Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Částka 154/2011
Platnost od 29.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

450

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů:


Čl. I

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování přenosů znečišťujících látek v odpadech, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, do integrovaného registru znečišťování

č.1číslo CASOhlašovaná znečišťující látka2Prahová hodnota pro přenos znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu
kg/rok
17 Arsen a sloučeniny (jako As) 350
18  Kadmium a sloučeniny (jako Cd) 35
19 Chrom a sloučeniny (jako Cr) 3200
20 Měď a sloučeniny (jako Cu) 3500
21 Rtuť a sloučeniny (jako Hg)5
22 Nikl a sloučeniny (jako Ni)500
23 Olovo a sloučeniny (jako Pb) 350
24 Zinek a sloučeniny (jako Zn) 31 000
3575-09-2Dichloromethan (DCM)100
42118-74-1Hexachlorbenzen (HCB)1
47 PCDD+PCDF (dioxiny+ furany) (jako Teq) 40,001
501336-36-3Polychlorované bifenyly (PCB)1
52127-18-4Tetrachlorethylen (PER)1 000
5867-66-3Trichlormethan1 000
6271-43-2Benzen2 000 (jako BTEX) 5
6891-20-3Naftalen100
70117-81-7Di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP)100
71108-95-2Fenoly (jako celkové C) 6200
72 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) 750
73108-88-3Toluen2 000 (jako BTEX) 5
781330-20-7Xyleny 82 000 (jako BTEX) 5
811332-21-4Azbest10
82 Kyanidy (jako celkové CN)500
83 Fluoridy (jako celkové F)10 000
92100-42-5Styren10 000
9350-00-0Formaldehyd10 000

Vysvětlivky

1 Číselné označení látky odpovídá pořadovému číslu použitému v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES nebo navazujícímu číslování.

2 Pokud není uvedeno jinak, ohlašuje se každá znečišťující látka uvedená v příloze č. 2 jako celkové množství této znečišťující látky, nebo v případě, že je znečišťující látka skupinou látek, jako celkové množství skupiny.

3 Všechny kovy se ohlašují jako celkové množství prvku ve všech chemických formách přítomných při přenosech látek v odpadech.

4 Vyjádřený jako I-TEQ.

5 Jednotlivé znečišťující látky se ohlašují v případě, že dojde k překročení prahové hodnoty pro BTEX (souhrnný parametr pro benzen, toluen, ethyl benzen, xyleny).

6 Celkové množství fenolu a jednoduchých substituovaných fenolů vyjádřených jako celkový uhlík.

7 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) se pro účely ohlášení přenosů látek v odpadech měří jako benzo(a)pyren (50-32-8), benzo(b)fluoranthen (205-99-2), benzo(k)fluoranthen (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5).

8 Celkové množství xylenů (ortho-xylen, meta-xylen, para-xylen).“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2011.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Chalupa v. r.

Přesunout nahoru