Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 194/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

Částka 67/2012
Platnost od 12.06.2012
Účinnost od 12.07.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

194

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. května 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

Vláda nařizuje podle § 11 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 159/2007 Sb. a zákona č. 192/2012 Sb., k provedení § 6 odst. 1 a 3 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti v České republice, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. g) a i) se slova „investičních pobídek“ zrušují.

2. V § 2 se slova „nákladů, které mohou být podpořeny“ nahrazují slovy „způsobilých nákladů“, slova „investičních pobídek“ se zrušují a slova „nákladů, které mohou být podpořeny a jež“ se nahrazují slovy „způsobilých nákladů, které“.

3. V § 3 odst. 1 se slova „nákladů, které mohou být podpořeny a které“ nahrazují slovy „způsobilých nákladů, které“ a slova „Komisi Evropských společenství“ se nahrazují slovy „Evropské komisi“.

4. V § 3 odst. 2 se slova „nákladů, které mohou být podpořeny“ nahrazují slovy „způsobilých nákladů“ a slova „nákladů, které mohou být podpořeny a jež“ se nahrazují slovy „způsobilých nákladů, které“.

5. § 4 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zní:

㤠4

V případě, že celá investiční akce ve výrobě nebude realizována

a) v okrese, v němž je míra nezaměstnanosti k datu předložení záměru získat investiční pobídku alespoň o 50 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice uvedená ve statistických údajích Ministerstva práce a sociálních věcí za uplynulá dvě pololetí,

b) na území státem podporovaných regionů, které v souladu s jiným právním předpisem3) vymezí vláda, nebo

c) v převážné míře v oboru zpracovatelského průmyslu, který spadá pod vymezení činností zahrnovaných do oddílu 20, 21, 26 až 30 nebo do oddílu 32 třídy 32.50 Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)4) vydané Českým statistickým úřadem,

činí maximální míra veřejné podpory pro investiční akci 75 % hodnoty přípustné míry veřejné podpory v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky stanovené podle tohoto nařízení.

3) § 4 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

4) Sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Přípustná míra veřejné podpory u investičních pobídek poskytnutých přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

2. V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne pravomocně neskončených se použijí přípustné míry veřejné podpory podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

MUDr. Kuba v. r.

Přesunout nahoru