Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 451/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.

Částka 154/2011
Platnost od 29.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Zrušeno k 01.01.2015 (5/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

451

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 421/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 11 se doplňují slova „ , s výjimkou bodů 11 a 12 přílohy č. 8, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013“.

2. V příloze č. 1 bodě 7 podbodě 7.8 se zrušují slova „za kapitolu celkem“ a slova „správci kapitol“ se nahrazují slovy „příspěvkové organizace“.

3. V příloze č. 3 bodě 11 podbodě 11.1 písm. b) poslední tabulka zní:

ŘádekNázevZnaménkoPodmínka
8300 Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky-platba
+inkaso
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru-platba
+inkaso
8902 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech-snížení
+zvýšení
8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek-snížení
+zvýšení

“.

4. V příloze č. 3 bodě 12 podbodě 12.2 poslední řádek zní:

„součet údajů financování v části II.

∑ (třída 8)sl.1,2,4 = r. 3200sl.31,32,34“.

5. V příloze č. 3 bodě 18 podbodě 18.6 se kód „999“ nahrazuje kódem „CZ0999“, kód „990“ se nahrazuje kódem „ CZ0990“ a kód „900“ se nahrazuje kódem „ CZ0900“ .

6. V příloze č. 3 ve vzoru FIN 2-04 U Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi řízených organizačních složek státu a státních fondů část II. zní:

„II. Rozpočtové výdaje a financování

TřídaParagrafPoložkaSchválený rozpočetRozpočet po změnáchKonečný rozpočet výdajůVýsledek od počátku roku
textab1234
Běžné výdaje
Běžné výdaje
Běžné výdaje
Běžné výdaje
Běžné výdaje celkem - třída 5
Kapitál, výdaje
Kapitál, výdaje
Kapitál, výdaje
Kapitál, výdaje
Kapitálové výdaje celkem - třída 6
FinancováníX
FinancováníX
Financování celkem - třída 8X

7. V příloze č. 4 bodě 5 se zrušují slova „223 - Zvláštní výdajový účet,“.

8. V příloze č. 4 bodě 7 podbodě 7.2 poslední tabulka zní:

ŘádekNázevZnaménkoPodmínka
8901Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru-platba
+inkaso
8902Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech-snížení
+zvýšení
8905Nepřevedené částky vyrovnávající schodek-snížení
+zvýšení
“.

9. V příloze č. 4 bod 10 zní:

„10. Část VI. - Stavy a obraty na bankovních účtech

a) v této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavů bankovních účtů

aa) termínovaných vkladů dlouhodobých,

ab) základních běžných účtů územních samosprávných celků,

ac) běžných účtů fondů územních samosprávných celků,

ad) termínovaných vkladů krátkodobých;

údaj ve sl. 63 příslušného řádku části VI. se vypočítá jako rozdíl sloupce 61 a 62 téhož řádku, tzn. že údaj má znaménko:

minus (-), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1.,

plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1.;

b) vazba mezi touto částí výkazu a částí III.: r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225 + 8905)sl. 3“.

10. V příloze č. 4 ve vzoru FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad část III. zní:

„III. Financování - třída 8

NázevČíslo položky / řádkuSchválený rozpočetRozpočet po změnáchVýsledek od počátku roku
textr123
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)8111
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)8113
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)8114
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)8115
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)8117
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)8118
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)8121
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)8123
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)8124
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)8125
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)8127
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)8128
Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)8211
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)8213
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)8214
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)8215
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)8217
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)8221
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)8223
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)8224
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)8225
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)8227
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)8228
Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)8901
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)8902
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)8905
Financování (součet za třídu 8)8000
“.

11. V příloze č. 4 ve vzoru FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad část VI. zní:

„VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtuČíslo řádkuPočáteční stav k 1.1.Stav ke konci vykazovaného obdobíZměna stavu bankovních účtů
textr616263
Základní běžný účet ÚSC6010(+/-)
Běžné účty fondů ÚSC6020(+/-)
Běžné účty celkem6030(+/-)
Termínované vklady dlouhodobé6040(+/-)
Termínované vklady krátkodobé6050(+/-)

“.

12. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Doplňující údaje o státních příspěvkových organizacích

1. Státní příspěvkové organizace předkládají do centrálního systému účetních informací státu ročně přehled o rozpočtu nákladů a výnosů ROZP SPO 1-01 - část I v členění na jednotlivé nákladové a výnosové položky podle příslušných syntetických účtů v návaznosti na vyhlášku č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2. V části II předkládají státní příspěvkové organizace doplňující údaje za hlavní činnost, které vycházejí z analytické evidence k syntetickým účtům uvedeným v části I.

VZOR

ROZP SPO 1-01 Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizačí a další doplňují údaje - hlavní činnost

Období.RokKapitolaÚčetní jednotkaIČOHodnota
mm.rrrr3xx název ...................názevxxxxxxxxv Kč na 2 des.místa

ROZP SPO 1-01 - Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetSchválený rozpočetSkutečnost minulého roku
abc12
1NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 47)  
2Spotřeba materiálu   
4Spotřeba energie502  
5Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek503  
6Prodané zboží504  
7Aktivace dlouhodobého majetku506  
8Aktivace oběžného majetku507  
9Změna stavu zásob vlastní výroby508  
10Opravy a udržování511  
11Cestovné512  
12Náklady na reprezentaci513  
13Aktivace vnitroorganizačních služeb516  
14Ostatní služby518  
15Mzdové náklady521  
16Zákonné sociální pojištění524  
17Jiné sociální pojištění525  
18Zákonné sociální náklady527  
19Jiné sociální náklady528  
20Daň silniční531  
21Daň z nemovitostí532  
22Jiné daně a poplatky538  
23Smluvní pokuty a úroky z prodlení541  
24Jiné pokuty a penále542  
25Dary543  
26Prodaný materiál544  
27Manka a škody547  
28Tvorba fondů548  
29Odpisy dlouhodobého majetku551  
30Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek552  
31Prodaný dlouhodobý hmotný majetek553  
32Prodané pozemky554  
33Tvorba a zúčtování rezerv555  
34Tvorba a zúčtování opravných položek556  
35Náklady z vyřazených pohledávek557  
36Náklady z drobného dlouhodobého majetku558  
37Ostatní náklady z činnosti549  
38Finanční náklady (součet položek 39 až 43)   
39Prodané cenné papíry a podíly561  
40Úroky562  
41Kurzové ztráty563  
42Náklady z přecenění reálnou hodnotou564  
43Ostatní finanční náklady569  
44Náklady na transfery (součet položek 45 a 46)   
45Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery571  
46Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery572  
47Daň z příjmů (součet Doložek 48 a 49)   
48Daň z příjmů591  
49Dodatečné odvody daně z příjmů595  
50VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 51, 66 a 72)  
51Výnosy z činnosti (součet položek 52 až 65)    
52Výnosy z prodeje vlastních výrobků601  
53Výnosy z prodeje služeb602  
54Výnosy z pronájmu603  
55Výnosy z prodaného zboží604  
56Jiné výnosy z vlastních výkonů609  
57Smluvní pokuty a úroky z prodlení641  
58Jiné pokuty a penále642  
59Výnosy z vyřazených pohledávek643  
60Výnosy z prodeje materiálu644  
61Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku645  
62Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků646  
63Výnosy z prodeje pozemků647  
64Čerpání fondů648  
65Ostatní výnosy z činnosti649
66Finanční výnosy (součet položek 67 až 71)   
67Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů661  
68Úroky662  
69Kurzové zisky663  
70Výnosy z přecenění reálnou hodnotou664  
71Ostatní finanční výnosy669  
72Výnosy z transferů (součet položek 73 a 74)   
73Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z tansferů671  
74Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů672  
75VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 50 - 2 - 38 - 44)  
76VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 50-1)  

ROZP SPO 1-01 - Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Číslo položky Doplňující údajeSchválený rozpočetSkutečnost minulého roku
ab12
77Platy zaměstnanců(z AE kúčtu 521)
78Ostatní osobní náklady(z AE kúčtu 521)
79Příspěvek na provoz od zřizovatele(z AE kúčtu 671)
80Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 1)(z AE kúčtu 671)
81Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AE kúčtu 671)
82Dotace na úhradu provozních výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů(z AE kúčtu 671)
83Dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů(z AE kúčtu 671)
84Ostatní příspěvky a dotace 2)(z AE k účtům 671 a 672)
85Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 3)
86vtom: odvod z provozu a z odpisů 4)
87odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku5)
88ostatní odvody5)
89Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 6)
90vtom: institucionální
91účelové
92Použití prostředků rezervního fondu 7)
93Přepočtený počet zaměstnanců
94Průměrný plat (mzda) měsíčně
Sestavil:Kontroloval:
Datum a podpis:Datum a podpis:
Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro nalaytickou evidenci

Součet údajů na položkách 77 a 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 79 až 84 musí odpovídat položce č. 72 - Výnosy z transferů

1) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.

2) souhrn prostředků od jiných poskytovatelů než ze státního rozpočtu a od příjemců účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací Poznámky 3) až 5) platí na úrovni sumáře za kapitolu:

3) součet údajů musí odpovídat údaji na podseskupení položek 212 finančního výkazu FIN 2-04 U zřizovatele

4) údaj na tomto řádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finančního výkazu FIN 2-04 U zřizovatele

5) souhrn údajů na řádcích 87 a 88 musí odpovídat údaji na položce 2123 finančního výkazu FIN 2-04 U zřizovatele

6) neinvestiční i investiční od zřizovatele

7) údaj na tomto řádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Čl. II

Přechodné ustanovení

Při vypracování finančních výkazů za rok 2011 se postupuje podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Chronologický přehled rozpočtových opatření za rok 2012 se vypracuje ve struktuře paragraf, položka, datum, druh rozpočtového opatření, změna rozpočtu.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru