Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 57/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Částka 21/2011
Platnost od 15.03.2011
Účinnost od 15.03.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

VYHLÁŠKA

ze dne 9. března 2011,

kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 11 odst. 5, § 12 odst. 8, § 15 odst. 5, § 16 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 3, § 19 odst. 3 a § 21 odst. 10 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, se mění takto:

1. V § 18 odst. 4 písm. j) se slova „u anglického plnokrevníka a klusáka původ do 3 generací předků, u ostatních koní původ do 4 generací předků“ nahrazují slovy „není-li řádem plemenné knihy stanoveno jinak“.

2. V § 20 písm. j) se slova „a kód katastrálního území“ zrušují.

3. V příloze č. 1 v části C se slovo „stanoví“ nahrazuje slovem „stanovení“.

4. V příloze č. 1 na konci textu části D poznámka zní:

„Poznámka: Žádost o udělení souhlasu se podává na každou odbornou činnost a na každý druh vyjmenovaných hospodářských zvířat samostatně. Na ovce a kozy je možné podat jednu žádost o udělení souhlasu.“.

5. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

Ústřední registr plemeníků

Údaje v ústředním registru plemeníků (tabulka č. 10) jsou evidované na základě žádosti majitele plemeníka (tabulka č. 11).

Tabulka č. 10

Plemeníci
býcia) označení býka v ústředním registru plemeníků - třímístné číslo linie a třímístné pořadové číslo ústředního registru uvnitř linie (jednotlivé linie jsou označovány svými názvy na 10 alfanumerických znaků a současně třímístnými alfabetickými zkratkami)
b) jméno a identifikační číslo býka
c) původ býka minimálně do 2. generace předků1)
d) plemeno býka
e) plemena všech zvířat v původu
f) datum narození
g) číslo testu pro ověření původu nebo stanovení genetického typu
h) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se býk narodil
i) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
hřebci2)a) označení hřebce v ústředním registra plemeníků - čtyřmístné pořadové číslo ústředního registru
b) identifikační číslo hřebce
c) jméno hřebce
d) barva hřebce
e) původ hřebce podle podmínek stanovených řádem plemenné knihy, ve které je zapsán
f) plemeno
g) plemena předků v původu, pokud jsou známa
h) datum narození
i) číslo testu stanoveného genetického typu
j) příjmení, jméno a trvalý pobyt3) nebo název a sídlo3) chovatele, u kterého se hřebec narodil
k) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
l) datum zápisu a označení plemenné knihy, do které byl hřebec zapsán
kanci4)a) označení kance v ústředním registru plemeníků - čtyřmístné číslo linie a pětimístné pořadové číslo ústředního registru uvnitř linie (jednotlivé linie jsou označovány názvy na nejvýše 15 alfanumerických znaků a současně nejvýše čtyřmístnými alfabetickými zkratkami)
b) identifikační číslo kance
c) původ kance
d) plemeno kance
e) datum narození
f) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se kanec narodil
g) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
h) číslo testu stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona
berania) označení berana v ústředním registru plemeníků - čtyřmístné číslo linie a čtyřmístné pořadové číslo ústředního registru uvnitř linie (jednotlivé linie jsou označovány svými názvy na 10 alfanumerických znaků a současně třímístnými alfabetickými zkratkami)
b) identifikační číslo berana
c) datum narození
d) označení plemene
e) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se beran narodil
f) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
g) číslo testu stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona
kozlia) označení kozla v ústředním registru plemeníků - třímístné číslo linie a pořadové číslo kozla v ústředním registru plemeníků (jednotlivé linie jsou označovány svými názvy na 10 alfanumerických znaků)
b) identifikační číslo kozla
c) datum narození
d) označení plemene
e) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se kozel narodil
f) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
g) číslo testu stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona

Poznámky:

1) U býků náležejících k málopočetným plemenům, pro která není v ČR vedena plemenná kniha, lze uvádět známý počet generací předků.

2)

a) Dojde-li k vyřazení hřebce ze všech plemenných knih hřebců, není dále zapsán ani v ústředním registru plemeníků, je již v tomto registru pouze evidován.

b) Hodnocení plemeníků málopočetných nebo dovezených plemen podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona se provádí posouzením dokladů o zápisu hřebce do plemenné knihy v zahraničí.

3) U hřebců dovezených ze zahraničí lze uvádět pouze jméno a příjmení nebo název chovatele, u kterého se hřebec narodil.

4) Ústřední registr kanců se dělí na dvě části:

a) kanci z domácího genofondu, kteří se zařazují do těchto oddílů:

1. oddíl, ve kterém jsou registrováni čistokrevní kanci působící v šlechtění,

2. oddíl, ve kterém jsou registrováni čistokrevní kanci působící v rozmnožovacích a užitkových chovech,

3. oddíl, ve kterém jsou registrováni hybridní kanci působící v užitkových chovech,

b) kanci chovatelských podniků.

Zařazení kance do prvního oddílu navrhuje kupující při hlášení prodeje pověřené osobě, jde-li o kance nakoupené jak do inseminačních stanic s cílem jejich využívání ve šlechtění, tak o kance nakoupené do přirozené plemenitby ve šlechtitelských chovech. Do prvního oddílu ústředního registru kanců se zapíše nejvýše tolik kanců plemena bílé ušlechtilé, landrase a české výrazně masné po stejném otci, kolik stanoví šlechtitelský program; při větším počtu kanců se shodným otcem se další kanci automaticky zařazují do druhého oddílu.

Každá část i oddíl mají samostatné číselné řady a samostatný způsob označování.

Tabulka č. 11

A. Plemeník, s výjimkou hřebců náležejících k plemenům, pro která není v České republice vedena plemenná kniha, je zapsán v ústředním registru plemeníků na základě žádosti jeho majitele.Součástí žádosti je: 1. u plemeníků z tuzemského chovua) doklad o výběru plemeníka do plemenitby s kladným výsledkem výběru
b) doklad o zápisu plemeníka do chovného registru v případě chovatelského podniku prasat
c) u býků osvědčení o ověření původu s výsledkem „původ souhlasí s uvedenými rodiči“
d) osvědčení o stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona
e) potvrzení o původu plemenných zvířat nebo doklad o původu prasat
2. u plemeníků a inseminačních dávek přemístěných z členských zemí Evropské unie nebo dovezených ze třetích zemía) potvrzení o původu vydané zahraniční chovatelskou organizací5)
b) u býků a hřebců osvědčení o stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona
c) u býků a jejich inseminačních dávek doklad o plemenné hodnotě pokud se stanovuje
d) doklad o zápisu plemeníka do plemenné knihy nebo chovného registru v České republice, s výjimkou plemen, pro která není v České republice vedena plemenná kniha nebo chovný registr
B. Hřebec náležející k plemeni, pro které není v České republice vedena plemenná kniha, je zapsán v ústředním registru plemeníků na základě žádosti jeho majitele.Součástí žádosti je: a) doklad o výběru plemeníka do plemenitby vydaný zahraniční chovatelskou organizací nebo doporučení chovatelské organizace, která tuto plemennou knihu v České republice zastupuje, pokud nejsou plemennou knihou stanovené podmínky výběru
b) osvědčení o stanovení genetického typu
c) potvrzení o původu vydané zahraniční chovatelskou organizací

Poznámka:

5) V případě oslů může být potvrzení o původu vydané tuzemským uznaným chovatelským sdružením.“.

6. V příloze č. 7 tabulka č. 13 zní:

„Tabulka č. 13

Druh evidenceObsah provozních záznamů
1. stájová evidence plemenného býkaa) identifikační číslo býka b) značka a číslo ústředního registru plemenného býka c) doba působení býka na stanici“.

7. V příloze č. 8 tabulka č. 18 zní:

„Tabulka č. 18

Připouštěcí lístkyObsah záznamů
první a druhý připouštěcí lísteka) jméno, identifikační číslo, plemeno, otec a matka, barva a slovní popis zapuštěné klisny, oddíl plemenné knihy, do které je klisna zapsána
b) jméno, příjmení, název, adresa majitele klisny
c) typ zapuštění (inseminace krátkodobě konzervovaným spermatem, inseminace dlouhodobě konzervovaným spermatem, přirozená plemenitba, embryotransfer)
d) jméno a číslo ústředního registru hřebce, kterým byla klisna zapuštěna
e) označení, ve které plemenné knize je hřebec zapsán
í) datum zapuštění
g) stanice hřebců, na které hřebec působí
třetí a čtvrtý připouštěcí lístek - hlášení o narození hříběteobsahují údaje uvedené na prvních dvou připouštěcích lístcích a dále: a) datum narození hříběte, základní barvu, číslo hříběte v registrační knize koní, číslo čipu nebo výžehu
b) pohlaví hříběte
c) údaje o narozeném hříběti (živé, mrtvé, dvojčata)
d) grafický popis hříběte (pouze na posledním lístku)
e) údaje o reprodukčním cyklu klisny (zmetání, vstřebání plodu, jalová po zapuštění)
f) místo narození hříběte
První a druhý připouštěcí lístek (dále jen „PL“) zůstávají v připouštěcím rejstříku. Po skončení připouštěcího období je prvopis zaslán prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení pověřené osobě (nejpozději do konce příslušného roku). Druhý PL je určen pro potřebu uznaného chovatelského sdružení. Pokud se nevede v ČR plemenná kniha pro příslušné plemeno, zasílá držitel hřebce první PL přímo pověřené osobě, druhý PL si ponechá.
Třetí a čtvrtý PL jsou po připuštění klisny předávány držitelem hřebce majiteli klisny. Třetí PL slouží jako hlášenka o narození hříběte a zasílá se do 14 dnů po porodu příslušnému pracovníkovi označujícímu koně. Čtvrtý PL majitel hříběte předkládá při označení a registraci hříběte. Pracovník označující koně do něj zaznamenává přidělené číslo hříběte v registrační knize koní, číslo čipu nebo výžehu a grafický popis hříběte, včetně dalších předepsaných údajů a zajistí jeho zaslání pověřené osobě k vystavení průkazu koně.“.

8. V příloze č. 8 v tabulce 20 v bodu 2 písm. c) se slova „zapuštění, po kterém“ nahrazují slovy „všech zapuštění, po kterých“.

9. V příloze č. 11 v části A písmeno c) zní:

„c) Pejeta se zmrazeným spermatem je označena (směrem od zavařeného konce)

kód plemeneoznačení býka v ústředním registru plemeníkůdatum odběru spermatukód inseminační stanice (kód Evropské unie, popřípadě kód národní)

Poznámka:

Pokud je uváděn národní kód inseminační stanice, uvádí se za ním ISO kód země.“.

10. V příloze č. 11 v části B písm. c) se slovo „misí“ nahrazuje slovem „musí“.

11. V příloze č. 11 v části D se dosavadní písmena d) a e) označují jako písmena a) a b).

12. V příloze č. 11 v části D písm. b) se slovo „berana“ nahrazuje slovem „kozla“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2011.


Ministr:

Ing. Fuksa v. r.

Přesunout nahoru