Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 191/2012 Sb.Zákon o evropské občanské iniciativě

Částka 67/2012
Platnost od 12.06.2012
Účinnost od 12.06.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

191

ZÁKON

ze dne 25. dubna 2012

o evropské občanské iniciativě

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) některé postupy a podmínky pro výkon práva občana členského státu Evropské unie podílet se na demokratickém životě Evropské unie prostřednictvím občanské iniciativy.

Posuzování elektronických systémů sběru prohlášení o podpoře občanské iniciativy

§ 2

(1) Elektronické systémy sběru prohlášení o podpoře občanské iniciativy (dále jen „elektronický systém sběru“) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) posuzuje osoba, která k tomu byla pověřena Ministerstvem vnitra (dále jen „pověřená osoba“).

(2) Ministerstvo vnitra pověří posuzováním elektronického systému sběru na základě žádosti osobu pověřenou k provádění atestací podle zákona o informačních systémech veřejné správy. Pověření k posuzování elektronického systému sběru nelze převést na jinou osobu.

(3) Ministerstvo vnitra vykonává kontrolu pověřených osob při plnění jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona.

§ 3

(1) Ministerstvo vnitra odejme pověření k posuzování elektronického systému sběru, jestliže pověřená osoba neplní povinnosti stanovené tímto zákonem, ačkoliv byla na možnost odnětí pověření k posuzování elektronického systému sběru z těchto důvodů Ministerstvem vnitra písemně upozorněna a nápravu nezjednala ani v přiměřené lhůtě stanovené Ministerstvem vnitra.

(2) Ministerstvo vnitra odejme pověření k posuzování elektronického systému sběru, jestliže o to pověřená osoba písemně požádá.

(3) Pověření k posuzování elektronického systému sběru zaniká, jestliže pověřená osoba pozbyla pověření k provádění atestací podle zákona o informačních systémech veřejné správy.

§ 4

(1) Pověřená osoba posuzuje elektronický systém sběru v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1). Ustanovení § 6d odst. 3 a § 6e zákona o informačních systémech veřejné správy se při posuzování elektronického systému sběru použijí obdobně.

(2) Splňuje-li elektronický systém sběru požadavky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2), vydá pověřená osoba do 1 měsíce ode dne podání žádosti o posouzení tohoto systému potvrzení o souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie.

(3) Nesplňuje-li elektronický systém sběru požadavky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2), vyrozumí o tom pověřená osoba žadatele do 1 měsíce ode dne podání žádosti o posouzení tohoto systému a sdělí mu důvody nesplnění požadavků.

§ 5

V případě, že posuzováním elektronického systému sběru není pověřena žádná osoba, posuzuje tento systém Ministerstvo vnitra. Ustanovení § 4 se na posuzování elektronického systému sběru Ministerstvem vnitra použije obdobně.

Ověřování prohlášení o podpoře občanské iniciativy

§ 6

Prohlášení o podpoře občanské iniciativy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) ověřuje Ministerstvo vnitra.

§ 7

Ministerstvo vnitra ověří prohlášení o podpoře občanské iniciativy a vydá organizátorům občanské iniciativy potvrzení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) do 3 měsíců ode dne obdržení žádosti organizátorů občanské iniciativy.

§ 8

(1) Ministerstvo vnitra využívá k výkonu působnosti podle tohoto zákona

a) ze základního registru obyvatel

1. příjmení,

2. jméno, popřípadě jména,

3. datum narození,

4. datum úmrtí nebo den, který je v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě den, který subjekt údajů nepřežil,

5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

6. čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,

b) z informačního systému evidence obyvatel

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

2. datum narození,

3. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

c) z informačního systému evidence občanských průkazů

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

2. číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,

d) z informačního systému evidence cestovních dokladů

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

2. číslo cestovního dokladu.

(2) Z údajů uvedených v odstavci 1 lze v konkrétním případě použít jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou uvedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

§ 9

Ochrana osobních údajů

Organizátor občanské iniciativy a Ministerstvo vnitra se při zpracovávání osobních údajů podle tohoto zákona považují za správce údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

§ 10

Přestupky

(1) Organizátor občanské iniciativy se dopustí přestupku tím, že předloží prohlášení o podpoře občanské iniciativy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1)

a) ačkoli ví, že osobní údaje některé z podepsaných osob ve formuláři prohlášení o podpoře občanské iniciativy

1. jsou smyšlené, nebo

2. byly do tohoto formuláře zapsány jinou než podepsanou osobou, nebo

b) poté, kdy ve formuláři prohlášení o podpoře občanské iniciativy sám některou z tam uvedených osob podepsal a zapsal její

1. osobní údaje, nebo

2. smyšlené osobní údaje.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a) bodu 1,

b) 200000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a) bodu 2,

c) 300000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b) bodu 2,

d) 400000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b) bodu 1.

(3) Přestupky podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Ministerstvo vnitra.


§ 11

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě.

2) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1179/2011 ze dne 17. listopadu 2011, kterým se stanoví technické specifikace pro online systémy sběru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě.

Přesunout nahoru