Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 175/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 62/2012
Platnost od 30.05.2012
Účinnost od 01.06.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

175

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. května 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb., nařízení vlády č. 228/2009 Sb. a nařízení vlády č. 156/2011 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě se slova „k provedení § 24 odst. 4, § 25 odst. 3 a § 37 odst. 2“ nahrazují slovy „k provedení § 24 odst. 5 a § 37 odst. 2“.

2. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely činí 10 % výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů uvedené v příloze k tomuto nařízení.“.

3. V příloze položce 1 část B zní:

„B. PEVNÁ SLUŽBA
Kč ročně dle výpočtu
Výpočet:
C = S3 x K7 x K8 x K9 x K10 x K15
kde je
C
Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu
S3 Sazba za jeden rádiový kmitočet podle druhu radioreléového spoje
a) Radioreléový spoj bod-bod10000 Kč
b) Radioreléový spoj bod-multibod (1 řídící stanice)25000 Kč
K7 Koeficient zabrané šířky kmitočtového pásma do 31. prosince 2013:
K7 = 0,75 při zabrané šířce pásma do 5 MHz
K7 = 1,5 při zabrané šířce pásma od 5 do 10 MHz
K7 = 3 při zabrané šířce pásma od 10 do 20 MHz
K7 = 4,5 při zabrané šířce pásma od 20 do 30 MHz
K7 = 6 při zabrané šířce pásma od 30 do 60 MHz
K7 = 10 při zabrané šířce pásma nad 60 MHz
K7 Koeficient zabrané šířky kmitočtového pásma od 1. ledna 2014:
K7 = 0,5 při zabrané šířce pásma do 5 MHz
K7 = 1 při zabrané šířce pásma od 5 do 10 MHz
K7 = 2 při zabrané šířce pásma od 10 do 20 MHz
K7 = 3 při zabrané šířce pásma od 20 do 30 MHz
K7 = 5 při zabrané šířce pásma od 30 do 60 MHz
K7 = 8 při zabrané šířce pásma nad 60 MHz
K8 Koeficient kmitočtového pásma:
K8 = 0,10 pro f =< 1 GHz
K8 = 1,00 pro 1 GHz < f = < 3 GHz
K8 = 0,80 pro 3 GHz < f = < 16 GHz
K8 = 0,60 pro 16 GHz < f = < 24 GHz
K8 = 0,50 pro 24 GHz < f = < 35 GHz
K8 = 0,40 pro 35 GHz < f = < 47 GHz
K8 = 0,25 pro f > 47 GHz
K9 Koeficient výstupního výkonu Q použitého zařízení:
K9 = 0,25 Q = < 0 dBm
K9 = 0,40 0 dBm < Q = < 10 dBm
K9 = 0,60 10 dBm < Q = < 20 dBm
K9 = 0,80 20 dBm < Q = < 30 dBm
K9 = 1,00 30 dBm < Q = < 40 dBm
K9 = 1,50 Q > 40 dBm
K10 Koeficient řízení výstupního výkonu použitého rádiového zařízení:
K10 = 0,80 systém řízení výstupního výkonu použit
K10 = 1,00 systém řízení výstupního výkonu nepoužit
K15 Koeficient křížové polarizace
K15 = 1,25

Poznámka:

Pro systémy MWS (multimediální bezdrátové systémy) typu uspořádání bod-multibod v případě obousměrného rádiového provozu tohoto systému se poplatky vyměřují v kategorii pevná služba i v případě, že část poskytované služby má charakter rozhlasové služby. Poplatky za využívání kmitočtů rádiovými zařízeními pevné služby s kmitočty do 1 GHz včetně (s výjimkou rádiových směrových pevných spojů bod-bod v kmitočtovém pásmu 405 – 425 MHz) se vyměří výpočtem pro pozemní pohyblivou službu.“.

4. V příloze položce 1 se část F zrušuje.

5. V příloze položce 2 část A.2. zní:

„A.2. Poplatek za zkrácené telefonní číslo

a) třímístné 100000

b) čtyřmístné 80000

c) pětimístné 40000

d) šestimístné 25000

e) 116 000 až 116 999 1000“.

6. V příloze položce 2 část F zní:

F. Poplatek za přístupové kódy k neveřejným komunikačním sítím

F.1. Poplatek za přístupový kód k neveřejným komunikačním sítím

a) třímístný 150000

b) čtyřmístný 15000

c) pětimístný 1500

F.2. Poplatek za přístupový kód k neveřejným virtuálním komunikačním sítím

a) třímístný 150000

b) čtyřmístný 15000

c) pětimístný 1500“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2012 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3, 5 a 6, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

MUDr. Kuba v. r.

Přesunout nahoru