Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 460/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 159/2011
Platnost od 30.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

460

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 116 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:


Čl. I

Nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění nařízení vlády č. 517/2005 Sb. a nařízení vlády č. 450/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu paragrafu se doplňují slova „a Generální inspekci bezpečnostních sborů.“.

2. V § 3 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „Hasičském záchranném sboru České republiky“ se vkládají slova „a Generální inspekci bezpečnostních sborů“.

3. Nadpis přílohy zní:

„Katalog činností ve výkonu služby v Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii České republiky, Hasičském záchranném sboru České republiky a Generální inspekci bezpečnostních sborů“.

4. V příloze v části 1. Specifické činnosti 1.1. Celní správa České republiky v 8. tarifní třídě v bodě 3 se věta druhá zrušuje.

5. V příloze v části 1. Specifické činnosti 1.2. Vězeňská služba České republiky ve 3. tarifní třídě bod 5 zní:

5. Výkon základních služebních úkolů se služebním psem.“.

6. V příloze v části 1. Specifické činnosti 1.2. Vězeňská služba České republiky ve 4. tarifní třídě se na konci textu bodu 1 doplňují slova „nebo výkon základních činností v zásahové jednotce ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu“.

7. V příloze v části 1. Specifické činnosti 1.2. Vězeňská služba České republiky ve 4. tarifní třídě bod 7 zní:

7. Výkon ucelených kynologických činností ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.“.

8. V příloze v části 1. Specifické činnosti 1.2. Vězeňská služba České republiky v 5. tarifní třídě v bodě 1 se za slovo „Koordinace“ vkládá slovo „ , zajišťování“.

9. V příloze v části 1. Specifické činnosti 1.2. Vězeňská služba České republiky v 5. tarifní třídě v bodě 5 se slovo „Metodické“ nahrazuje slovy „Samostatný výkon speciálních kynologických činností při vyhledávání omamných a psychotropních látek ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu nebo metodické“.

10. V příloze v části 1. Specifické činnosti 1.2. Vězeňská služba České republiky v 6. tarifní třídě se doplňuje bod 4, který zní:

4. Výkon odborných činností při zabezpečování, přípravě a používání technických a dalších prostředků sloužících pro výkon služby ve Vězeňské službě České republiky, například v oblasti zabezpečovacích a speciálních komunikačních technologií.“.

11. V příloze v části 1. Specifické činnosti 1.2. Vězeňská služba České republiky v 7. tarifní třídě bod 5 zní:

5. Samostatný výkon činností pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky podle zvláštních právních předpisů při předcházení, odhalování, dokumentaci a prověřování trestné činnosti osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchané ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.“.

12. V příloze v části 1. Specifické činnosti 1.2. Vězeňská služba České republiky v 7. tarifní třídě se doplňuje bod 6, který zní:

6. Příprava a navrhování systémových opatření a postupů při vytváření technických a dalších podmínek sloužících pro výkon služby ve Vězeňské službě České republiky, například v oblasti zabezpečovacích a speciálních komunikačních technologií.“.

13. V příloze v části 1. Specifické činnosti 1.2. Vězeňská služba České republiky v 8. tarifní třídě bod 1 zní:

1. Koordinace plnění úkolů pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky a výkon činnosti pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky podle zvláštních právních předpisů při předcházení, odhalování, dokumentaci a prověřování skutkově a právně vysoce složité trestné činnosti osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchané ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.“.

14. V příloze v části 1. Specifické činnosti 1.2. Vězeňská služba České republiky v 8. tarifní třídě se doplňuje bod 5, který zní:

5. Koordinace zabezpečování, přípravy a používání technických a dalších prostředků a vytváření technických a dalších podmínek sloužících pro výkon služby ve Vězeňské službě České republiky, například v oblasti zabezpečovacích a speciálních komunikačních technologií.“.

15. V příloze v části 1. Specifické činnosti 1.2. Vězeňská služba České republiky v 9. tarifní třídě bod 1 zní:

1. Samostatný výkon činností pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky a koordinace plnění úkolů pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky podle zvláštních právních předpisů při předcházení, odhalování, dokumentaci a prověřování skutkově a právně mimořádně složité trestné činnosti osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchané ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.“.

16. V příloze v části 1. Specifické činnosti 1.2. Vězeňská služba České republiky v 9. tarifní třídě se doplňuje bod 5, který zní:

5. Zpracovávání koncepce a koordinace hlavních směrů výkonu služby Vězeňské služby České republiky v oblasti technických a dalších podmínek.“.

17. V příloze v části 1. Specifické činnosti 1.2. Vězeňská služba České republiky v 10. tarifní třídě bod 1 zní:

1. Stanovování koncepce a koordinace hlavních směrů činností v oblasti policejních úkonů ve Vězeňské službě České republiky při předcházení, odhalování, dokumentaci a prověřování trestné činnosti osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence spáchané ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.“.

18. V příloze v části 1. Specifické činnosti 1.3. Policie České republiky v 6. tarifní třídě se doplňuje bod 17, který zní:

17. Koordinace činností v zásahových jednotkách v útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně (velitel zásahového družstva).“.

19. V příloze v části 1. Specifické činnosti 1.3. Policie České republiky v 7. tarifní třídě se doplňuje bod 13, který zní:

13. Koordinace činností v zásahové jednotce rychlého nasazení v útvaru s působností na celém území České republiky (velitel zásahového družstva).“.

20. V příloze v části 1. Specifické činnosti 1.3. Policie České republiky v 8. tarifní třídě v bodě 1 se slova „nebo trestné činnosti policistů“ zrušují.

21. V příloze v části 1. Specifické činnosti 1.3. Policie České republiky v 9. tarifní třídě v bodě 2 se slova „ , nebo trestné činnosti policistů“ zrušují.

22. V příloze v části 1. Specifické činnosti 1.3. Policie České republiky v 10. tarifní třídě v bodě 1 se slova „a při odhalování trestné činnosti policistů“ zrušují.

23. V příloze v části 1. se doplňuje oddíl 1.5., který zní:

„1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů

6. tarifní třída - vrchní inspektor

1. Výkon základních operativně pátracích činností a činností v trestním řízení při vyhledávání, odhalování, prověřování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky a Policie České republiky.

2. Samostatný výkon specializovaných činností při přípravě, provádění a dokumentaci zkoušek spolehlivosti.

3. Koordinace operačních činností v rámci útvarů Generální inspekce bezpečnostních sborů, výkon určených opatření za mimořádných událostí a krizových stavů.

4. Výkon odborných kriminalisticko-technických činností v rámci Generální inspekce bezpečnostních sborů.

5. Výkon základních operativně pátracích činností a odborných kriminalisticko-technických činností při přípravě a používání technických prostředků.

6. Výkon nejnáročnějších specializovaných operativně pátracích činností.

7. tarifní třída - komisař

1. Výkon náročných operativně pátracích činností a činností v trestním řízení při vyhledávání, odhalování, prověřování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky a Policie České republiky.

2. Výkon náročných odborných činností při přípravě a používání technických prostředků v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.

3. Výkon náročných odborných činností při přípravě, provádění a dokumentaci zkoušek spolehlivosti.

4. Samostatné zajišťování specializovaných kriminalisticko-technických, expertizních a znaleckých činností.

5. Výkon specializovaných odborných činností v zásahové jednotce v útvaru s působností na celém území České republiky.

6. Samostatné provádění náročných analytických a informačních podpor pro řídící činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

1. Výkon vysoce náročných operativně pátracích činností a činností v trestním řízení při vyhledávání, odhalování, prověřování, dokumentaci nebo vyšetřování skutkově a právně vysoce složité trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Policie České republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů.

2. Výkon vysoce náročných odborných činností při přípravě, provádění a dokumentaci zkoušek spolehlivosti, koordinace týmu vytvořeného k provádění zkoušek.

3. Samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních úkolů a usměrňování výkonu činnosti v rámci útvarů Generální inspekce bezpečnostních sborů.

4. Výkon vysoce specializovaných kriminalisticko-technických, expertizních a znaleckých činností v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.

5. Koordinace specifických činností a zajišťování součinnostních vztahů v rámci mezinárodní spolupráce na úrovni Generální inspekce bezpečnostních sborů.

6. Samostatné provádění metodického odborného dohledu a usměrňování výkonu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

7. Samostatná koordinační činnost v oblasti pátrání, trestního řízení a operativně pátracích činností, včetně koordinace spolupráce s jinými státními orgány a mezinárodní bezpečnostní spolupráce s inspekčními orgány jiných států.

8. Koordinace a komplexní zajišťování specializovaných operativně pátracích činností včetně odborných činností při přípravě a používání technických prostředků v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.

9. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Generální inspekce bezpečnostních sborů a samostatné provádění metodického odborného dohledu a vysoce náročných kontrol v oblasti činnosti operačních středisek.

10. Koordinace operačního a informačního střediska s působností na celém území České republiky.

11. Koordinace činností při zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a pracovišť Generální inspekce bezpečnostních sborů na celém území České republiky.

9. tarifní třída - rada

1. Výkon nejnáročnějších forem operativně pátrací činnosti a činností v trestním řízení při vyhledávání, odhalování, prověřování, dokumentaci nebo vyšetřování skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Policie České republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů.

2. Stanovování způsobů řešení mimořádně složitých případů trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky a Policie České republiky s celostátním nebo mezinárodním dopadem.

3. Stanovování postupů a tvůrčí komplexní řešení organizace a provádění zkoušek spolehlivosti, včetně metodického řízení, organizace a kontroly.

4. Tvůrčí a koncepční zpracovávání návrhů opatření k předcházení protiprávní činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky a Policie České republiky na základě sledování a vyhodnocování informací o této protiprávní činnosti.

5. Tvorba metodických doporučení dalším bezpečnostním sborům v oborech taktiky a strategie boje proti kriminalitě příslušníků a zaměstnanců jednotlivých bezpečnostních sborů, prevence této trestné činnosti, vývoje forem a metod policejní praxe.

6. Stanovování postupů a tvůrčí komplexní řešení nejnáročnějších analýz a hodnocení metod, forem a účinnosti opatření při zajišťování bezpečnostní politiky v působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

7. Tvorba koncepce výkonu služby Generální inspekce bezpečnostních sborů a jejích útvarů.

8. Koordinace a usměrňování výkonu komplexu policejních činností v rámci útvarů Generální inspekce bezpečnostních sborů a jejich součinnosti v rámci útvarů Generální inspekce bezpečnostních sborů na celém území České republiky, organizace a řízení jejich vzájemné součinnosti.

9. Metodické usměrňování a koordinace činností při přípravě vnitroresortních i vládních analýz v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

10. Tvorba koncepce a stanovování směrů rozvoje obecně závazných systémů dalšího vzdělávání příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů.

11. Koordinace nasazení sil a prostředků při speciálních operacích v rámci použití operativně pátracích prostředků a odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a koordinace specializovaných a kriminalisticko-technických činností.

12. Stanovování postupů a tvůrčí komplexní řešení mezinárodní bezpečnostní spolupráce s inspekčními orgány jiných států.

13. Tvorba koncepce pátrání, trestního řízení, operativně pátrací činnosti v oblasti odhalování organizované trestné činnosti včetně stanovování základních směrů spolupráce s ostatními orgány s celostátní působností, s příslušnými orgány jiných států a s mezinárodními organizacemi a institucemi.

10. tarifní třída - vrchní rada

1. Stanovování hlavních směrů činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů při vyhledávání, odhalování, prověřování, dokumentaci nebo vyšetřování trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Policie České republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů a při předcházení této trestné činnosti.

2. Stanovování hlavních směrů činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů při provádění zkoušek spolehlivosti.

3. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

4. Komplexní koordinace a zpracovávání koncepčních materiálů potřebných pro zajištění bezpečnosti státu.

11. tarifní třída - vrchní státní rada

1. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje výkonu služby v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku České republiky.

2. Komplexní koordinace Generální inspekce bezpečnostních sborů.“.

24. V příloze nadpis části 2. zní:

2. Ostatní činnosti v Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii České republiky, Hasičském záchranném sboru České republiky a Generální inspekci bezpečnostních sborů“.

25. V příloze v části 2. se doplňuje oddíl 2.5., který zní:

„2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů

2.5.1. Činnosti ve správě

6. tarifní třída - vrchní inspektor

1. Komplexní zajišťování a dokumentace informačních, publicistických a tiskových výstupů Generální inspekce bezpečnostních sborů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům (tiskový mluvčí).

2. Sestavování návrhů plánů kontrolních akcí, norem pro činnost vnitřního kontrolního systému včetně nápravných opatření a projednávání výsledků kontroly.

3. Samostatné provádění vysoce náročných kontrol ve specializované oblasti.

4. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací.

5. Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací.

6. Provádění rozborů v oblasti služebních vztahů, zajišťování dělby činností a toku informací včetně koordinace a návrhů na jejich optimalizaci při výkonu služby.

7. tarifní třída - komisař

1. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů Generální inspekce bezpečnostních sborů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech zpravidla širokého významu včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).

2. Provádění rozborů organizačního uspořádání a jeho tvorba, zajišťování dělby činností a toku informací včetně koordinace a návrhů na jejich optimalizaci v Generální inspekci bezpečnostních sborů.

3. Koordinace a metodické usměrňování kontrol v celém rozsahu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

4. Stanovování směru vývoje zahraničních služebních styků Generální inspekce bezpečnostních sborů týkajících se výkonu služby a koordinace jejich realizace a vyhodnocování.

8. tarifní třída - vrchní komisař

1. Stanovování koncepce a koordinace mezinárodní spolupráce Generální inspekce bezpečnostních sborů včetně jejího působení v rámci Evropské unie.

2. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových činností v Generální inspekci bezpečnostních sborů v zásadních věcech s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům, hromadným sdělovacím prostředkům a podobně. (tiskový mluvčí).

3. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií Generální inspekce bezpečnostních sborů.

4. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému Generální inspekce bezpečnostních sborů.

9. tarifní třída - rada

1. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií Generální inspekce bezpečnostních sborů, utváření rozsáhlé komunikační soustavy a koordinace jejího začleňování do multiresortních systémů.

2. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému Generální inspekce bezpečnostních sborů s vnitřním členěním na specializované obory činností.

2.5.2. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií

6. tarifní třída - vrchní inspektor

1. Vytváření a testování složitého aplikačního programového vybavení sloužícího k výkonu služby v Generální inspekce bezpečnostních sborů.

2. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, systémů pro řízení báze dat, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí a databází. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání systémů výpočetní techniky a komunikačních systémů.

3. Samostatná systémová činnost v oblasti zavádění a aplikace systémů výpočetní techniky a rozbory pro tvorbu projektů uživatelských aplikací systémů výpočetní techniky.

4. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází Generální inspekce bezpečnostních sborů.

5. Provádění systémových analýz uživatelských požadavků včetně návrhů databází Generální inspekce bezpečnostních sborů a jejich ochrany a údržby.

6. Analýza a projekce dílčích zpracování dat (uživatelských aplikací) sloužících k výkonu služby Generální inspekce bezpečnostních sborů včetně vypracovávání příslušných projektových dokumentací.

7. tarifní třída - komisař

1. Koordinace programovacích prací na aplikačním programovém vybavení a zpracovávání dílčího aplikačního programového vybavení s vazbou na hlavní aplikační programové vybavení a s vazbami na další databázové systémy nebo sítě.

2. Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky a metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, sítí, případně s dodavateli.

3. Zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.

4. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr projektů změn provozu a údržby informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb sloužících k výkonu služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů.

5. Systémové práce spojené s vývojem projektů změn provozu a údržby systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb, například definování modelů a výstupů, analýza systémových požadavků (funkcí a schopností, uživatelských a bezpečnostních požadavků, požadavků na rozhraní, provoz a údržbu), navrhování architektury systémů informačních a komunikačních technologií a integrace jeho složek s jinými systémy, kvalifikační testování, instalace, přezkoumávání a ověřování jejich funkce.

8. tarifní třída - vrchní komisař

1. Zajišťování provozu kombinovaných nebo redukovaných projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.

2. Řízení a koordinace správ rozsáhlých centrálních databází včetně jejich navrhování a správy systémů pro jejich řízení.

3. Přebírání, aplikace, ověřování, uvádění do provozu a správa složitých datových sítí, například u globálních hierarchických datových sítí. Navrhování systémů zabezpečujících ochranu dat i celých systémů, navrhování systémů zálohování dat a jejich realizace. Navrhování propojení na další systémy výpočetní techniky.

4. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje informačních systémů sloužících k výkonu služby v Generální inspekce bezpečnostních sborů, programového vybavení nebo informačních služeb.

5. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů sloužících k výkonu služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů.

6. Projekční řízení informačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou popřípadě s celostátní topologií, například metodické, analytické, normotvorné a jiné odborné činnosti a tvorba projektů informačních systémů.

7. Systémové specializované práce spojené s vývojem redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb.

8. Systémové analýzy nejsložitějších procesů a požadavků uživatelů, například s celostátním nasazením včetně návrhů databází a integrace s existujícími systémy sloužícími k výkonu služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů.

9. tarifní třída - rada

1. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou popřípadě s celostátní topologií.

2. Komplexní správa složitých víceuživatelských a vícetáskových operačních systémů počítačů a počítačových sítí vysoké systémové úrovně, přebírání, ověřování a uvádění do provozu operačních systémů počítačů a počítačových sítí, zajišťování jejich optimálního využívání a vývoj jejich speciálních částí.

3. Koncepční řešení nejsložitějších procesů a navrhování databází a rozlehlých počítačových nebo komunikačních sítí s celostátním nasazením včetně interface na jiné celostátní a světové systémy.

4. Vývoj a zdokonalování programovacích prostředků systémů výpočetní techniky sloužící k výkonu služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů a aplikace těchto systémů v konkrétních podmínkách služby.

5. Navrhování, optimalizace a zvyšování efektivnosti prostředků výpočetní techniky sloužící k výkonu služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů a komunikačních systémů.

10. tarifní třída - vrchní rada

1. Tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů Generální inspekce bezpečnostních sborů, například vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb Generální inspekce bezpečnostních sborů a její komunikační infrastruktury, koordinace vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a zajišťování její harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.

2.5.3. Provozně technické činnosti

6. tarifní třída - vrchní inspektor

1. Zajišťování a provádění odborných opravářských prací a údržby speciálních strojů a složitých zařízení a elektronických systémů používaných v činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů včetně jejich oživování, uvádění do provozu a testování (technik elektronik).

7. tarifní třída - komisař

1. Koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních záměrů, koordinace finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů a zpracovávání odborných technických posudků, organizace vypořádání majetkoprávních vztahů pro případ krizových situací.

2.5.4. Další specializované činnosti

7. tarifní třída - komisař

1. Poskytování krizové intervence v souvislosti s výkonem služby příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

1. Komplexní zabezpečování psychoterapeutických služeb nebo psychologického poradenství osobám postiženým mimořádnými událostmi nebo kriminální činností vykonávané v souvislosti s výkonem služby příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů.

2. Poskytování krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích v souvislosti s výkonem služby příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů.

9. tarifní třída - rada

1. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství a tvorba koncepce rozvoje psychologických služeb v Generální inspekci bezpečnostních sborů.

2.5.5. Správní činnosti

6. tarifní třída - vrchní inspektor

1. Samostatný výkon určených správních a administrativních činností v rámci útvarů Generální inspekce bezpečnostních sborů.

2. Osvědčování odborné způsobilosti pro výkon služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů.

3. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací.

7. tarifní třída - komisař

1. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací a osobních údajů v rámci Generální inspekce bezpečnostních sborů.

2. Výkon komplexních správních činností v jednotlivých specializovaných oborech výkonu služby Generální inspekce bezpečnostních sborů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

1. Analýza bezpečnostní situace na základě kriminálních statistik a otevřených zdrojů informací.

2. Tvorba koncepce poskytování informací z informačních systémů Generální inspekce bezpečnostních sborů.

3. Vypracovávání právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů ve specializovaných oborech včetně řešení věcně a právně složitých případů.

4. Komplexní zajišťování připravenosti Generální inspekce bezpečnostních sborů na řešení krizových situací, komplexní zpracovávání krizového plánu.

9. tarifní třída - rada

1. Tvorba koncepce dozoru v oblasti zpracovávání osobních údajů, shromažďovaných v souvislosti s výkonem služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů včetně posuzování obecné úrovně nasazených technických prostředků.

2. Tvorba koncepce a strategie informační a komunikační politiky Generální inspekce bezpečnostních sborů.

3. Tvorba koncepce ochrany utajovaných informací včetně stanovení závazných metod a postupů u Generální inspekce bezpečnostních sborů.

4. Výkon komplexních právních činností v celém oboru výkonu služby Generální inspekce bezpečnostních sborů.

5. Celostátní koordinace příprav účasti Generální inspekce bezpečnostních sborů na řešení krizových situací.

2.5.6. Činnosti ve výchově a vzdělávání

6. tarifní třída - vrchní inspektor

1. Zajišťování služební tělesné, taktické a speciální přípravy včetně střelecké a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.

2. Komplexní zabezpečování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace a rekvalifikace pro zastávání funkcí v Generální inspekci bezpečnostních sborů.

7. tarifní třída - komisař

1. Koordinace, kontrola a metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

1. Metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků, metodický dohled a koordinace služební přípravy v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.

2. Koordinace a usměrňování odborného specializovaného výcviku včetně tvorby metodiky speciálního výcviku specialistů.

9. tarifní třída - rada

1. Tvorba koncepce stanovování směrů rozvoje obecně závazných systémů dalšího vzdělávání příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů pro plnění kvalifikačních předpokladů stanovených právním předpisem.

2.5.7. Činnosti zdravotnické

9. tarifní třída - rada

1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče vykonávaná v rámci péče o chráněné osoby nebo o osoby postižené kriminální činností včetně přednemocniční péče nebo v ochraně veřejného zdraví, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace v základním oboru. Hodnocení zdravotního stavu a jeho důsledků.

2.5.8. Další činnosti

7. tarifní třída - komisař

1. Zabezpečování a výkon specializované pyrotechnické činnosti při vyhledávání, manipulaci, delaboraci a zneškodňování munice, výbušnin a nástražných výbušných systémů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

1. Komplexní zabezpečování vysoce specializované pyrotechnické činnosti v oblasti pyrotechnické ochrany.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Drábek v. r.

Přesunout nahoru