Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 13/2012 Sb.Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň a vymezení konkrétních ochranných opatření

Částka 3/2012
Platnost od 13.01.2012
Účinnost od 01.02.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

VYHLÁŠKA

ze dne 2. ledna 2012

o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň a vymezení konkrétních ochranných opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „lázeňský zákon“):


§ 1

Stanovení ochranných pásem

(K § 21, 22 a 23 lázeňského zákona)

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje (dále jen „zdroj“) ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň, okres Praha-východ, kraj Středočeský, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

(2) Ochranné pásmo I. stupně tvoří území, na kterém se zdroj nachází. Je situováno na pozemku parcelního čísla 3829 katastrálního území Čelákovice. Ochranné pásmo I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 2500, která je přílohou č. 1 k této vyhlášce, a na mapě v měřítku 1 : 10 000, která je přílohou č. 2 k této vyhlášce.

(3) Ochranné pásmo II. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 2 500, která je přílohou č. 1 k této vyhlášce, a na mapě v měřítku 1 : 10 000, která je přílohou č. 2 k této vyhlášce.

(4) Vymezení ochranných pásem I. a II. stupně v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 2 500 a základní mapy České republiky v měřítku 1: 10 000 a 1: 50 000 jsou k nahlédnutí na Ministerstvu zdravotnictví, na Krajském úřadě Středočeského kraje a na Městském úřadě Čelákovice.

§ 2

Vymezení konkrétních ochranných opatření

(K § 22 a 23 lázeňského zákona)

(1) Na území ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje je nepovolaným vstup zakázán.

(2) V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno

a) zacházet se zvlášť nebezpečnými látkami nebo závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody1),

b) vypouštět odpadní vody do vod podzemních a zneškodňovat obsah žump a močůvkových jímek,

c) zřizovat trvalé skladovací prostory ropných produktů, hnojiv a chemických prostředků,

d) zřizovat nová parkoviště a odstavné plochy bez nepropustných povrchových úprav a bez odvodu povrchových vod přes odlučovače ropných látek do kanalizace.


§ 3

Přechodné ustanovení

Skladovací zařízení uvedená v § 2 odst. 2 písm. c) zřízená do dne nabytí účinnosti této vyhlášky musejí být umístěna v nadzemí, aby bylo možno sledovat okamžitý únik skladovaných látek, a to do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2012.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 13/2012 Sb.

LÁZNĚ TOUŠEŇ ochranná pásma přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště

LÁZNĚ TOUŠEŇ ochranná pásma přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 13/2012 Sb.

LÁZNĚ TOUŠEŇ ochranná pásma přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště

LÁZNĚ TOUŠEŇ ochranná pásma přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru