Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 134/2012 Sb.Vyhláška o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny

Částka 50/2012
Platnost od 27.04.2012
Účinnost od 01.06.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

134

VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2012

o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 44 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích:


§ 1

Náležitosti položkového vyúčtování ceny

Položkové vyúčtování ceny (dále jen „vyúčtování“), které předloží poskytovatel univerzální služby, obsahuje náležitosti

a) telefonní číslo,

b) označení sjednaného cenového plánu,

c) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,

d) údaj o čase, ve kterém byl převzat stav záznamového zařízení poskytovatele v posledním dnu zúčtovacího období, pokud k převzetí stavu nedošlo ve 24.00 hodin,

e) rozpis jednotlivých volání, včetně volání poskytnutých v rámci volných minut či jiných slev v členění

1. volané telefonní číslo, případně jiný údaj jednoznačně identifikující volání,

2. začátek volání tak, že se uvede datum, hodina, minuta a sekunda,

3. účtovaná délka volání ve specifikovaných měrných jednotkách,

4. rozlišení provozu na silný, slabý, popřípadě jiný u každého jednotlivého volání, pokud takové rozlišení poskytovatel univerzální služby uplatňuje,

5. rozlišení volání podle sítě, ve které je volání ukončeno,

6. účtovaná cena jednotlivého volání v korunách českých, s uvedením, zda je cena s daní z přidané hodnoty nebo bez daně z přidané hodnoty,

f) sazbu daně z přidané hodnoty,

g) počet poskytnutých a využitých volných jednotek, pokud jsou poskytovány, a informace o převodu počtu volných jednotek z minulého nebo do následujícího zúčtovacího období, pokud jsou převáděny,

h) účtovanou částku v korunách českých za všechna volání podle písmene e) ve vymezeném zúčtovacím období celkem a dále součtové částky v členění podle jednotlivých položek platného ceníku uvedením celkové částky bez daně z přidané hodnoty, daně z přidané hodnoty a celkové částky s daní z přidané hodnoty,

i) zúčtování záloh, přeplatků nebo nedoplatků,

j) datum splatnosti vyúčtované částky,

k) informace o způsobu uplatnění reklamace včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit.

§ 2

(1) Vyúčtování musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

(2) Je-li vyúčtování vystavováno k více než jedné přípojce nebo účastnické stanici, musí obsahovat rozpis položek podle § 1 písm. a) až f) ke každé z těchto přípojek nebo účastnických stanic. Obdobně se postupuje, je-li u jedné přípojky využíváno více telefonních čísel.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2012.


Předseda Rady:

PhDr. Dvořák, CSc., v. r.

Přesunout nahoru