Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 56/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb.

Částka 21/2011
Platnost od 15.03.2011
Účinnost od 01.04.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

VYHLÁŠKA

ze dne 1. března 2011,

kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 37 odst. 1 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. b) se slova „o tom, že uchazeč je advokátem, daňovým poradcem, auditorem nebo notářem,“ nahrazují slovy „prokazující skutečnost vyžadovanou zákonem k vykonání rozdílové zkoušky,“.

2. § 6 zní:

㤠6

(1) Pozvánku na zkoušku s uvedením termínu, času a místa konání písemné části zkoušky zašle Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) uchazeči nejpozději 4 týdny přede dnem konání písemné části zkoušky spolu s výzvou k úhradě poplatku za připuštění ke zkoušce. O termínu, čase a místě konání ústní části zkoušky informuje ministerstvo v této lhůtě uchazeče na svých internetových stránkách.

(2) Pozvánku na zvláštní zkoušku, na zkoušku v opravném termínu na základě žádosti o opakování zkoušky nebo v jiném termínu stanoveném podle § 11 s uvedením termínu, času a místa konání zkoušky zašle ministerstvo uchazeči nejpozději 4 týdny přede dnem konání zkoušky.“.

3. V § 7 odst. 2 se slova „za přítomnosti všech svých členů“ nahrazují slovy „ , jsou-li přítomni nejméně 3 její členové“.

4. V § 9 odst. 4 se slova „ , sbírky soudních nebo jiných rozhodnutí“ zrušují.

5. V § 9 odst. 6 se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „na svých internetových stránkách“.

6. V § 10 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

7. V § 11 odst. 1 a 2 se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“.

8. V § 11 odstavec 3 zní:

(3) Pokud se uchazeč nedostaví v jiném termínu stanoveném ministerstvem k písemné nebo ústní části zkoušky a do 5 kalendářních dnů ministerstvu neprokáže, že se nemohl dostavit z důvodů zvláštního zřetele hodných, hodnotí se stupněm neuspěl.“.

9. § 14 zní:

㤠14

(1) Uchazeči, který při zkoušce uspěl, zašle ministerstvo do 3 týdnů osvědčení, které je dokladem o úspěšném vykonání zkoušky.

(2) Osvědčení obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení uchazeče, datu jeho narození, adrese jeho trvalého pobytu, a nemá-li ho, o adrese jeho bydliště, druhu vykonané zkoušky, datu jejího vykonání, datu vydání osvědčení a podpis ministra spravedlnosti.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Při neúčasti uchazeče na zkoušce konané po dni nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle § 11 vyhlášky č. 312/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2011.


Ministr:

JUDr. Pospíšil v. r.

Přesunout nahoru