Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 175/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 62/2012
Platnost od 30.05.2012
Účinnost od 01.06.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

175

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. května 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb., nařízení vlády č. 228/2009 Sb. a nařízení vlády č. 156/2011 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě se slova „k provedení § 24 odst. 4, § 25 odst. 3 a § 37 odst. 2“ nahrazují slovy „k provedení § 24 odst. 5 a § 37 odst. 2“.

2. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely činí 10 % výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů uvedené v příloze k tomuto nařízení.“.

3. V příloze položce 1 část B zní:

„B. PEVNÁ SLUŽBA
Kč ročně dle výpočtu
Výpočet:
C = S3 x K7 x K8 x K9 x K10 x K15
kde je
C
Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu
S3 Sazba za jeden rádiový kmitočet podle druhu radioreléového spoje
a) Radioreléový spoj bod-bod10000 Kč
b) Radioreléový spoj bod-multibod (1 řídící stanice)25000 Kč
K7 Koeficient zabrané šířky kmitočtového pásma do 31. prosince 2013:
K7 = 0,75 při zabrané šířce pásma do 5 MHz
K7 = 1,5 při zabrané šířce pásma od 5 do 10 MHz
K7 = 3 při zabrané šířce pásma od 10 do 20 MHz
K7 = 4,5 při zabrané šířce pásma od 20 do 30 MHz
K7 = 6 při zabrané šířce pásma od 30 do 60 MHz
K7 = 10 při zabrané šířce pásma nad 60 MHz
K7 Koeficient zabrané šířky kmitočtového pásma od 1. ledna 2014:
K7 = 0,5 při zabrané šířce pásma do 5 MHz
K7 = 1 při zabrané šířce pásma od 5 do 10 MHz
K7 = 2 při zabrané šířce pásma od 10 do 20 MHz
K7 = 3 při zabrané šířce pásma od 20 do 30 MHz
K7 = 5 při zabrané šířce pásma od 30 do 60 MHz
K7 = 8 při zabrané šířce pásma nad 60 MHz
K8 Koeficient kmitočtového pásma:
K8 = 0,10 pro f =< 1 GHz
K8 = 1,00 pro 1 GHz < f = < 3 GHz
K8 = 0,80 pro 3 GHz < f = < 16 GHz
K8 = 0,60 pro 16 GHz < f = < 24 GHz
K8 = 0,50 pro 24 GHz < f = < 35 GHz
K8 = 0,40 pro 35 GHz < f = < 47 GHz
K8 = 0,25 pro f > 47 GHz
K9 Koeficient výstupního výkonu Q použitého zařízení:
K9 = 0,25 Q = < 0 dBm
K9 = 0,40 0 dBm < Q = < 10 dBm
K9 = 0,60 10 dBm < Q = < 20 dBm
K9 = 0,80 20 dBm < Q = < 30 dBm
K9 = 1,00 30 dBm < Q = < 40 dBm
K9 = 1,50 Q > 40 dBm
K10 Koeficient řízení výstupního výkonu použitého rádiového zařízení:
K10 = 0,80 systém řízení výstupního výkonu použit
K10 = 1,00 systém řízení výstupního výkonu nepoužit
K15 Koeficient křížové polarizace
K15 = 1,25

Poznámka:

Pro systémy MWS (multimediální bezdrátové systémy) typu uspořádání bod-multibod v případě obousměrného rádiového provozu tohoto systému se poplatky vyměřují v kategorii pevná služba i v případě, že část poskytované služby má charakter rozhlasové služby. Poplatky za využívání kmitočtů rádiovými zařízeními pevné služby s kmitočty do 1 GHz včetně (s výjimkou rádiových směrových pevných spojů bod-bod v kmitočtovém pásmu 405 – 425 MHz) se vyměří výpočtem pro pozemní pohyblivou službu.“.

4. V příloze položce 1 se část F zrušuje.

5. V příloze položce 2 část A.2. zní:

„A.2. Poplatek za zkrácené telefonní číslo

a) třímístné 100000

b) čtyřmístné 80000

c) pětimístné 40000

d) šestimístné 25000

e) 116 000 až 116 999 1000“.

6. V příloze položce 2 část F zní:

F. Poplatek za přístupové kódy k neveřejným komunikačním sítím

F.1. Poplatek za přístupový kód k neveřejným komunikačním sítím

a) třímístný 150000

b) čtyřmístný 15000

c) pětimístný 1500

F.2. Poplatek za přístupový kód k neveřejným virtuálním komunikačním sítím

a) třímístný 150000

b) čtyřmístný 15000

c) pětimístný 1500“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2012 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3, 5 a 6, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

MUDr. Kuba v. r.

Přesunout nahoru