Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 70/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Částka 27/2011
Platnost od 21.03.2011
Účinnost od 31.03.2011
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

70

VYHLÁŠKA

ze dne 9. března 2011,

kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. a), d) a e) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se za slova „náležitosti formuláře přihlášek pohledávek,“ vkládají slova „náležitosti formuláře písemného vyrozumění o popření pohledávky insolvenčním správcem, náležitosti formuláře popření pohledávky přihlášeným věřitelem,“.

2. § 3 zní:

㤠3

Předseda insolvenčního soudu učiní vhodná opatření, aby v případech, kdy je insolvenční návrh podán v době, kdy do skončení úředních hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, bylo zajištěno vydání vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v zákonem stanovené lhůtě.“.

3. V § 13 se pod označení paragrafu vkládá nadpis, který zní: „Vyrozumění o popření pohledávky insolvenčním správcem“.

4. V § 19 odst. 2, § 21 odst. 2 a § 23 odst. 2 se slova „identifikačním nebo jiným registračním číslem“ nahrazují slovy „identifikačním číslem osoby1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) § 24 až 28 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.“.

5. V § 19 odst. 2, § 21 odst. 2 a § 23 odst. 2 se slovo „rovněž“ nahrazuje slovy „jejich registračním číslem, bylo-li jim přiděleno, a“.

6. V § 19 odst. 3 se ve větě třetí za slovo „dlužníka“ vkládají slova „nebo zda věřitelé doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře“.

7. V § 19 odst. 4 se ve větě druhé za slovo „dlužníka“ vkládají slova „nebo zda věřitelé doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře“.

8. Za § 22 se vkládají nové § 22a a 22b, které včetně nadpisu znějí:

„Náležitosti popření pohledávky přihlášeným věřitelem

§ 22a

(1) Popření pohledávky přihlášeným věřitelem obsahuje tyto náležitosti

a) označení „Popření pohledávky přihlášeným věřitelem“,

b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,

c) označení věřitele, který pohledávku popírá,

d) označení věřitele, jehož pohledávka je popírána, a označení pohledávky, která je popírána,

e) vymezení důvodů, pro které je pohledávka popírána co do její pravosti, jde-li o popření pravosti pohledávky,

f) vymezení důvodů, pro které je pohledávka popírána co do její výše, a údaj o skutečné výši pohledávky, jde-li o popření výše pohledávky,

g) vymezení důvodů, pro které je pohledávka popírána co do jejího pořadí, a údaj o pořadí, v jakém má být pohledávka uplatněna, jde-li o popření pořadí pohledávky,

h) seznam příloh popření pohledávky přihlášeným věřitelem,

i) údaje o osobě, která popření pohledávky přihlášeným věřitelem podepsala,

j) datum a podpis.

(2) Fyzická osoba se označuje jménem, příjmením, datem narození nebo rodným číslem, pokud bylo přiděleno, a bydlištěm, fyzická osoba – podnikatel dále identifikačním číslem osoby1) a zahraniční fyzická osoba státní příslušností. Právnická osoba se označuje obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem osoby1), u zahraničních právnických osob jejich registračním číslem, bylo-li jim přiděleno, a uvedením právního řádu, podle něhož byla založena. Je-li věřitelem stát, obsahuje popření pohledávky přihlášeným věřitelem označení příslušné organizační složky státu, která za stát před insolvenčním soudem vystupuje.

§ 22b

Přílohami popření pohledávky přihlášeným věřitelem jsou

a) kopie smluv, soudních rozhodnutí a dalších listin dokládající důvody popření pohledávky,

b) plná moc udělená přihlášeným věřitelem zmocněnci, pokud je přihlášený věřitel zastoupen na základě plné moci.“.

9. V § 23 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která znějí:

h) údaj o tom, zda dlužník navrhuje, aby insolvenční soud stanovil nižší než zákonem určené splátky a pokud dlužník stanovení nižších než zákonem určených splátek navrhuje, navrhovanou výši měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a popis důvodů, které vedly k jeho úpadku,

i) údaj o dlužníkem vyživovaných osobách,“.

Dosavadní písmena h) až q) se označují jako písmena j) až s).


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. března 2011.


Ministr:

JUDr. Pospíšil v. r.

Přesunout nahoru