Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 165/2012 Sb.Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Částka 59/2012
Platnost od 30.05.2012
Účinnost od 01.01.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
23 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 165/2012 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020

Nařízení vlády stanovuje výši prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.09.2019 pod číslem 245/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019

Nařízení vlády stanoví pouze prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace, nestanoví podmínky použití dotace. Podmínky pro použití a administraci dotace stanoví zákon č. 165/2012 Sb. a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.09.2018 pod číslem 214/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Novela zajišťuje spravedlivější diferenciaci finančního zatížení zákazníků, jejichž odběrná nebo předávací místa jsou připojena k elektrizační soustavě ČR na všech napěťových hladinách, podle průměrné míry jejich využití elektrizační soustavy.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie

Novela zavádí mechanizmus definující limity maximálního množství elektřiny, pro které je výrobce oprávněn nárokovat podporu.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018

Nařízení vlády stanoví prostředky poskytované ze státního rozpočtu pro rok 2018 formou dotace na podporu podporovaných zdrojů energie. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 25.09.2017 pod číslem 311/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Nařízení vlády jednoznačně stanovuje postup pro výplatu podpory po získání kladného rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.08.2017 pod číslem 266/2017 Sb. s účinností od 02.09.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Náprava věcně i legislativně nesprávného ustanovení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.04.2017 pod číslem 103/2017 Sb. s účinností od 05.04.2017
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny, na úhradu provozní podpory tepla...

Podle zákona č. 165/2012 Sb. vláda nařízením stanoví prostředky státního rozpočtu na dotaci podpory obnovitelných zdrojů energie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 26.09.2016 pod číslem 310/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. /2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)...

Novela energetického zákona, která posouvá účinnosti všech předpisů, které souvisejí s termínem ustavení Rady Energetického regulačního úřadu od 1. 8. 2017.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.06.2016 pod číslem 190/2016 Sb. s účinností od 17.06.2016
Návrh vyhlášky o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je přizpůsobit právní úpravu obsaženou ve vyhlášce č. 478/2012 Sb. nové právní úpravě v zákoně č. 165/2012 Sb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 11.05.2016 pod číslem 145/2016 Sb. s účinností od 01.06.2016
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie

Novela rozšiřuje výjimky z omezení podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny z obnovitelných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro výrobce, jejíchž hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.04.2016 pod číslem 107/2016 Sb. s účinností od 06.04.2016
Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Předmětem úpravy vyhlášky je stanovení: a) vzoru žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů a podmínky pro jeho vydávání, b) způsobu výpočtu úspory primární energie, c) způsobu určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.01.2016 pod číslem 37/2016 Sb. s účinností od 29.01.2016
Návrh vyhlášky o postupech registrace podpor u operátora trhu

Vyhláška upravuje postup registrace podpory elektřiny a podpory tepla u operátora trhu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.01.2016 pod číslem 9/2016 Sb. s účinností od 19.01.2016
Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

Vydání nové vyhlášky v souvislosti s novelou energetického zákona.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.12.2015 pod číslem 408/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh vyhlášky o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

Za účelem určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení seznamu výrobců s tímto hlavním předmětem činnosti se vydává tato vyhláška.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 390/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Nařízení vlády se předkládá s cílem zajistit vypsání provozní podpory elektřiny.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 402/2015 Sb. s účinností od 28.12.2015
Návrh vyhlášky o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

Předmět úpravy vyhlášky je stanovení postupu, podmínek a způsobu ověření údajů nutných k vydání, převodu, uznání a uplatnění záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a obsahových náležitostí záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 403/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh vyhlášky o kompenzaci elektřiny spotřebované zákazníkem v České republice vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o EHP nebo Švýcarské konfederaci (vyhláška o kompenzaci)

Předmět úpravy vyhlášky je stanovení postupů, termínů a obsahu žádosti o kompenzaci a vzoru žádosti o kompenzaci.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 404/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie

Cílem navrhované vyhlášky je stanovit technicko-ekonomické parametry elektřiny z obnovitelných zdrojů a současně je cílem navrhované vyhlášky stanovit technicko-ekonomické parametry pro nově definované bioplynové stanice.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 09.11.2015 pod číslem 296/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a na provozní podporu tepla pro rok 2016

Nařízením vlády se stanoví prostředky státního rozpočtu na poskytnutí dotace do 31. října roku 2015.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.10.2015 pod číslem 283/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

Cílem návrhu vyhlášky je definovat způsob regulace pro nové následující regulační období, začínající 1. ledna 2016.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.08.2015 pod číslem 194/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Implementace směrnice 2012/27/EU a adaptace nařízení č. 347/2013 a č. 1227/2011. Úpravy související s implementací nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Upřesnění vztahů mezi účastníky trhu s elektřinou a plynem a v teplárenství a zlepšení aplikovatelnosti, kontroly a vymahatelnosti práv a povinností.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.06.2015 pod číslem 131/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016