) vydané Českým statistickým úřadem,

činí maximální míra veřejné podpory pro investiční akci 75 % hodnoty přípustné míry veřejné podpory v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky stanovené podle tohoto nařízení.

3) § 4 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

4) Sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Přípustná míra veřejné podpory u investičních pobídek poskytnutých přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

2. V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne pravomocně neskončených se použijí přípustné míry veřejné podpory podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

MUDr. Kuba v. r.

Přesunout nahoru