Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 171/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 61/2012
Platnost od 30.05.2012
Účinnost od 01.08.2012
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

171

ZÁKON

ze dne 26. dubna 2012,

kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna rozpočtových pravidel

Čl. I

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 465/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) O poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci rozhoduje poskytovatel na základě žádosti příjemce. Žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahuje

a) údaje podle odstavce 4 písm. a) a b),

b) požadovanou částku,

c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,

d) lhůtu, v níž má být tohoto účelu dosaženo, a

e) je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,

2. osob s podílem v této právnické osobě,

3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu,

4. osob, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek.“.

Dosavadní odstavce 3 až 13 se označují jako odstavce 4 až 14.

2. V § 14 odst. 4 úvodní části ustanovení se věta první zrušuje.

3. V § 14 odst. 4 písm. a) se za slovo „jméno,“ vkládají slova „popřípadě jména,“ a za slova „rodné číslo“ se vkládají slova „ , bylo-li přiděleno,“.

4. V § 14 odst. 5 až 7 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

5. V § 14 odst. 10 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“ a slova „odstavec 8“ se nahrazují slovy „odstavec 9“.

6. V části první hlavě III nadpis dílu 5 zní: „Poskytování a zveřejňování informací o dotacích a návratných finančních výpomocích“.

7. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně poznámek pod čarou č. 36 až 40 zní:

㤠18a

(1) Poskytovatel předává ministerstvu veškeré dokumenty a údaje, s výjimkami uvedenými v odstavci 2, které jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a kterými se při rozhodování o nich řídí, a to bez ohledu na to, jaké osoby jsou jejich původci. Poskytovatel je povinen zajistit úplnost dokumentů a údajů určených ke zveřejnění, jakož i vyloučení dokumentů a údajů podle odstavce 2, a předat je ministerstvu v elektronické podobě ve formátu, který stanoví ministerstvo sdělením ve Finančním zpravodaji. Ministerstvo je zveřejňuje na svých internetových stránkách.

(2) Ze zveřejnění podle odstavce 1 jsou vyloučeny

a) dokumenty a údaje týkající se dotací poskytovaných jako podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle zákona upravujícího podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací36),

b) dokumenty a údaje, jejichž zveřejněním by bylo porušeno právo jejich autora rozhodnout o jejich zveřejnění nebo právo užít autorské dílo37),

c) dokumenty a údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie38),

d) utajované informace39),

e) citlivé údaje40),

f) dokumenty a údaje týkající se poskytování dotací fyzickým osobám a organizacím v zemích s nedemokratickou formou vlády.

(3) Vychází-li poskytovatel při rozhodování o dotacích a návratných finančních výpomocích z údajů, které jejich původce podává ústně, musí zajistit jejich záznam tak, aby mohly být zveřejněny na internetových stránkách.

(4) Dokumenty a údaje se zveřejňují tak, aby bylo zřejmé, kdo je kdy komu předložil a v jaké souvislosti. Informaci o tom předá ministerstvu poskytovatel. Opakující se dokumenty a údaje se zveřejňovat nemusejí, ale stačí uvést na ně odkaz. To platí i pro dokumenty a údaje zveřejněné na internetových stránkách někým jiným než poskytovatelem.

(5) Dokumenty a údaje podle odstavce 1 předá ministerstvu poskytovatel bez zbytečného odkladu poté, kdy vznikly nebo kdy je obdržel. Ministerstvo je zveřejní bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. Je-li stanoven termín pro přijímání určitých dotací, zveřejní ministerstvo žádosti o dotace nejdříve v den následující po uplynutí stanoveného termínu a nejpozději desátý den po uplynutí termínu. K tomu poskytovatel předá ministerstvu potřebné informace. Ministerstvo správnost ani úplnost dokumentů a údajů, které od poskytovatele převzalo ke zveřejnění, neprověřuje.

(6) Zveřejnění dokumentů a údajů týkajících se poskytování dotací a návratných finančních výpomocí na internetových stránkách trvá po dobu alespoň 10 let, a to bez ohledu na skutečnosti, které nastaly po jejich zveřejnění.

36) § 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

37) § 11 odst. 1 a § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 Sb.

38) Čl. 37 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

39) § 2 písm. a) a § 21 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

40) § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 170/2007 Sb.“.

8. V § 36 odst. 5 se slova „3 až 5 a 10“ nahrazují slovy „4 až 6 a 11“.

9. V § 44 odst. 6 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

10. V § 44a odst. 4 písm. a) se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 6“.

11. V § 44a odst. 4 písm. b) se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

12. V § 44a odst. 6 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Podle § 18a zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytovatel nepostupuje, jestliže mu žádosti o dotace nebo návratné finanční výpomoci došly před tímto dnem nebo jestliže, jde-li o dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytované bez žádosti, začal před tímto dnem činit úkony k jejich poskytnutí.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Čl. III

V § 28 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 465/2011 Sb., se slovo „a“ nahrazuje slovem „až“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Přesunout nahoru