Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/2011 Sb.Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod

Částka 17/2011
Platnost od 08.03.2011
Účinnost od 15.03.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

VYHLÁŠKA

ze dne 21. února 2011

o vymezení útvarů povrchových vod

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví vymezení útvarů povrchových vod pro účely zjišťování a hodnocení stavu těchto vod a zpracování plánů povodí.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) kategorií povrchových vod řeka nebo jezero,

b) řekou útvar povrchové vody tekoucí v převážné části po zemském povrchu, který může téci v části toku pod povrchem, například vodní tok nebo kanál,

c) jezerem útvar stojaté povrchové vody, například přirozené jezero, vodní nádrž na toku, rybník a umělé jezero,

d) typem útvaru povrchových vod popisné charakteristiky, které představují zjednodušení přírodních podmínek ovlivňujících složení vodních ekosystémů.

§ 3

Vymezení útvarů povrchových vod

(1) Útvar povrchových vod je vymezen nad sítí vodních toků2) jako souvislá ucelená dílčí jednotka, která umožňuje hodnocení stavu povrchových vod a uskutečňování programů opatření podle § 26 vodního zákona.

(2) Útvar povrchových vod je zařazen do kategorie povrchových vod a na základě popisných charakteristik uvedených v příloze k této vyhlášce do typu útvaru povrchových vod.

§ 4

Vymezení umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod

(1) Útvar povrchových vod může být vymezen jako umělý nebo silně ovlivněný, pokud by:

a) změny hydromorfologických charakteristik, které by byly nutné k dosažení dobrého ekologického stavu tohoto útvaru, měly výrazně nepříznivé účinky na:

1. širší okolí,

2. plavbu, včetně přístavních zařízení nebo rekreaci,

3. činnosti, pro něž je voda jímána, jako je zásobování pitnou vodou, výroba elektrické energie nebo závlahy,

4. úpravu vodních poměrů, ochranu před povodněmi, odvodňování, nebo

5. jiné stejně důležité trvalé rozvojové činnosti člověka,

b) užitečné funkce poskytované umělými nebo ovlivněnými charakteristikami útvaru povrchových vod nemohly být, z důvodů technické neproveditelnosti nebo pro neúměrné náklady, rozumně dosaženy jinými prostředky, jež by byly významně lepší z hlediska životního prostředí.

(2) Pro umělé a silně ovlivněné útvary povrchových vod se rozdělení do typů povrchových vod provede podle popisných charakteristik té kategorie povrchových vod uvedené v příloze k této vyhlášce, která je nejblíže příslušnému silně ovlivněnému nebo umělému vodnímu útvaru.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2011.


Ministr životního prostředí:

Mgr. Chalupa v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Fuksa v. r.


Příloha k vyhlášce č. 49/2011 Sb.

Popisné charakteristiky kategorií povrchových vod

Tabulka č. 1: Popisné charakteristiky kategorie řeka

Popisná
charakteristika
Pozice
v čtyřmístném
kódu*
Počet kritérií
popisné
charakteristiky
KritériumKód kritéria
úmoří A 3 Severní moře1
Baltské moře2
Černé moře3
nadmořská výška v m n. m.
(h)
B 4 h < 2001
200 ≤ h < 5002
500 ≤ h < 8003
h ≥ 8004
geologie C 2 krystalinikum a vulkanity1
pískovce, jílovce, kvartér2
řád toku** D 3 potoky (řád 1-3)1
říčky (řád 4-6)2
řeky (řád 7-9)3
velikost plochy povodí v km2
(v)
- 5 v ≤ 100S
100 < v ≤ 500M
500 < v ≤ 1000L
1000 < v ≤ 10000XL
> 10000XXL

*typ útvaru povrchových vod kategorie řeka je určen čtyřmístným kódem v obecném formátu A-B-C-D

**řád toku stanovený podle metody Strahlera

Tabulka č. 2: Popisné charakteristiky kategorie jezero

Popisná
charakteristika
Pozice
v pětimístném
kódu***
Počet kritérií
popisné
charakteristiky
KritériumKód kritéria
úmoří E 3 Severní moře1
Baltské moře2
Černé moře3
nadmořská výška v m n. m.
(h)
F 4 h ≤ 2001
200 ≤ h < 5002
500 ≤ h < 8003
h ≥ 8004
geologie G 2 krystalinikum a vulkanity1
pískovce, jílovce, kvartér2
Velikost plochy v km2
(p)
H 4 0,5 ≤ p < 11
1 ≤ p < 52
5 ≤ p < 103
p ≥ 104
Hloubka v m
(hl)
I 3 hl < 31
3 ≤ hl < 152
hl ≥ 153

***typ útvaru povrchových vod kategorie jezero je určen pětimístným kódem v obecném formátu E-F-G-H-I

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

2) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru