Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 182/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů

Částka 64/2012
Platnost od 04.06.2012
Účinnost od 01.08.2012
Zrušeno k 01.02.2020 (18/2020 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

182

VYHLÁŠKA

ze dne 23. května 2012,

kterou se mění vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:


Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Čl. II

Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění vyhlášky č. 93/2000 Sb. a vyhlášky č. 268/2006 Sb., se mění takto:

1. V názvu a v úvodní větě se slova „§ 18 písm. a), d), h), i), j) a k)“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h)“.

2. V § 1 písm. a) se slova „obilí, pohanky a rýže“ nahrazují slovy „jednoho nebo více botanických druhů obilovin, pohanky nebo rýže“.

3. V § 1 písm. b) se slovo „obilí“ nahrazuje slovy „obilných zrn, pohanky a rýže“.

4. V § 1 písm. c) se slovo „obilí“ nahrazuje slovy „obilných zrn“.

5. V § 1 písm. g) se za slovo „obilné“ vkládají slova „a pohankové“.

6. V § 5 se slova „v prostorách“ nahrazují slovy „ve větratelných prostorách“.

7. V § 6 písm. c) se slova „a nejvýše 30“ zrušují.

8. Poznámka pod čarou č. 1 se včetně odkazu na poznámku pod čarou zrušuje.

9. V § 6 písm. g) se slova „pšeničné celozrnné mouky“ nahrazují slovy „celozrnné mouky z jednoho nebo více druhů obilovin, pohanky nebo rýže“.

10. V § 10 odst. 1 se slova „v prostorách“ nahrazují slovy „ve větratelných prostorách“.

11. V § 10 odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „8“.

12. V § 10 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , pokud výrobce nestanoví jiné podmínky uchovávání“.

13. V § 11 písmeno b) zní:

b) chlebem pekařský výrobek kypřený kvasem, popřípadě droždím, ve tvaru veky, bochníku nebo formový s výjimkou netradičních druhů chleba, o hmotnosti nejméně 400 g s výjimkou krájeného chleba a netradičních druhů chleba,“.

14. V § 11 písm. c) se za slovo „mouky“ vkládají slova „anebo jiných mlýnských obilných výrobků“.

15. V § 11 písm. d) se za slovo „marmeládou,“ vkládají slova „ovocnou pomazánkou, náplněmi mikrobiálně stabilními při běžných podmínkách skladování,“.

16. V § 11 se na konci textu písmene k) doplňují slova „z celkové hmotnosti použitých mlýnských obilných výrobků“.

17. V § 11 písmeno l) zní:

l) speciálním druhem chleba nebo pečiva pekařský výrobek, který obsahuje kromě mlýnských výrobků ze pšenice a žita další složku, zejména obiloviny, olejniny, luštěniny, vlákninu, suché skořápkové plody, zeleninu, mléčné výrobky nebo brambory, v množství nejméně 10 % z celkové hmotnosti použitých mlýnských výrobků, nebo netradiční druhy chleba typu pita chléb, arabský chléb anebo obdobné druhy chleba plochého tvaru o hmotnosti nižší než 400 g, které obsahují nejméně 50% podíl mlýnských výrobků a jsou zpravidla kypřené kvasem nebo droždím,“.

18. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:

㤠11a

Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

a) extrudovaným výrobkem výrobek vyrobený z mlýnských obilných výrobků extruzní technologií působením tlaku a teploty,

b) pufovaným výrobkem výrobek vyrobený z obroušených zvlhčených obilných zrn jednoho nebo více botanických druhů obilovin, rýže nebo pohanky v expanzní formě pečícího zařízení působením tlaku a teploty,

c) macesem křehký nekvašený výrobek kulatého či hranatého tvaru vyrobený z nekynutého těsta z vody a pšeničné mouky tepelnou úpravou,

d) knäckebrotem výrobek křehké konzistence z mlýnských obilných výrobků a dalších surovin obvykle ve tvaru obdélníku vyrobený tepelnou úpravou,

e) čerstvým chlebem nebalený chléb, jehož celý technologický proces výroby od přípravy těsta až po upečení či obdobnou tepelnou úpravu, včetně uvedení do oběhu, nebyl přerušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti a který je zároveň nabízen k prodeji spotřebiteli nejdéle do 24 hodin po upečení či obdobné tepelné úpravě,

f) čerstvým běžným pečivem nebalené běžné pečivo, jehož celý technologický proces výroby od přípravy těsta až po upečení či obdobnou tepelnou úpravu, včetně uvedení do oběhu, nebyl přerušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti a které je zároveň nabízeno k prodeji spotřebiteli nejdéle do 24 hodin po upečení či obdobné tepelné úpravě,

g) čerstvým jemným pečivem nebalené jemné pečivo, jehož celý technologický proces výroby od přípravy těsta až po upečení či obdobnou tepelnou úpravu, včetně uvedení do oběhu, nebyl přerušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti a které je zároveň nabízeno k prodeji spotřebiteli nejdéle do 24 hodin po upečení či obdobné tepelné úpravě.“.

19. V § 13 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

j) u nebaleného pekařského výrobku, který byl v hotovém stavu zmrazen a spotřebiteli je nabízen v rozmrazeném stavu, se tam, kde je výrobek přímo nabízen k prodeji spotřebiteli, viditelně umístí v blízkosti názvu výrobku údaj „rozmrazeno“,

k) u nebaleného pekařského výrobku, který byl dokončen ze zmrazeného polotovaru, se tam, kde je výrobek přímo nabízen k prodeji spotřebiteli, viditelně umístí v blízkosti názvu výrobku údaj „ze zmrazeného polotovaru“.“.

20. V § 16 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , nebo též výrobky, jejichž základem je pevná hmota vytvořená pomocí želírovacích látek bez pečení a dohotovená zejména pomocí náplní, polev nebo kusového ovoce,“.

21. V § 16 písm. j) se slova „charakteristickým listováním připravené bez použití kypřících prostředků“ nahrazují slovy „vysokým obsahem tuku připravené bez použití kypřicích prostředků, tvořené jednotlivými vrstvami vodového těsta a tuku, které po tepelné úpravě vykazuje charakteristické listování“.

22. V § 16 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k) těstem kynutým listovým nebo též plundrovým těsto s vysokým obsahem tuku připravené s použitím kypřicích prostředků, tvořené jednotlivými vrstvami kynutého těsta a tuku, které po tepelné úpravě vykazuje charakteristické listování.“.

23. V § 18 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h) u nebaleného cukrářského výrobku, který byl v hotovém stavu zmrazen a spotřebiteli je nabízen k prodeji v rozmrazeném stavu, se tam, kde je výrobek přímo nabízen k prodeji spotřebiteli, viditelně umístí v blízkosti názvu výrobku údaj „rozmrazeno“.“.

24. V § 19 odst. 1 se za slovo „cukrářských“ vkládají slova „výrobků a“.

25. § 21 včetně nadpisu zní:

㤠21

Uvádění do oběhu

(1) Cukrářské výrobky se uvádějí do oběhu při teplotách do 8 °C, s výjimkou výrobků uvedených v odstavci 2.

(2) Cukrářské výrobky balené, které jsou v důsledku použití surovin trvanlivějšího charakteru nebo technologické úpravy vedoucí k prodloužení trvanlivosti mikrobiologicky a fyzikálně-chemicky stabilní při teplotách nad 8 °C, se uvádějí do oběhu při teplotách deklarovaných výrobcem.

(3) Těsta se uvádějí do oběhu při teplotách do 10 °C.“.

26. V příloze č. 2 tabulka 2 zní:

„Tabulka 2

Smyslové požadavky na jakost mouky

Název moukyBarvaVůně a chuť
pšeničnábílá s nažloutlým odstínemPříjemná, charakteristická pro mouku z dané obiloviny, bez cizích pachů a příchutí
pšeničná chlebovábílá se žlutošedým nebo našedlým odstínem
pšeničná celozrnnáhnědavý, načervenalý nebo tmavočervený odstín
žitná světlá (vyrážková)bílá
žitná tmavá (chlebová)šedobílá se zelenomodrým odstínem

“.

27. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 333/1997 Sb.

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost těstovin

Tabulka 1

Smyslové požadavky

Vzhled a tvarOdpovídají tržnímu druhu, spotřebitelské balení neobsahuje příměs jiných tvarů těstovin nad 1 %. Povrch hladký, kompaktní, bez trhlin. U válcovaných těstovin a u těstovin, kde většina povrchu je tvořena řezem (např. u tzv. hvězdiček), může být povrch mírně drsný a moučný. Podíl zlomků může být maximálně 10 %. Těstoviny se při dodržení podmínek uvedených v návodu nerozvařují, nejsou lepkavé a zachovávají si svůj tvar i po uvaření.
BarvaSvětlá, rovnoměrná v různých odstínech žluté, u vaječných těstovin odpovídající počtu použitých vajec, u semolinových těstovin jantarová nebo v různých tmavších odstínech žluté, u ostatních druhů odpovídá použitým surovinám nebo přídatným látkám nebo látkám určeným k aromatizaci.
Vůně a chuť po uvařeníPříjemná, těstovinová, odpovídající použitým surovinám.

Tabulka 2

Fyzikální a chemické požadavky

těstovinynejméněnejvýše
Vlhkost- sušené-13%
- nesušené20%-
- zmrazené20%38%
- balené vakuově či v inertní atmosféře20%38%

“.

28. Přílohy č. 8 a 9 znějí:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 333/1997 Sb.

Členění pekařských výrobků na druhy a skupiny

DruhSkupina
chléb/ čerstvý chlébpšeničný
žitný
žitno pšeničný
pšenično žitný
celozrnný
vícezrnný
speciální
běžné pečivo/ čerstvé běžné pečivopšeničné
žitné
žitno pšeničné
pšenično žitné
celozrnné
vícezrnné
speciální
jemné pečivo/ čerstvé jemné pečivo
trvanlivé pečivosušenky ze šlehaných hmot
oplatky
perníky
suchary
preclíky
trvanlivé tyčinky
knäckebrot
crackerové pečivo
extrudované výrobky
pufované výrobky
macesy
piškoty

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 333/1997 Sb.

Požadavky na jakost pekařských výrobků

Vzhled a tvarKůrka, povrchStřídkaVůně a chuť
chléb/ čerstvý chlébpravidelně formovaný klenutýčistá zlatohnědé barvy, bez zřetelně obnažené střídkydobře propečená, pórovitá, pružná, stejnorodáchlebová příjemná
běžné pečivo/ čerstvé běžné pečivopravidelně formované klenutézlatohnědé barvy, čistá, křupavá, bez zřetelně obnažené střídkydobře propečená, pórovitá, pružná, stejnorodápečivová příjemná
jemné pečivo/ čerstvé jemné pečivo z kynutého těstapravidelně formované, klenuté nebo plněnécharakteristické barvy, bez zřetelně obnažené střídkydobře propečená, pórovitá, vláčná, pružnájemná, pečivová příjemná, s příchutí přidaných složek
jemné pečivo/ čerstvé jemné pečivo z listového a kynutého listového těstapravidelně formovaný, klenutýcharakteristické barvy, bez viditelně obnažené střídky (s výjimkou řezů), typický strupovitý povrchpropečená, s viditelným listováním, u kynutého těsta dutiny nejsou na závadu, u plněných výrobků na řezu viditelná náplňpečivová, příjemná s příchutí přidaných složek bez cizích pachů a příchutí
jemné pečivo/jemné pečivo z jiných než výše uvedených těstpravidelně formovanécharakteristické barvy, bez zřetelně obnažené střídky (s výjimkou řezů), případně s polevou či glazuroudobře propečenápříjemná, pečivová, odpovídající použitým surovinám
trvanlivé pečivo kromě sušenek, oplatků, perníkutypická barvakřehká, u laminovaných výrobků vrstevnatý lompříjemná dle přísady
sušenkypravidelné dle formysvětle hnědýkřehkájemná
oplatkydle formykřehký otisk formykřehkápříjemná dle použitých přísad
perníkdle formycelistvý, čistývláčnádle přísad
extrudované výrobkypravidelný dle použité formycharakteristický odpovídající použitým surovinámkřehká, pórovitápečivová, příjemná s příchutí přidaných složek bez cizích pachů a příchutí
pufované výrobkypravidelný dle použité formycharakteristický odpovídající použitým surovinámkřehká, tvořená jednotlivými pufovánými zrnypečivová, příjemná s příchutí přidaných složek bez cizích pachů a příchutí

“.

29. Příloha č. 12 zní:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 333/1997 Sb.

Požadavky na jakost cukrářských výrobků a náplní

(1) Náplně musí mít stejnoměrné zabarvení, hrubé součásti musí být rovnoměrně rozptýleny v celém objemu krému.

(2) Vůně a chuť náplní a povrchových zdobení musí být příjemné, po použitých surovinách, bez cizích pachů a příchutí, chuť nesmí být nakyslá nebo nahořklá, pokud nakyslost nebo hořkost není charakteristickou vlastností dané náplně.

(3) Pekařský výrobek, jež je základem či součástí cukrářského výrobku, musí být dobře propečený, nesmí být připálený, jeho vůně a chuť musí být příjemné, odpovídající druhu a použitým surovinám.“.


Čl. III

Přechodné ustanovení

Potraviny vyrobené a označené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které nevyhovují požadavkům stanoveným touto vyhláškou, se posuzují podle dosavadních právních předpisů a mohou se uvádět do oběhu po dobu 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2012.


Ministr:

Ing. Bendl v. r.

Přesunout nahoru