Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 162/2012 Sb.Vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi

Částka 58/2012
Platnost od 30.05.2012
Účinnost od 14.06.2012
Zrušeno k 01.06.2015
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

162

VYHLÁŠKA

ze dne 4. května 2012

o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje

a) skupiny nebezpečnosti látek přítomných ve směsi, pro které je možno podat žádost podle § 14 odst. 1 chemického zákona,

b) funkční chemické skupiny a chemické prvky, které je možno použít při tvorbě názvu podle § 14 odst. 1 chemického zákona.

§ 2

Skupiny nebezpečnosti látek přítomných ve směsi

(1) Žádost podle § 14 odst. 1 chemického zákona je možné podat jen pro látky obsažené ve směsi zařazené do jedné nebo více skupin nebezpečnosti, kterými jsou

a) dráždivé látky s výjimkou látek obsažených ve směsích s přiřazenou standardní větou označující specifickou rizikovost (R-větou) „Nebezpečí vážného poškození očí“,

b) dráždivé látky v kombinaci se zařazením do jedné nebo několika následujících skupin nebezpečnosti: výbušné látky, oxidující látky, extrémně hořlavé látky, vysoce hořlavé látky, hořlavé látky nebo látky nebezpečné pro životní prostředí,

c) zdraví škodlivé látky, nebo

d) zdraví škodlivé látky v kombinaci se zařazením do jedné nebo několika následujících skupin nebezpečnosti: výbušné látky, oxidující látky, extrémně hořlavé látky, vysoce hořlavé látky, hořlavé látky, dráždivé látky nebo látky nebezpečné pro životní prostředí.

§ 3

Funkční chemické skupiny a chemické prvky

(1) Funkční chemické skupiny a chemické prvky, které lze použít při tvorbě skupinového názvu, jsou definovány jako

a) anorganické nebo organické látky, jejichž vlastnosti jsou určeny tím, že mají jako hlavní charakteristiku stejný chemický prvek; název skupiny je odvozen od názvu tohoto chemického prvku; tyto skupiny jsou identifikovány atomovými čísly chemického prvku (001 až 103),

b) organické látky, jejichž vlastnosti jsou určeny tím, že mají jako hlavní charakteristiku stejné funkční skupiny; název skupiny je odvozen od názvu funkční skupiny; tyto skupiny jsou identifikovány konvenčními čísly (601 až 650); některé skupiny se dále člení na podskupiny, v nichž jsou seskupeny látky se společným specifickým charakterem.

(2) Samotné atomové číslo chemického prvku nebo konvenční číslo, kterým je funkční chemická skupina identifikována, nelze použít jako skupinový název.

(3) Funkční chemické skupiny a chemické prvky použité při tvorbě skupinového názvu musí

a) poskytovat dostatek informací pro přijetí nezbytných zdravotních a bezpečnostních opatření na pracovišti a pro zabezpečení minimalizace rizika při zacházení se směsí,

b) být na obalu uvedeny shodně jako v bezpečnostním listu3).

(4) Při stanovení skupinového názvu se nejprve identifikují funkční skupiny a chemické prvky přítomné v molekule určité látky a potom se určí rozsah, ve kterém se z nejdůležitějších funkčních skupin a chemických prvků bude při tvorbě názvu vycházet.

(5) Funkční chemické skupiny a chemické prvky, které lze použít při tvorbě skupinového názvu jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.


§ 4

Účinnost

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

2. Tato vyhláška pozbývá platnosti uplynutím dne 31. května 2015.


Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.


Příloha k vyhlášce č. 162/2012 Sb.

Funkční skupiny a chemické prvky, které je možno použít při tvorbě skupinového názvu

Číslo skupinySkupina/podskupina
001Sloučeniny vodíku
Hydridy
002Sloučeniny helia
003Sloučeniny lithia
004Sloučeniny beryllia
005Sloučeniny boru
Borany
Boritany
006Sloučeniny uhlíku
Karbamáty
Anorganické sloučeniny uhlíku
Soli kyanovodíku
Močovina a j ej í deriváty
007Sloučeniny dusíku
Kvarterní amoniové soli
Kyselé dusíkaté sloučeniny
Dusičnany
Dusitany
008Sloučeniny kyslíku
009Sloučeniny fluoru
Anorganické fluoridy
010Sloučeniny neonu
011Sloučeniny sodíku
012Sloučeniny hořčíku
Organokovové sloučeniny hořčíku
013Sloučeniny hliníku
Organokovové sloučeniny hliníku
014Sloučeniny křemíku
Silikony
Křemičitany
015Sloučeniny fosforu
Kyselé sloučeniny fosforu
Fosfoniové sloučeniny
Estery kyseliny fosforečné
Fosforečnany
Fosforitany
Amidy kyseliny fosforečné a jejich deriváty
016Sloučeniny síry
Kyselé sloučeniny síry
Thioly (merkaptany)
Sírany
Siřičitany
017Sloučeniny chloru
Chlorečnany
Chloristany
018Sloučeniny argonu
019Sloučeniny draslíku
020Sloučeniny vápníku
021Sloučeniny skandia
022Sloučeniny titanu
023Sloučeniny vanadu
024Sloučeniny chrómu
Sloučeniny chrómu (VI)
025Sloučeniny manganu
026Sloučeniny železa
027Sloučeniny kobaltu
028Sloučeniny niklu
029Sloučeniny mědi
030Sloučeniny zinku
Organokovové sloučeniny zinku
031Sloučeniny gallia
032Sloučeniny germania
033Sloučeniny arsenu
034Sloučeniny selenu
035Sloučeniny bromu
036Sloučeniny kryptonu
037Sloučeniny rubidia
038Sloučeniny stroncia
039Sloučeniny yttria
040Sloučeniny zirkonia
041Sloučeniny niobu
042Sloučeniny molybdenu
043Sloučeniny technecia
044Sloučeniny ruthenia
045Sloučeniny rhodia
046Sloučeniny palladia
047Sloučeniny stříbra
048Sloučeniny kadmia
049Sloučeniny india
050Sloučeniny cínu
Organokovové sloučeniny cínu
051Sloučeniny antimonu
052Sloučeniny telluru
053Sloučeniny jodu
054Sloučeniny xenonu
055Sloučeniny cesia
056Sloučeniny barya
057Sloučeniny lanthanu
058Sloučeniny ceru
059Sloučeniny praseodymu
060Sloučeniny neodymu
061Sloučeniny promethia
062Sloučeniny samaria
063Sloučeniny europia
064Sloučeniny gadolinia
065Sloučeniny terbia
066Sloučeniny dysprosia
067Sloučeniny holmia
068Sloučeniny erbia
069Sloučeniny thulia
070Sloučeniny ytterbia
071Sloučeniny lutecia
072Sloučeniny hafnia
073Sloučeniny tantalu
074Sloučeniny wolframu
075Sloučeniny rhenia
076Sloučeniny osmia
077Sloučeniny iridia
078Sloučeniny platiny
079Sloučeniny zlata
080Sloučeniny rtuti
Organokovové sloučeniny rtuti
081Sloučeniny thallia
082Sloučeniny olova
Organokovové sloučeniny olova
083Sloučeniny bismutu
084Sloučeniny polonia
085Sloučeniny astatu
086Sloučeniny radonu
087Sloučeniny francia
088Sloučeniny radia
089Sloučeniny aktinia
090Sloučeniny thoria
091Sloučeniny protaktinia
092Sloučeniny uranu
093Sloučeniny neptunia
094Sloučeniny plutonia
095Sloučeniny americia
096Sloučeniny curia
097Sloučeniny berkelia
098Sloučeniny kalifornia
099Sloučeniny einsteinia
100Sloučeniny fermia
101Sloučeniny mendelevia
102Sloučeniny nobelia
103Sloučeniny lawrencia
601Uhlovodíky
Alifatické uhlovodíky
Aromatické uhlovodíky
Alicyklické uhlovodíky
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)
602Halogenované uhlovodíky*)
Halogenované alifatické uhlovodíky*)
Halogenované aromatické uhlovodíky*)
Halogenované alicyklické uhlovodíky*)
*) Specifikují se podle skupiny odpovídající příslušnému halogenu
603Alkoholy a jejich deriváty
Alifatické alkoholy
Aromatické alkoholy
Alicyklické alkoholy
Alkanolaminy
Epoxidové deriváty
Ethery
Glykolethery
Glykoly a polyoly
604Fenoly a jejich deriváty
Halogenované deriváty fenolů*)
*) Specifikují se podle skupiny, která odpovídá příslušnému halogenu
605Aldehydy a jejich deriváty
Alifatické aldehydy
Aromatické aldehydy
Alicyklické aldehydy
Alifatické acetaly
Aromatické acetaly
Alicyklické acetaly
606Ketony a jejich deriváty
Alifatické ketony
Aromatické ketony*)
Alicyklické ketony
*) Včetně chinonů
607Organické kyseliny a jejich deriváty
Alifatické kyseliny
Halogenované alifatické kyseliny*)
Aromatické kyseliny
Halogenované aromatické kyseliny*)
Alicyklické kyseliny
Halogenované alicyklické kyseliny*)
Anhydridy alifatických kyselin
Anhydridy halogenovaných alifatických kyselin*)
Anhydridy aromatických kyselin
Anhydridy halogenovaných aromatických kyselin*)
Anhydridy alicyldických kyselin
Anhydridy halogenovaných alicyklických kyselin*)
Soli alifatických kyselin
Soli halogenovaných alifatických kyselin*)
Soli aromatických kyselin
Soli halogenovaných aromatických kyselin*)
Soli alicyklických kyselin
Soli halogenovaných alicyklických kyselin*)
Estery alifatických kyselin
Estery halogenovaných alifatických kyselin*)
Estery aromatických kyselin
Estery halogenovaných aromatických kyselin*)
Estery alicyklických kyselin
Estery halogenovaných alicyklických kyselin*)
Estery glykoletheru
Akryláty
Methakryláty
Laktony
Acylhalogenidy
*) Specifikují se podle skupiny odpovídající příslušnému halogenu
608Nitrily a jejich deriváty
609Nitrosloučeniny
610Chlorované nitrosloučeniny
611Azoxysloučeniny a azosloučeniny
612Amino sloučeniny
Alifatické aminy a jejich deriváty
Alicyklické aminy a jejich deriváty
Aromatické aminy a jejich deriváty
Anilin a jeho deriváty
Benzidin a jeho deriváty
613Heterocyklické báze a jejich deriváty
Benzimidazol a jeho deriváty
Imidazol a jeho deriváty
Pyrethrinoidy
Chinolin a jeho deriváty
Triazin a jeho deriváty
Triazol a jeho deriváty
614Glykosidy a alkaloidy
Alkaloidy a jejich deriváty
Glykosidy a jejich deriváty
615Kyanáty a isokyanáty
Kyanáty
Isokyanáty
616Amidy a jejich deriváty
Acetamid a jeho deriváty
Anilidy
617Organické peroxidy
647Enzymy
648Dehtochemické produkty
Alkalický extrakt
Anthracenový olej
Benzin, z extrakce uhlí rozpouštědlem, hydrokrakovaná nafta Černouhelný dehet
Černouhelný olej
Dehet hnědouhelný
Dehet hnědouhelný, nízkoteplotní
Dehtová smola
Dehtový olej, středněvroucí
Dehtový olej, vysoko vroucí
Destilát bází
Destiláty
Destiláty (černouhelné), z extrakce kapalným rozpouštědlem, primární
Destiláty (černouhelné), z extrakce rozpouštědlem, hydrogenované hydrokrakované, střední frakce
Destiláty (černouhelné), z extrakce rozpouštědlem, hydrogenované, střední frakce
Destiláty (černouhelné), z extrakce rozpouštědlem, hydrokrakované
Destilované fenoly
Extrakční zbytky (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické destilaci
Extrakční zbytky anthracenového oleje
Extrakční zbytky karbolového oleje
Extrakční zbytky naftalenového oleje
Extrakční zbytky pracího oleje
Extrakt černouhelného dehtu
Frakce anthracenového oleje
Karbolový olej
Koks (černouhelný dehet), smíšená uhelná vysokoteplotní dehtová smola
Kyselý extrakt
Lehký olej
Methylnaftalenový olej
Nafta (černé uhlí), extrakce rozpouštědlem, hydrokrakovaná
Naftalenový olej
Nízkoteplotní koks (černouhelný dehet), vysokoteplotní dehtová smola
Paliva, dieselová, z extrakce uhlí rozpouštědlem, hydrokrakovaná, hydrogenovaná
Paliva, letecká, z extrakce uhlí rozpouštědlem, hydrokrakovaná, hydrogenovaná
Prací olej
Primární olej
Pyrolyzní produkty
Redestilát dehtové smoly
Redestilát lehkého oleje, nízkovroucí
Redestilát lehkého oleje, středněvroucí
Redestilát lehkého oleje, vysokovroucí
Redestilát naftalenového oleje
Redestilát pracího oleje
Redestilát těžkého anthracenového oleje
Redestiláty
Surový benzen
Surové dehtové báze
Surové fenoly
Tepelně zpracované produkty
Těžký anthracenový olej
Tuhý zbytek černouhelného dehtu
Uhelné kapaliny, z extrakce kapalným rozpouštědlem
Uhelné kapaliny, rozpouštědla z extrakce kapalným rozpouštědlem
Zbytky (černouhelné) z extrakce kapalným rozpouštědlem
Zbytky z extrakce lehkého oleje, nízko vroucí
Zbytky z extrakce lehkého oleje, středněvroucí
Zbytky z extrakce lehkého oleje, vysoko vroucí
Zbytek z extrakce methylnaftalenového oleje
Zbytek smoly
Zbytek smoly, oxidovaný
Zbytek smoly, tepelně zpracovaný
649Ropné produkty
Aromatický extrakt destilátu
Aromatický extrakt destilátu (dorafinovaný)
Krakovy plynový olej
Mazivo
Měkký parafin
Nerafinovaný nebo středně rafinovaný základový olej
Nízkovroucí benzinová frakce
Nízkovroucí modifikovaná benzinová frakce
Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzinová frakce
Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzinová frakce
Nízkovroucí tepelně krakovaná benzinová frakce
Nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce
Nízkovroucí benzinová frakce - nespecifikovaná
Primární petrolej
Petrolej - nespecifikovaný
Plynový olej - nespecifikovaný
Rafinerský plyn
Surový parafin
Surová ropa
Technická vazelína
Těžký topný olej
Základový olej - nespecifikovaný
650Různé látky
Tuto skupinu nelze používat. Namísto ní se použijí skupiny nebo podskupiny uvedené výše.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, v platném znění.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

3) Článek 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru