Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 178/2012 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

Částka 62/2012
Platnost od 30.05.2012
Účinnost od 01.06.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

178

VYHLÁŠKA

ze dne 23. května 2012,

kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 47 odst. 3 a podle § 48 odst. 5 a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí podle § 47 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví seznam významných vodních toků, způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků a obsah žádosti a její náležitosti nezbytné k rozhodnutí o určení správcem nebo zrušení správcem nebo zrušení správcem drobného vodního toku.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) břehovým porostem – dřevinný porost rostoucí na břehu koryta vodního toku do 6 m u drobných vodních toků, do 8 m u významných vodních toků nebo do 10 m u významných vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, na pobřežních pozemcích podél koryta vodního toku na vnější straně břehové čáry nebo na pozemku, na kterém leží koryto vodního toku; to se nevztahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa1),

b) pobřežním pozemkem – pozemek sousedící s korytem vodního toku, ve smyslu § 49 odst. 2 a 3 vodního zákona,

c) mimořádnou situací na vodním toku a jeho korytě – stav způsobený povodní2), havárií3), dlouhodobým suchem nebo mrazem a dále stav vzniklý následkem mimořádných stavů na vodních dílech nebo v korytě vodního toku nebo následkem mimořádných manipulací na vodních dílech nebo v korytě vodního toku, které byly povoleny, popřípadě nařízeny vodoprávním úřadem, nebo protržením vodního díla, sloužícího k zadržování a vzdouvání vody, teroristickou činností s následkem vzniku zvláštní povodně,

d) závažnou závadou v korytě vodního toku – závada, která způsobuje riziko ohrožení lidských životů a zdraví a vzniku škod na majetku, zejména v přilehlém zastavěném území,

e) funkcí vodního toku – odvádění povrchové vody z povodí vodního toku jeho korytem, dotování nebo odvádění podzemních vod v území přilehlém k vodnímu toku, dále funkce zdroje povrchové vody, zajišťující podmínky pro nakládání s vodami, plavbu a užívání k rekreačním účelům, a funkce ekologické, zajišťující vytváření podmínek pro vodní a na vodu vázané ekosystémy, ovlivňování mikroklimatu, spoluvytváření a ovlivňování charakteru krajiny.

§ 3

Seznam významných vodních toků

(K § 47 odst. 1 vodního zákona)

Významné vodní toky jsou vodní toky, nebo jejich úseky, uvedené v seznamu, který je přílohou č. 1 k této vyhlášce.

§ 4

Způsob sledování stavu koryta vodního toku

(K § 47 odst. 3 vodního zákona)

Správce vodního toku při správě vodního toku

a) sleduje stav koryta vodního toku, především prostřednictvím vodních děl a zařízení nezbytných k zabezpečení funkcí vodního toku, která vlastní nebo je užívá z jiného právního důvodu (dále jen „vlastní vodní dílo“),

b) provádí nejméně jednou za 6 let u významných vodních toků a u drobných vodních toků v případě potřeby prohlídky koryta vodního toku; tím není dotčena povinnost správce vodního toku stanovená v § 83 písm. l) vodního zákona,

c) provádí prohlídky koryta vodního toku při mimořádné situaci,

d) vypracovává záznam o každé prohlídce neprodleně po jejím skončení, v případě zjištění závažné závady do záznamu uvede i návrh potřebných opatření k odstranění této závady, záznam předává místně příslušnému vodoprávnímu úřadu a obcím, jejichž územím vodní tok protéká, pokud byla zjištěná závada na jejich území nebo se opatření k jejímu odstranění jejich území výrazně dotknou,

e) sleduje vodní díla a ostatní stavby v korytě vodního toku ve vlastnictví jiných vlastníků a tyto vlastníky, popřípadě vodoprávní úřad upozorňuje na zjištěné závady, současně navrhuje potřebná nápravná opatření,

f) sleduje využívání pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku, jeho ochrany a ochrany jeho koryta a zjištěné závady oznamuje vodoprávnímu úřadu, popřípadě podle povahy věci České inspekci životního prostředí, zejména v případě, že jsou tyto pozemky obhospodařovány způsobem, který způsobuje zvýšenou vodní erozi a smyv půdy, nebo jsou na nich ukládány předměty a materiály, které mohou být splaveny do koryta vodního toku nebo mohou ohrozit jakost vody,

g) sleduje a vyhodnocuje ledové jevy ohrožující koryto vodního toku nebo vodní díla ve vodním toku.

§ 5

Péče o koryto vodního toku nebo jeho úseku a vlastní vodní díla

Správce vodního toku

a) za účelem umožnění odtoku vody odstraňuje závažné závady, které průtoku brání nebo nežádoucím způsobem usměrňují tok vody tak, že by mohlo dojít k narušení břehů nebo dna, pokud to není povinností vlastníka pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku, nebo vlastníka vodního díla nebo stavby v jeho korytě; vlastníky těchto nemovitostí na jejich povinnost upozorňuje,

b) udržuje vlastní vodní dílo, opevnění břehů a dno v upravených úsecích koryta vodního toku tak, aby plnilo svou funkci až do průtoku, na který bylo vybudováno, přitom zejména sleduje zachování průtočné kapacity koryta vodního toku a stability podélného sklonu jeho dna,

c) odstraňuje nánosy z upraveného koryta vodního toku, jsou-li závažnou závadou, pokud to není povinností vlastníka stavby nebo jiného zařízení v korytu vodního toku4),

d) udržuje břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících v šířce podle § 49 odst. 2 zákona tak, aby se podílely na plnění funkcí vodního toku, zejména aby nenarušovaly stabilitu koryta vodního toku při průtoku daném jeho kapacitou, k tomu provádí včasné pěstební zásahy, obnovu porostů, popřípadě odstraňování dřevin, které brání průtoku vody; při obnově břehových porostů přihlíží ke stabilizaci koryta vodního toku a k tomu, aby jejich druhová skladba odpovídala daným stanovištním podmínkám, při kterých by břehové porosty téže druhové skladby vznikaly přirozeným vývojem; v případě zjištění závažné závady zabezpečuje nezbytné zásahy do břehových porostů,

e) udržuje, provozuje, popřípadě zřizuje vlastní vodní díla, kterými je vodní tok upraven či vodnímu toku slouží, za podmínek stanovených vodním zákonem.

§ 6

Provoz a údržba vodního díla v korytě vodního toku k zabezpečení funkcí vodního toku

Správce vodního toku provádí manipulace na vlastním vodním díle v korytě vodního toku v rámci schváleného manipulačního řádu. Při mimořádné situaci manipuluje správce vodního toku i nad rámec schváleného manipulačního řádu po projednání s příslušným vodoprávním úřadem nebo na jeho příkaz.

§ 7

Vytváření podmínek umožňujících oprávněné nakládání s vodami související s vodním tokem

Správce vodního toku

a) vytváří podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami v rozsahu stanoveném vodním zákonem; za mimořádné situace vytváří tyto podmínky, jen pokud to hydrologické podmínky a stav vodního toku, popřípadě jiné okolnosti dovolují; to platí i v případě rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech, určených vyhláškou o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny5),

b) předává vodoprávnímu úřadu podněty, návrhy a vyjádření při zjištění závažných závad v korytě vodního toku a na břehových porostech, popřípadě navrhuje opatření k nápravě,

c) poskytuje na vyžádání vodoprávním úřadům technické a jiné podklady týkající se vodního toku potřebné pro výkon veřejné správy, které je povinen ze zákona mít nebo pokud je má k dispozici,

d) při mimořádné situaci na vodním toku předává informace subjektům oprávněným k nakládání s vodami prostřednictvím svých internetových stránek nebo jiným vhodným způsobem; jde-li o stavy vyvolané očekávanými mimořádnými manipulacemi na vodních dílech, předává informace oprávněným subjektům alespoň 15 dnů předem,

e) oznamuje neprodleně příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a na pobřežních pozemcích, způsobené přírodními nebo jinými vlivy, k jejichž odstranění bude třeba rozhodnutí vodoprávního úřadu,

f) navrhuje vodoprávnímu úřadu konkrétní opatření k odstranění zjištěných závad ve vodním toku, jeho korytě nebo souvisejících břehových porostech, je-li nebezpečí z prodlení nebo si je vodoprávní úřad vyžádá.

§ 8

Příprava a zajišťování úpravy koryt vodních toků a vodních děl

Přípravu a zajišťování úprav koryt vodních toků a výstavby vodních děl provádí správce vodního toku, pokud jsou nezbytné k zajištění funkce vodního toku nebo k ochraně před povodněmi a vyplývá-li to zejména ze schválených plánů povodí, programů opatření a komplexních pozemkových úprav.

§ 9

Obnovování přirozených koryt vodních toků

(1) Obnova přirozených koryt vodních toků se provádí, včetně vyhodnocení účelnosti existujících vodních děl, pokud to vyplývá ze schválených plánů povodí, programů opatření nebo je-li to nezbytně třeba k zajištění funkcí vodního toku nebo vyžaduje-li to jiný veřejný zájem.

(2) Správce vodního toku vyhodnocuje při sledování stavu koryta vodního toku negativní zásahy do koryta vodního toku způsobené lidskou činností a v plánech povodí uvádí návrhy opatření k jejich nápravě.

§ 10

Spolupráce správce vodního toku při zneškodňování havárií na vodních tocích

(1) Při spolupráci na zneškodňování havárií a odstraňování jejich následků postupuje správce vodního toku podle vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků6).

(2) Pro spolupráci se subjekty působícími při zneškodňování havárie na vodních tocích si vytváří správce vodního toku organizační, věcné a personální podmínky.

(3) Pro vodní toky ve své správě zpracovává správce vodního toku nebo jeho úseku plán opatření pro případ havárie (dále jen „plán opatření“).

(4) Plán opatření koordinuje s havarijními a krizovými plány územních celků7), které významně zasahují do povodí vodního toku.

(5) Pro potřeby zneškodňování havárií na vodních tocích provádí správce vodního toku technická opatření podle plánu opatření, popřípadě ve spolupráci s hasičským záchranným sborem nebo též s dalšími správci vodních toků v povodí, pokud hrozí nebezpečí z prodlení a pokud správce vodního toku havárii sám zjistí nebo je mu ohlášena podle § 41 odst. 2 vodního zákona, zejména v případě, že původce havárie nebyl dosud zjištěn, a to do doby, než bude původce havárie znám, nebo hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění povrchových a podzemních vod.

(6) Správce vodního toku zřizuje funkci havarijního technika, který koordinuje postup správce vodního toku při spolupráci na zneškodňování havárie, a zajišťuje jeho potřebnou dosažitelnost i mimo obvyklou pracovní dobu.

(7) Správce vodního toku zajišťuje spolupráci při zneškodňování havárií zřízením havarijní čety, popřípadě též uzavřením smlouvy se třetí osobou.

(8) Pokud správce vodního toku zřídil havarijní čety, zajišťuje potřebnou dosažitelnost jejich pracovníků i mimo obvyklou pracovní dobu.

§ 11

Používání výbušnin

Má-li při výkonu správy vodního toku dojít k použití výbušnin, podá o tom správce vodního toku písemnou zprávu 15 dnů předem uživateli rybářského revíru, v němž má k použití výbušniny dojít, a místně příslušnému obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má k použití výbušniny dojít; to neplatí v případě nebezpečí z prodlení8). V tomto případě o použití výbušnin správce vodního toku vyrozumí vhodnou formou uživatele rybářského revíru a obecní úřad podle věty první neprodleně.

§ 12

Obsah žádosti o určení správcem nebo zrušení správcem drobného vodního toku a její náležitosti nezbytné k rozhodnutí

(K § 48 odst. 5 vodního zákona)

Žádost obsahuje

a) identifikační údaje žadatele:

1. jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt nebo adresu pro doručování, podpis žadatele, popřípadě podnikatelské oprávnění v případě, že žadatelem je fyzická osoba,

2. obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jména a příjmení osob, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu, podnikatelské oprávnění (například živnostenský list) v případě, že žadatelem je právnická osoba,

3. název obce, identifikační číslo obce jako právnické osoby, adresu sídla obecního úřadu, městského úřadu nebo magistrátu, jméno a příjmení starosty obce nebo primátora, je-li žadatelem obec;

b) identifikaci drobného vodního toku, který je předmětem žádosti:

1. název drobného vodního toku,

2. číslo hydrologického pořadí a identifikátor vodního toku,

3. přesné vymezení drobného vodního toku polohopisnými údaji,

4. seznam obcí, jejichž územním obvodem drobný vodní tok protéká;

c) zdůvodnění žádosti.

§ 13

Přílohy žádosti

K vyplněné žádosti podle § 12, jejíž vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, se připojí následující doklady a podklady:

a) snímek katastrální mapy s vyznačením vodního toku, který je předmětem žádosti, nebo mapový podklad v měřítku 1:50000 nebo 1:10000 s vyznačením návaznosti drobného vodního toku na síť vodních toků,

b) stanovisko stávajícího správce drobného vodního toku, správce povodí a správce vodního toku, jehož je drobný vodní tok přítokem,

c) vyjádření místně příslušného vodoprávního úřadu,

d) údaj o registraci Ministerstvem vnitra a stanovy registrované Ministerstvem vnitra v případě, že žádost podává občanské sdružení.


§ 14

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

2. Vyhláška č. 333/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

3. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb.


§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2012.


Ministr:

Ing. Bendl v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 178/2012 Sb.

Seznam významných vodních toků

123456789
Pořadové čísloNázev vodního tokuIdentifikátor vodního tokuČíslo hydrologického pořadíDélka vodního toku v kategorii významný v kmVymezení úseku vodního toku v kategorii významný
(upřesnění) ř. km od-do
Správce tokuFunkce tokuVymezení úseku vodního toku tvořícího státní hranici
Délka úseku v kmHraniční úsek: Hraniční znaky:
1.Labe101000021-01-01-001368,7 PLaV,H3,40VII:14-25
2.Bílé Labe101012941-01-01-0027,9 PLaV
3.Malé Labe101002311-01-01-02013,10,00- 13,10 (po zaústění Kotelského potoka)PLa
4.Čistá101002781-01-01-02619,5 PLaV
5.Pilníkovský potok101004331-01-01-03417,5 PLa
6.Kalenský potok101004181-01-01-05217,7 PLa
7.Hartský potok101010961-01-01-0709,1 PLa
8.Běluňka101002291-01-01-08225,5 PLa
9.Úpa101000361-01-02-00178,8 PLaV
10.Malá Úpa101008181-01-02-00610,3 PLa
11.Ličná101004391-01-02-02416,7 PLa
12.Petříkovický potok101007151-01-02-0336,7 PLaH0,70III:251-251/13
13.Rtyňka101012421-01-02-0449,2 PLa
14.Olešnice101004081-01-02-05217,9 PLa
15.Metuje101000381-01-03-00179,0 PLa
16.Zdoňovský potok101017361-01-03-0046,5 PLaH0,36III:236-236/5
17.Kamenný potok101117221-01-03-0041,7 PLaH1,11III:236/5-III/237
18.Židovka101007821-01-03-02013,1 PLa
19.Trnkava
(Máchovský potok)
101039711-01-03-0212,1 PLaH0,28III:173/23-173/30
20.Ztracený potok101564071-01-03-0210,4 PLaH0,40III:175/2-175/12
21.Dřevíč101003091-01-03-02621,4 PLa
22.Brlenka101014591-01-03-0347,7 PLaH0,02III:154/5-154/6
0,57III:III/159-159/10
23.Strouženský potok101072631-01-03-0342,0na území ČRPLaH0,51III:III/168-III/169
24.Čermná101013091-01-03-0351,0 PLaH0,04III:155/9-155/10
25.Střela101007391-01-03-0380,3 PLaH0,33III:152/5-III/153
26.Kotelský potok101173601-01-03-0380,3 PLaH0,26III:131/15-III/132
27.Dolský potok101013501-01-03-0383,6 PLaH0,87III:III/141-141/21
0,06III:144/10-144/11
28.Olešenka101003331-01-03-04219,9 PLaV,H1,37III:III/135-III/136
29.Rozkoš101006911-01-03-05414,3 PLa
30.Trotina101002401-01-04-01324,9 PLa
31.Velký Labský náhon101036241-01-04-031/24,2 PLa
32.Piletický potok101021271-01-04-03463po soutok Cernilovského s Librantickým potokemPLa
33.Divoká Orlice101000191-02-01-00198,2 PLaV,H29,83III:III/100-III/119
34.Černý potok101052101-02-01-0013,5 PLaH3,31III:III/119-120/14
35.Červený potok101035131-02-01-0095,8 PLaH5,77III:III/96-III/100
36.Rokytenka101003671-02-01-01719,2 PLa
37.Zdobnice101001281-02-01-03734,2 PLa
38.Bělá101001001-02-01-05337,9 PLa
39.Dlouhá Strouha101018391-02-01-0626,5 PLa
40.Kněžná101002101-02-01-06725,2 PLa
41.Javornický potok101010461-02-01-07411,2 PLa
42.Alba101004051-02-01-08317,7 PLa
43.Tichá Orlice101000231-02-02-001104,5 PLa
44.Lipkovský potok101006411-02-02-00813,4 PLa
45.Orličský potok101011731-02-02-01410,6 PLa
46.Třebovka101000961-02-02-03641,6 PLa
47.Orlice101001441-02-03-00132,7(po soutok Tiché a Divoké Orlice, kde vzniká)PLaV
48.Dědina101000541-02-03-00858,0 PLa
49.Brtevský potok101011901-02-03-0187,9 PLa
50.Zlatý potok101005931-02-03-030/113,5 PLa
51.Ještětický potok101014621-02-03-030/28,3 PLa
52.Odbočka z Dlouhé Strouhy101117381-02-03-030/21,8 PLa
53.Jalový potok101029241-02-03-0375,0 PLa
54.Malý Labský náhon101009781-03-01-00410,0 PLa
55.Melounka101015051-03-01-0056,4 PLa
56.Loučná101000371-03-02-00182,0 PLa
57.Desná101002001-03-02-02417,00,00 - 17,00
(po soutok s Lubenským potokem)
PLa
58.Prostřední náhon Loučné101165541-03-02-0501,7 PLa
59.Průmyslový náhon Loučné101062151-03-02-0513,3 PLa
60.Zminka101007631-03-02-08111,8 PLa
61.Chrudimka101000181-03-03-001104,4 PLaV
62.Novohradka101000791-03-03-04048,5 PLa
63.Krounka101002351-03-03-05123,3 PLa
64.Žejbro101001701-03-03-07323,50,00 - 23,50 (po zaústění potoka Raná v k.ú. Žďárec u Skutče)PLa
65.Ležák101001691-03-03-09616,80,00 - 16,80 (po zaústění Kvíteckého p. v k.ú. Žumberk)PLa
66.Halda101036901-03-04-0015,3 PLa
67.Bylanka101002411-03-04-00423,9 PLa
68.Podolský potok101002701-03-04-01821,6 PLa
69.Černá strouha (Černská)101004591-03-04-03316,2 PLa
70.Struha (Zlatotok)101003751-03-04-04617,1 PLa
71.Opatovický kanál101001461-03-04-06231,8 PLa
72.Doubrava101000331-03-05-00189,7 PLa
73.Zlatý potok101010031-03-05-0248,0 PLa
74.Hostačovka101002501-03-05-03223,5 PLa
75.Doubravka101006091-03-05-04313,0 PLa
76.Brslenka (Čáslavka)101001531-03-05-05031,2 PLa
77.Klejnárka101000951-04-01-00440,3 PLaV
78.Vrchlice101001651-04-01-02129,2 PLaV
79.Cidlina101000301-04-02-00189,6 PLa
80.Úlibický potok101004141-04-02-01417,8 PLa
81.Javorka101001051-04-02-02638,0 PLaV
82.Bystřice101000421-04-03-00163,9 PLa
83.Básnický potok101003621-04-03-01218,5 PLa
84.Sánský kanál101004641-04-04-01515,8 PLa
85.Mrlina101000651-04-05-00151,0 PLa
86.Hasinský potok101003421-04-05-00819,1 PLa
87.Libáňský potok101004231-04-05-01916,0 PLa
88.Štítarský potok101001941-04-05-03126,5 PLa
89.Smíchovský potok101003081-04-05-044184(po odpad ze Smíchovského rybníka)PLa
90.Výrovka101000441-04-06-00160,3 PLa
91.Bečvárka101002651-04-06-02122,3 PLa
92.Šembera101001731-04-06-03528,5 PLa
93.Vlkava101001041-04-07-00637,1 PLa
94.Mlynaříce101004341-04-07-04217,8 PLa
95.Výmola101001351-04-07-04834,4 PLa
96.Jizera101000091-05-01-001166,1 PLaV,H16,69IV:53/14-IV/62
97.Mumlava101006941-05-01-00612,0 PLaV
98.Jizerka101002711-05-01-02021,3 PLaV
99.Oleška101001321-05-01-03534,8 PLa
100.Kamenice101001121-05-01-05836,7 PLaV
101.Černá Desná101009361-05-01-06510,7 PLaV
102.Bílá Desná101008671-05-01-06811,3 PLaV
103.Desná101085201-05-01-0692,4 PLa
104.Vošmenda101006741-05-01-07712,9 PLaV
105.Libuňka101002851-05-02-01020,1 PLa
106.Žehrovka101002091-05-02-02425,0 PLa
107.Mohelka101001011-05-02-03442,3 PLa
108.Zábrdka101002441-05-02-05225,6 PLa
109.Bělá101005061-05-02-06115,1 PLa
110.Rokytka101010681-05-02-0689,5 PLa
111.Kněžmostka101004011-05-02-07317,0 PLa
112.Klenice101001681-05-02-08128,4 PLa
113.Strenický potok101003381-05-03-00619,2 PLa
114.Mratínský potok101004961-05-04-02215,2 PLa
115.Košátecký potok101000861-05-04-03742,30,00 - 42,30
(po zaústění odpadu z ČOV a rybníka v k.ú. Mšeno)
PLa
116.Černávka101004771-05-04-05714,6 PLa
117.Teplá Vltava101000631-06-01-00347,3po zaústění Kvildského potokaPVl
118.Řasnice101003821-06-01-02611,0(po soutok s Hraničním potokem)PVlH0,55XII:3-4
119.Hraniční potok101021461-06-01-0255,7 PVlH5,70XI:22-XII:3
120.Mechový potok101036911-06-01-0275,3 PVlH5,25XII:4-6
121.Volarský potok101010371-06-01-04010,9 PVl
122.Studená Vltava101005441-06-01-04417,0 PVlH1,94XII:8-9
123.Krásnohorský potok101071461-06-01-0443,1 PVlH3,07XII:7-8
124.Údolský potok101073671-06-01-0442,4 PVlH0,21XII:9-9/2
0,10XII:9/5-9/6
2,09XII:9/6/0/6-9/21
125.Světlá101010491-06-01-0450,1 PVlH0,05XII:11/11-12/1
126.Malá Světlá101351051-06-01-0450,6 PVlH0,63XII:12/1-13
127.Vltava101000011-06-01-055376,7 PVlV
128.Slatinka101020221-06-01-0742,2(po hranici VÚ Boletice)PVlV
129.Olšina101003351-06-01-0927,7(od soutoku s Vltavou po hranici VÚ Boletice)PVl
130.Pestřice101008921-06-01-0965,4 PVlH4,79I:29/01-39/2a
0,61I:39/3a-41
131.Ježová101013571-06-01-1005,7 PVlH1,58I:66/1-67/1a
4,09I:67/2c-73/1
132.Černá stoka101063211-06-01-1001,8 PVlH1,89I:62-65/04
0,06I:65/05-65/4a
133.Menší Vltavice101019641-06-01-1226,6 PVlV,H0,08II:52-52/2
134.Mezní potok101564281-06-01-1223,0 PVlH2,97II:48-52
135.Jezevčí potok101564201-06-01-1221,4 PVlH1,44II:52/3-54/1
136.Větší Vltavice101016061-06-01-1268,6 PVlH2,23III::III-3/06
0,09III:3/010-3/4
137.Polední strouha101225691-06-01-1270,3 PVlH0,28II:76/02-76/4
138.Hajský potok101041611-06-01-1294,3 PVlH3,33III:3/5-9/3
0,08III:9/4-9/010
0,36III:9/014-10/3
0,40III:10/06-11/04
0,09III:11/06-11/09
139.Heršlácký potok101129851-06-01-1291,8 PVlH0,44III:13/01-13/05
1,35III:15/02-17
140.Radvanovský potok105003331-06-01-1322,5 PVlH2,49II:64-69
141.Rosberský potok101268601-06-01-1320,4 PVlH0,37II:63/01-II:63/05
142.Trávnice101031181-06-01-1331,9 PVlH0,15II:69-69/1
0,14II:69/04-69/07
0,15II:69/3-69/010
0,41II:69/012-70/01
1,01II:70/05-72
143.Bystrá (Strážnice)101013521-06-01-1341,1 PVlH0,04II:55/4-55/05
0,14II:55/5-55/08
0,89II:55/017-57
144.Boršíkovský potok101044181-06-01-1340,3 PVlH0,29II:60/4-61
145.Svatomírovský potok101162141-06-01-1350,6 PVlH0,61II:74-74/4
146.Polečnice (Kájovský potok)101001721-06-01-16122,6(po hranici VÚ Boletice)PVl
147.Chvalšinský potok101004891-06-01-17612,1(po hranici VÚ Boletice)PVl
148.Hejdlovský potok101041421-06-01-1774,3 PVlV
149.Křemžský potok101001751-06-01-19526,9(po hranici VÚ Boletice)PVl
150.Malše101000311-06-02-00193,2 PVlV,H24,4III:32/3-47/3
151.Různice101071391-06-02-0013,4 PVlH3,38III.47/2-51/01
152.Kamenice101023391-06-02-0060,4 PVlH0,38III:23-24
153.Vulovický příkop101291141-06-02-0060,4 PVlH0,44III:30-30/03
154.Černá101001931-06-02-02428,9 PVl
155.Seplovský potok101177391-06-02-0290,1 PVlH0,10III:57/7-58
156.Pohořský potok101002281-06-02-02925,6 PVlV
157.Stropnice101000561-06-02-04056,5 PVlH0,83IV:31-32
158.Veveřský potok101012701-06-02-0439,5 PVlV
159.Tetřeví potok101054231-06-02-0511,1 PVlH0,27V:11-12
0,83V:14-15/3
160.Svinenský potok101001761-06-02-05935,2 PVl
161.Mlýnská stoka101048341-06-03-0013,5 PVl
162.Dobrovodský potok101006121-06-03-00313,4 PVl
163.Dehtářský potok101002221-06-03-01325,6 PVl
164.Bezdrevský potok101000921-06-03-01744,0 PVl
165.Lužnice101000071-07-01-001157,2úseky toku na území ČR ř.km. 0,000 - 149,971 ř.km. 157,766 - 160,180 ř.km. 192,200- 197,061PVlV,H1,01V:31-34
1,08V:36/3-38
0,35V:48/5-49/5
166.Popelnice101081911-07-01-0012,4 PVlH2,37IV:13/2-16
167.Velenická strouha101564151-07-01-0020,2 PVlH0,17V:29/1-29/2
168.Skřemelice (Klášterecký potok)101000981-07-01-0032,0 PVlH2,00VI:50-52/2
169.Romavský potok101001611-07-01-0051,8 PVlH0,07VI:61-61/03
0,12VI:61/03-61/1
1,65VI:61/05-62
170.Romavský příkop102561871-07-01-0050,7 PVlH0,72VI:60-61
171.Rybná101019021-07-02-0012,4pouze hraniční úsekyPVlH0,58 1,78V:24/02-24/6 V:45/10-48/5
172.Halámecký potok101016971-07-02-0050,2 PVlH0,19V:57/01-58
173.Dračice101000681-07-02-01121,0po státní hranici ř.km 13,68 od státní hranice ř.km 32,70 po zaústění koryta přelivu rybníka OsikaPVl
174.Blanko101019411-07-02-0111,0 PVlH0,37VI:36/01-36/04
0,47VI:37-37/011
175.Stoka v Širokém blátě101126071-07-02-0112,2 PVlH2,16VI:02-4
176.Bystřický příkop101580341-07-02-0110.3 PVlH0,27VI:42-42/3
177.Oborský potok101084281-07-02-0110,3 PVlH0,27VI:45/08-46/1
178.Lunkovický potok101158291-07-02-0120,1 PVlH0,09VI:74/3-75
179.Koštěnický potok101000931-07-02-01833,5(po zaústění koryta přelivu Kačležského rybníka)PVlH1,54VI:27-29
180.Červený potok101040671-07-02-0254,6 PVlH4,63VI:29-35
181.Vodoteč I101013201-07-02-0272,3 PVlH2,34VI:6/01-9/5
182.Degárka101289051-07-02-0771,0 PVl
183.Drahoňovský potok101021981-07-03-0025,7 PVl
184.Kamenice101001821-07-03-00130,1 PVl
185.Žirovnice101001771-07-03-01829,6 PVlV
186.Nežárka101000501-07-03-02556,0 PVl
187.Hamerský potok101000811-07-03-03246,8 PVl
188.Studenský potok101005041-07-03-03515,6 PVlV
189.Nová řeka101005871-07-03-05813,5 PVl
190.Řečice101002791-07-03-0749,2(po soutok s potokem Kardaš)PVl
191.Bechyňský potok101003021-07-04-00220,8 PVl
192.Černovický potok101001101-07-01-02741,6 PVl
193.Chotovinský potok101001471-07-04-0656,7(po soutok s Turoveckým potokem)PVl
194.Košínský potok101002761-07-04-07311,6(po soutok s Kosteleckým potokem)PVlV
195.Smutná101000851-07-04-09348,2 PVl
196.Milevský potok101003341-07-04-10221,1 PVl
197.Židova strouha101003681-07-04-11314,1(po zaústění koryta přelivu Bečického rybníka)PVl
198.Vydra101002591-08-01-01311,8po soutok s Roklanským potokemPVl
199.Křemelná101001621-08-01-02317,6po soutok se Slatinným potokemPVl
200.Prášilský potok101006901-08-01-0263,6 PVlH3,58X:11-12
201.Plavební potok102699221-08-01-0354,5 PVlV
202.Otava101000131-08-01-038113,0 PVlV
903.Losenice101004841-08-01-0452,2(po soutok se Zlatým potokem)PVl
904.Volšovka101003401-08-01-0637,7(po soutok s Kepelským potokem)PVl
905.Ostružná101000971-08-01-06541,3 PVl
206.Nezdický potok101004131-08-01-08318,4 PVl
207.Novosedelský potok102562141-08-01-12623,5 PVl
208.Volyňka101000771-08-02-00146,4 PVlV
209.Spůlka101003361-08-02-0204,4(po soutok s Košínským potokem)PVl
210.Peklov101003741-08-02-0348,2(po soutok s Hoslovickým potokem)PVl
211.Blanice101000261-08-03-00390,7(po hranici VÚ Boletice)PVlV
212.Živný potok (Prachatický)101006731-08-03-0307,1(po lávku u Kavanova)PVl
213.Zlatý potok101001391-08-03-05240,4 PVl
214.Lomnice101000491-08-04-01730,2(pod stavidla Zámeckého rybníka v Blatné)PVl
215.Závišínský potok101003071-08-04-03423,0 PVlV
216.Skalice101000671-08-04-03845,0(po konec zátopy rybníka Podzámecký)PVl
217.Líšnický potok101004751-08-05-01016,4 PVlV
218.Brzina101001961-08-05-02629,7 PVl
219.Mastník101000711-08-05-04752,1 PVlV
220.Sedlecký potok101002901-08-05-05224,5 PVl
221.Drásovský potok101036271-08-05-0875,6 PVl
222.Sychrovský potok101011751-08-05-09521,3 PVlV
223.Kocába101000741-08-05-10427,3(po soutok se Sychrovským potokem)PVl
224.Sázava101000051-09-01-001226,1 PVl
225.Stržský potok101008441-09-01-00211,9 PVl
226.Staviště101009161-09-01-00611,8 PVlV
227.Borovský potok101005241-09-01-02418,4 PVl
228.Břevnický potok101003731-09-01-04020,0(po profil 50 m nad rybník Křivolaký)PVl
229.Šlapanka101001221-09-01-04441,4 PVlV
230.Zlatý potok101003591-09-01-05321,2 PVl
931.Žabinec101004911-09-01-07417,6 PVl
232.Rozkošský potok101017931-09-01-0785,7(po soutok s potokem Křivolač)PVl
233.Úsobský potok101003321-09-01-08020,9 PVl
234.Perlový potok101002621-09-01-08424,3 PVl
235.Sázavka101001491-09-01-10233,1 PVl
236.Žebrákovský potok101011071-09-01-1129,6 PVlV
237.Pstružný potok101003531-09-01-114154(po hráz Závršského rybníka)PVl
238.Ostrovský potok101004281-09-01-13419,5 PVl
239.Želivka101000221-09-02-001104,5 PVlV
240.Bělá101002451-09-02-01025,7 PVl
241.Jankovský potok101002881-09-02-02224,2 PVl
242.Trnava101000581-09-02-03658,3 PVl
243.Kejtovský potok101003181-09-02-05323,0
244.Martinický potok101001261-09-02-07440,5 PVl
245.Blažejovický potok101006331-09-02-09013,6 PVl
246.Všebořický potok101045051-09-02-1021,8(po hráz dočišťovacího rybníka Všebořice)PVl
247.Sedlický potok101002931-09-02-10426,0 PVl
248.Štěpánovský potok101003791-09-03-00219,1 PVl
249.Blanice101000451-09-03-02268,9 PVl
250.Chotýšanka101001201-09-03-07738,8 PVl
251.Jevanský potok101003131-09-03-10621,9 PVl
252.Mnichovka101006761-09-03-12413,6 PVl
253.Benešovský potok101004001-09-03-13618,4 PVl
254.Konopišťský potok101001421-09-03-14434,2 PVl
255.Janovický potok101001911-09-03-16029,4 PVl
256.Bojovský potok101003481-09-04-00815,0(po přeliv Zámeckého rybníka v Mníšku p/Brdy)PVl
257.Mže101000161-10-01-001105,8 PVlV,H1,36IV:32-33
258.Sklářský potok101010721-10-01-0090,6 PVlH0,62V:5/8-6
259.Sedlišťský potok101003281-10-01-01920,8 PVl
260.Hamerský potok101001431-10-01-02929,3(od 0,000 - po st. hranici ř.km. 25,309 od st. hranice ř.km. 29,775 - po pramen)PVl
261.Kosový potok101000821-10-01-05346,4 PVl
262.Úšovický potok101009671-10-01-06010,5 PVlV
263.Úhlavka101001031-10-01-08942,4 PVl
264.Výrovský potok101003061-10-01-11021,8 PVl
265.Úterský potok101001311-10-01-13537,6 PVl
266.Nezdický potok101009371-10-01-14210,4 PVlV
267.Hadovka101003201-10-01-15221,5 PVl
268.Vejprnický potok101002541-10-01-18723,2 PVl
269.Radbuza101000171-10-02-001111,2 PVlV
270.Černý potok101001971-10-02-02228,3 PVl
271.Zubřina101001481-10-02-04433,8 PVl
272.Zahořanský potok101005771-10-02-05214,1 PVl
273.Merklínka101000991-10-02-08539,3 PVl
274.Luční potok101004201-10-02-10316,3 PV
275.Úhlava101000251-10-03-001108,7 PVlV
276.Svinský potok101034371-10-03-0045,2 PVl
277.Zelenský potok101012061-10-03-0068,8 PVl
278Lomnička101098541-10-03-0131,4 PVlH1,44IX:17-17/12
279Chodská Úhlava101004321-10-03-01317,0 PVlH1,66IX:15-15/14
0,15IX:15/15-15/16
1,70IX:16-17
280.Flekovský potok101026601-10-03-0140,1 PVlH0,13IX:12/11-12/12
281.Jelenka101004101-10-03-02517,8 PVl
282.Drnový potok101003001-10-03-03921,3 PVl
283.Poleňka102675291-10-03-04918,0 PVl
284.Točnický potok102506181-10-03-05917,6 PVl
285.Berounka101000111-10-04-002138,6 PVlV
286.Úslava101000281-10-05-00197,3 PVl
287.Myslívský potok101003571-10-05-01420,5 PVl
288.Víska102673241-10-05-02319,0 PVl
289.Bradava101003221-10-05-04622,3 PVlV
290.Kornatický potok102672611-10-05-05217,8 PVl
291.Klabava101000601-11-01-01051,0 PVlV
292.Holoubkovský potok101002571-11-01-02323,5 PVl
293.Třemošná10100088l-H-01-04744,1 PVl
294.Bělá101002871-11-01-05221,8 PVl
295.Střela101000211-11-02-001103,8 PVlV
296.Ratibořský potok102783851-11-02-01810,7(po hranici VÚ Hradiště)PVl
297.Velká Trasovka102785071-11-02-02413,6(po hranice VÚ Hradiště)PVl
298.Manětínský potok101002671-11-02-03624,5 PVl
299.Mladotický potok101004621-11-02-05617,5 PVl
300.Kaznějovský potok101018791-11-02-0707,3 PVl
301.Kralovický potok101002941-11-02-07821,7 PVl
302.Javornice101001581-11-02-10132,0 PVl
303.Zbirožský potok101001641-11-02-12331,4 PVl
304.Rakovnický potok101000691-11-03-00148,8 PVl
305.Lišanský potok102392391-11-03-01619,2 PVl
306.Klíčava101002641-11-03-04522,3 PVlV
307.Habrový potok101006021-11-03-05713,3 PVl
308.Litavka101000521-11-04-00154,5 PVlV
309.Pilský potok101020531-11-04-0026,5 PVlV
310.Obecnický potok10101235l-H-04-0048,5 PVlV
311.Příbramský potok101008451-11-04-00811,3 PVl
312.Ohrazenický potok101014921-11-04-0147,9 PVlV
313.Červený potok101001661-11-04-02620,9(po hranici VÚ Brdy)PVl
314.Stroupínský potok10100266l-H-04-03322,6 PVlV
315.Suchomastský potok10100822l-H-04-05411,3 PVl
316.Loděnice101000411-11-05-00165,7 PVl
317.Radotínský potok101002551-11-05-0475,5(po hranici HMP)PVl
318.Botič101001451-12-01-01415,0(od hranice HMP po pramen)PVl
319.Rokytka101001061-12-01-02676(od hranice HMP po pramen)PVl
320.Zákolanský potok101001671-12-02-02816,9(po most ve Velkých Čičovicích)PVl
321.Knovízský potok101002111-12-02-04125,5 PVl
322.Bakovský potok101000801-12-02-04944,6 PVl
323Zlonický potok101001981-12-02-05626,9 PVl
324.Červený potok101002191-12-02-07224,0 PVl
325.Vranský potok101003101-12-02-08221,6 PVl
326.Laterální kanál101550631-12-02-09810,4 PVl
327.Pšovka101001291-12-03-00433,6 POh
328.Liběchovka101002321-12-03-02024,4 POh
329.Uštěcký potok101001511-12-03-04431,0 POh
330.Ohře101000041-13-01-006253,6 POhV
331.Račí potok101081711-13-01-0011,3 POhH1,10II:2/6-3
0,22II:4/3-4/4
332.Kopřivový potok101232821-13-01-0010,5 POhH0,51II:4-4/3
333.Mlýnský potok101085271-13-01-0011,0 POhH1,00II:6-7
334.Mezný potok101079231-13-01-0012,2 POhH0,28II:15/5-15/8
1,96II:16/1-17/10
335.Libský potok101011651-13-01-0027,6 POh
336.Reslava101097281-13-01-0072,3 POhH2,29II:22-23
337.Pomezní potok101176001-13-01-0070,3 POhH0,17 0,16II:23/1-23/3 III:2/5-2/6
338.Bučinský potok (Výhledský)101041951-13-01-0112,6 POhH2,57III:4-4/12
339.Slatinný potok101003251-13-01-01520,0 POhH0,14II:8/6-8/8
340.Hazlovský potok101023561-13-01-0180,1 POHH0,1XXII:4/19-4/22
341.Sázek101003901-13-01-02317,3 POhH3,20XXI,XXII:22-2
0,50XXII:3/12-3/20
342.Velkorybnický potok101125081-13-01-0241,7 POhH1,70XXI:21/5-22
343.Plesná101001861-13-01-03524,8 POhH0,30XXII:8-8/5
0,50XXII:8/7-8/15
1,40XXII:8/16-9
344.Starý potok101120541-13-01-0360,6 POhH0,50XXII:9-9/7
0,05XXII:9/19-9/21
345.Černý potok101166901-13-01-0370,7 POhH0,60XXI:16/1-16/11
0,10XXI:16/14-17
346.Rašeliník101169671-13-01-0380,6 POhH0,60XXI:12/5-12/11
347.Pstruhový potok101012071-13-01-0394,1 POhH4,10XXI:4-6/9
348.Hraniční potok101450511-13-01-0390,2 POhH0,20XXI:6/11-7
349.Rokytník101043601-13-01-0430,1 POhH0,11XXI:10/9-10/11
350.Rákosina101103011-13-01-0431,5 POhH0,90XXI:8/5-8/15
0,60XXI:8/18-8/24
351.Lubinka101007211-13-01-04612,7 POh
352.Odrava101564001-13-01-05320,6 POhH0,67III:17-17/6
353.Mikulášský potok101221891-13-01-0530,5 POhH0,51IV:14-15
354.Mlýnský potok101002491-13-01-0540,9 POhH0,95III:11-11/5
0,05III:11/6-11/7
355.Tříselný potok101087601-13-01-0562,9 POhH0,99III:15/1-16
1,70III:16-17
356.Mohelenský potok101029001-13-01-0580,6 POhH0,25III:22-22/3
0,32III:22/13-23
357.Bílý potok101137991-13-01-0581,4 POhH1,40III:24/1-2
358.Malý potok101221501-13-01-0580,7 POhH0,49III:21/3-21/7
0,21III:21/8-22
359.Lipoltovský potok (Kynžvartský)101003041-13-01-06720,7 POh
360.Libocký potok101001791-13-01-07430,3 POhV
361.Zadní Liboc101008871-13-01-07712,2 POh
362.Libava (Velká Libava)101002691-13-01-08222,0 POhV
363.Malá Libava101006491-13-01-08313,3 POh
364.Habartovský potok101010091-13-01-0866,8(od soutoku s Ohří po soutok s Částkovským potokem)POh
365.Tisová101018271-13-01-0907,1 POh
366.Svatava101000911-13-01-09430,3 POhH1,50XIX:13-13/15
367.Hraničná101094661-13-01-0952,1 POhH2,10XIX:11/11-12/19
368.Stříbrný potok101008101-13-01-09812,4 POhV
369.Rotava101005611-13-01-10615,7 POh
370.Bystřina101018991-13-01-1077,7 POhV
371.Skříván101008271-13-01-10911,3 POh
372.Hluboký potok101031721-13-01-1184,8 POh
373.Lobezský potok101003501-13-01-12712,1(od soutoku s Ohří po silniční propustek v Podstrání)POh
374.Stoka101006951-13-01-13511,8(po přepad z Dlouhé stoky)POh
375.Dlouhá stoka101002721-13-01-13521,9 POh
376.Chodovský potok101002771-13-01-14120,0(po most v Mezihorské)POh
377.Tatrovický potok101010981-13-01-1449,4 POh
378.Vlčí potok101008401-13-01-14811,6 POh
379.Rolava101001211-13-01-15336,8 POhV
380.Černá voda (Slatinný potok)101010331-13-01-1569,2 POh
381.Limnice101022041-13-01-1646,0 POh
382.Teplá101000401-13-02-00164,4 POhV
383.Pramenský potok101004721-13-02-00616,1 POh
384.Mnichovský potok101009501-13-02-00710,4 POh
385.Otročínský potok (Debrný)101007341-13-02-0125,5(pojezužel. zastávky Otročín)POh
386.Dolský potok101014541-13-02-0188,3(po Dlouhou stoku)POh
387.Lomnický potok101002071-13-02-02226,7 POhV
388.Žalmanovský potok (Mlýnský)101016161-13-02-0254,7(po hranici VÚ Hradiště)POh
389.Javorná101018861-13-02-0276,4 POh
390.Dražovský potok101012001-13-02-0299,8 POh
391.Vitický potok101004301-13-02-03517,3 POh
392.Lužecký potok101026381-13-02-0365,6 POh
393.Lomnice101009831-13-02-0510,50,00 - 0,50 (od ústí po hranici VÚ Hradiště v ř.km)POh
394.Bystřice101001871-13-02-05730,0 POhV
395.Eliášův potok101010471-13-02-06010,1 POhV
396.Jáchymovský potok101009021-13-02-06610,9(od soutoku s Bystřicí po výtok z Městského rybníka)POh
397.Plavenský potok101009911-13-02-0779,1 POhV
398.Hučivý potok101016931-13-02-0897,4 POh
399.Podmileský potok101012041-13-02-099/33,2(k přeložce Hradištského potoka)
400.Hradišťský potok101017491-13-02-099/23,2(od soutoku s Podmileským potokem po most na úpravnu vody Hradiště)POh
401.Prunéřovský potok101002271-13-02-10925,1 POh
402.Liboc101000761-13-03-003/126,1(od ústí po hranici VÚ Hradiště)POh
403.Leska101002511-13-03-0261,9(od ústí po zaústění Doláneckého potoka)POh
404.Dolánecký potok101002521-13-03-02121,9 POh
405.Hutná I101003631-13-03-03715,3(od soutoku s Chomutovskou po most v obci Březno)POh
406.Blšanka101000621-13-03-04346,60,00 - 46,60 (od ústí po hranici VÚ Hradiště)POh
407.Sádecký potok101014041-13-03-0858,1 POh
408.Chomutovka101000721-13-03-10648,6 POhV
409.Kamenička (Novodomský potok)101015771-13-03-1088,2 POhV
410.Křímovský potok101019881-13-03-1116,3 POhV
411.Hačka101005131-13-03-115/110,4(od soutoku s Chomutovkou po křížení s Přivaděčem Ohře-Bílina)POh
412.Hutná II101006441-13-03-115/210,8(od přivaděče Ohře -Bílina po pramen)POh
413.Čepel101004161-13-04-065/16,4(po silniční most v Podluskách)POh
414.Bílina101000341-14-01-00182,8 POhV
415.Malá voda101022861-14-01-0025,3 POh
416.Přivaděč Ohře - Bílina101002331-14-01-003/233,8(soustava přivaděčů PPV, PKP II, PKP III, PKP IV)POh
417.Lužec (Nivský potok)101007091-14-01-00610,8(od přivaděče Ohře -Bílina po pramen)POhV
418.Kundratický potok101022621-14-01-008/26,3 POhV
419.Vesnický potok (Mořicův)101026911-14-01-0095,2 POh
420.Hutní potok I101018671-14-01-0116,5(od soutoku s Bílinou po pramen)POh
421.Hutní potok II101032801-14-01-0131,0(od soutoku s Bílinou po výtok PVN)POh
422.Loupnice101006361-14-01-01613,4 POhV
423.Jiřetínský potok101017501-14-01-017/16,9 POh
424.Bílý potok101004791-14-01-02015,9 POhV
425.Srpina101002021-14-01-02625,9 POh
426.Počeradský potok101011591-14-01-03510,3 POh
427.Bouřlivec101003551-14-01-05618,5 POh
428.Loučenský potok101005621-14-01-061/114,8 POh
429.Radčický potok II101012321-14-01-061/27,0(od soutoku s Loučenským potokem po ŠP Koldům)POh
430.Bystřice (Teplický potok)101003151-14-01-07319,9 POh
431.Ždírnický potok101005281-14-01-0959,3(od soutoku s Bílinou po soutok s Telnickým potokem)POh
432.Zalužanský potok101009411-14-01-097/29,0(včetně přeložky od soutoku se Ždírnickým potokem po propustek silnice 1/27)POh
433.Modlanský potok,101007031-14-01-097/37,6(včetně přeložky od soutoku se Zalužanským potokem po propustek silnice 1/27)POh
434.Klíšský potok101005641-14-01-10314,2 POh
435.Jílovský potok101003271-14-02-026/120,2 POh
436.Ploučnice101000271-14-03-001101,2 POh
437.Ještědský potok101003841-14-03-00518,9 POh
438.Panenský potok101001811-14-03-01530,4 POh
439.Svitavka101001191-14-03-03836,6 POh
440.Hamerský potok101012261-14-03-0429,5 POhV
441.Šporka101002801-14-03-05523,0 POh
442.Robečský potok101001951-14-03-06715,8(po Máchovo jezero)POh
443.Bobří potok101001851-14-03-07028,0 POh
444.Bystrá101003691-14-03-09718,9 POh
445.Klopotský potok101048761-14-04-0083,3 POhH
446.Kamenice101001111-14-05-00138,0 POh
447.Šenovský potok101053771-14-05-0054,2 POh
448.Chřibská Kamenice101002681-14-05-01423,4 POhV
449.Křinice101003111-15-01-0018,9 POhH8,90VI,VII:23-3
450.Bílý potok101042971-15-01-0062,9(od ř. km 0,00 do ř. km 2,9)POhH2,90VI:20-23
451.Strouha101045101-15-01-0080,7 POhH0,70VI:18/2-18/25
452.Stinný potok101564211-15-01-0190,2 POhH0,20VI:16/6-16/15
453.Tomášovský potok101178281-15-01-0190,7 POhH0,70VI:10/3-11
454.Vilémovský potok (Poustevenský)101006891-15-01-02013,0 POhH2,70V,VI:18-24/3
455.Velkošenovský potok101038121-15-01-0214,2 POh
456.Liščí potok101015571-15-01-0237,8 POh
457.Mikulášovický potok101018581-15-01-0257,2 POh
458.Tanečnice101564221-15-01-026/10,4 POhH0,40VI:4/24-5/9
459.Luční potok101008951-15-01-02710,4(od ústí po státní hranici)POhH0,30V:5/2-5/18
460.Severní potok101083481-15-01-0280,8 POhH0,80V:2-2/37
461.Spréva101004411-15-01-0353,7 POhH1,90 0,90III:10-12 IV:3/19-3/32
462.Jiříkovský potok101014171-15-01-0386,8 POhH0,10III:18/19-18/22
463.Rožanský potok101011351-15-01-0469,5 POhH0,10IV:12/15-12/18
464.Dřevíč101125271-15-01-0500,2 POhH0,20IV:16-16/5
465.Sporný potok101049431-15-02-0120,3(od ř. km 0,00 do ř. km 0,3)POhH0,30VIII:12/9-13
466.Rychnovský potok101152311-15-02-0131,4 POhH1,40VIII:13-14/24
467.Studniční potok101382431-15-02-0150,5 POhH0,50VIII:11/4-11/23
468.Rybný potok (Gottleuba)101017411-15-02-0206,9 POhH1,40IX:9-10
469.Malý Větrovský potok101200261-15-02-0200,2(LB přítok Větrovského potoka)POhH0,20IX:14-14/6
470.Hraniční potok101037161-15-02-0213,3 POhH3,30IX:10-13
471.Olšový potok101016191-15-02-0242,1 POhH2,10VIII:24-26
472.Petrovický potok101017521-15-02-0260,4 POhH0,40VIII:26-26/8
473.Pastvinný potok101364671-15-02-0260,7(LB přítok Petrovického potoka)POhH0,50 0,20VIII:26/8-26/18 IX:2/1-2/9
474.Slatina101024521-15-02-027/10,4 POhH0,40IX:6-6/15
475.Hraniční potok101084591-15-02-027/20,9 POhH0,90IX:6/15-6/55
476.Mohelnice101027731-15-02-0295,1 POhH5,10X:3-8/11
477.Černý potok101103751-15-02-0302,4 POhH2,40IX:15-17
478.Ašergraben101540031-15-02-0320,5 POhH0,50X:11/26-12
479.Divoká Bystřice101029831-15-02-0331,0 POhH1,00X:18-19
480.Hraniční potok101174941-15-02-0331,8 POhH1,80X:19-20/25
481.Rašelinový potok101110361-15-02-0342,0 POhH2,00X:17-18
482.Moldavský potok101028601-15-03-0010,8 POhH0,80XI:7-8
483.Jelení potok101035301-15-03-0015,5 POhH4,50 1,00XI:2/4-6/8 XI:6/11-7
484.Pastvina101532251-15-03-0030,2 POhH0,20XI:8-8/6
485.Polava101004311-15-03-00418,4 POhH18,40XV,XVI:13-13
486.Přísečnice101005391-15-03-01115,1 POhV,H1,60XV:3-4
487.Kamenička101064981-15-03-0172,8 POhH2,80XV:2-3
488.Černá voda (Černý potok)101004951-15-03-01916,7 POhV
489.Flájský potok101004441-15-03-02319,2 POhV,H1,50 2,00XII:1-2 XIII:7-8
490.Bystrý potok101030091-15-03-0305,1 POh 1,80XI:11/5-12/22
3,30XI:12/26-15/28
491.Pstružný potok101030741-15-03-0323,4 POhH3,40XII:2-4
492.Pestrý potok101404291-15-03-0320,5 POhH0,50XII:4-4/10
493.Svídnice101004031-15-03-03418,7(od ř. km 0,00 do ř. km 18,7)POhH18,70XII,XIII:10-7
494.Stříbrný potok101564351-15-03-0340,2 POhH0,20XII:8/14-8/19
495.Ztracený potok101564411-15-03-0340,3 POhH0,30XII:8/14-8/19
496.Načetínský potok101003721-15-03-04215,3(od ř. km 0,00 po ř. km 15,3)POhH15,30XIII,XIV:8/2-4
497.Mlýnský potok101559851-15-03-0520,4(PB přítok Lesního potoka)POhH0,40XIV:6/11-7
498.Telčský potok (Rudolický)101010161-15-03-0469,8 POh
499.Černá101004661-15-03-04815,2 POhH15,70XIV,XV:8-1/1
500.Lesní potok101184221-15-03-0520,9 POhH0,90XIV:7-8
501.Černá101004041-15-04-00417,6 POhV
502.Blatenský potok101018181-15-04-0100,7 POhH0,70XVIII:2/1-3
503.Široký potok101105241-15-04-0110,3 POhH0,30XVIII:3-3/3
504.Smolný potok101067461-15-04-0113,0 POhH3,00XVIII:3/3-3/40
505.Polavský potok101012811-15-04-0150,7 POhH0,70XVII:10-10/10
506.Zlatý potok101019541-15-04-0160,01 POhH0,01XVII:10-10/1
507.Komáří potok101045391-15-04-0173,5 POhH3,10XVII:10/10-15
0,40XVII:15/5-15/9
508.Štítarský potok101139191-15-05-0011,0 POhH1,04I:13/1-13/8
509.Pekelský potok101138491-15-05-0031,8 POhH1,82I:7/2-8
510.Újezdský potok101065441-15-05-0041,6 POhH1,62I:9-10
511.Rokytnice101008141-15-05-00512,2 POhV,H0,49I:1/1-1/4
0,91I:2-2/3
1,59I:2/5-3
512.Lužní potok101014051-15-05-0065,2 POhH5,19I:3-5
513.Bystřina101035071-15-05-0095,8 POhH0,60XXIII:12/2-12/7
4,00XXIII:12/8-13/9
1,20XXIII:13/10-15
514.Brodivý potok101111471-15-05-0090,4 POhH0,40XXIII:15/3-15/8
515.Lesní potok101564251-15-05-0110,3 POhH0,30XXIII:17/2-17/4
516.Bílý Halštrov101007771-15-05-01211,4 POh
517.Doubravský potok101033171-15-05-0140,8 POhH0,80XXII:13/37-15/5
518.Kuželka101549061-15-05-0190,2 POhH0,20XX:6/5-6/9
519.Hranický potok101050941-15-05-0200,3 POhH0,30XXIII:8/10-8/15
520.Zelený potok101150101-15-05-0201,0 POhH0,80XXIII:7/4-7/14
0,20XXIII:7/16-7/18
521.Lužní potok101505081-15-05-0210,01 POhH0,01XXIII:10/12-10/13
522.Odra101000122-01-01-028101,4(po soutok s Budišovkou na hranici VÚ Libavá)POdH4,23II:II/1-4/1
3,38II:II/5-II/9
523.Budišovka101003772-01-01-02519,3 POd
524.Luha101002012-01-01-0633,9(po Rybník)POd
525.Jičínka101002132-01-01-07510,4(po Zrzávku)POd
526.Husí potok101001992-01-01-08127,3 POd
527.Sedlnice101003032-01-01-11323,7 POd
528.Bílovka101002432-01-01-11523,7 POd
529.Sezina101003922-01-01-11820,2 POd
530.Lubina101001092-01-01-13128,7(po Lomnou)POd
531.Ondřejnice101001802-01-01-14719,1(po silniční most ve Sklenově)POd
532.Porubka101003702-01-01-1596,9(po koupaliště Porubá)POd
533.Střední Opava101006582-02-01-0100,9(po Bílou Opavu)POd
534.Opava101000142-02-01-011109,4(po soutok Střední a Černé Opavy)POdH5,44II:II/71-11/76
16,36II:80/7-90/1
535.Opavice101001182-02-01-03826,7(po silniční most ve Spáleném)POdH2,53II:II/95-96/7
7,08II:97/3-II/102
536.Čižina101002582-02-01-07114,5(po Tetřevský potok)POd
537.Radynka101318462-02-01-0840,2(LB přítok Opavy k.ú. Palhanec)POdH0,21II:II/71-70/7
538.Moravice101000152-02-02-00791,2(po Bělokamenný potok)POdV
539.Podolský potok101002992-02-02-0186,2(po silniční most v Rýmařově)POd
540.Černý potok101002202-02-02-03620,2 POd
541.Lobník101004362-02-02-06016,1 POd
542.Hvozdnice101001252-02-02-07836,2 POd
543.Bílá Ostravice101010392-03-01-0019,9 POd
544.Černá Ostravice101010812-03-01-0069,6 POd
545.Ostravice101000512-03-01-00754,2(po soutok Černé a Bílé Ostravice)POdV
546.Řečice101012022-03-01-0126,7 POd
547.Morávka101001592-03-01-03429,2 POdV
548Skalka101014282-03-01-0377,8 POd
549.Slavíč101015442-03-01-0416,9 POd
550.Mohelnice101007012-03-01-04713,1 POd
551.Olešná101002972-03-01-05821,3 POd
552.Lučina101001242-03-01-06237,7 POd
553.Orlovská Stružka101006982-03-02-00614,1(po hráz odkaliště nádrže dolu Lazy)POd
554.Pasecký potok101050822-03-02-0101,7(k.ú. Silheřovice)POdH1,74II:9/3-II/11
555.Olše101000392-03-03-00172,6 POdH5,87I:II/1-I/173
4,15I:I/167-I/161
14,62I:I/108-I/81
0,37I:I/16-I/15
556.Oleška101564312-03-03-0012,0 POdH2,01I:I/15-I/12
557.Bystrý potok101044262-03-03-0023,8 POdH0,48I:21/1-I/22
558.Lomná101004022-03-03-00817,5 POd
559.Líštnice101016432-03-03-0300,54,40 - 4,90POdH0,50I:I/59-I/58
560.Tyra101006682-03-03-03213,1 POdV
561.Ropičanka101004292-03-03-0408,1(pojez Smilovice)POd
562.Stonávka101001402-03-03-05233,2 POd
563.Petrůvka101003472-03-03-06814,3 POdH8,29I:I/161-I/153
564.Pština101023042-04-01-0032,0 POdH0,86II:II/43-II/44
0,24II:52/3-52/2
0,91II:II/52-51/15
565.Rudník101053082-04-01-0041,2 POdH0,28II:II/42-42/3
0,91II:52/18-52/10
566.Oldřišovský potok101002962-04-01-0113,8(dolní úsek po státní hranici)POdH0,15II:37/4-37/7
0,55II:II/36-36/4
567.Celní potok101189472-04-01-0110,3(LB přítok Oldřišovského potoka)POdH0,27II:37/7-37/9
568.Strahovický potok101019272-04-01-0121,2(PB přítok Oldřišovského potoka)POdH1,16II:II/35-II/36
569.Hůrka101251862-04-01-0160,5(k.ú. Píšť)POdH0,52II:26/3-26/6
570.Píšťský potok101012512-04-01-0171,1 POdH0,72II:II/24-II/23
0,42II:22/5-II/22
571.Ochoz101369492-04-01-0170,2(PB přítok Píšťského p.)POdH0,23II:II/22-21/12
572.Bažantí potok101369492-04-01-0170,7(PB přítok Píšťského p.)POdH0,71II:II/23-22/7
573.Osoblaha101001132-04-02-00519,0(po Mušlov)POd
574.Hrozová101003882-04-02-01413,69,78 - 23,40POdH12,6II:III/10-II/104
575.Biskupický potok101086152-04-02-0140,6(PB přítok Hrozové )POdH0,58II:11/104-103/17
576.Pomezní potok101099332-04-02-0170,71,08 - 1,77POd 0,70II:119/9-119/4
577.Zlatý potok101001162-04-02-0222,8(po Černý potok)POd
578.Hvozd101066702-04-02-0230,1(k.ú. Janov u Krnova)POdH0,10II:II/143-143/3
579.Hraniční potok101012132-04-02-0233,5(po Lesní potok)POdH3,45II:134/18-136/9
580.Lesní potok101446622-04-02-0230,3(LB přítok Hraničního potoka)POdH0,32II:136/9-136/14
581.Bartultovický potok101068632-04-02-0232,6(LB přítok Hraničního potoka)POdH2,55II:134/15-133/25
582.Prudník101564332-04-02-0244,6 POd
583.Sádecký potok101013862-04-02-0251,60,92 - 1,00; 2,90 - 4,42POdH0,08II:128/4-128/5
1,52II:129/13-130/12
584.Lužní potok101564272-04-02-0250,1(LB přítok Sádeckého potoka)POdH0,06II:130/12-130/14
585.Zelený potok101013972-04-02-0280,1 POdH0,05II:124/1-124/2
586.Stěnava101002892-04-03-00220,2 PLa
587.Lipový potok101056252-04-03-0012,0(potok nad Vernéřovicemi)PLaH2,02III:III/227-228/14
588.Starostínský potok101049762-04-03-0021,0 PLaH0,56III:III/223-223/7
589.Božanovský potok101012552-04-03-02390 PLaH2,29III:III/188-188/20
590.Vojtovický potok101003712-04-04-0260,4 POdH0,38II:185/12-185/17
591.Vidnávka101002062-04-04-03525,5 POd
592.Černý potok101005602-04-04-0563,0(po Červený potok)POd
593.Bělá101001372-04-04-06726,1(po Červenohorský potok)POdH0,14II:160/2-160/3
594.Stařič101005312-04-04-0868,5(po Ramzovský potok)POd
595.Olešnice101005562-04-04-0923,52,47 - 5,95POdH3,48II:155/3-II/158
596.Kolnovický potok101083402-04-04-0960,1(k.ú. Kolnovice)POdH0,1II:164/6-164/7
597.Černý potok101018552-04-05-0036,5 PLaH2,54IV:4/1- 5/10
598.Královecký potok101386892-04-05-0050,7 PLaH0,55III:III/265-265/8
599.Jindřichovický potok101007782-04-06-00411,8 PLaH2,83IV:77/6-79/13
600.Lužický potok101108862-04-06-0011,9 PLaH1,89IV:IV/66-67/12
601.Srbský potok101054752-04-06-0043,5 PLaH2,11IV:IV/81-82/11
602.Lužická Nisa101000612-04-07-00152,7 PLaH1,34I:I/1-3
603.Novoveský potok101046122-04-07-0023,7 PLa
604.Mšenský potok101037582-04-07-0044,3 PLa
605.Bílá Nisa (Rýnovická)101009122-04-07-00611 ? PLa
606.Doubský potok101014222-04-07-0108,3 PLa
607.Slunný potok101032072-04-07-0124,5 PLa
608.Spojovací potok101102852-04-07-0151,9 PLa
609.Harcovský potok101013642-04-07-0148,3 PLa
610.Janovodolský potok101030872-04-07-0156,8 PLa
611.Černá Nisa101005402-04-07-01614,6 PLa
612.Ostašovský potok101022172-04-07-0206,2 PLa
613.Jeřice101003412-04-07-02416,40,00 - 16,40 (po okraj lesa nad osadou Na Pilách)PLa
614.Fojtka101021962-04-07-0275,4 PLa
615.Albrechtický potok101035432-04-07-0293,5 PLa
616.Václavický potok101013872-04-07-03610,2 PLa
617.Bílý potok101053582-04-07-0372,0 PLaH2,00I:5-6/15
618.Oldřichovský potok (Lubota)101037852-04-07-0384,2 PLaH3,48IV:IV/143-ČR,PR,SRN
619.Mandava101002612-04-08-00110,5(po žel. propustek)POhH0,04II:28/40-28/42
620.Hornojindřichovský potok101142532-04-08-0030,04(PB přítok Mandavy)POhH0,04II:28/38-28/40
621.Rumburský potok101274802-04-08-0031,2 POhH1,24II,III:28/45-3
622.Zlatý potok101049242-04-08-0051,3 POhH0,20II:23/5-23/12
1,10II:24/4-25
623.Lužnička101009442-04-08-0067,8(po Rybništský rybník)POh
624.Oleška101007652-04-09-00210,5 PLaH0,11V:129/1-129/4
625.Smědá101000842-04-10-00146,5 PLaV,H3,02IV:105/8-106/3
626.Lomnice101004652-04-10-01616,4 PLa
627.Řasnice101004562-04-10-02018,1 PLaV
628.Višňovský potok101034302-04-10-0221,6 PLaH0,91IV:IV/118-IV/119
629.Černouský potok101178322-04-10-0291,4 PLaH0,17IV:IV/105-105/3
630.Saňský potok101029862-04-10-0295,0 PLaH2,42IV:IV/115-IV/116
631.Boreček (Andělský potok)101038692-04-10-0304,1 PLaH0,72IV:IV/107-107/12
632.Javornický potok101196022-04-10-0301,6 PLaH1,11IV:107/12-108/18
633.Davídkův potok101564092-04-10-0300,4 PLaH0,36IV:106/3-106/11
634.Kočičí potok101006272-04-10-03116,0 PLaH2,70IV:93/14-94/19
6,23IV:94/22-98/7
0,95IV:98/11-IV/99
0,56IV:99/14-99/25
1,57IV:99/28-IV/101
0,34IV:101/5-101/1
635.Habartický potok101564122-04-10-0320,1 PLaH0,06IV:102/22-102/24
636.Červená voda (Oldřišský potok)101044732-04-10-0342,7 PLaH0,11IV:91/8-91/11
637.Železný potok101014874-01-02-0180,1 PVlH0,08VI:20/8-20/10
638.Nivní potok101010754-01-02-0220,6 PVlH0,59VI:11-12
639.Hraniční potok101003944-01-02-025P,1 PVlH6,85 5,38V,VI:28-2/3 VI:2/8-6
640.Celní potok101009974-01-02-0290,1 PVlH0,13V:19/12-19/16
641.Potůček101564324-01-02-0310,7 PVlH0,69V:19/16-21/9
642.Havraní potok101065604-01-02-0342,0 PVlH0,61V:15-15/9
1,40V:15/9-17
643.Kamenný potok101059884-01-03-0112,2 PVlH2,21VII:17/3-18
644.Černice101564164-01-03-01373 PVlH3,09VII:8-10/6
4,24VII:10/6-14
645.Šedý potok101105024-01-03-0141,9 PVlH1,91VII:14-15
646.Řezná101016134-02-01-0017,7(od státní hranice ř.km. 2,103 - po pramen)PVl
647.Grádelský potok101048694-02-01-0013,0(do Řezné)PVlV
648.Kouba101008354-02-02-00511,8(od státní hranice ř.km. 2,644 - po pramen)PVlH2,78IX:3-4
649.Černý potok101057444-02-02-0050,8 PVlH0,56IX:4/2-4/5
650.Medvědí potok101035484-02-02-0212,8 PVlH2,79VIII:22-23
651.Teplá Bystřice101008134-02-02-0230,7 PVlH0,68VIII:17/10-18
652.Čertova voda101038204-03-01-0014,7 PVlH4,72XI:8/5-13
653.Červený potok101045554-03-01-0013,1 PVlH3,06XI:13-14
654.Hraniční potok101172644-04-01-0010,6 PVlH0,62II:II-II/I
655.Jasánecký potok101284424-04-01-0040,9 PVlH0,49II:8/4-9/02
0,39II:9/1-10
656.Osvaldský potok101400744-04-01-0050,5 PVlH0,26II:13-13/3
0,21II:13/4-13/5
657.Světelský potok101165494-04-01-0060,2 PVlH0,19II:14/07-14/010
658.Pasečenský potok101228474-04-01-0080,4 PVlH0,31II:26-26/2
0,10II:26/05-27
659.Rožnovský potok101155674-04-01-0110,8 PVlH0,81II:22/1-23/3
660.Mlýnský potok101024454-04-02-0014,2 PVlH4,17II:34/1-38
661.Dílčí potok101564174-04-02-0012,1 PVlH0,30II:31-31/01
1,75II:31/4-34/1
662.Lhotecký potok (Divoká)101564264-04-02-0064,5 PVlH2,86II:40-42/03
1,49II:43/2-45/01
0,14II:45/02-45/03
663.Morava101000034-10-01-001271,7 PMoH38,5IX:IX/1c-XI/6/3
664.Krupá101003494-10-01-01219,1 PMo
665.Branná101002344-10-01-02824,2 PMo
666.Desná101000904-10-01-05943,5 PMo
667.Hučivá Desná101014614-10-01-0642,2(po soutok s Poniklým potokem)PMoV
668.Merta101004454-10-01-07016,4 PMo
669.Moravská Sázava101000594-10-02-00155,0 PMo
670.Březná101001544-10-02-03531,6 PMo
671.Nemilka101007464-10-02-04712,2 PMo
672.Mírovka101002914-10-02-05421,8 PMoV
673.Třebůvka101000704-10-02-07039,1(po silniční most v Boršově)PMo
674.Kunčinský potok101011154-10-02-0722,0(po soutok s Bílým potokem)PMoV
675.Jevíčka101002394-10-02-08323,7 PMo
676.Malá voda (Mlýnský potok)101004434-10-03-00818,7 PMo
677.Benkovský potok (Písečná)101973404-10-03-0189,5(po soutok s Třetí vodou)PMo
678.Cholinka101003194-10-03-0201,8(po shybku km 1,76)PMo
679.Oskava101000644-10-03-05424,9(po soutok s Oslavou)PMo
680.Oslava (do Oskavy)101003144-10-03-0518,9(po soutok s Huntavou)PMoV
681.Sitka (Huzovka)101001144-10-03-07135,1 PMo
682.Trusovický potok (Trusovka)101001574-10-03-08630,1 PMo
683.Bystřice101000534-10-03-09253,7(do Moravy)PMoV
684.Střední Morava (Mlýnský potok)101004264-10-03-11417,9 PMo
685.Moravka101004244-10-03-1307,30,00 - 7,30 (rameno Moravy)PMo
686.Olešnice (Kokorka)101001834-10-03-1296,6(po stupeň nad obcí Kokory)PMo
687.Vsetínská Bečva101000474-11-01-00158,8 PMoV
688.Lemešná (Podťatý potok)102194874-11-01-0060,42,56 - 3,00PMoH0,44III:8/7-8/20
689.Stanovnice (Velká Stanovnice)101011574-11-01-0189,4 PMoV
690.Senice101001524-11-01-04232,7 PMo
691.Bystřička101002814-11-01-08221,0(do Vsetínské Bečvy)PMoV
692.Rožnovská Bečva101001024-11-01-09437,6 PMoV
693.Bečva101000434-11-02-00161,2 PMo
694.Juhyně101001344-11-02-00832,8 PMo
695.Velička101003914-11-02-03715,8(po hranici VÚ Libavá v km 15,80 do Bečvy)PMoV
696.Jezernice101006404-11-02-0515,2(po hranici VÚ Libavá)PMo
697.Strhanec101004484-11-02-069/112,8(od jezu Osek po ústí do Bečvy v km 12,75 u Kryškova mlýna)PMoV
698.Blata101000754-12-01-020/221,4(po jez Olšany v km 21,35)PMo
699.Romže102194764-12-01-0386,1(po silniční most v km 6,10)PMo
700.Hloučela101001334-12-01-04917,3(po hranici VÚ Březina v km 17,30)PMo
701.Český potok (Vyklička)101005104-12-01-03914,4 PMo
702.Valová102194824-12-01-05817,5 PMo
703.Velká Haná101003054-12-02-0037,035,82-42,80 (od soutoku s Hanou po hranici VÚ Březina)PMo
704.Malá Haná101003974-12-02-00417,5 PMoV
705.Haná101001234-12-02-00935,8 PMo
706.Brodečka (Drahanský potok)101001364-12-02-04319,10,00-14,75 a 21,90-26,20 (mimo VÚ Březina)
707.Moštěnka101000784-12-02-07244,6 PMo
708.Dolnonětčický potok101006374-12-02-08113,5 PMo
709.Moštěnka101003784-12-02-08517,6(do Moštěnky)PMo
710.Malá Bečva101003614-12-02-09818,0 PMo
711.Rusava101001634-12-02-12618,0(pojez v Dobroticích)PMo
712.Dřevnice101000894-13-01-00141,4 PMoV
713.Trnávka101009424-13-01-00810,4 PMo
714.Lutoninka101004974-13-01-0186,4(po soutok s Bratřejovkou)PMo
715.Bratřejovka101009754-13-01-01710,0 PMo
716.Fryštácký potok101005254-13-01-02613,5 PMoV
717.Březnice101002144-13-01-06524,8 PMo
718.Olšava101000834-13-01-08838,3(po soutok s Kolelačem)PMo
719.Kolelač101014934-13-01-0877,9 PMoV
720.Kladenka101006574-13-01-09313,1 PMo
721.Luhačovický potok101002184-13-01-10125,2(pramen u Lán)PMo
722.Ludkovický potok101005544-13-01-10613,8 PMoV
723.Nivnička (Bystřička)101003164-13-01-11720,1 PMo
724.Okluky101001504-13-02-00527,40,000-27,400PMo
725.Dlouhá řeka (Morávka)101857224-13-02-0238,40,00 - 8,40 (od ústí do odlehčovacího ramena Moravy Vnorovy -Uherský Ostroh železniční most)PMo
726.Odlehčovací rameno Moravy, Vnorovy -Uherský Ostroh101010644-13-02-0189,4 PMo
727.Syrovinka101004074-13-02-03114,3(po Ořechovský potok)PMo
728.Velička101000944-13-02-03926,50,00 - 26,5 (k soutoku s po-tokem Hrubý)PMoV
729.Radějovka101002484-13-02-05611,1(po km 11,10)PMoH1,96VIII:30/34-32/14
730.PP Vrbečky101956514-13-02-0570,30,819-1,158PMoH0,34VIII:3/4-4
731.Plavební kanál Petrov-Veselí n. M. (Baťův kanál)101014074-13-02-01713,0 PMo
732.Sudoměřický potok101005594-13-02-06314,5(pramen v km 14,467)PMoH7,08VIII:14/6-21/1
2,78VIII:21/5-24
0,24VIII:30/29-31
733.Skalický potok105003364-13-02-0680,30,00 - 0,275PMoH0,28VIII:30/24-30/30
734.Moravská Dyje101000574-14-01-00155,9 PMoH0,26VII:28/3-29
735.Myslůvka101004824-14-01-01015,6 PMo
736.Vápovka101001844-14-01-03112,1(po soutok s Rečicí)PMo
737.Řečice (Olšanský potok)101005434-14-01-03015,9 PMoV
738.Pstruhovec101005994-14-01-06513,8 PMoV,H0,56VI:73/1-74/1
739.Brunský potok102194964-14-01-0670,40,12-0,52 (LB přítok Pstruhovce)PMoH0,40VI:74/03-75
740.Štulbach102195014-14-01-0680,90,00-0,31
0,80 - 1,44 (PB přítok Pstruhovce v k.ú. Košťálkov)
PMoH0,31VI:69/9-69/020
0,64VI:68/03-69/07
741.Hraniční potok101067914-14-01-0681,0(PB přítok do Pstruhovce)PMoH0,99VI:72/01-72/08
742.Leštnický potok102195004-14-01-0690,8(k.ú. Maříž)PMoH0,83VII:5/01-6/07
743.Dyje101000064-14-02-002209,3(na území ČR)PMoV,H0,34VII:49/1-52
23,4VIII:13-26
1,22IX:36/1-38/2
16,3XI:XI-6/2
744.Jindřichovský potok102194564-14-02-0021,11,30-2,35PMoH0,24VII:55/1-55/05
1,21VII:55/06-56/03
745.Stálecký potok101922744-14-02-0030,24,85 - 5,08 (k.ú. Stálky)PMoH0,23VII:59/2-59/04
746.Želetavka101000554-14-02-01050,7 PMo
747.Vratěnínský potok101026054-14-02-0362,63,770-6,400PMoH2,63VII:41/01-43/4,5
748.Příkop (Fugnitzbach)102195114-14-02-0560,1(k.ú.Podmyče do Fellingbachu)PMoH0,11VIII:6/01-6/02
749.Mlýnská strouha (Dyjskomlýnský náhon)101001714-14-02-07920,9 PMoH0,26IX:29/3-29/4
1,18IX:30-31
750.Daníž101002054-14-02-08025,4 PMo
751.Haťský potok (Luční potok)101019554-14-02-0810,16,07 - 6,20PMoH0,13VII:45/01-45/2
752.Farská strouha101113024-14-02-0860,91,00 - 1,900PMoH0,90IX:23/4-25/1
753.Hraniční potok (Bockgraben)101024814-14-02-0924,50,00-4,51 (na území ČR)PMoH0,37IX:33/2-33/4
1,14IX:34/2-36
754.Jevišovka101000354-14-03-00183,0 PMo
755.Skalička101564344-14-03-04016,0 PMo
756.Polní potok102194744-14-03-0526,35,00- 11,30 (hraniční úsek)PMoH6,30IX:57-66
757.Svratka101000104-15-01-001174,00,00 - 7,00 (v zátopě VD Nové Mlýny zkrácení toku)PMoV
758.Bílý potok101004524-15-01-01015,8(k.ú. Polička)PMo
759.Fryšávka101002464-15-01-02222,8 PMo
760.Bystřice101002174-15-01-03824,9(do Svratky)PMo
761.Nedvědička101001744-15-01-06028,5 PMo
762.Bobrůvka (Loučka)101000484-15-01-07660,0 PMo
763.Bílý potok101001274-15-01-13235,0(k.ú. Veverská Bitýška)PMo
764.Kuřimka101004424-15-01-14212,5 PMo
765.Svitava101000244-15-02-00198,0 PMo
766.Křetínka101001604-15-02-02030,6 PMo
767.Bělá101002754-15-02-04821,3 PMoV
768.Punkva101002954-15-02-07421,3(mimo ponor km 7,20 -14,50)PMo
769.Křtinský potok101005074-15-02-1005,1(po ponor km 5,05)PMo
770.Bobrava101001084-15-03-00236,6 PMo
771.Litava (Cézava)101000464-15-03-02858,3 PMo
772.Rakovec101001174-15-03-06922,9(po hráz rybníka v Pístovicích)PMo
773.Říčka (Zlatý potok)101001074-15-03-09231,0(po levobřežní přítok v lese)PMo
774.Šatava101001414-15-03-12132,5 PMo
775.Jihlava101000084-16-01-001184,4 PMo
776.Třešťský potok101001894-16-01-02030,3 PMo
777.Jedlovský potok101008804-16-01-026/36,9(po silniční most km 6,90)PMo
778.Maršovský potok101009704-16-01-0287,9 PMoV
779.Jiřínský potok101008914-16-01-03010,5 PMoV
781.Brtnice101001564-16-01-06030,3 PMo
782.Oslava101000204-16-02-00199,6(do Jihlavy)PMo
783.Bohdalovský potok101004514-16-02-00812,9(po hráz Hornomlýnského rybníka)PMo
784.Balinka101001554-16-02-02631,7 PMo
785.Rokytná101000324-16-03-00190,1 PMo
786.Rouchovanka101001884-16-03-03427,7 PMo
787.Štinkovka (Stinkava)101005324-17-01-00411,6(po hráz Předního rybníka)PMo
788.Trkmanka101000874-17-01-01242,3 PMo
789.Spálený potok101860244-17-01-02119,0 PMo
790.Včelínek (Sedlecký potok)101564384-17-01-04812,3(kromě soustavy rybníků)PMoH0,43IX:69/4-70
0,16IX:71/03-71/2
0,26IX:72-72/3
1,32IX:72,3-75
791.Šibeniční potok102194804-17-01-0470,60,00 - 0,54 0,95 - 1,00PMoH0,05 0,54IX:68/03-68/3 IX:69/02-69/4
792.Rybniční potok102194774-17-01-0541,0(po km 0,99)PMoH0,4X:1-02
793.Odlehčovací rameno Dyje, Poštorná102194724-17-01-061/14,8 PMo
794.Kyjovka (Stupava)101000294-17-01-06886,8 PMoV
795.Odlehčovací rameno Kyjovky102194734-17-01-1121,6 PMo
796.Slovenský potok101564294-21-06-0510,6(k.ú. Hrčava)POdH0,61I:1/16-1/1
797.Gorilův potok101564194-21-06-0510,2(k.ú. Hrčava)POdH0,2I:2/4-2/11
798.Chmelinecký potok101094974-21-07-0831,00,30 - 1,30 (do toku Beňadin)PMoH1,00IV:14-15
799.Dešňanka102194854-21-07-0830,60,40 - 1,01PMoH0,61IV:16/10-18
800.Bílá Voda102194864-21-07-0830,21,0-1,19 (do toku Beňadin)PMoH0,20IV:18/23-19/4
801.Lysky101030964-21-07-0840,13,50-3,55PMoH0,05IV:21/17-21/23
802.Bartošovecký potok102194934-21-07-0840,20,00 - 0,23 (PB přítok Lysky)PMoH0,23IV,V:21/21-1/4
803.Strelenka102195064-21-07-0840,60,15-0,73 (LB přítok Bartošoveckého potoka)PMoH0,58V:1/12-1/24
804.Brůmovka (Kloboucký potok)101003544-21-08-00618,6 PMo
805.Zápechová (Tovarský potok)101035584-21-08-0244,116,00-20,09PMoH4,09V:6/19-10/11
806.Končitský potok101269314-21-08-0240,70,00 - 0,68 (PB přítok Zápecové v km 18,5)PMoH0,68V:6/11-7/1
807.Potůček (Nebrová)102195044-21-08-0240,10,0 - 0,092 (PB přítok Zápechové v km 14,9)PMoH0,09V:10/9-10/13
808.Vlára101564144-21-08-025 12,4-47,5 (od hranic ČR km)
809.Zelenský potok101016274-21-08-0647,3 PMoV
810.Krštěnka102194994-21-08-0760,40,28-0,63PMoH0,35V:18/9-18/16
811.Vlárka101564394-21-08-0761,84,012-5,407 3,285 - 3,620 0,486 - 0,590PMoH1,40V:19/14-21/1
0,34V:21/9-22/1
0,10V:24/10-25/2
812.Hlubočský potok102194974-21-09-0061,30,06-1,31 (PB přítok Drietomice)PMoH1,25VI:29/4-31/10
813.Žitkovský (Liešňanský potok)101021064-21-09-0071,62,20 - 3,79PMoH1,59VI:22/19-25/1
814.Novohorský potok102094894-21-09-0140,60,00 - 0,56 (PB přítok Hrubáru)PMoH0,56VII:4/9-5
815.Čaňův potok (Hrabníkový potok)102194904-21-09-0141,3po km 1,30 (LB přítok Hrubáru)PMoH1,30VII:2/11-4/5
816.Predpolomský potok (Bošačky)101110624-21-09-0150,36,83-7,10PMoH0,27VI:38-39
817.Klanečnice101857244-21-09-0250,116,60-16,71PMoH0,11VII:8/3-8/9
818.Hraniční potok102194914-21-09-0252,3km 0,0 - 2,29 (PB přítok Klanečnice)PMoH2,29VII:8/7-10/4
819.Mandlový potok102195164-21-09-0251,20,22-1,45 (LB přítok Klanečnice)PMoH1,23VII:6/2-7/8

Vysvětlivky k příloze č. 1

Sloupec 1Pořadové číslo toku
Sloupec 2Název vodního toku dle vyhlášky č. 391/2004 Sb.
V závorkách je uveden název dle místních zvyklostí.
Sloupec 3Identifikátor vodního toku dle vyhlášky č. 391/2004 Sb.
Sloupec 4Číslo hydrologického pořadí dle vyhlášky č. 391/2004 Sb.
První detailní plošky povodí, v níž začíná úsek, ve kterém je vodní tok významný.
Sloupec 5Délka vodního toku nebo jeho úseku v kategorii „významný“.
U hraničního toku délka toku nebo jeho úseků nebo součtu délek jeho úseků, které tvoří státní hranici.
Sloupec 6Vymezení úseku vodního toku v kategorii „významný“ říční kilometrem od - do.
Není-li uvedeno jinak, je celý vodní tok významným od ústí po pramen.
Upřesnění lokalizace vodního toku.
Sloupec 7Správce toku:
PLa - Povodí Labe, státní podnik
PV1 - Povodí Vltavy, státní podnik
POh - Povodí Ohře, státní podnik
POd - Povodí Odry, státní podnik
PMo - Povodí Moravy, s.p.
Sloupec 8Funkce vodního toku:
H - vodní tok tvořící státní hranici České republiky (nejedná se o toky, které hranici kříží)
V - vodní tok s vodárenským odběrem.
Sloupec 9Vymezení úseku hraničního toku, tvořícího státní hranici.

Jiné pojmy uvedené ve sloupci 6

po soutok,
po potok,
po zaústění potoka,
po přítok,
po zaústění koryta,
po přivaděč
Profil kolmý na osu vodního toku vyššího řádu v místě, kde se v půdoryse protínají osy obou vodních toků, případně obou vodních toků a koryta přeložky nebo koryta přivaděče.Pokud je v tomto prostoru provedena úprava opevněním (objekt soutoku), pak je hranicí profil kolmý na osu vodního toku vyššího řádu v místě, v němž se protíná s vnějším lícem konstrukce tohoto objektu ve směru proti vodě.
po hráz, po rybník, po nádržProfil kolmý na osu vodního toku v průsečíku vzdušného líce hráze rybníka (nádrže) a půdorysné osy vodního toku ve dně L.
po zaústění koryta přelivu,
odpadu přelivu,
odpadu od vyústí,
odpadu od přepadu
Profil kolmý na osu vodního toku v místě, kde se v půdoryse protínají osa vodního toku a osa koryta odpadu od přelivu, koryta odpadu od vyústí - v případě, kdy v situativním uspořádání není podélná osa toku totožná s osou jednotlivých objektů.
pod stavidla,
po přeliv rybníka,
po výtok
Profil kolmý na osu vodního toku v místě, kde se protíná s hranicí konstrukce objektu (včetně vývaru, odpadního koryta od přelivu) na vzdušné straně - v případě kdy v situativním uspořádání je podélná osa toku totožná s osou jednotlivých objektů nebo na ni plynule navazuje.
po profil 50 m nad rybníkemProfil ve vzdálenosti 50 m od profilu, v němž se protíná osa vodního toku s hranicí zátopy rybníka při normální hladině.
Po silniční most,
po propustek,
po lávku
Profil, v němž se protíná osa vodního toku s hranicí konstrukce objektu vtoku do propustku (mostu).
po jez,
po stupeň,
po shybku,
po brod
Profil kolmý na osu vodního toku v místě, kde se protíná s hranicí konstrukce objektu ve směru proti vodě, tj. včetně konstrukce objektu.
po vojenský Újezd, po vojenský prostor, po obecProfil kolmý na osu vodního toku v místě, kde se protíná s katastrální hranicí krajního pozemku náležejícího k vojenskému Újezdu, k vojenskému prostoru nebo k intravilánu obce.
k oboře,
po okraj lesa
Profil kolmý na osu vodního toku v místě, kde se protíná s katastrální hranicí krajního pozemku náležejícího k území obory nebo k pozemku určenému k plnění funkcí lesa.
po mlýn,
po úpravnu vody,
po koupaliště
Profil kolmý na osu vodního toku v místě, kde se protíná s katastrální hranicí krajního pozemku náležejícího k areálu mlýna, úpravny vody nebo koupaliště
ZVMZákladní vodohospodářská mapa.
LB, PBLevobřežní, pravobřežní.
Vojenský Újezd.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 178/2012 Sb.

Vzor žádosti o určení správcem nebo zrušení správcem drobného vodního toku

Vzor žádosti o určení správcem nebo zrušení správcem drobného vodního toku

Poznámky pod čarou

1) § 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

2) § 64 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

3) § 40 zákona č. 254/2001 Sb.

4) § 52 zákona č. 254/2001 Sb.

5) Vyhláška č. 105/2012 Sb., o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny.

6) Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.

7) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8) § 27 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru